Z P R Á V Y
ČESKOSLOVENSKÉ
SPOLEČNOSTI
R U K O P I S N É

Číslo 7.
V Praze, 15. ledna 1937.

Strana 5:
Ladislav Matoušek
NÁLEZ DESEK K EVANGELlU SV. JANA.

12. listopadu m. r. přišli jsme s profesorem Ing. K. Andrlíkem při náhodném prohlížení materiálu, vztahujícího se k RKZ, v Nár. museu na dvě lepenkové desky, v nichž poznali jsme část vazby lat. spisu "Disciplina et Doctrina" (sign. č. 9D47) ze XVI. stol., ze které sňato bylo tzv. Evangelium sv. Jana, které považováno jest všeobecně za "krycí falsum" Hankovo ku RKZ. Desky ty, patrně někdy koncem pol. min. stol., byly nesprávně zařazeny do fasciklu RZ a marně hledány v r. 1880 Gebaurem a 1886 Hattalou. Jsou na nich patrny zcela jasné otisky lat. textu evangelia (pravého) a také českého (podezřelého), jak správně uváděl již 1840 Palacký v A. D. Otázku EJ bude nutno podrobiti revisi. Fotochemické zkoumání desek i originálu podniknuto bude patrně ještě v zimě. Otázka pravosti EJ má velký význam pro RKZ zvláště po stránce filologické. Nález desek ukazuje, že Hanka nebyl takový notorický lhář, jak nám ho liter. dějiny dneška vykreslují.


ZPRÁVY ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI RUKOPISNÉ
Vydává Čsl. společnost rukopisná. Řídí redakční kruh. Vychází nejméně čtyřikrát do roka. Příspěvky adresujte Společnosti, Praha I., Konviktská 5. Cena jednoho čísla Kč 1,- (pro členy Společnosti zdarma). Formát 30 x 22 cm.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná