RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ.
Nejprvnější ilustrované vydání.
Kreslil akademický malíř Josef Scheiwl.
Text upravil a úvody opatřil prof. J. Kořínek.
V Praze 1873.

Rukopis  Zelenohorský.

Rukopis Zelenohorský má jméno své od zámku Zelené Hory blíže Nepomuku, kdež r. 1817 od Jos. Kováře, důchodního knížete Hier. Colloredo-Mannsfelda, nalezen jesť. Sestává ze dvou stejných kusů pergamenu, které u prostřed jsouce svázány čtyry listy v osmerce činí. Dle písma, které běžíc mezi vodorovnými čarami poněkud latinskému se podobá, pochází z osmého neb devatenáctého století a jesť tudyž nejstarší památka literatury české a vůbec slovanské.
Rukopis Zelenohorský zavírá v sobě dva zlomky básní, které známy jsou pode jmenem Sněmu a Libušina soudu. Jsou psány veršem desítislabičným.


Rukopis Královédvorský.
Nejprvnější ilustrované vydání. Kreslil akademický malíř Josef Scheiwl. Text upravil a úvody opatřil prof. J. Kořínek. V Praze 1873. Nakladatel: kněhkupectví I. L. Kober. Formát 17 x 12,5 cm. Počet stran 77.

Knihovna Čsl. společnosti rukopisné v Praze  [sign. 224]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná