Zprávy České společnosti
rukopisné
Číslo 3 - výběr 17. prosince 1996 Řada V.

RKZ na CD-ROM
Karel Nesměrák

V minulých Zprávách ČSR (1.března 1996) bylo oznámeno, že Národní muzeum v Praze zapůjčilo ČSR sadu barevných diapozitivů RKZ pořízených francouzským IRHT k pořízení kopií pro potřeby ČSR. ČSR zvolila cenově i kvalitativně výhodnější variantu, převod do digitalizované podoby na CD-ROM. Výhod, které se tak naskytly je mnoho, zejména lze RKZ prohlížet za dosud nebývalé kvality. Jediným nedostatkem je nutnost použití poměrně výkonného počítače. Pro vážné zájemce je jedna kopie CD-ROMu připravena k zapůjčení u předsedy ČSR ing. Jiřího Urbana. Pro zájemce bez možnosti přístupu k počítači je možno zajistit po předchozí domluvě prohlídku na počítači.

Přednáška na PřF UK
Karel Nesměrák

Dne 19.listopadu 1996 se ČSR podařilo laskavostí Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK uskutečnit v rámci jejího pravidelného semináře přednášku s názvem „Analytická chemie ve sporu o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského“. Jako přednášející se zúčastnili ing. Jiří Urban a Karel Nesměrák.

Přednáška trvající 1,5 hodiny měla velice kladný ohlas, a podnítila řadu přítomných k zájmu o tuto problematiku. Navíc se nám dostalo několika informací o nových metodách růzkumu středověkých rukopisů.

Zprávy České společnosti rukopisné. Vydává ČSR jako nepravidelný občasník pro členy a přátele ČSR. Řídí Výbor ČSR. Příspěvky a názory zasílejte na adresu: Česká společnost rukopisná, Grafická 30, Praha 5. Redakce si vyhrazuje právo na krácení článků.