OBSAH

ÚVODEM ............................................. 9

Josef Kočí
SPORY O RUKOPISY V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ..................25

Zdeněk Fiala
O RUKOPISECH PO STRÁNCE PALEOGRAFICKÉ .................49

Mojmír Otruba -- Marie Řepková
LITERÁRNĚVĚDNÁ KRITIKA RKZ .............................83

Jaroslav Mezník
RUKOPISY Z HLEDISKA HISTORIE...........................149

Vladimír Procházka
RUKOPISY A PRÁVNÍ HISTORIE .............................179

Miroslav Komárek
JAZYKOVĚDNÁ PROBLEMATIKA RKZ ............................197

Jaroslav Kašpar
RUKOPISY KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ --
PALEOGRAFICKÝ PŘEPIS .....................................275