Miroslav Ivanov
Záhada Rukopisu královédvorského Novinář
Praha 1970.

I.  Zpráva o tom, co bylo

II.  Zpráva o mé knize

III.  Zpráva o zkoumání Rukopisu královédvorského

Poznámka technická
Materiály, publikované ve fotopříloze jsou majetkem Národního muzea v Praze a Literárního archívu Památníku národního písemnictví.


Obrazová příloha:

1. J. Dobrovský, jak ho nakreslil Fr. Horčička
2. První "objev" z roku 1816: Píseň vyšehradská, kterou J. Dobrovský označil za podvrh
3. Další podvrh z roku 1819: Milostná píseň krále Václava - a vedle latinský středověký text, tedy původní, který byl objeven pod písmem
4., 5. Zámek Zelená Hora u Nepomuku, kde v roce 1818 nalezl tamější důchodní Fr. (sic) Kovář pergamen s textem Libušina soudu, později nazývaný Rukopis Zelenohorský (RZ)
6.-14. Dva příklady z mnohých: majuskulní písmena M z Rukopisu zelenohorského, strana pátá. Falzátor se snažil zakrýt původní písmena "p" a "q" tím, že přes ně napsal majuskulní M. Zbytky gotického písma měly vyvolat dojem ozdoby - Ve třetí řadě příklad, jak původní iniciálu D předělal v A. - V prvním sloupci normální foto, ve druhém RTG, ve třetím spodní gotické písmo v rekonstrukci doc. J. Josefíka
15. Rekonstrukce spodních latinských veršů na páté straně Rukopisu zelenohorského; provedl doc. J. Josefík
16.-20. Rozbor místa v textu RZ, zvaného "V. Hanka fecit". Zjištěno latinské slovo "psalmus" - normální foto - RTG - rekonstrukce got. písma - UV - vrchní nápis
21. Kostel ve Dvoře Králové v kresbě M. Alše; místo nálezu RK
22.-23. Mezi Hankou a Horčičkou vzniklo přátelství, posvěcené stejnými slovanskými zájmy. Oba nadšení vlastenci toužili po obrození českého národa. V Hankově pozůstalosti se zachovaly Horčičkovy dopisy, psané neumělou staroslověnštinou. Oba dva se jí učili u Dobrovského a Hanka - který ji ovládal neskonale lépe - přítelovy dopisy opravoval
24. Portrét Fr. Horčičky od J. Mánesa z roku 1841
25. Básník, překladatel a vědec Václav Hanka
26. List RK s takzvaným proužkem
27. Zlomek rkp. gratiani; na iniciále S zkouška zlacení
28. Zlomek tzv. astronomického rukopisu, který byl nalezen V. Hankou současně s Rukopisem královédvorským a se zbytkem gratiani i dalšími zlomky z vazeb knih ve věži královédvorského kostela v září 1817.
29. Na astronomickém zlomku existují dvojité přehyby, které vznikly asi tím, že pergamen byl později vevázán do desek nějaké knihy. Obdobné dvojité přehyby nalezneme i na některých listech Rukopisu královédvorského. Přiložíme-li oba rukopisy k sobě, překvapí nápadná shoda...
30. List RK s iniciálou N; pod ní jasně viditelný čtvereček odstraněné iniciály předchozího gotického textu. Foto v průsvitu
31. Proužek v razantním osvětlení; lze vidět zbytky linek dřívějšího textu
32. typické B z RK
33. předstírání přestřiženého B
34. typické I z RK
35.-38. foto dvoulistů RK v průsvitu. ukázka přehybů
39.-47. Pokus o rekonstrukci spodních velkých písmen původního textu. V prvním sloupci normální foto, ve druhém foto v průsvitu, ve třetím sloupci rekonstrukce v provedení doc. J. Josefíka. Běží o dnešní iniciály N a P, a dále o čtvereček odstraněné iniciály
48. Tzv. rukopis Laus Mariae, uložený v Muzeu, kde falzátor odstranil z pásky, kterou drží anděl, původní nápis a vepsal sem vymyšlené jméno českého neexistujícího středověkého malíře "Sbisca de trotina". Horčička v jednom svém přípise poznamenal, že s úspěchem restauroval obraz právě "Bisca z Trotiny". Trotina je název potoka a současně vesnice nedaleko Hankova rodiště Hořiněvsi.
49. Ilustrace Fr. Horčičky k básni Jaroslav z RK. Horčička je prvním ilustrátorem nejen RK, ale i všech ostatních "objevů". Nakreslil do výtisku, který patřil Hankovi, celkem 49 miniatur
50. V Horčičkově podání Záboje se již objevuje typ slovanského hrdiny
51. Další rozvití slovanského typu v Záboji od J. Mánesa
52. Záboj od J. Myslbeka
53. Mánesova skica k básni Poletoval holub z RK
54. Ilustrace M. Alše k Rukopisu zelenohorskému
55. Titulní strana knížky o chemickém zkoumání z roku 1886
56. Zkoušky v roce 1886 prováděl především prof. Antonín Bělohoubek
57. Skupina, která prováděla nové výzkumy v letech 1967-1970. Zprava: Jaroslav Šonka, Jindřich Sitta, Dobroslav Srnec, Jiří Josefík a Miroslav Ivanov


Miroslav Ivanov: Záhada Rukopisu Královédvorského
Vydává vydavatelství a nakladatelství Novinář. Náklad 30000. Praha 1970.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná