Vlastenský SLOVNÍK HISTORICKÝ
Sestavil Jakub Malý,
mimořádný člen král. české společnosti nauk.
Praha 1876.
Nakladatelé: Kněhosklad Rohlíček & Sievers kněhtiskárna v Praze.

Strana 261:

Jaroslav, vítěz nad Tatary před Olomoucí, byl prý od krále Václava I. r. 1241 poslán na Moravu s 8000 Čechy, a sebrav branné Moravany osadil pevná města moravská, sám pak se 12.000 muži zavřel se v Olomouci. Odrážev dlouho útoky Tatarův uzřel konečně vhodnou dobu k výpadu a porazil v kruté seči vojsko tatarské, vlastní rukou zabiv jakéhos kralevice tatarského. Za své udatenství obdržel J. od krále hojných odměn na statcích pozemských. J. slaven jest v známé básni rukopisu Kralodvorského. Dle starého podání, připomenutého již ve XIV. století u Pulkavy, byl prý J. člen staročeského rodu Šternberského. Podle domnění bratří Jirečkův (Die Echtheit der Königinhofer Handschrift), pravdě velmi podobného, jest tento J. tatáž osoba co Jaroš z Poděhus a ze Slivna.

Jaroš, zkrácené jmeno Jaroslav.
1) J. ze Slivna a z Poděhus v. ze Slivna.


Strana 763:

ze Slivna, pánové, připomínají se v XIII. století, a sice bratří Rudolf a Albrecht, kteréhožto posledního syn Jaroš ze S. a z Poděhus byl 1239-48 král. truksasem a 1253-64 nejvyšším purkrabím. O tomto Jarošovi dokazují bratří Jirečkové (ve spise Die Echtheit der Königinhofer Handschrift) velmi důmyslně, že on nebyl nikdo jiný než Jaroslav, slavný vítěz nad Tatary u Olomouce. Od r. 1237, kde ponejprv se jmenuje, až do smrti krále Václava (1253), byl Jaroš ze S. stále po jeho boku, a sice r. 1237 v Chotěšově, 1240 v Brně, 1241 (v říjnu) v Králové Hradci, 1248 v Brně, 1249 v Litoměřicích, 1252 v Praze a 1253 v Týřově, kde král zemřel. Pohřešuje se ale v jeho společnosti právě v době obležení Olomouce od Tatarů, když totiž několik neděl po bitvě Lehnické král 7. kv. 1241 na hradě Königsteině meškal; i lze se z toho domnívati, že Jaroš byl jedním z vůdců, kteří veleli vojsku českému, vypravenému z Lužice do Moravy, a po zapuzení Tatarů s králem dále do Rakous táhli. Potom jsa nejvyšším purkrabím Pražským velel r. 1260 středu českého vojska v bitvě u Kressenbrunnu, kdež Uhři byli poraženi. Současně s Jarošem připomínají se bratr jeho Eppo a ještě více jiných osob s názvem ze S. Není pochybnosti, že rod toho jmena byl větví rodu Šternberského, kterýžto poslední vyskytuje se pod tímto jmenem teprv r. 1242.


Strana 579:

Olomouc ......
Nejpamátnější děj starší O-e jest obležení od Mongolů r. 1241, kteří zde od Jaroslava ze Slivna na hlavu poraženi byli.


Strana 824:

Tataři zváni jsou od starých Čechů Mongolové, kteří v XIII. století do Evropy vpadše u Olomouce citelnou porážku utrpěli.

Knihovna Akademie věd ČR


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná