Zprávy České
společnosti
rukopisné
Číslo 10 - výběr 30. března 1999 Řada V.

Za panem Svátkem
Ing. Jiří Urban

Ve věku 86 let nás 1. prosince 1998 opustil nejstarší člen Společnosti pan František Svátek. V členských seznamech Společnosti se jeho jméno prvně objevuje roce 1936, níže však přinášíme doklad toho, že o se o naše kulturní záležitosti zajímal mnohem dříve.

Při obnově České společnosti rukopisné v roce 1993 byl hlavní osobou, která zprostředkovala kontinuitu a přiznání našeho práva považovat se za pokračovatele bývalé České společnosti rukopisné. Několik týdnů před jeho odchodem, navštívili jsme ho na Hanspaulce a zpovídali o dějích minulých. Nikomu tehdá nepřišlo na mysl, že by podobná rozprava měla být poslední.

Naše Společnost v panu Svátkovi ztratila bystrého glosátora současného rukopisného dění, pamětníka dob, které všechny byly pro obranu zlé. Tím více ceníme jeho oddanost věci rehabititace Rukopisů a vlídný pohled na svět. Jeho postoj nám byl a zůstává posilou, třebaže již zde není mezi námi.


Studentská schůze v Měšťanské besedě r. 1934.
Zleva: F. SVátek, J. Vrzalík, F. Mareš a předseda Spolku mediků.

Goethova Kytička
Mgr. Dana Mentzlová

Na 51. pracovní schůzce ČSR 14.1.1999 přednesla Mgr. Dana Mentzlová referát o Goethově úpravě básně Kytice z RK, jež zde stručně shrnujeme. Podrobnější článek pravděpodobně vyjde v některém Almanachu rukopisné obrany.

Johann Wolfgang Goethe četl Svobodův překlad RK. U písně Kytice se mu zdálo, že cosi nesouhlasí. Píseň upravil tak, že verše o chytání kytice a pádu dívky do vody přesunul na konec písně. Píseň tedy vyzní tak, že se dívka utopila.

Nedá se říci, že by Goethe píseň Kytice přeložil, jak se někdy tvrdí. Jde o úpravu překladu, Goethe navíc přidal pět veršů, popisujících čerpání vody a běh dívky za kyticí.

Ve svém zajímavém referátu pokračovala Mgr. Mentzlová i na další schůzce ČSR dne 11.2.1999, v níž se zaměřila na romantismus v Rukopisech.

Probrali jsme stať J.W.Goetha „Shakespeare a žádný konec“, napsanou v roce 1813. V této stati popisuje Goethe rozdíl mezi starou a novou literaturou na základě obsahu. Jako předěl obou literatur vidí Shakespeara. V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti, jež se podle Goetha vyskytují ve staré a nové literatuře.

literatura
stará nová
antické
naivní
pohanské
hrdinské
reálné
nutnost
mít povinnost
moderní
sentimentální
křesťanské
romantické
ideální
svoboda
chtít

Dále Goethe rozebral další podrobnosti, z nichž za zmínku stojí, že stará literatura se zabývá spíše blahem celku nebo společnosti, kdežto moderní literatura prospěchem jednotlivce. Je vidět, že Rukopisy splňují obsahové znaky staré literatury, snad až na lyriku, kde není úsudek možný pro krátkost písní. Pro ilustraci můžeme vyzdvihnout například popis řádění Sasíků v úvodu Beneše Heřmanova - v písni bylo třeba obzvlášť dobře vysvětlit, že Benešovi nešlo o uchopení moci, ale o nutnou obranu. Všimněme si také, že v Jahodách nejde o konflikt lásky a povinnosti, ale o konflikt dvou povinností nebo nutností: dívka chce dodržet matčino nařízení, ale zároveň potřebuje pomoc kvůli svému zranění. Osobní city a láska k milému jsou v písni Jahody jaksi vedlejší. Kritizovaný „romantický“ pláč Záboje rovněž odpovídá staré literatuře, protože se Záboj nermoutí nad svým životem, ale nad poměry v zemi, přičemž v první řadě jej netrápí nesvoboda, ale porušování starých zvyků.

Rukopisy nejsou romantické, pokud romantismem myslíme literární směr na počátku minulého století. Mnohdy se však romantismus chápe v širším smyslu, jako určitý styl myšlení, který se vyskytoval např. i ve středověku a dalo by se říci, že tato širší kritéria Rukopisy splňují.

Internetovské Protokoly RKZ
Ing. Jiří Urban

Někdy v září 1998 se podařilo J. Gaganovi objevit, že na Internetu se vystavují Protokoly RKZ. Vedle Reprezentačních Protokolů, které bývají též nazývány „originály“ a tiskem vydaných Protokolů ve Sborníku NM, máme zde třetí variantu těchto významných dokumentů, které mají dokumentovat zkoumání Rukopisů v Kriminalistickém ústavu tzv. Ivanovovým týmem v letech 1967 - 1971 v úplnosti a pro širokou veřejnost.

Bylo okamžitě shledáno, že i tyto dokumenty se odlišují od „originálů“, byť i redukce informací není tak výrazná, jako u tiskem vydaných Protokolů. Dokonce tam leccos přebývá. Když jsem upozornil „sazeče“ tohoto hypertextu na určité odchylky a když bylo započato s kritikou textu, dostalo se mi odpovědi, že texty jsou „ve stavu zrodu“ a že ještě nebyly oficiálně zveřejněny. Z toho by se mohlo zdát, že diskuse nad těmito dokumenty v tomto tisíciletí ještě nebude možná.

Naleznete je na adrese: http//otokar.troja.mff.cuni.cz/~podolsky/RKZ/RKZ.htm.

Zprávy České společnosti rukopisné. Vydává ČSR jako nepravidelný občasník pro členy a přátele ČSR. Řídí Výbor ČSR. Příspěvky a názory zasílejte na adresu: Česká společnost rukopisná, Jugoslávských partyzánů 21, 160 00 Praha 6 nebo v elektronické podobě na e-mail: rkz@kix.fsv.cvut.cz