Sborník ČSAV o RKZ

V roce 1969 vydala ČSAV sborník

RKZ - dnešní stav poznání

V úvodu sděluje vědecký redaktor sborníku dr. Otruba následující:

Metody chemického a fyzikálního zkoumání stáří a původu rukopisných dokumentů pokročily od dob posledních zkoušek RKZ natolik, že rekapitulace dřívějších závěrů může na otázku, co víme dnes o pravosti RKZ, odpovědět jen nepodstatně; bylo tedy v tomto případě nutné podrobit Rukopisy novému zkoumání. Z podnětu ředitelství Knihovny Národního muzea se ujal tohoto úkolu kolektiv pracovníků Kriminalistického ústavu Federální kriminální ústředny v Praze vedený ing. D. Srncem. Závěry těchto výzkumů a jejich vyhodnocení budou publikovány stejnou formou jako přítomný soubor studií a budou tedy tvořit s tímto sborníkem dvoudílný celek (důraz J.U.)

V tomto oddílu budou postupně soustřeďovány KRITICKÉ STATI,
které byly a budou o Sborníku napsány.