Josef Hanuš
T. G. Masaryk a rukopisový boj r. 1886 sl.
1910

Česká Mysl  Praha 1910, strana 200 až 210:
J. Hanuš:
T. G. Masaryk a rukopisový boj r. 1886 sl.

Když r. 1879 A. V. Šembera z posavadního nadšeného obhájce stal se odpůrcem Zelenohorského Rukopisu, Gaston Paris pověděl lichotivě o národu našem: "Osvícená část národa českého připravuje se na oběť, jejíž upřímnost více ctí národ, nežli naivní padělky pokolení předešlého". Poklona proslulého literárního historika byla předčasná. Četné i vážné důvody Šemberovy proti pravosti Rukopisu Zelenohorského umlčeny byly neslýchaným terorismem. A stejný osud měly také r. 1880 námitky Vaškovy a potom Šemberovy proti pravosti Rukopsu Králodvorského.
Ale umlčeny jen v Čechách, ježto oběma odpůrcům smrt vyrazila obranné péro. Všude jinde, i mezi Slovany, víra v rukopisy Králodvorský a Zelenohorský, zejména od pádu Mater Verborum, jenž po desítiletém tutlání musil být oficiálně přiznán, povážlivě se viklala. K starým odpůrcům Rukopisu Zelenohorského přibyli Petruševič, Mukušev, Lamanskij a V. Jagič charakterisoval situaci Rukopisu Králodvorského význačnými slovy: "Pro toho, kdo dovede kriticky shrnouti (polemické spisy to dosud nedovedly) vše, co vytýkáno od Tomka, Feifalika, Jirečka, Gebauera a j. vzhledem k obsahu Rukopisu Králodvorského, od Šembery, Vaška a j. vzhledem k jazyku jeho, byť to i nebylo namířeno proti Rukopisu Králodvorskému, vyplývá podvrženost Rukopisu Králodvorského téměř sama sebou". Ostatně nebylo také bez významu, že výbor musejní konečně se odhodlal aspoň k částečnému splnění žádosti Vaškovy a Jagičovy, totiž k chemické zkoušce rasur Rukopisu Králodvorského. K takové zkoušce výbor musejní odhodlával se jen v dobách krajně kritických, na př. po osudném útoku Fejfalikově na Píseň Milostnou. Zkouška nedopadla sice tak osudně, jako tehdy, ale podezření neodstranila, spíše zvětšila, ježto komise shledala na Rukopisu Králodvorském stopy novější ruky (Hankovy?) a proto pokládala za nutné ve zkouškách pokračovati (ČČM 1881, 137 sl.).
Pro muže citlivějšího svědomí vědeckého a jemnějšího smyslu pro národní čest nastala situace opravdu fatální. Po vyjasnění volal jménen mnohých Primus Sobotka a prof. Kvíčala v lepší chvíli dal se unésti k slovům, vystihujícím trefně situaci: "Nynější stav jest nesnesesitelný a žádným kaceřováním a terorismem tato nesnesitelnost se neodstraní." (Viz Zasláno Gebauerovo v Hlasu Národa 20. července 1886).
Byl-li problém rukopisů Králodvorského a Zelenohorského tak trapný pro klasického filologa, byl tím trapnější pro českého a slovanského filologa, historika, archeologa, jenž co chvíli přicházel do těžkých konfliktů. Zkoncování sporů o rukopisy Králodvorský a Zelenohorský stalo se takto po r. 1880 nejpalčivější povinností nejen naší vědy, ale zároveň také naší národní cti. Protože šlo o problém vědecký, bylo přirozeno, že oči všech obracely se k přední představitelce našich vědeckých snah, k české universitě, jež nám právě vrácena, a zejména k jejím slavistům M. Hattalovi a J. Gebauerovi, kteří dotud mnoho se obírali výkladem i obranou rukopisů Králodvorského a Zelenohorského. V rozhodné té chvíli byl ovšem mezi oběma již veliký rozdíl. Kdežto Hattala svou rvavostí, mnohomluvnými sliby a prázdnotou svých obranných článků ztrácel čím dále tím patrněji sympatie a důvěry, autorita Gebauerova rok od roku rostla jednak hojnými objevy jeho v oboru staročeské řeči a literatury a speciálně jeho cennými příspěvky k výkladu rukopisů Králodvorského a Zelenohorského i obranami Mastičkáře (1880) a sv. Janského evangelia (1881). Nikoliv k Hattalovi, nýbrž ke Gebauerovi upíraly se tudíž naděje osvícené veřejnosti naší i cizí, přející si skoncování trapné otázky rukopisové. *)
*) "K mužům nestranně soudícím - prohlásil sám Kvíčala - kteří by platný úsudek mohli pronésti, nikterak p. Hattalu nelze počítati, neboť to již dávno zjištěno jest, že p. Hattala k věcnému uvažování není způsobilý, a jen příležitosti k osobním útokům vyhledává." (Zasláno Gebauerovo v Hlase Národa 1886, 20. července.)
K přání veřejnosti přistoupily u Gebauera právě roku 1880 významné motivy vnitřní: životní díla jeho, Historická mluvnice a Staročeský slovník, dozrávala k tisku a již tím vnucovala mu úkol rozhodnouti problém Rukopisový, ač neměl-li je stihnouti osud děl Palackého a Šafaříkových, tolik kompromitovaných důvěrou v M. Verb. a jiné padělky. Zároveň také otřásly vědeckým svědomím poctivého učence pochybnosti, projevované autoritami, jichž si vážil, na př. Jagičem, četné filologické námitky, zvláště Vaškovy, jichž vyvrátiti si nedovedl, a posléze i vlastní nálezy, vrhající překvapující světlo na poměr rukopisu Králodvorského (a Zelenohorského) k jeho nálezci Hankovi. V nitru posavadního věřícího a obránce nastala osudná krise, končící bolestnými pochybnostmi, jež pronikly na veřejnost v roce 1885. V článku o rukopisu Králodvorském v encyklopedii Ersch-Gruberově Gebauer naléhal již na novou zkoušku paleognostickou a chemickou, jež měla rozptýliti jeho skepsi neodbytně se vtírající z nápadného rozdílu staročeštiny Rukopisu Králodvorského a ostatních památek té doby i ze zarážejících shod Rukopisu Králodvorského s jinými teksty, zejména s některými spisy Hankovými. Článek Gebauerův "zrezal" M. Hattala v Národních Listech (v prosinci 1885 a v lednu 1886) a tím přinutil Gebauera, aby veřejně vyložil a odůvodnil svou skepsi. Boj o rukopisy Králodvorský a Zelenohorský vstoupil tak do poslední, rozhodné fáse.
Vzácnost památek, o něž šlo, veliký dosah rozhodnutí a posléze také obava před osudem Šemberovým a Vaškovým nutily Gebauera k všemožné opatrnosti. Své námitky chtěl napřed předložiti autoritám té doby J. Jirečkovi a prof. Tomkovi a za intervenci v té věci opětovně prosil profesora Kvíčalu, jenž netajil se dávnou nedůvěrou v pravost obou Rukopisů, a proto s uspokojením vítal nálezy Gebauerovy ...
"Pan profesor Kvíčala - vypravuje sám Gebauer o této zajímavé předehře k posledním bojům v Zaslánu v Hlase Národa 20. července 1886 - sliboval tak učiniti, ale stále odkládal. Po feriích r. 1885 ukázal jsem panu prof. Kvíčalovi korekturu článku z Ersch-Grubera, a prosil jsem naléhavěji za splnění slibu. Pan prof. Kvíčala úplně schvaloval týž článek ("oběma rukama" byl by jej chtěl podepsati), ale místo slíbené intervence navrhoval komisi znalců. Já jsem si od komise takové nesliboval výsledku, proto jsem na ni nepřistupoval. Věc stala se akutní, když pan Martin Hattala v prosinci a lednu v Nár. Listech podával svou "Ukázku" obrany. Tu prof. Kvíčala ze své iniciativy navrhl, abych vystoupil v Athenaeu, a ze své iniciativy mi slíbil, že sám s redaktorem Athenaea prof. Masarykem o věci promluví. Já jsem viděl a rozuměl, co se stalo: prof. Kvíčala s počátku sliboval, potom odkládal a nakonec substituoval za sebe prof. Masaryka. Ale souhlasil jsem, poněvadž se mi nechtělo již dále věc odkládati. Napsal jsem tedy rychle svůj článek a odevzdal prof. Kvíčalovi; žádal si toho pro svou rozmluvu s prof. Masarykem. Prof. Masarykovi vyřídil jsem, co mu p. prof. Kvíčala vzkázal, totiž, že ho prosí o návštěvu dne 21. ledna o 4. hodině odpol. S prof. Masarykem nebyl jsem dotud o Rukopisech nikdy mluvil; teprve nyní, když jsem mu vyřizoval vzkaz od prof. Kvíčaly, napověděl jsem mu také něco málo z věci samé. Do schůzky dne 21. ledna přišel jsem okolo půl 6. hod. Věc byla již sjednána; za mé přítomnosti se sjednání krátce opakovalo. Prof. Masaryk měl mne o článek požádati listem (list ten datoval potom nazpátek dne 18. ledna 1886) a prof. Kvíčala vyslovil naději, že se věc dobře povede, poněvadž prof. Masaryk "je k boji jako zrozen" ..."
Nebyla to tudíž ani "pouhá ctižádost, ani touha toliko dosažení jakéhos náčelnictví mezi odpůrci starších učenců českých", jak myslil V. V. Tomek (Paměti II., 463) a s ním mnozí jiní, nýbrž promyšlený plán Kvíčalův, jenž Masarykovi určil začíti boj. Kvíčala dobře vystihl talent, vědění, rozhled i odvahu redaktora Athenaea, jenž vskutku ukázal se k boji jako zrozen a dovedl vydržeti prvý prudký náraz, krýti vlastního strůjce, kdyby útok selhal.
Na druhé straně však sotva možno pochybovati, že Masaryk i bez tohoto vyzvání záhy by byl zasáhl do boje. I kdyby byl neměl vlastních pochybností - a víme, že je měl (srov. Athenaeum IV., 140) - musil se účastniti boje, jenž v podstatě byl v nejedné stránce vyvrcholením snah, představovaných a propagovaných Athenaeem. Vyslovil to sám Masaryk již v Athenaeu III., 215. sl. Oceňuje etický a kulturní význam Rukopisového boje, Masaryk ukazuje tu, že je to povinnost vlastenecká, čest a pravý prospěch národa, odstraniti samoděk památky, jimž cizí odborníci nevěří, stavíce je za příklad literárních falsifikátů. A se stejným důrazem hájí svobody zdůvodněného přesvědčení, ukazuje na význam vědy pro praktický život a snahy národa, vytýká povinnost národa k učencům a k jejich snaze o pravdu, byť i nemilou, objasňuje váhu otázky Rukopisné pro český a slovanský jazykozpyt, dějiny literární, kulturní i politické a její význam pedagogický. - Na nabídku Kvíčalovu Masaryk přistoupil tudíž tím ochotněji, z motivů vlastních, ideálných.
Příští číslo Athenaea přinášelo již zmíněný list, vyzývající Gebauera, aby své námitky podal veřejnosti. List ukazoval na nesnesitelnost a jistou nečestnost tehdejšího stavu sporů Rukopisových a důrazně hlásal nutnost definitivního vyřízení sporů. Potud, tuším, prozrazoval rozmluvu s Kvíčalou. Dále však mluvil Masaryk sám, nastiňuje s metodičností sobě vlastní plán diskuse. Dvojího jest prý potřebí: ohledati okolnosti nálezu a prozkoumati Rukopisy samé. Nejméně průkaznosti čekal od rozboru estetického a speciálně kulturně historického, ježto kulturní historie je dnes ještě nejistá učením i metodou. Jisté nebo aspoň velmi pravděpodobné budou moci býti důvody paleografické, ač ovšem bude tu záležeti na větší menší zkušenosti paleografů. Rozbor chemický sotva dovede dokázati pravost či nepravost. Nejvíce rozhodne gramatika, za niž měl promluviti Gebauer ...
Promluvil hned za listem v památném článku Potřeba dalších zkoušek rukopisu Královédvorského a Zelenohorského, jenž značí historický mezník nejen ve vývoji Gebauerově, nýbrž i v našem vývoji vědeckém a kulturním.
Na chvíli se zdálo, že článek Gebauerův, psaný tak věcně a zároveň skromně, bude přijat s resignací a vzbudí nejvýše klidnou diskusi (srov. objektivní referát Pokroku 24. února). Záhy však rozpoutala se bouře, již si nepředstaví, kdo nebyl očitým svědkem jejím. Gebauerovi hrozil osud Šemberův a Vaškův ... V této kritické chvíli objevila se na bojišti naše universita, ne sice oficiálně, ale de facto. Přední její zástupcové správně vystihli, že jde nejen o vynikajícího učence, nýbrž také o svobodu vědeckého přesvědčení a bádání, a vytrvali v boji i za největšího terorismu a zrádcování, když veřejnost zaslepená vášní vytýkala, že "profesoři nové české university házejí balvany na cestu v naší národní práci a pášou na národu zradu, zločin" (Fr. Zákrejs v Osvětě 1886, 333 sl.).
Jar. Goll, Jos. Král, A. Seydler, O. Hostinský, J. Polívka, A. Kraus, E. Kovář (mimo universitu Jos. Truhlář) postavili se po bok oběma kaceřovaným odpůrcům rukopisů Králodvorského a Zelenohorského a svou odvahou, již dovede ocenit jen očitý svědek situace, povzbudili řadu mladších pracovníků: M. Opatrného, J. Vančuru, Jar. Vlčka, J. Paiskra a j. Jejich přispěním, věcným i mravním, Gebauerův veliký boj o Rukopisy skončil již koncem r. 1886 vítězstvím.
Masarykova zásluha byla tu z nejvýznamějších. Kvíčala měl pravdu, že je k boji jako zrozen. Vzav na sebe návodem Kvíčalovým zahájení diskuse, Masaryk v nejkritičtějších chvílích ukázal podivuhodnou odvahu, energii, bystrost, duchapřítomnost, organisoval celý boj, jenž soustředil se v jeho Athenaeu (později také v nově založeném a Masarykovi stejně blízkém Čase), a jménem svým kryl všecky, kdo vůči neslýchanému terorismu, zasahujícímu do nejsoukromnějších poměrů osobních a existenčních, neodvažovali se námitky své proti Rukopisům veřejně podepsati.
A stejně významné byly také Masarykovy věcné příspěvky k diskusi, přinášející námitky vlastní i přejaté, zejména také z netištěné obrany Vaškovy, starší i nové. V duchu svých Všeobecných pravidel, dle nichž veřejná kritika literární má posuzovati zkoumání Rukopisu Královédvorského i Rukopisu Zelenohorského (v 6. čís. Athenaea) - s hojnými metodickými pokyny oceňuje tu kriticky význam okolností, za kterých rukopisy Královédvorský i Zelenohorský byly nalezeny, jmenovitě s Hankou-falsátorem, vyšetřuje váhu rozboru gramatického, sociologického, estetického, paleognostického a ukazuje na význam otázky, kdo, kdy a kde sepsal rukopisy Královédvorský a Zelenohorský; - Masaryk podával Některé pochybnosti paleografické a podobné (Athenaeum III., 200. sl., 333 sl.). Vytýkaje, že posud nebylo přesné paleografické zkoušky Rukopisu Královédvorského, ukazoval, jako kdysi Nebeský, na podezřelé množství rasur, množství chyb domněle písařských, nestejné a nepevné písmo, jež kolem r. 1817 nebylo tak těžko napodobiti, na některé zvláštnosti, jimiž Rukopis Královédvorský a Rukopis Zelenohorský vespolek se shodují, ale liší od písařských způsobů staré doby. Masaryk podal posléze také pendant ke Gebauerovu "důkazu proužkovému", Nový důkaz proužkový (v V. roč. Athenaea), prokazující, že v Rukopise Královédvorském bylo linkováno teprve na proužcích.
Vedením Masarykovým shledávána dále Paralelná místa k básním Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského (v Athenaeu III., 201. sl.) a provedeno Srovnání básní Rukopisu Královédvorského a Rukopisu Zelenohorského s novějšími díly literárními (tamtéž III., 265 sl., 346 sl.). Masaryk spolu s J. Truhlářem, J. Vančurou, Jar. Vlčkem, K. Černým a j. snažil se dopátrati touto cestou, raženou již Dobrovským a Šemberou pro Rukopis Zelenohorský, Feifalikem a Vaškem pro Rukopis Královédvorský, kdy a kým složeny Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Výsledky byly překvapující. V Růži a Jahodách shledán ohlas písní ruských, v Kytici ohlas srbské písně "Tkanice a dívka" a Hankovy básně "Na sebe". Z písní Rukopisu Královédvorského, pokládaných potud za nejryzejší písně lidové, převzaté do Rukopisu Královédvorského přímo z úst lidu, objevily se tři pouhými ohlasy, utvořenými vzdělaným básníkem, nejspíše Hankou. To byl významný pendant, dodatečně skvěle potvrzený nálezem Máchalovým (Hankovy ohlasy písní ruských v LF., XXVI, 30. sl.), ke Gebauerovu rozboru "staročeštiny" Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského, jež také tolik se hlásila k Hankovi.
A stejně osudné pro pravost a přesvědčivé pro nový původ Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského byly také paralely ostatní. Prokazovaly, že nejen domnělá staročeština, nýbrž také slovesný a básnický obsah, celý duch obou Rukopisů hlásí se k době, v níž "nalezeny", že tudíž i skladatelé jejich žili pravděpodobně ne ve století IX.-XIV., nýbrž kolem r. 1817; a dále prozradily prameny, pomůcky a vzory padělatelů (částečně ovšem již dříve známé): Homera, Osvobozený Jerusalém Tassův, Herderovu Fürstentafel, Tatarfürstin, Legendu o sv. Hedvice, Slovo o pluku Igorově, Alexandreidu, Štilfrída, Trojánskou Kroniku, Hájka, Dobrovského, Dobnera, Voigta a Marka a jmenovitě Jungmannův překlad Ataly a Ztraceného ráje. Zvláště váhu překvapujících shod Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského se Ztraceným rájem Masaryk bystře vycítil a správně ocenil: zásoba slov, formy syntaktické a lexikální (některé zvláštnosti!), shodné polonismy, rusismy, složená slova, básnické obrazy - vše to ukazuje na současný téměř původ obou, tím spíše, že Ztracený ráj jest pouhý překlad ... Nejen ku prokázání novodobého původu Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského v době kolem r. 1817, ale zároveň také ku poznání neznámých padělatelů, kteří učili se patrně na Ztraceném ráji básnické dikci a mluvě, ražena tím cesta bezpečná, po níž záhy se došlo k Hankovi a Lindovi. K jejich charakteristice Masaryk s J. Truhlářem snesl významný materiál (Drobné příspěvky o V. Hankovi v Athenaeum IV., 163. sl.), na ně již zřejmě ukazoval jako na padělatele, jmenovitě ve Skizze einer soziologischen Analyse der sogenannten Grünberger und Königinhofer Handschrift (v Archiv für slav. Philologie, X, 54. sl.).
Nové překvapující pohledy do povahy Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského a jmenovitě do padělatelské dílny otevřel Masarykův estetický a sociologický rozbor Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského. Masarykovy Příspěvky k estetickému rozboru Rukopisu Královédvorského a Rukopisu Zelenohorského (v Athenaeum III., 275.-298.) splnily další požadavek vlastních metodických pravidel. Lyrické básně Rukopisu Královédvorského - zněl resultát analyse - nejsou básně lidové, nýbrž pouhé ohlasy slovanských písní lidových, vytvořené básníkem umělým, jenž neznal dosti prostoty a přesnosti lidové mluvy. Básně ty nejsou ani tak krásné, jak se obyčejně soudívá. Za nejkrásnější Masaryk pokládá Kytici, souhlase s korekturou Goethovou (Jagič tuším právem odporoval v tom Masarykovi), Růže nedosahuje svých ruských vzorů, Zbyhoň zaráží divnou látkou i chatrnou formou, Jahody zmatenou situací ("větší testimonium paupertatis imaginationis poeticae v písni obsahem tak jednoduché není ani možno"), Jelen má obsah bezvýznamný a podivné jednotlivosti atd.
A stejně vyzněl Masarykův rozbor epických básní Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského: básně Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského nevynikají ani velikostí komposice celkové, ani básnickou dovedností v jednotlivostech. Nikde není básnické jasnosti a určitosti, konkrétnosti a pravdy; přirovnání jsou pochybena, popisy bojů jsou význačně neurčité, údaje topografické temné, komposice není skvělá, invence až chudobná ... Ať o této skepsi k básnické ceně Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského soudil kdo jakkoliv, tolik bylo jisto, že esteticky básně ty byly přeceňovány - Masaryk vysvětlil příčiny toho - a že neměly na vývoj básnictví tolik přímého a hlubokého vlivu, jak často se soudilo.
Ještě významnější byla Masarykova aplikace na otázku pravosti Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského: básně Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského nejsou prostonárodní, nýbrž umělé skladby, vytvořené v témž básnickém kruhu. Epické básně Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského jsou básně moderní, o čemž svědčí neznalost starých poměrů (anonymita bohů, míst, reků; nejasné popisy kulturních momentů), neznalost bojů a válečných výprav, moderní romantism a sentimentalism. Co se původce týče, nebylo potřebí velikého básníka. Básně lyrické dělal někdo jiný než epické (Jaroslav, Čestmír, Záboj, Libušin soud), ale byla tu jednotná redakce. Také jsou stopy zestaročešťování v metrice a v mluvnici. Germanismy nesvědčí o původním nečeském složení, nýbrž o nečeském myšlení a mluvení českými slovy kolem roku 1817. Prodchnuty jsou duchem vlasteneckým z doby kolem roku 1817, ale ne ryze slovanským. Proto čím více zhošťujeme se germanisace, tím více poznáváme nečeskost a neslovanskost Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského.
Metodickým a meritorním pendantem k analysi estetické byl Masarykův Náčrt sociologického rozboru Rukopisu Zelenohorského a Rukopisu Královédvorského (Athenaeum III., 406.-422.; v novém rozšířeném zpracování v Archiv für slav. Philologie X., 54.-101.). Sociologie prokazuje jasně - formuluje sám Masaryk resumé svého rozboru - že obsah básní Rukopisu Zelenohorského vykazuje hrubé věcné chyby, že právě důležitější a nejdůležitější pojmy jsou nejasné, neurčité a vzájemně si odporují. Jmenovitě o zádruze Rukopis Zelenohorský mluví nejasně a zmateně, mylně označuje primogenituru za právo staroněmecké, nemá správného názoru o staročeském procesu atd. S historického stanoviska sociologický obsah Rukopisu Zelenohorského jeví se tudíž jako hrubý anachronismus: takové sociaální poměry, jak je líčí Rukopis Zelenohorský, nebyly ve staré době nikde a jmenovitě nebyly také v Čechách ...
Masaryk čelí i námitce, jíž Rukopis Zelenohorský často býval hájen, že prý kolem r. 1818 nikdo nemohl míti právnických vědomostí, předpokládaných Rukopisem Zelenohorským. Poukazem na Dobrovského, Voigta, Hájka, báseň Herderovu, Atalu a Lindovu Záři nad pohanstvem nejen vyvrátil námitku, ale téměř zkonstruoval obsah Rukopisu Zelenohorského. Rukopisu Královédvorského Masaryk nerozbíral tak podrobně a systematicky, spokojiv se několika námitkami, jež starobylý původ Rukopisu Královédvorského staví do světla stejně nepříznivého: nedostatek mytickosti, neznalost bohů a pohanského názoru světového vůbec, domnělý boj pohanství a křesťanství v Záboji, neznalost starého válečnictví atd. Tak sociologie podobně jako estetika, literární historie a gramatika svorně vylučují rukopisy Králodvorský a Zelenohorský z doby staročeské, *)
*) Aspoň v poznámce musím citovati Jul. Lipperta, jenž v úvodu své Social-Geschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit (str. V.) napsal o Rukopisech Králodvorském a Zelenohorském ("technisch so gelungene Fälschungen") slova, v podstatě potvrzující výsledky Masarykovy: "Wenn auch alle bereits vorgebrachten linguistischen und sonstigen formellen Einwendungen gegen die Echtheit dieser Produkte mit gutem Grunde abgelehnt werden könnten, müsste die Prüfung des Inhalts vom socialgeschichtlichen Standpunkte aus den Glauben an ihre Echtheit in vorurtheilslos wissenschaftlichen Kreisen völlig zerstören. Die Kluft, die zwischen der Auffassung und Grundvoraussetzung, die aus diesen Handschriften spricht, und jener, die sich aus allen übrigen Quellen ergibt, ist so unüberbrückbar, dass nur die Wahl bleibt, entweder diese Handschriften oder nahezu sämmtliches Urkundenmaterial, wie es die Sammlungen Erben-Emlers und sämmtliche alte Chronisten bis auf den sogen. Dalemil hierauf bieten, zu verwerfen."
zařazují je do doby nové kolem r. 1817, prokazují pro oba společnou dílnu, v níž pracoval Linda, nejspíše skladatel Rukopisu Zelenohorského (a Písně Vyšehradské), a Hanka, nepochybný písař Rukopisu Králodvorského a Zelenohorského a staročeský textator.
Pozdější nálezy, jimiž prokázáni oba skladatelé Rukopisu Králodvorského a Zelenohorského - Hanka pro písně lyrické, Linda pro písně epické - skvěle potvrdily Masarykovu charakteristiku padělatelů, jež plně přiléhá na všecku lyriku Hankovu a epiku Lindovu, podepsanou i nepodepsanou, a daly také za pravdu mínění Masarykovu, že skladatel "Záře nad pohanstvem" zbásnil také Rukopis Zelenohorský, a že Rukopis Králodvorský i Rukopis Zelenohorský, ač na pohled chtí býti od sebe vzdáleny celá čtyři století, jsou ve skutečnosti dílem jedné doby a jedné dílny ...
Zcela jinak přijala věcné a významné Masarykovy příspěvky k diskusi o Rukopise Králodvorském a Zelenohorském naše veřejnost r. 1886. Byli-li všickni odpůrci Rukopisu Králodvorského a Zelenohorského "zrádci národa a zločinci, literární herostratové, pamfletisté, spiklenci, duševní nihilisté, slovíčkáři, hnidopiši" a jejich námitky "veřejným pohoršením, lehkomyslným, vědecky poblouzeným jednáním, lichými nájezdy, sveřepostí, fantasmagoriemi, protimluvy, klevetami" atd. atd., o Masarykovi platilo to vše v druhé potenci. Na něho "neodborníka" vrhali se ti, kdo si netroufali na Gebauera, Golla a j. odborníky, tím více, že Masaryk dovedl v polemice přitlačiti péro. A jakým způsobem s ním polemisováno, ukazuje aspoň malý výbor epitet, jimiž r. 1886 zasypán: Zákrejs posmíval se metodě bezmetodnosti a "sedmi Švábům", sbírajícím paralely k rukopisům Králodvorskému a Zelenohorskému, Kalousek narážel na Robespierra, Tomek nazval estetický rozbor "frivolním a cymickým", Jul. Grégr psal o "obmezené nevědomosti, zlomyslné ničemnosti, neslýchaném literárním banditství, o hyeně, ohlodávající kosti nejlepších vlastenců, drzé domýšlivosti, surovém, bezohledném odsuzování" ... Jaký div, že pak v lehkověrném davu věřilo se, že Masaryk s Gebauerem byli zakoupeni, ne-li z Berlína, aspoň z Vídně!!
Než všecek tento terorism nepřekvapoval snad Masaryka (a také Gebauera) tolik, jako jednání muže, jenž vyzval ho do Rukopisového boje. "Když místo vědecké diskuse počala se bouře veřejná - vypravuje o tom Gebauer v Zaslánu v Hlase Nár. 20. července 1886 - shodli jsme se o tom s prof. Masarykem nechávati prof. Kvíčalu stranou a nepřitahovati ho tam, kde každý byl stíhán potupami. Abychom mu pražádných rozpaků nepřipravovali, téměř jsme se ho stranili. Ale po nějakém čase přicházely zprávy, že prof. Kvíčala nám ledacos vytýká, že prý zejména neměli jsme vystupovati ještě na veřejnost, že jsme věc měli předložiti komisi znalců atd. Když tyto zprávy se stran hodnověrných přicházely a se množily, pojal prof. Masaryk úmysl, pověděti veřejně, že vystoupení naše stalo se podle úrady s prof. Kvíčalou, a dal o svém úmyslu prof. Kvíčalovi napřed vědomost. Co se dále zběhlo, je známo. Prof. Masaryk vytiskl v červencovém "Athenaeum" "Doslov", ve kterém krátce oznamuje, kterak a co prof. Kvíčala s ním ujednal o početí veřejné diskuse o Rukopisech."
Kvíčala ovšem se bránil jak v Hlase Národa (18. července), tak v Národních Listech, ale "Zasláno" Gebauerovo (v Hlase Národa 1886, 20. července) zasadilo smrtelnou ránu nejen obraně, ale také vlivu, pověsti a popularitě Kvíčalově, jenž nad to brzy octl se po boku Hattalově a s odpůrci účtoval disciplinárními inkriminacemi u universitního senátu ...
Rukopisový boj Masarykovi u nás dlouho nezapomenut. I když po vítězství pomalu uklidňovaly se rozbouřené vášně a nastávalo smiřování a sbližování, Masaryk zůstával dlouho v národní klatbě. Tím vřelejší, hlubší sympatie Rukopisový boj získal Masarykovi mezi studentstvem. Získal si jich procítěnými slovy o osudném požáru Národního divadla již v úvodní (tuším) přednášce, a ještě hlouběji, trvaleji jako učitel, jenž vskutku dovedl okouzlovati mladé duše. Vždyť ještě po letechDdr. Eduard Grégr ve vídeňském parlamentě podlehl kouzlu jeho "prorockého zjevu". Rukopisový boj tyto sympatie studentstva zesílil, prohloubil. Všichni nadanější posluchači podlehli většímu, menšímu jeho vlivu ...
Dnes Rukopisový boj patří již historii a pomalu zapomínáme na všecko zlo, jež s sebou nesl. Zapomínají i ti, kdo jím nejvíce trpěli, také Masaryk (srovnej jeho "Poznámky k poznámkám" a jejich příznivou charakteristiku Dr. Julia Grégra). Zůstala pouze skvělá jeho kořist, vlivné důsledky národní, vědecké, kulturní, mravní, jichž význam více a více chápeme a ceníme. I zásluhy muže, jenž byl duší boje a účastnil se ho v řadách předních, docházejí tím sympatického uznání.


Česká Mysl
Časopis filosofický. Orgán filosofické jednoty v Praze. Praha 1910.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná