František Zákrejs
Výlet na Zelenou Horu.
1886
OSVĚTA  Ročník XVI., číslo 10/1886

Úryvek z článku, týkající se nástropní fresky:

Jdeme zpět do nádvoří, vstoupíme do dveří vpravo od hlavní zámecké brány, a zanedlouho zavedou nás novější točité schody železné do prvního patra západního zámeckého křídla v rozsáhlejší, 720 cm širokou a 1065 cm dlouhou síň, na jejímžto stropě obraz Olomoucké bitvy s Tatary, tuto pásku věru neobyčejnou náhodou oba naše rukopisy Královédvorský a Zelenohorský v jedno slučující, nalezneme. Síň tato má nyní dva zcela různé oddíly: totiž prostor upotřebovaný, pak prostor domácí zámeckou, na způsob stanu zřízenou kaplí zaujatý, v níž před oltářem jediná modlitební stolice. Také tato kaple, jež pohříchu čásť obrazu nástropního zakrývá, jest zasvěcena divotvorné Matce boží, a nic není zajisté tak nasnadě jako myšlenka, že tato úcta k Panně Marii na sídle někdy Šternberském tolika způsoby osvědčená souvisí se zázračnou ochranou, kterou se bohorodička podle Jaroslava našim bojovníkům v tatarské válce r. 1241 propůjčila.
Nástropní obraz bitvy s Tatary nebyl, jak by se z letošních novinářských zpráv souditi mohlo, teprv letos objeven; vždyť již Slovník naučný (X z r. 1873, str. 312) o něm ví. Obraz není však ani výtvorem našeho snad století: dle mého mínění povstal před r. 1728, v němž František Leopold Josef hrabě ze Šternberka panství Zelenohorské Adolfovi Bernartovi z Martinic prodal. Ani Martinicové ani Kolloredové Mansfeldové, ani knížata Auersperkové neměli zajisté příčiny, aby malbu s takým motivem byli objednávali; pouze Šternberkům záleželo na tom, aby jejich předek na svém imposantním sídle tímto způsobem byl oslaven. A malba jeví zřejmý starší, nemoderní ráz. Jmenovitě je s naivností věru velice nemoderní zobrazen boj náčelníka Čechů (Jaroslava) a náčelníka Tatarů (Kublajevice). To není třeskutá srážka, nýbrž pohodlné setkání se dvou tělnatých, divným řízením osudu do zbroje vtěsnaných lidiček.
Avšak obraz tento, živými barvami provedený, není bez patrnějších předností. Celkové seskupení je dosti zdařilé. Vítězní Čechové zaujímají vpravo nepoměrně větší prostor než porážení Tataré se svými stany vlevo. Malíř dojista zúmysla dosti význačně položil stranu tatarskou, která také ve skutečnosti na východ odtáhla, dílem k východní straně síně a stranu českou, od západu přišlou, k straně západní. Vpravo viděti ověženou bránu, zajisté Olomouckou, z níž Čechové na zápasiště chvátají. Český vůdce má zlatitou přílbu s bílou, po Šternbersku osmipaprskovou hvězdou a zlativé brnění: sedí na bílém, červenou šabrakou pokrytém koni, kdežto tatarský vůdce na vraníku jede. Meče obou těchto vůdců jsou oblé. Napřed nesou naši červenou a hned po té bílou korouhev, něco dále vpravo nese český rytíř opět korouhev bílou. České vojsko ozbrojeno jest meči, kopími, mlatem atd. Tataři mají korouhve rudobílé. Asi uprostřed obrazu nad bitevní vřavou vznáší se ve Šternberské osmipaprskové hvězdě vážně hledící divotvorná Máti boží, kterou tedy v Zelenohorském území nejméně čtyřikráte vypodobenou máme; na tomto obraze má P. Maria modrý šat a červený plášť; ona i děťátko, jež na pravici chová, mají plavé vlasy. Kol Marie vine se věnec z růžic, dvěma andílky držený. Třetí andílek drží pod věncem prázdnou bílou blánku. Zdá se, že na obraze, např. na této blánce nebo uprostřed lastury, bývaly nápisy, avšak nyní tam neviděti žádných. Kol obrazu jest namalován červený rámec s bílými jakýmis liliemi dvojího druhu, v celé šířce i délce jeho v něm vyrážejícími. Obraz s rámem zaujímá tytéž rozměry jako síň (720 cm šíře a 1065 cm délky).


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná