Z P R Á V Y
ČESKOSLOVENSKÉ
SPOLEČNOSTI
R U K O P I S N É

Číslo 14.
V Praze, 15. února 1938.

Strana 6:
JAN EVANGELISTA PURKYNĚ.

Jan Evangelista Purkyně. V záplavě oslavných článků a publikací zapomnělo se jako obvykle na účast tohoto velikého českého učence ve sporu o pravost Rukopisů. Je to stará taktika rozšířená u nás takřka ve všem tisku, že se zatajuje čtenářům účast vynikajících osob našeho života na věci, která jest umlčována. Zaznamenáváme tedy aspoň my, že Evangelista Purkyně patřil tak jako ostatní vynikající mužové českého národa v min. století mezi obránce pravosti Rukopisů. A to ne jak tichý zájemce, ale jako aktivní pracovník. Jeho bystrá polemika s Aug. Cordou zůstává dodnes cenným přínosem k problému složení písma RZ. J. E. Purkyně byl prvým, který poznal, že červené obtažení písmen v RZ značí počátky slov. Stejně cenné jsou Purkyňovy postřehy o neznámých značkách v témže rukopise, na nichž ztroskotali Palacký a Šafařík. Svoje poznatky uložil Purkyně v německém časopise "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik" r. 1841 a objevil je teprve r. 1936 Julius Stoklasa. V době 150. výročí narozenin J. E. Purkyně nepřála oficielní věda otázce RKZ. Proto musí také Purkyně vyčkávati spravedlivého zhodnocení svého díla až v dobách pozdějších.
K. Jelk.


ZPRÁVY ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI RUKOPISNÉ
Vydává Čsl. společnost rukopisná. Řídí redakční kruh. Vychází nejméně čtyřikrát do roka. Příspěvky adresujte Společnosti, Praha I., Konviktská 5. Cena jednoho čísla Kč 1,- (pro členy Společnosti zdarma). Formát 30 x 22 cm.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná