Zdenko Frankenberger Daneš

Jsou Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský jihoslovanského původu?

Sborník Národního muzea v Praze
(Řada C - literární historie, svazek XXXVII, 1992, číslo 1-2)
O b s a h:

ANOTACE.

Přezkoumání argumentů předchozích vědců mne vede k názoru, že oba zmíněné rukopisy, jakož i rukopis Písně vyšehradské a Milostné písně krále Václava, nebo alespoň básně Jelen na zadní straně tohoto pergamenu, jsou dílem téhož básníka a téhož písaře; že to jsou nehotové pokusy, snad listy "na ukázku" zákazníkovi; že básník i písař byli původem Jihoslovani, kteří přišli na Moravu a do Čech v patnáctém století, že básně byly sepsány někdy kolem roku 1500; že to je oslava rodu Šternberků; že se dostaly na zámek Zelená hora; že tam byly uschovány spolu s jinými kulturními poklady, snad před drancováním, snad před ničiteli knih typu Koniášova; že byly zapomenuty; že je našel F. Horčička, když na Zelené hoře renovoval galerii; že je odcizil, aby je zachránil před majitelem, který by je byl zničil; a že Horčička a jeho přátelé inscenovali "nálezy", aby nebyla ohrožena Horčičkova existence.

ABSTRACTUM.

ÚVOD.

DOMNĚNKY.

Výsledky své práce shrnuji do dvaceti domněnek, které v následujících kapitolách podporuji poznatky.
A.  RKZ, jakož i ostatní sporné památky: Píseň vyšehradská (PV) a Milostná píseň krále Václava (MPKV) nepocházejí ani ze století desátého až čtrnáctého, ani ze století devatenáctého, ale až nejspíše z doby kolem roku 1500.
B.  RKZ jsou apotheosou předků rodu Šternberků.
C.  RKZ nejsou zbytky někdejší knihy: jsou to zkoušky, listy "na nečisto", nebo na ukázku; dílo je nedokončeno.
D.  Pravděpodobným oslavencem je Ladislav ze Šternberka (zemř. 18.11.1521).
E.  Básník napodobil vzory staré, dokonce i antické, asi aby dodal dílu rázu starobylosti.
F.  Písař napodobil staré písmo, asi z těchže důvodů; byl však dosti nedbalý.
G.  Básník nebyl Čech, ale Jihoslovan, odchovaný srbskou nebo chorvatskou hrdinskou poesií.
H.  Písař byl Srb, zvyklý psát cyrilicí.
I.  Básník přišel na Moravu a později do Čech jako mladý člověk, možná ještě dítě; možná jako uprchlík před Turky; možná jako student Karlovy university; je možno, že mu Šternberkové poskytli pomoc.
J.  Básník se naučil staročeštinu dobře, ale ne dokonale: občas se mu do ní zapletly prvky jihoslovanské mateřštiny.
K.  Písařova znalost starých písem byla v celku dobrá, ale ne dokonalá.
L.  RKZ, PV a MPKV se dostaly na Zelenou horu, která byla ve vlastnictví Šternberků.
M.  Později byly tyto rukopisy, společně s jinými, jako například Sborník Zikmunda písaře z Domažlic, na Zelené hoře uschovány, snad před drancováním za třicetileté války, možná též před paliči typu Koniášova, kteří systematicky ničili české knihy; a zapomenuty.
N.  Pravděpodobnými ochránci takových kulturních památek by mohli být Lidmila Benigna z Říčan (zemř. 1672), přivdaná do rodu Šternberků, a Václav Jiří ze Šternberka (zemř. 1681), oba proslulí svou vzdělaností.
O.  Sbírka pergamenů přešla do vlastnictví hrabat Colloredo, když zelenohorská větev rodu Šternberků v osmnáctém století vymřela.
P.  Pergameny na Zelené hoře našel buďto F. Horčička, když v létech 1808 až 1816 restauroval tamnější galerii, nebo je našel důchodní J. Kovář a Horčičku s nálezem obeznámil.
Q.  Horčička a Kovář pergameny na Zelené hoře odcizili, aby je zachránili před majitelem, jenž by je dal zničit jakožto nebezpečnou posilu nenáviděného českého obrození.
R.  Aby zahladil stopu a nezničil svou vlastní kariéru, Horčička předal pergameny svým přátelům, kteří potom (někdy možná dosti neochotně) inscenovali nálezy.
S.  Důchodní Kovář chtěl podobným způsobem zachránit RZ a asi také jiné památky, ale byl méně opatrný a doplatil na to svou existencí. Ostatní památky Jeronym Colloredo skutečně zničil.
T.  V době mezi odcizením rukopisů a jejich inscenovanými nálezy se Horčička a jeho přátelé s texty obeznámili.
V následujících kapitolách uvádím argumenty, nahromaděné a uveřejněné badateli z nejrůznějších vědních oborů, které mne k těmto domněnkám vedly. Písmena v hranatých závorkách odpovídají písmenům domněnky.
V poslední kapitole shrnuji to, co považuji za slabiny a nedostatky svého modelu.

ARGUMENTY FILOLOGICKÉ.

ARGUMENTY HISTORICKÉ.

ARGUMENTY PALEOGRAFICKÉ.

ARGUMENTY PŘÍRODOVĚDECKÉ A TECHNICKÉ.

ARGUMENTY TÝKAJÍCÍ SE NÁLEZU RKZ, PV a MPKV.

NÁMITKY PROTI DOMNĚNKÁM.

ZÁVĚREM.

PODĚKOVÁNÍ.

BIBLIOGRAFIE.

RESUMÉ (německy, anglicky, česky).

Sdělení redakce.