Průzkum tzv. Ivanovova týmu

Koncem 60. let bylo přistoupeno k novému hmotnému zkoumání Rukopisů. Metodika výzkumu a způsob zveřejňování výsledků vykazuje řadu zvláštností, jimiž se výrazně odlišuje od normální vědecké práce. Hlavní momenty jsou tyto:

1967
Na žádost Ministerstva kultury byl Kriminalistický ústav pověřen zkoumáním Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Průzkumu se účastnili převahou externí pracovníci. Významně se podílel spisovatel Miroslav Ivanov.

V průběhu výzkumu je o dílčích zjištěních informována veřejnost prostřednictvím literatury faktu. Ukazuje se objev miniových značek rentgenem.

Řešitelský tým zkouší interpretovat miniové značky jako pozůstatky spodního písma a tak dokázat, že RZ je palimpsest. Určení stratigrafie psacích látek odvozuje jednak od barevného tónu v místě překrytu červené miniové značky a zeleného písma RZ, jednak dle pozorování vržených stínů v mikroskopu.

1975
V Kriminalistickém ústavu proběhlo oponentní řízení k tzv. Protokolům Ivanovova týmu. V jeho důsledku byly Protokoly prohlášeny za neprůkazné a byly spolu s výsledky oponentury utajeny.

1992
V Národním muzeu proběhla nová neveřejná oponentura k Protokolům Ivanovova týmu. Odmítla vyjádření spisovatele Ivanova, že předchozí oponentura z roku 1975 byla politicky zmanipulována a rovněž konstatovala interpretační nedostatky v Protokolech.

1993
Ve Sborníku Národního muzea č. XXXVI, vycházejí Protokoly ve zkrácené podobě.

ZÁVĚR PROTOKOLU O ZKOUMÁNÍ RZ
Záhadné miniové značky, dosud pokládané za pozdější přídavek, jsou naopak starší než písmo RZ. Leží pod ním a jsou to zbytky nedokonale odstraněného původního písma. Rukopis zelenohorský je proto palimpsest.

Miniové značky jsou majuskule žaltáře z 13. století a protože Rukopis zelenohorský se hlásí do 10. století, musí být RZ podvrh.

1996
Česká společnost rukopisná vydává s podporou Ministerstva kultury oponentní spis Fakta o Protokolech RKZ. V něm prezentuje vlasní kritiku Protokolů společně s kritickými posudky Kriminalistického ústavu z roku 1975 a oponentním posudkem komise Národního muzea z roku 1992.

ZÁVĚR RUKOPISNÉ OBRANY
Nové určení stratigrafie psacích látek není přesvědčivé. Nepřesvědčivé jsou též dokumenty (dosud nepublikované), dokladující zbytky běžného písma žaltáře. Hypotéza o spodním písmu žaltáře se opírá pouze o skutečnost, že poloha některých miniových značek zhruba odpovídá poloze majuskulí předpokládaného spodního textu. Přesná rekonstrukce ale i toto vyvrací.

Námitky rukopisné obrany proti závěrům Protokolů nebyly zatím z oficiálních míst ani vyvráceny, ani potvrzeny.

1998
Vychází kniha Poslední tečka za Rukopisy , ironizující literární styl spisovatele Ivanova. Vydání je silně mediálně podporováno; autor užívá pseudonym Josef Urban.