Starodávné básně rukopisů
Zelenohorského a Královédvorského

1934

Strana 5 až 7:
NAŠEMU STUDENTSTVU

Velký význam Rukopisů Zelenohorského a Královédvorského pro naši kulturu a hlavně pro naše národní obrození vědecky vylíčil slovutný obhájce jejich pravosti Dr. Fr. Mareš, profesor Karlovy university, ve svém slavném spisu "Pravda o Rukopisech" vydaném v Praze r. 1931, tiskem Aloise Wiesnera [*] v němž vyvrátil též veškeré námitky proti jejich pravosti vznesené.
Z jeho proslovu stujtež zde úvodem tato jeho významná slova: "Pravda o Rukopisech, prohlašovaných za padělané a za skvrnu našeho národního obrození, stala se tím předně věcí české národní cti, otázkou mravní. Neboť básně Rukopisů, poukazující na vysokou duchovní kulturu starých Čechů, budily v národu sebevědomí a snahy po svéprávnosti, podporované rozvojem národního umění, jehož vrcholem bylo Národní divadlo a jeho otevření Smetanovou "Libuší" r. 1881.
Usvědčit Rukopisy jako novodobé podvrhy, ponížit tím český národ a utlumit jeho snahy politické, na tom záleželo předně těm, komu tyto snahy překážely a kdo nad českým národem vládli. Ale ani cizí vládě nebylo možno Rukopisy zakázat a zničit; neboť byly vzbudily pozornost a i obdiv všeho kulturního světa. Proto, hned po r. 1848 nastoupena cesta vědeckého dokazování.
A tak pojato napřed podezření a stupňováno v tvrzení, že naše Rukopisy jsou falešné, a po tom teprve shledávány pro to vědecké důkazy. Věda měla tu sloužit zvláštnímu účelu. Vědecké zkoumání skutečností, které směřuje k důkazu napřed pojaté these, pozbývá objektivné průkaznosti a stává se vědecky nemožným, nedbá-li skutečností, které odporují thesi, již chce dokázati. Neboť tu potom rozhoduje vůle o platnosti důkazů, přesvědčení povyšuje se na vědění, tu přestává věda a nastupuje víra.
Každá věda v posledu se zakládá na víře. A to platí zvláště ve vědách o dávno minulých skutečnostech a jejich původu. A tak je téměř nemožno zjistit vědecky i původ i původce našich Rukopisů. Proto trvají ti, kdo vědecky dokazují jejich podvrženost, na svém "vědeckém přesvědčení" a utvrzují je neustálým rozhodným opakováním a pohrdáním těmi, kdo ještě v Rukopisy "věří". Úcta k vědě vede školsky vzdělané lidi k tomu, že věří i ve vědecké theorie, ano i pouhé hypothese, jakoby vědecky zjištěnou skutečnost a že je mají dokonce i za pravdu.
Tak je tomu s našimi Rukopisy: věda prý dokázala jejich podvržení od Hanky. Ale žádný Čech, jemuž záleží na národní cti nesmí ani tu přestat na pouhé "víře ve vědu" a vymlouvat se, že této čistě vědecké otázce nerozumí. -
Ale já přezkoumav nyní vše znovu, přesvědčil jsem se, že v celku jsem se nemýlil a že není žádného nutného důkazu podvržení Rukopisů od Hanky r. 1817; vše jsou pouhé dohady, fysicky materielně nesouhlasné se skutečností těchto Rukopisů, a zvláště duchovně, co se týče básní samých, pravdě nepodobné; a duchovní pravděnepodobnost znamená nemožnost nade všechny fysické nemožnosti.
"Pokolení převychovaná realismem neuznají pravdy povznešené nad skutečnostmi; zvláště ne pravdy národního idealismu. A prápor této pravdy nutno držeti vzhůru pro pokolení mladá."
S těmito slovy věhlasného profesora Dra. Mareše, zbožňovaného učitele akademického studentstva, odevzdávám toto vydáni Rukopisů opatřené nadpisy jednotlivých básní z vydání Rukopisů prof. Jos. Kořínka z r. 1870 pro školy a to ve staročeštině, do rukou všeho našeho národního studentstva s prosbou, aby je s láskou čtlo a všemi silami se přičinilo, aby tento drahocenný poklad naší starodávné národní vzdělanosti zachován byl českému národu očistěný od pohany podvrhu.

V Praze, dne 28. října 1934.
Dr. Václav Perek.

[*]  Redakce Národní Republiky v Praze II. Vodičkova 22 opatří tento spis každému studentu místo za Kč 90,- za režijní cenu Kč 60.-.


Starodávné básně rukopisů Zelenohorského a Královédvorského
Podle čtení prof. Dr. Frant. Mareše vydal Dr. Václav Perek, předseda Čsl. společnosti rukopisné. V Praze 1934. Nákladem časopisu "Národní Republika". Knihtiskárna Zdeněk Binko, Praha II., Vodičkova 22. Cena Kč 5,-. Formát 19 x 14 cm. Počet stran 71.

Knihovna České společnosti rukopisné - Perkova knihovna  [P-062]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná