Časopis Musea království Českého
ročník LXXVII.
1904.
redaktoři: Frant. Kvapil   Čeněk Zíbrt

Strana 346:
Drobné příspěvky.

Pátrání po těle Jaroslava ze Šternberka r. 1785.
Václav Schulz.

Na rozkaz hraběte Kristiána ze Šternberka, který chtěl, aby všichni členové jeho rodu v hrobce františkánského kláštera v Zásmukách byli pohřbeni, pátral hraběcí účetní Martin Vrba v létě roku 1785 též po mrtvole Jaroslava ze Šternberka, slavného vítěze nad Tatary. Pátrání jeho nepotkalo se však s žádoucím výsledkem, jak o tom svědčí následující jeho list, který zaslal hraběti Františkovi ze Šternberka, jenž tehdy v Německu se zdržoval:

"Vaší hraběcí Milosti milostivé vlastnoručné psaní od 6. běžícího měsíce jsem já náležitě z pošty obdržel, takové ale z důležitých následujících příčin tak dlouho zodpovídati nemohl: Přišlo mně z Vídně (1) poučení, abych já ty těla Jaroslava z Šternbergku a Marie Jozefy hraběnky z Šternbergku slavné paměti, jenž první u sv. Anišky, (2) poslední ale u bejvalých duchovních otců Paulánů (3) odpočívati má, vyzdvihl a spolu i s tím hrobním kamenem Jaroslava z Šternbergku do kláštera Zásmuckého převezl. Nicméně přes všecku vynaloženou naši práci, kopání, hledání, doptávání dosaváde jsme jedno ani druhé tělo nevynalezli a dle mého oumyslu malou a snad žádnou naději vícej nemáme něco k naleznutí z příčiny, že Jaroslav již roku 1277 podle historického popsání v kostele u sv. Anišky pohřben býti měl, od kterého času předešlý kostel skrze Husity celý zbořen a jinde zase vystaven byl."
"Co se však dotýče nebožky hraběnky Marie Jozefy, paní máteře pana dědečka, poněvadž ona dle její poslední vůle do kruchty Trautmannsdorfské pochována býti měla (která kruchta ta jediná byla, do které se všichni bratři toho řádu sv. Františka pochovávali) a lonskýho roku skrze tu velikou vodu všechny ty těla, jednu měděnou truhlu jistého hraběte z Valdštejna vyjímaje, na svatý pole do Volšan vyvežené byly, že ona tím způsobem také sebou vyvežena byla a tam mezi jinými odpočívá."
"Pro větší jistotu jsme sobě dali otevřít tu tam se vynacházející Šterbergskou kruchtu. Tam jsme ale nic jiného než tři hrabata aneb svobodný pány z Šternbergku, mezi kterými jistý Jan Rudolf starší svobodný pán z Šternbergku dle nápisu hrobního kamene a jedna cejnová truhla od 3 neb 4 centýřů se vynachází, jsme vynašli, o kterých a zůstatních okolostojičnostech já dnes mou zprávu (4) do Vídně dáti neopominu.

V Praze dne 23. července 1785 roku.

Vaší hraběcí Milosti
nejponíženější a nejposlušnější pacholek
Martin Vrba."


(1)  Od hraběte Kristiána ze Šternberka, majitele panství Zásmuckého.
(2)  V klášteře blahoslavené Anežky Přemyslovny u sv. Františka na Starém městě Pražském v kostele sv. Barbory.
(3)  V kostele u sv. Salvatora na Starém městě Pražském s klášterem nejmenších bratří sv. Františka Paulánského (Paulánů).
(4)  Nezachovala se.

Knihovna Národního muzea


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná