Z P R Á V Y
ČESKOSLOVENSKÉ
SPOLEČNOSTI
R U K O P I S N É

Číslo 7.
V Praze, 15. ledna 1937.

Strana 5:
Ladislav Matoušek
KRÁLOVSKÁ ČESKÁ SPOLEČNOST NAUK
DOKUMENTUJE SVŮJ ZÁJEM O ČESKÉ KULTURNÍ OTÁZKY.

V říjnu 1936 požádala nás - jistě bez zlého úmyslu - při náhodném telefonickém dotazu sekretářka uvedené instituce, abychom zasílali KČSN naše Zprávy a publikace výměnou za její věstník pro její archiv a knihovnu. Žádosti té jsme rádi vyhověli a 13. listopadu došel nám od KČSN dopis tohoto znění:

Československá společnost rukopisná v Praze.

Vykonávaje usnesení řádné schůze Královské české společnosti nauk ze dne 11. listopadu t.r. dovoluji si sděliti, že naše Společnost nemá v úmyslu vyměňovati s Vámi publikace. Zprávy a spis, které jste nám zaslali, s díky vracíme.
V plné úctě
Prof. Dr. B. Bydžovský v.r.,
hlavní tajemník.

Razítko.

Poznámek k tomu zajisté není potřeba.


ZPRÁVY ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI RUKOPISNÉ
Vydává Čsl. společnost rukopisná. Řídí redakční kruh. Vychází nejméně čtyřikrát do roka. Příspěvky adresujte Společnosti, Praha I., Konviktská 5. Cena jednoho čísla Kč 1,- (pro členy Společnosti zdarma). Formát 30 x 22 cm.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná