Z P R Á V Y
ČESKOSLOVENSKÉ
SPOLEČNOSTI
R U K O P I S N É

Číslo 6.
V Praze, 1. října 1936.

Strana 5:
RKZ a Národní museum.

RKZ a Národní museum. Sekční šéf MŠANO Dr. Zd. Wirth prohlásil do rozhlasu při diskusi o Rukopisech, že když veřejnost nabyla přesvědčení o podvrženosti RKZ, byly Rukopisy ve sbírkách Národního musea přeneseny ze středověkého oddělení do vitriny, obsahující literaturu z počátku 19. století. V zájmu pravdy je třeba konstatovati, že tvrzení to je zcela nepravdivé. Veřejně byly Rukopisy totiž vyloženy v Nár. museu až do července roku 1927, kdy byly z vitrin vyňaty, poněvadž po letech pergamen světlem značně trpěl (z toho důvodu nebudou již také trvale vystaveny). Nikdy však nebyly označeny, ani zařaděny do literatury 19. stol. Jediný pokus o to udál se od univ. prof. J. Jakubce, který podal podobný návrh ve schůzi výboru musea 10. května 1916, a denním listům byla hned po schůzi dodána falešná zpráva, jako by návrh Jakubcův byl schválen. Ve skutečnosti předseda správního výboru Dr. B. Schwarzenberg nepřipustil jej vůbec na pořad. - Tvrzení Dr. Wirtha vzbudilo v kruzích Nár. musea značné překvapení, zvláště proto, že jmenovaný jako bývalý člen správ. výboru o uvedených skutečnostech mohl se velmi lehce informovati.
K. Jelk.

MŠANO  =  Ministerstvo školství a národní osvěty
ZPRÁVY ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI RUKOPISNÉ
Vydává Čsl. společnost rukopisná. Řídí redakční kruh. Vychází nejméně čtyřikrát do roka. Příspěvky adresujte Společnosti, Praha I., Konviktská 5. Cena jednoho čísla Kč 1,- (pro členy Společnosti zdarma). Formát 30 x 22 cm.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná