František Palacký
Dějiny rodu Sternbergů
Moravská expedice 2001

Strana 60 až 64:
Tataři a Jaroslav ze Šternberka

Divoké hordy mongolského dobyvatele světa Temudšina (+ 1227) a jeho syna Oktaie (+ 1241) se po vítězném tažení podrobenými zeměmi, plném hrůz všeho možného druhu obrátili k Evropě a zde pod vedením Batua, synovce Oktaie, si podmanili Rusko a Polsko až k samým hranicím Německa. Jejich bojové jednotky čítaly pětset tisíc mužů a ničily vše, co měly v cestě. Nebylo síly, která by tomuto řádění učinila přítrž. Ačkoli se k boji připojili slezští vévodové s německými rytíři v bitvě u Wahlstadtu nedaleko Lehnice dne 9. dubna 1241. Ani papež, ani císař, kteří soupeřili o moc ve vleklém sporu, neposkytovali záruku, že by chtěli nebo mohli ochránit západní země proti divokým, vše ničícím hordám. Tu zachvátila celý křesťanský svět hrůza při představě nebezpečí, které hrozilo celé vzdělané Evropě nejen zničením kultury, ale i náboženské víry. Znamenitý český král Václav I., jehož země měla být další kořistí divokých nájezdníků, se chystal k mohutné obraně. Všechny průsmyky v Krkonoších byly opatřeny zátarasy, všechna města i hrady v Čechách byla v takovém chvatu opevněna, že museli přiložit ruku k dílu i příslušníci stavu duchovního. Do země proudilo množství cizích bojovníků a armád, neboť Čechy nyní tvořily ochranný val křesťanství. Takto připraven očekával král Václav nepřítele v Kladsku. Avšak Tataři, kteří dosud předstírali u Otmuchova, že zaplaví Čechy, se nečekaně obrátili na jih a vnikli na Moravu v domnění, že se zde setkají s menším odporem. Zde je však čekala první a jediná porážka díky skvělým velitelským schopnostem jednoho Šternberka s jeho statečnými bojovníky. Jaroslav ze Šternberka byl pověřen svým králem k tomu, aby zachránil Moravu. Vydal se tam s armádou, která čítala 8 tisíc bojovníků. Cestou se k němu přidávali další ozbrojenci z měst a vesnic. Byla vytvořena četná opevnění s posádkami. Se svou armádou, čítající nyní již 12 tisíc mužů, obsadil hlavní město Olomouc, kterému hrozil bezprostřední vpád nepřítele. Jeho blízkou přítomnost prozrazovala hrozivá noční zář požárů měst a vesnic na východě. Obyvatelé z rovin prchali do opevněných zámků, které však nebyly schopny množství lidí pojmout. A tak se mnozí snažili o záchranu alespoň na nepřístupných horských skalách u Šternberka a Hostýna. Nepřítel, zvyklý bojovat a vítězit v otevřené krajině, ztrácel síly při vleklém a obtížném dobývání opevnění. Navíc byl zvyklý zabíjet a loupit v nechráněných vesnicích, odkud však už obyvatelé uprchli. A právě na tom byla založena Jaroslavova taktika. Několikrát byl odražen útok na Olomouc. Tatarům se nepodařilo ani lstí vylákat Jaroslavovo vojsko k bitvě na otevřeném poli. Usoudili tedy, že zbabělé křesťanské vojsko se vyhýbá boji, který by pro ně skončil porážkou. V malých skupinách bezstarostně táhli krajem a pustošili mnohá, křesťanům drahá místa. Tak se jim podařilo dobýt klášter Hradisko, jehož řeholníci i posádka zahynuli krutou smrtí v plamenech. Oklamán zdánlivou netečností Jaroslava opomenul Peta, náčelník Tatarů a jeden z četných vnuků Temudšina, všechna pravidla obezřetnosti. Z nepřehledně rozlehlého tábořiště Tatarů se vytrácel řád a kázeň. S tím počítal Jaroslav ještě více než s očekávanými posilami a když i tyto dorazily, nedokázal již déle krotit touhu po pomstě svých bojovníků. 25. června 1241, časně z rána, vnikl s celou svou armádou nepozorovaně do nepřátelského ležení, kde byla vykonána krvavá, ale spravedlivá, odplata na k smrti se probouzejících Tatarech. Mnoho obětí spravedlivé pomsty padlo, když se Peta s nově sešikovaným vojskem postavil Jaroslavovi na odpor. Došlo k nemilosrdnému boji, ve kterém se vítězství klonilo na obě strany a dlouho o vítězi nebylo rozhodnuto. Avšak zde, v rovinách kolem Olomouce, konečně Nemésis dostihla jednoho z nejkrutějších dobyvatelů národů. A to právě v okamžiku rozhodujícího vražedného boje, kdy křesťanům již docházely síly a začali ustupovat.

   Tu přilétá Jaroslav, orel.
   Tvrdá ocel halí prsa silného,
   pod ocelí se skrývá hrdinná síla a odvaha,
   pod přilbou orlí zrak vojevůdce,
   hněv srší z planoucího zraku,
   zběsilost v něm propuká jak v podrážděném lvu,
   když někde spatří čerstvou krev
   a zraněn stíhá odvážného lovce
   tak zlobně se vrhá na Tatary...
Jak krásně souhlasí všechny dostupné zprávy se skutečností, že vůdce Tatarů, královský syn, padl před Olomoucí Jaroslavovou vlastní rukou.

   V tom se zalekne divý šik Tatarů,
   odhazuje předlouhá kopí,
   kdo je schopen, překotně prchá,
   prchá tam, kde slunce vychází,
   svobodná od zloby Tatarů je Haná.
Tato událost, pro Evropu tak významná, zanechala četné památníky a také dosud živé tradice. K němým památníkům této události patří Jaroslavem ze Šternberka vybudovaný hrad a město moravský Šternberk a kostel Panny Marie v Olomouci. Do současnosti se zachovaly místní tradice v Olomouci a pod kopcem Hostýnem poskytující vhodný námět pro romantickou národní epopej. Dále je to nádherná oslavná báseň Jaroslav aneb o vítězství nad Tatary, která je součástí Rukopisu královédvorského z konce 13. století. V něm je ovšem více popsána bitva pod Hostýnem než u Olomouce, ale v podrobnostech neodporuje historickým poznatkům. Je-li však v této oslavné písni už tenkrát jmenován Kublaj tatarským králem, který vládl v letech 1259-1294, je to důkaz toho, že píseň vznikla až v době, kdy v Evropě bylo jméno "Kublaj" a výraz "tatarchán" významově totožné. Dobový současník by také neměl v úmyslu ani důvod vybájit příběh o něžné Kublajevně. Existují ještě další písemná svědectví, např. klášterní kroniky na Hradisku, v Zábrdovicích, v Třebíči atd., z nichž čerpali Dubravius, Pešina, Pubička. Dále anonymní pisatel u Menkena (Script. R. G. T. II.) a Dalimil, kterému lze s jistotou věřit. Bohužel je právě tato doba v pramenech obsažena velmi spoře a script. Rereum bohemicarum je dobová mezera v důsledku neexistujícího pokračovatele Cosmase. Tím lze vysvětlit nepřesnosti a rozpaky pozdějších spisovatelů při popisování tohoto dějinného období se všemi průvodními okolnostmi. Nekritický Hájek zaměňuje vpád Tatarů se vpádem Kumánů v roce 1253 a někteří historici pak od něj tyto nepřesnosti opisovali, např. Cornovův Jaroslav ze Šternberka, Praha 1813. Je také udivující, že vynikající cizí historikové dodnes opomíjejí tyto dějinné poznatky. Vysvětlením těchto souvislostí by bylo možné zodpovědět často kladenou otázku - proč Tataři nepokračovali ve svém tažení na západ? Jistě to nebyla jen Oktaiova smrt, která je od toho odradila. Proč pokračovali v pustošení a dobývání jižních zemí, hlavně Uher, ještě déle než rok? Německá armáda v Rakousku (1242), kde byl osobně přítomen se svou družinou i český král, by na Tatary nezapůsobila tak odstrašujícím dojmem, kdyby před sebou neviděli svého přemožitele z předchozího roku, jak správně podotýká Cornova. Za své zásluhy byl vítěz nad Tatary Jaroslav ze Šternberka králem Václavem jmenován prvním zemským hejtmanem na Moravě. Tento úřad zastával do roku 1248 a jeho nástupcem se stal vévoda Oldřich Korutanský. Byl obdarován rozsáhlým územím na Moravě a jako nejvyšší vyznamenání mu král propůjčil právo zdobit se vévodským kloboukem. Jaroslav údajně zemřel v Praze v roce 1277 a byl zde pochován v kostele sv. Anežky, který je v současné době již zrušen.


František Palacký: Dějiny rodu Sternbergů - Geschichte der Familie Sternberg
Komentář napsal Zdeněk Sternberg. Vydala Moravská expedice v Moravském Berouně v srpnu 2001 nákladem 1000 výtisků. Formát 22 x 16 cm. Počet stran 130.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná