Rukopis
Zelenohorský a Kralodvorský.

V Jindřichově Hradci.
1864

P ř e d m l u v a.

Vydávaje na světlo knížku tuto nemám nic jiného na mysli než posloužiti vůbec těm, kteří by, užívajíce staročeské mluvnice od Dra. F. B. Květa sestavené (v Praze 1860 a 1864), staročeštině se naučiti a nejdrahocennějším památkám staročeského básnictví, Rukopisu Zelenohorskému a Kralodvorskému, důkladně porozuměti chtěli; zvláště pak hodí se, doufám, knížka tato vedle Jirečkovy Anthologie žákům vyšších gymnasií, ana jim sloužiti má k tomu, by to, čemu se byli ve škole naučili, doma opakovati, a když Rukopis Zelenohorský neb Kralodvorský ve škole se vykládá, na hodiny vyučovací dokonale připraviti se mohli.
V textu, který jsem znova přehledl a, co se týče Rukopisu Kralodvorského, s fotografickým vydáním (v Praze 1862) srovnal, držel jsem se pravopisu v Květově mluvnici užívaného, maje za to, že jednak pravopis tento prostý jest a věci přiměřený, jednak že neradno, aby knížka, která se dokládá nějaké určité mluvnice, v pravopise od ní se odchylovala.
Co se poznámek týče, užil jsem při jich sestavování prací mužů věci znalých, jako bratří Jirečků, Hattalových, Nebeského a jiných, z jichž důkladných spisů a pojednání jsem vyňal, co k účeli příhodným býti se mi zdálo. Paragrafy, při kterých ničehož udáno není, táhnou se k mluvnici Květově.

V Jindř. Hradci, den sv. Václava, 1864.

Jos. Kořínek.


Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský.
Text znova přehledl a výkladem opatřil Josef Kořínek, c. k. gym. professor v Jindř. Hradci. V Jindřichově Hradci 1864. Tiskem a skladem A. Landfrasa a syna. Formát 20 x 12 cm. Počet stran (2)+70.

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 H 12135]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná