Z P R Á V Y
ČESKÉ  SPOLEČNOSTI
R U K O P I S N É

Číslo 4.  (řada II.)
V Praze, 15. prosince 1939.

Strana 58:
Tiesus Vardas zemřel

O letošních prázdninách zemřel mimo hranice Protektorátu jeden z aktivních obránců pravosti RKZ, používající pseudonymu Tiesus Vardas. Týž objevil se na poli rukopisové obrany v roce 1938, kdy nákladem literárního sdružení Jatvěga v Olomouci vydal spisek o RKZ s názvem "Rukopisy jsou pravé". V této práci, navazující na spis jiného pseudonyma, Bodhisatwy, prokázal autor překvapující znalosti linguistické, třebaže v některých detailech, vztahujících se k RKZ, se mýlil, jak znají naši čtenáři z recensí jeho spisku ve Zprávách. Jazyková erudice ukazovala na vědeckého znalce. Jak se nyní dovídáme, byl Vardas skutečně jazykovým odborníkem. Po studiích na Karlově universitě nastoupil na místo universitního knihovníka a svou vědeckou dráhu zakončil jako profesor slavistické filologie. Poté vstoupil do výslužby, jejíž dobu pak trávil nedaleko svého úředního působiště a věnoval ji cele otázkám Rukopisů a spisek o RKZ byl první prací z připravovaného souboru. Vardas nepatřil k nekritickým obdivovatelům Gebauerovým, třebaže byl jeho žákem. Chystal větší dílo, v němž chtěl podrobiti revisi dílo Gebauerovo. Na tomto poli nebylo dosud u nás mnoho vykonáno a tím více litujeme smrti Vardasovy, jež zabránila uskutečnění jeho plánů. Vzpomínáme-li dnes neznámého učence, obracíme se zároveň s prosbou na jeho přátele a na jeho rodinu, aby snažili se o zabezpečení jeho rukopisné pozůstalosti. Práce Vardasova je součástí národního díla vědeckého a usilovati o její zachování měl by každý poctivý národní příslušník, ať jeho mínění o RKZ je jakékoliv. Litujeme, že jméno Vardasovo zůstává skryto i po jeho smrti. Bude-li nám možno později je odhaliti, vrátíme se k této osobnosti podrobnějším referátem. Máme úctu k jeho práci pro RKZ, zachovávajíce si při tom ovšem právo přísné kritiky. I když budí toto stanovisko nevůli v okolí Vardasově, nevidíme důvodu, abychom je změnili, neboť se řídíme zásadou "de mortuis nihil nisí verum". V tomto smyslu vzpomínáme památky tohoto neznámého obránce.
Lad. Matoušek.


ZPRÁVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI RUKOPISNÉ
Vydává Česká společnost rukopisná. Řídí redakční kruh. Vychází nejméně čtyřikrát do roka. Příspěvky adresujte Společnosti, Praha I., Konviktská 5. Cena jednoho čísla K 2,- (pro členy Společnosti zdarma). Formát 30 x 22 cm.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná