Fakta o Protokolech RKZ
Stanovisko komise pro posouzení
Protokolů o chemickém zkoumání
Rukopisů královédvorského a zelenohorského

Komise byla jmenována ředitelem Národního muzea RNDr. Miroslavem Stloukalem, DrSc. ve složení prof. RNDr. Ivan Hlaváček, CSc., vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia a proděkan FF UK, Ing. Jiří Čejka, CSc., vedoucí výzkumné chemické laboratoře a ředitel Přírodovědeckého muzea Národního muzea, Ing. Michal Ďurovič, vedoucí výzkumné chemické laboratoře Státního ústředního archivu v Praze a PhDr. Pavel Brodský, CSc., vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků a zástupce ředitele KNM. K práci byla dále přizvána Ing. Eva Šimůnková z Laboratoře chemie restaurování uměleckých děl VŠCHT.
Komise byla ustanovena, aby posoudila Protokoly o chemických zkouškách RKZ, provedených pracovníky Kriminalistického ústavu Dobroslavem Srncem, dipl. technikem a Jindřichem Sittou, dipl. technikem za účasti PhDr. Miroslava Ivanova, JUDr. Jaroslava Šonky a Jiřího Josefíka, akad. malíře uzavřené v roce 1971.
Dále komise posuzovala oponentní posudky, které byly vypracovány doc. Jaroslavem Janákem, DrSc., Miroslavem Sabinou, CSc., pplk. Ing. Janem Doubkem, CSc., Ing. Miroslavem Karnetem, Ing. Dr. Ladislavem Šedivým, doc. Ing. Jaroslavem Bauerem, CSc., Jaroslavem Holubem, Ing. Jaromírem Čermákem, kpt. Ing. Pavlem Menclem a Jindřichem Tomkem, prom. chemikem v roce 1974. Konečně byla vzata v potaz i replika původních autorů z roku 1992. Úkolem komise však nebylo otevírat znovu otázku pravosti či podvrženosti obou rukopisů.
Práce komise trvala téměř celý rok. Po detailním předchozím studiu uvedených materiálů a několika předběžných schůzkách se komise sešla k definitivnímu stanovisku dne 26.6.92 za předsednictví prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. Chemičtí odborníci Ing. Jiří Čejka, CSc., Ing. Michal Ďurovič a Ing. Eva Šimůnková podali ústní svědectví o zmíněných materiálech. Shodli se v názoru, že z hlediska jejich disciplíny nebyl postup řešitelského týmu prost řady nepřesností jak metodických tak interpretačních, na které již upozornili oponenti ve svých posudcích. V důsledku toho nepovažují oponentské posudky za zmanipulované.
Komise se domnívá, že by nebylo vhodné přenášet eventuální diskusi o těchto materiálech na širší fórum, protože by nebylo možno výše zmíněné protokoly akceptovat v takovém rozsahu, jak žádá řešitelský tým ve svém dopise odeslaném FMV v říjnu 1990. Nad to vzniká nebezpečí, že takto rozvířené diskuse by bylo zneužito zastánci pravosti RKZ. Navržené řešení proto nedává příležitost k rozpoutání nevhodné polemiky.
Komise současně důrazně konstatuje, že výše zmíněná slova v žádném případě neznamenají rehabilitaci RKZ jako starých svědectví o české středověké kultuře, naopak zjištění palimpsestu při specializovaných fotografických postupech jednoznačně dokázalo, že tomu tak není.

V Praze dne 1.9.1992

Podepsáni:

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Ing. Jiří Čejka, CSc.
Ing. Michal Ďurovič
Ing. Eva Šimůnková
PhDr. Pavel Brodský, CSc.

©  Česká společnost rukopisná