Čestmír a Vlaslav

Děj tohoto eposu spadá zhruba do poloviny 9., stol. tedy do doby pohanské. Líčí válku mezi Lučany a Pražany. Epizoda je též zmíněna v kronikách, ovšem vždy poněkud odchylným způsobem.Počíná sě kapitule sedmezcitmá třětiech knih o vícestvie nad Vlaslavem      Neklan káže vstáti k vojně,

      káže kněžeciemi slovy

      protiv Vlaslavu.

      Vstachu voje, vstachu k vojně,

5     vstachu na kněžecie slova

      protiv Vlaslavu.

      Holedba sě Vlaslav kněz

      vícestviem nad Neklanem,

      nad slavným knězem.

10     Pustiáše meč i oheň v krajiny Neklaniny

      i hlásáše nad hrabivými meči svojich vojnóv

      pohaněnie Neklanu.

      "V boj, Čtsmířě , vedi mé sbory!

      Hadlivě ny pozývá nadutý Vlaslav."

15     I vsta Čmir i vzradova sě,

      radostně sně svój ščít črn dvú zubú

      i sně se ščítem i mlat

      i nepronikavý helm.

      Pode vsě drva vložie oběti bohóm.

20     Bujno zvoláše Čmír na voje.

      V skořě voje v řady idú

      i tažechu přěd sluncem záhé

      i tažechu přěs ves den

      i po slunci tamo k pachrbu.

25     Aj, ta sě valé dým po dědinách,

      i po dědinách sténánie žalostivých hlasóv:

      "Kto sežže dědiny i kto rozplaka vaše hlasy?

      Kto? Vlaslav? Poslednie budi jeho vrastvo!

      Pomstu i pahubu voji moji na něj nesú."

30     Otvecechu vojevodě Čstmíru:

      "Kruvoj, Kruvoj škaredý

      otehnáše stáda

      i sdieše hořě

      v dědinách ohněm i mečem.

35     Vsě, če plzno bieše,

      potřě jeho zloba krutá

      i zaje vojevodu nám."

      I zazli sě Čstmír na Kruvoj,

      z širokú prsú zloba sě mu rozevřě po vsěch po údech.

40     Vojni, vece, "z jutra záhé rozpálímy krutost vsiu.

      Pohovte zemdleným údóm!"

      Stojá hory v pravo,

      Stojá hory v levo,

      na jich vrcholi na vysokéj

45     zírá jasné slunečko.

      Horami zdě otsud,

      horami tam otud

      tahú voje, bitvu v sobě nesú.

      "Aj, tamo k hradu,

50     hradu na skále tamo,

      kdě Kruvoj vězí Vojmír

      i jeho lepú dceř,

      jež zaje v hustě lese

      tamo pod šedú skalú,

55     i pohaně Neklan kněz.

      Kruvoj Neklanu oběce vieru

      i podáše věrnú ruku;

      obak hlasem tiem i rukú tú

      uvádieše biedu na lud!

60     Aj, vzhóru k vyšnu hradu,

      aj, k hradu, voji, tecte!"

      I zamiesichu sě voji

      i hrnuchu sě k hradu

      po slovech udatna Čstmíra

65     jako ledovití mraci.

      Pokrychu sě přědní ščít na ščít,

      zadní zapieráchu sě na kopie

      i v drva v přieč zasazena za drva

      i výš nad vršinu lesa drnkáchu meči jich v hrad,

70     běsnichu protiv mečém z hrada tesajúciem.

      Řváše na hradě Kruvoj řvaniem býka,

      řváše chrabrost v svoje ludi

      i meč jeho padáše v Pražany

      jako drvo se skály.

75     A po horách mnoho silných dubóv!

      Tako ke hradu sě shluče

      Neklanových vojnóv.

      Vele Čstmír z zad uderiti na hrad,

      vele s přěda přěskočiti hradbu.

80     Aj, ta drva vysokorostlá v hustotě pod skalú

      přiklonichu k pevnéj hradbě,

      po drvech by sě válely klády

      nad hlavami vojém.

      Aj, pod nimi z přěda postavi sě silných,

85     muž k mužu sě týkáchu druh druha

      širokýma plecema.

      Drva vložichu na rámě,

      v přieč i v dél je spevnichu úžemi

      i podstavichu sebe dle dřěvce.

90     I vzkočichu muži na sě drva,

      rozložichu kopie po ramenú,

      spěchu úžemi.

      Vzkoči řad třětiech na vteré,

      čtvrtých na třětie

95     i pátých až k vrchu ku hradovu,

      skad hořěchu meče,

      skad sipiechu střěly,

      skad sě řiútichu búřiecie klády.

      Aj, prúd Pražan jarno přěse zdi teče,

100    zachváti vsiu sílu v tvrdě hradě...

      "Vstup, Vojmířě, vstup s milú svú dcerú,

      pokroč z věže ven vz rané blaho

      tamo na skálu; na skále uzřieš

      krváceti Kruvoj pod sekyrú mestnú."

105    Vznide Vojmír v blahodějné jutro,

      vznide se svú dcerú lepotvornú

      i zřě krváceti vrah svój Kruvoj.

      I posla Čstmír kořist vratno ludem,

      s kořisťú vrace sě lepá děva.

110    I chtieše Vojmír oběť vzdáti bohóm

      v sěmže miestě, v sěmže krocě slunce.

      "Vzhóru, Vojmířě", vece mu Čstmír,

      "naši kroci chvátajú vícezit

      nad Vlaslavem. Prodli v službě bohóm;

115    bozi chtějú stepati Vlaslava

      Kehdy slunce dokročí poledne,

      jest nám dokročiti na sě miesto,

      kdě vícestvie hlas vojsk našich vzhlásá.

      Vet ti zbraně vraha tvého. Pójdi!"

120    Vzradova sě Vojmír velevele,

      vzvola s skály hlasem v lese hlučným,

      z mocna hrrdla vola k bohóm tako,

      i vztřiasú sě drva šira lesa:

      "Nezjařte sě, bozi, svému sluze,

125    ež nepálí oběť v dnešniem slunci!"

      "Dlužna oběť bohóm", vece Čestmír,

      "a nynie nám na vrahy pospěti.

      Nynie vsedni ty na ručie koně,

      prolétni lesy jeleniem skokem tamo v dúbravu;

130    tam s cesty skála bohóm zmilená,

      na jéje vrchu obětuj bohóm, bohóm -- svým spásám

      za vícestvie v zádech, za vícestvie v přědě.

      Neže sě poznaje, že slunce pokroči

      na tvrdosti nebes, stúpíš tamo na miesto,

135    a neže slunce postúpí vterým krokem

      i krokem třětiem nad vršiny lesné,

      dojdú voje tamo, kdě oběť tvoje pověje

      v slúpech dýmu

      i pokoří sě vsě vojska tudy jdúce."

140    I vsěde Vojmír na ručie koně,

      proletě lesy jeleniem skokem

      tamo v dúbravu na dráhu k skále.

      Na vrsě skály zanieti oběť bohóm -- svým spásám

      za vícestvie v zádech, za vícestvie v přědě,

145    jim obětova kravicu bujnú,

      srst červená po nie sě lsknieše.

      Jalóvku siu kúpi od pastuchy

      v úvale tam u vysokéj trávě,

      dada za niu kóň i s uzdú.

150    Plápoláše oběť i blížíše sě voj k úvalu

      i z úvala vzhóru v dúbravu.

      Voji ozvučeni hlukem

      jdú po jednom, oružie nesúce.

      Prokní jda kol oběti bohóm slávu hlásáše

155    i zacházeje zezvuče nemeškáše.

      I kehdy docházéše posleda vojév,

      vzkoči Vojmír na svój ručí komoň,

      tučné kýty i plece naloži

      šesti jezdcém za voj.

160    I jdieše vojsko vsěmi kroky slunce

      až po polednie slunce.

      Tamo na rovni očekáváše je vojivný Vlaslav.

      Ot lesa k lesu stáše jeho síla,

      síla stáše petkrát věcše Pražan.

165    Jako z mračen z niej vznikáše jeket,

      lánie psóv přěmnoha mnostvie.

      "Trudno nám váleti s těmi vrahy.

      Kyj palicu málo kdy zadrží."

      Tako Vojmír; načeže Čmír vece:

170    "Věhlasno to v súkromí mluviti,

      věhlasno sě hotoviti na vsě.

      Čemu čelo protiv skále vzpřieci?

      Liška oblúdí tur jarohlavý.

      Zdě ny viděti Vlaslavu s hory;

175    ruče dolóv, kolkol vrcha sěho,

      by v zad byli, kto u přědě běchu.

      Opač chody tako dolem hory!"

      A sě sdieše Vojmír i sdieše Čmír.

      I hrnú sě vojska kolkol hory,

180    i hrnú sě vojska devětikrát.

      Tako vrahóm vzmnožichu svá čísla,

      tako vrahóm vzmnožichu jich strachy.

      Rostúpichu sě po nižniem chvrastí,

      by sě lsknula braň jich v zrace vrahóm.

185    I by leskem naplněma hora.

      Naliť vyrazi Čstmír se zástupem,

      zástup sien bě čtyřie hlukóv četný.

      S niem ze stienóv lesniech vyrazi třas

      třas osěde četné voje vrahóm.

190    V zad, v zad! Strachy jim by ze vsia lesa;

      rozprnú sě řadi sěmo tamo.

      Vojmír vnoči na ně chrabrú rukú

      i zastúpi úval na vzchod na pol,

      v bok sě staví protivo Vlaslavu.

195    Aj, řiče les řvaniem iz úvala,

      jak by hory s horami válely

      i vsě drva v sebe rozlámaly.

      I vyskoči Vlaslav protiv Čmíru,

      i vyrazi Čmír proti Vlaslavu

200    v lútú sěč.

      Ranú, opět ranú

      srazi Vlaslav dolóv.

      Vlaslav strašno po zemi sě koti

      i v bok i v zad -- vstáti nemóžéše.

205    Morena jej sypáše v noc črnú.

      Kypieše krev ze silna Vlaslava,

      na zeleně trávě v syrú zemiu teče.

      Aj, a vyjde duša z řvúcéj huby,

      vyletě na drvo a po drvech

210    sěmo tamo, doniž mrtev nezžen.

      Ulekú sě u Vlaslava súcí,

      upěchu sě vzhóru na stráň otsud

      skryto přěd Čmírovým videm,

      přěd Čmírem Vlaslavobojcem.

215    Zevzni vícestvie k Neklanu radostnu oku

      i zráči sě kořist Neklanovu radostnu oku!