Nejstarší česká rýmovaná kronika

tak řečeného

DalimilaPředmluva

Tuto sě počíná kronika

   Mnozí pověsti hledají,
   v tom múdřě a dvorně činie,
   ale že své země netbají,
   tiem svój rod sprostenstvím vinie.
 (5) Nebo ež by sě do nich které cti nadieli,
   své země by skutky jměli,
   z nichž by svój rod vešken zvěděli,
   a odkud by přišli, věděli.
   Jáz těch kněh dávno hledaji
(10) a veždy toho žádaji,
   aby sě v to někto múdrý uvázal
   a vše české skutky v jedno svázal.
   A dotad sem toho žádal,
   donidž sem toho právě nezbádal,
(15) že sě v to nikte nechce otdati.
   Pro to sě sám v to musím uvázati.
   Ale věz, žeť úsilno jest tu kroniku psáti,
   pro toť chci rozličných hledati.
   Nebť to za jísto povědě,
(20) žeť nikdiež cělé kroniky nevědě.
   Neb jejie písaři nevelmi sú snažni byli,
   pro to sú mnoho opustili,
   jedno o svém kraji a jiného málo mluviece
   a mnoho rozličného opustiece
(25) a tiem pravý sled tratiece.
   Nalez kroniku u knězě starého u Boleslavi,
   ta všecky jiné oslavi,
   ta mi jístě vlastiny boje vypravi.
   .............................................
(30) Pro to budeš-li pražskú nebo břevnovskú kroniku čísti,
   tiem sě právě ujisti,
   že na ní jest méňe postaveno,
   ale slóv viece mluveno.
   A opatovičská, ta často blúdí,
(35) ačť viece mluví, však tobú slúdí.
   Vyšehradská mi sě najméňe slíbila,
   ale najlepšiet jest na Boleslavi byla.
   To račte všichni věděti,
   žeť sě já chci té držěti.
(40) Ale nalezneš-li kde co jinak než tuto mluveno,
   věz, žeť to jest mú volí neproměněno,
   ale jakž tam jest postaveno,
   takežť jest i mnú tuto ustaveno.
   Řěči prázdné, jelikož mohu, myšli ukrátiti,
(45) a však mysl cělú myšli položiti,
   aby sě tiem mohl každý radějí učiti
   a k svému sě jazyku viece snažiti.
   Nebo uslyšě múdrý řěč múdrú, múdřějí bude
   a túžebný tiemto túhy zbude.
(50) Jáz ti tuto sprostně položi
   a na to lepšieho proši,
   aby pro našie země čest
   i pro našich nepřátel lest
   opravil mú řěč rýmem krásným
(55) a óslavil hlaholem jasným
   a mne tiem nehanějě,
   by řekl: "Plete sě neumějě."
   Jáť sě v tom sám dobřě znaji,
   jedno žeť, o mém jazyku velmi tbaji.
(60) To mě jest k tomu již vzbudilo
   a toť mě jest k úsilí připudilo.


kapitola 1

Ot Babylonské věžě a o sedmidcát jazycích

   Když vešcek lid pro svú vinu
   kromě osmi vodú zhynu,
   tehdy ti, již biechu ostali,
   ot vzchodu slunečného vstali,
 (5) k poledni sě veždy brachu;
   nebo biechu plni strachu.
   Po tom sě vešdy bojiece,
   sami sobě v tom nevěřiece,
   když na jednom poli biechu,
(10) jemužto Samar diechu,
   tu nemúdrú radu vzěchu
   a právě podobnú k smiechu
   řkúc: "Postavimy věži sobě,
   ta bude vysoká do nebě."
(15) A když tu věži děláchu,
   tvrdými cihlami ji stláchu.
   Klí miesto vápna jmějiechu
   a všickni jednu řěč mluviechu.
   Bohu sě jich řěč nesmíli,
(20) jich jazyky tako zmýli,
   že bratr bratru neurozumě,
   ale každý svú řěč umě.
   Tu svého diela přěstachu,
   druh ot druha pryč sě brachu.
(25) Každý sobě těch vlast ustavi
   a ot těch vzněchu sě rozliční nravi.
   Ti sobě osobichu země,
   jakž dnes má každá jmě.
   Mezi jinými Srbové
(30) tu, kdežto biechu Hřekové,
   podlé mořě sě ustavichu,
   až do Říma sě vzplodichu.


kapitola 2

O počátcě jazyka českého

   V srbském jazyku jest země,
   jiež Charvátci jest jmě.
   V tej zemi bieše lech,
   jemuž jmě bieše Čech.
 (5) Ten mužobojstva sě dočini,
   pro něž svú zemi provini.
   Ten Čech jmieše bratruov šest,
   pro něž jmieše moc i čest,
   a ot nich mnoho čeledi,
(10) již jedné noci Čech osledi.
   I vybra sě se vším z země,
   jiež bieše Charvátici jmě.
   I bra sě lesem do lesa,
   dietky své na plecí nesa.
(15) A když dlúho lesem jide,
   k velikému hvozdu příde.
   Tu sě stešče čeledi jeho.
   I vece Čech: "Ach, běda skutka mého,
   že jste vy pro mě v tejto núzi
(20) a jsú pro mě váši domové hustí luzi."
   I vece Čech k svému sboru:
   "Podejděm pod tuto hóru!
   Dětem a skotu otpočinem
   a snad sě tuto s túhú minem."
(25) Zajtra u pravé zóřě
   by Čech sám sedm na tej hóřě,
   s niež všichnu zemi ohleda
   a dále jim jíti neda
   řka: "Mámy zemi po své vóli,
(30) budú nem sde plni stoli,
   zvěři, ptákóv, rýb, včel dosti,
   ot nepřátel dosti tvrdosti."
   Jako by sě dnes na púšči stalo,
   kdežto by jim nic nepřěkážalo.
(35) Ale s té hóry na zemi zřěchu,
   pro to tej hóřě Říp vzděchu.
   Prvé chleba nejmějiechu,
   jedno maso a ryby jědiechu.
   Prvé léto laz vzkopachu,
(40) druhého léta rádlem vzórachu.
   Ale že jich starostě Čech diechu,
   proň zemi Čechy vzděchu.
   Ti lidé věrni biechu
   a své sbožie obecno jmiechu.
(45) Komuž sě co nedostanieše,
   ten u druha jako své vezmieše.
   Jeden obyčěj zlý jmějiechu,
   že manželstva nedržiechu.
   Tehdy ijedna žena mužem jísta nebieše
(50) a jeden muž žén mnoho jmějieše.
   Právě skotsky přěbýváchu,
   na každý večer nového manželstva hledáchu.
   Súdcě nejmějiechu,
   nebo sobě nekradiechu.
(55) Pakli sě kdy stala která sváda,
   u stařějšieho budieše rada,
   aby právo učinili,
   pravému škody polepšili.
   Minu let velmi mnoho,
(60) že sě držiechu ten lid obyčějě toho.


kapitola 3

O Libušinu otci múdrému

   A když mnohý minu rok,
   vsta v zemi muž, jemuž diechu Krok.
   Ten zemi všecknu súdieše
   a múdrosti jě učieše.
 (5) Potom Krok jide do návi
   a tři dcery múdré ostavi,
   Kaziu, Tetku a Libuši.
   O třetie mluviti muši.
   Kazě seděla na Kazíně
(10) a Tetka na Tetíně.
   Libušě prorokyni bieše,
   ta všěcku zemi súdieše.
   Sta sě, že o mezi sě dva svadista,
   až sobě dobřě přibista.
(15) Libušě sě jě jich súditi
   a vinného chtieše smútiti.
   Vinný jě sě Libušě haněti
   řka: "Nechci tebe za súdci jmieti.
   Neb žena lépe umie jehlú šíti
(20) než v súdě mužě súditi.
   Auvech, kako mě to velmi rudí,
   že náši zemi žena súdí."
   I jě sě jie viece všěch paní haněti,
   jehož já nechci mluviti.
(25) Libušě to uslyšěvši,
   nemúdřě mu přěhověvši,
   nic jemu neotpovědě,
   ale valný sněm zapovědě.
   Když sě na sněm všichni snidu
(30) a přěd Libuši přijědu,
   tehdy ta všie země máti,
   jě sě hanby své žalovati.
   Zeměné to uslyševše,
   své sě hospodě nasmievše,
(35) jako s patra sě vzpodjemše,
   rady ijedné nevzemše,
   křiknú všichni jedním hlasem:
   "Nevyplatímy toho jedniem vlasem.
   Pravduť je mluvil člověk taký.
(40) Neboť jest vila muž všaký,
   jenž sě přěd ženú súdí,
   jehož k tomu núzě nepřipudí.
   Již déle nechcem hověti,
   chcem mužě za hospodu mieti.
(45) Jednohoť na tobě prosímy:
   Pověz nem věščbami svými,
   z které nem země radíš knězě vzietí.
   Neboť v své zemi nemóžem podobného jmieti."


kapitola 4

O Libušinu proročství

   Tehdy jim Libušě otpovědě
   řkúc: "Toť vem beze lsti povědě,
   jakož kolivěk ste mě uhanili,
   když ste mě tak potupili.
 (5) Zlý člověk chtěl by to býti,
   kterýž pro své dobré dá obci zlým užiti.
   Obec jest každého ohrada,
   ktož ji tupí, minulať jej jest rada.
   Ztratě obec, neufaj do hrada,
(10) bez obcě dobude tebe všeliká sváda.
   Ale já vám své škody nedám zlým užiti,
   chci vám beze lsti raditi.
   Radějši byšte mohli mój súd trpěti,
   než chcete za knězě silného mužě jmieti.
(15) Lehcěť, tepe dievčie ruka,
   ot mužské rány bývá veliká múka.
   Tu mně tehdy uvěříte,
   když svého knězě za železným stolem jedúce uzříte.
   Ale bude-li nad vámi cizozemec vlásti,
(20) nemoci bude váš jazyk dlúho tráti.
   Túhať jest každého mezi cizími,
   smutný utěší sě mezi známými.
   Každý kralije přátely svými,
   a ijeden múdrý neradi sě s cizími!
(25) Pojmeť sobě lid jazyka svého
   a bude vždy hledati vašeho zlého.
   Na váš lid hledati bude viny
   a svým rozdělí vášě dědiny.
   Češte své, i krastavo,
(30) nedaj v sě cizozemcóm, česká hlavo!
   Tomuť vy učí ženská hlava,
   kde jeden jazyk, tu jeho sláva."

kapitola 5

O Libušinu koni, ješto Přemysla přinesl

   I opět Libušě povědě
   "Jižť to já dobřě vědě,
   komu býti vaší hospodú.
   Jeďtež čstnější po mého koně vodu!
 (5) Jamžť jedno on poteče
   a k komuž on přiteče,
   toho na ten kóň vsadiece,
   veďtež jej sěm, sě nesvářiece.
   Budete-li sě svářiti,
(10) po tisíc let bude všie zemi škoditi".
   Libušě sě na své věščby vzpusti,
   kuoň osedlaný bez uzdy pusti.


kapitola 6

O nalezení prvého oráčě toto jest

   Páni po koni pojědu,
   až Bieliny řěky i dojědu.
   Podlé řěky kóň poteče.
   až na jednu úlehl i přiteče,
 (5) na niejž oráše muž veliký,
   obinuv své nohy lýky.
   K tomu muži kóň přiskočiv, i sta,
   u něho sě vzbočiv, vzvysta.
   Stojieše jako jat v udici,
(10) pro to tej vsi vzděchu Stadici.
   Páni na chlapě vzvěděchu,
   že jemu Přěmysl diechu.
   Počěchu sě druh k druhu smieti
   i chtiechu jej inhed vzieti.
(15) A jakož jeho dotku,
   Přěmysl vstrči v zemi otku
   řka: "Žěl mi jest, že ste tak ráno přišli!
   Byšte byli teprv ot Libušě vyšli
   a bych mohl tuto úlehl vzórati,
(20) viec by bylo nelzě v Čechách chleba oráči kupovati.
   Ale že ste uchvátili
   a mně v rolí přěkazili,
   móž to každý slyšěti rád:
   bude v zemi žiezn a často hlad."
(25) Posáh Přěmysl k lýčěnéj kabeli,
   vyně sýr a řešetný pecen velí.
   I počě, na radlici položiv, jiesti,
   pánóv prosě podlé sebe siesti.
   Páni sě počěchu shlédati,
(30) na Libušino řečenie vzpomínati.
   I jechu sě jeho tázati,
   proč by jemu bylo mílo na železě sniedati.
   Přěmysl jim otpovědě:
   "Jakž vám jest Libušě řekla, též vám povědě.
(35) Když ste nerodili o dievcě tbáti,
   bude vás mój rod železnú metlú kázati."


kapitola 7

Ot kmenu otky Přěmyslovy

   Když Přěmysl sniedáše,
   jeden pán na otku hlédáše,
   že otka vypustila z sebe pět pramenóv
   a z nich pokvetu pět ořěchóv.
   Čtyrie uschnu po maléj chvíli,
   pátý by žív, všěm sě smíli.


kapitola 8

O Přěmyslově volení

   Když sobě ten div ukázachu
   a Přěmysla potázachu,
   které by bylo znamenie
   suché otky vzekvetenie,
 (5) tehdy jim Přěmysl otpovědě
   řka: "To já vám vše povědě.
   Otka suchá jest znamenie
   mého chlapieho urozenie.
   Ale žeť jest brzo vzkvetla,
(10) jakž vám Libušě jest řekla,
   mój rod z chlapieho pořáda
   dojde králového řáda.
   Pěti prameny budu kvísti.
   To budu na knízě čísti,
(15) že ze mne bude kněžstvo patero,
   ale brzo zhyne čtvero.
   Páté vzektve velmi krásně
   a pustí svój plod jasně.
   Ač sě jemu kdy podejde,
(20) a však toho časa dojde,
   že vnuk pomstí svého děda,
   jeho vrahóm na posledy běda."
   Řka to, vsta z chlapieho sboru
   i jide do Libušina dvoru.
(25) A jakž brzo Libušě dojě,
   Libušě jej za muž pojě.
   Přěmysla páni velikými dary ctichu
   a knězě jeho učinichu.
   Přěmysl biešě múdré mysli,
(30) on s Libuší vše právo zamysli.
   Tehdy Libušě povědě:
   "Jáz jedno miesto vědě,
   to bude slovutno po světu
   jako slunce v svém osvětu.
(35) Pomněte všichni slova mého!
   Vyndeta dvě olivě z pramene mého,
   Václav bude jmě olivě prvéj
   a Vojtěch olivě druhéj.
   Tě ot pokolenie mého
(40) vzendeta až do královstvie nebeského.
   Tě to miesto osvětíta
   a, již pohřebena jsúce, svú zemi obráníta.
   Stavte město, to vám káži,
   tu, kdežť to já vám ukáži,
(45) u Vltavy pod Petřínem,
   kdežto tesař činí práh s svým synem.
   Pro práh městu vzdějte Praha,
   toho města bude silná dráha.
   Neb jakž kniežata i králové,
(50) lidé silni jako lvové
   proti prahu klánějí hlavu,
   aby ji jměli zdrávu,
   takež proti Prazě, městu mému;
   nebo bude čest i chvála jemu."


kapitola 9

O válcě dievčiej

   Pak skončě svój život Libušě,
   pohřebu ji ve vsi, jiež diechu Libušě.
   Po tom jejie knieně válku počechu
   a právě podobnú k smiechu.
 (5) Nebo tomu za právo chtiechu,
   aby takéž dievka zemí vládla
   a mužie držěli by sě rádla.
   Chtiece své řěči užiti,
   jechu sě hradu staviti.
(10) Dievky hradu Děvín vzděchu
   a Vlastu za knieni vzěchu.
   Ta po všie zemi dievkám posla posly
   řkúc: "Podbímy pod sě ty bradaté kozly!"
   Neb sě tehdy pohansky jmiechu,
(15) mužie dlúhé brady nosiechu.
   Vecě Vlasta: "Kteráť leží na nich moc?
   Zapíjejí sě na každú noc.
   Když nad nimi svítězímy,
   co chtiece z nich učinímy."
(20) Pro tu sě řěč mnoho dievek k Vlastě obra
   a na šest set sě jich do Děvína dobra.
   Jako holubi letie z svých kotcóv,
   takež sě dievky bráchu ot svých otcóv.
   Když bieše mužóm toho brániti
(25) a každému svú dceru bíti,
   dívno jim to bieše viděti.
   I jechu sě tomu smieti,
   že dievka okročmo na koni sedieše
   a druhý po niej prázdný vedieše.
(30) Mužie z smiecha nemúdrého
   dojidechu smutka velikého.
   Mohúc to zlé slovem uhasiti,
   i dachu velikému zlému býti.
   Snad jsú byli nepomněli,
(35) že múdří sú za příslovie jměli
   řkúc: "Kto chce v domu škody zbýti,
   nedaj jiskřě uhlem býti.
   Neb uhel často ohněm bývá.
   proňž bohatý sbožie zbývá."
(40) Tak mužie, mohúc slovem obrániti,
   i dachu z mála vojsku býti.
   Kněz Přěmysl chtieše toho brániti,
   páni řkú: "Pokusímy, co dievky mohú učiniti."
   Vecě Přěmysl: "Viděch ve sně dievky, krev ločíce
(45) a po všiej zemi jako vsteklé běhajíce.
   Pro ten sen boji sě v zemi zlého."
   Páni na smiech obrátichu sen knězě svého.


kapitola 10

O Vlastině múdréj radě

   Když dievky ot otcóv sě brachu
   a na Děvín sě vzebrachu,
   dci otci otpovědě,
   sestra bratru to povědě:
 (5) "Již já ničse nejsem tobě,
   každý měj péči o sobě."
   Pak sobě slíbichu vieru,
   Vlasta jim da v pití smieru,
   aby tlustosti zbyly,
(10) čerstvy a múdry byly.
   Po tom jě na tré rozděli
   a úřady jě poděli.
   Múdřějším hrad poruči
   a v radě jě seděti uči
(15) řkúc: "Ktožt rád sedí v radě,
   ten ostojí v každéj svádě."
   Krašším sě káza líčiti
   a chytréj řěči učiti
   řkúc: "Tiemto mužóm poleku,
(20) kdež jich mocí nedoteku."
   Třetím káza s lučišči jezditi
   a mužě jako psy bíti.


kapitola 11

O prvém dievčiem pleně

   Když sě dievky dobřě svyku
   a na koních jezditi obyku,
   jechu sě země pleniti
   a všě mužě pořád bíti.
 (5) V ódění sě dievčie srdcě proměnichu,
   že proti mužóm jako kámen biechu.
   Ijedna přátel nebránieše,
   dci na svého otcě vedieše.
   Kněz Přěmysl da to všiej zemi věděti,
(10) ale mužie nevědiechu, co tomu sdieti.
   Neb oděnie nejmějiechu
   a na jich koních dievky jezdiechu.
   Však jakž mohúc sě sebrachu
   a přěd Děvín sě brachu
(15) mniece, by dievky měchýřem zahnali,
   a mniece, by jich na hradě nedočakaly.
   Přěmysl nerodi s nimi jíti
   řka: "Rod mój musil by toho škodu jmieti.
   Neb vědě, že dievčie lsti nemóžete zbýti
(20) a ot nich vám jest pobitu býti.
   By mě u prvém boji pobily,
   mój by rod nepřietelé skóro zbili.
   Pro to s vámi nechci jíti
   ni vám razi sě s nimi sníti."
(25) Mužie jeho rady netbachu,
   proti jeho vóli přěd Děvín sě brachu.
   Mužie, když hrad uzřěchu,
   dievkám sě velmi vzsmiechu.
   Kdežto Bojišče slóve za Vyšehradem, tu stojiechu.
(30) Dievky, když sě dobřě sezřěchu,
   všecky sě poradivše
   a u vieřě sě potvrdivše,
   pojědu s Vlastú na přěd mocnějšie,
   postavivše u prostřěd múdřějšie.
(35) A když na poli stojiechu
   a již sě sníti chtiechu,
   Vlasta na koni s óštěpem u prvých stojieše
   a svému vojsku tako mluvieše:
   "Ó dievky, šlechetné stvořenie,
(40) vás v světě šlechetnějšieho nenie.
   Držte sě šlechetenstvie svého,
   dobývajte sobě jména dobrého.
   Buď vám mílo málo úsilé pojmieti
   a skrzě to věčný pokoj i čest jmieti.
(45) Ač jě nynie potepem,
   věčnú pamět a chválu vezmem.
   Budem sobě mužě voliti,
   kdy chtiece budemy jě bíti.
   Budem jako amazovské panie.
(50) Ty sú poručily mužóm oránie
   a samy zemí vládnú.
   Ty sú jměly s ciesařem Ctyrem svádu,
   ty šlechetně sú toho ciesařě pobily
   a jemše sú jej ve krvi utopily
(55) řkúc: Krve jsi žádal, krev že pí
   a viec na světě lidí nebí!
   Ty sú sě proti Alexandru udatně jměly
   a s jinými králi bíti sú sě směly.
   I jmají toho po světu čest i chválu,
(60) pojměvše u boji práci malú.
   Též vám, panny šlechetné, slušie učiniti!
   Nebo dámy-li sě nynie těmto bradáčóm pobiti,
   budú šlechetnými pannami chlapi smiech pobíjěti
   a viec ny mužie za robotné budú jmieti.
(65) Bí každá bratra a otcě svého,
   aby mohla sobě dobyti života pokojného.
   Lépe by bylo nám ctně zbitu býti
   než těmto chlapóm bradatým na milost jíti.
   Ale bude-li která ot nás běžěti chtieti,
(70) věz to, že na nás tovarystva nebude jmieti.
   A moci-li budu kdy s ni býti,
   smrti nebude moci zbýti.
   A bude-li z vás která jata,
   jáz jmám pln sklep Libušina zlata.
(75) A to vám za jísto pravi,
   že pro vás jednu všecko ztrávi."
   A jakž té řěči brzo přěsta,
   tak sě inhed hnuchu s toho miesta.
   A jakž na ně vyniku,
(80) tak všecky plavečsky křiku.
   Osuchu mužě děvecké střěly,
   Vlasta mužě oštěpem rozděli.
   Dřieve než svých opět dohna,
   sedm najlepších oštěpem prohna.
(85) Mlada, Hoda a Svatava
   Vracka, Radka a Častava,
   ty podlé své knieně veždy biechu
   a dobrodružsky sě ovšem jmiechu.
   Mužóm do smiechu nebieše,
(90) na tři sta již mužóv zbitých ležieše.
   A by bliz les nebyl,
   ijeden by byl z mužóv nezbyl.
   Na Vlastu sě ijeden nevrátil,
   nerád bych byl jie škopa s pivem přěvrátil.


kapitola 12

O mužském ostrabení a o Vyšehradu

   Po puol létu mužie sě ostrabichu,
   smolníkóv a koní dobychu.
   Však dievek bojem utkati nesmiechu,
   ale bliz jich hrad učinichu.
 (5) Dievky jě dvakrát rozpudichu,
   až však jě takto přělstichu:
   mužie lstí přěd Libuši padu.
   Tehdy dievky, vzemše radu,
   zpodjemše sě z svého sboru,
(10) jidu bránit svého dvoru.
   Mužské síly sě bojiece,
   v Libuši lahu sě tajiece.
   V tu dobu Přěmysl s svú radú
   připravi, což slušieše k hradu,
(15) jedné noci vzvede dřěvený hrad,
   jemuž vzdě Vyšehrad.
   S toho váléchu s dievkami let pět,
   ale mužóm bieše úzek veš svět.
   Neb dievky mužóv na hradě nejmějiechu
(20) a pro to sě prorady nebojiechu.
   Ale dievky na Vyšehradě biechu.
   A když mužie kam jíti chtiechu,
   dievky dievkám pronesiechu,
   a tak na cěstě dievky mužě zbíjiechu.
(25) A takéž k ženám jdieše Vlastin list,
   proňž nebieše sobú ijeden muž jíst.
   Neb túha veliká tehdy v zemi bieše,
   že z jednoho slova žena mužě zabieše.
   Tehdy mnoho mužóv na lóži
(30) nalézáchu, ani zbodeni noži.
   Pro to mužie v noci svú stáji
   mieváchu v hustém háji,
   aby dievčie liti zbyli
   a životóv neztratili.
(35) Panie čestné túto válkú sě stydiechu
   a jim za bláznovstvo jmějiechu.
   Ale některé sě k tomu nepřimluviechu;
   nebo tajně s Vlastú držiechu.
   A to mužie ot žen trpiechu
(40) a pravé ženy jim nevěrny biechu.
   V tom chváli mužě toho věka,
   né, jsú dóstojni ot múdrých dieka,
   že i jeden muž nedal své ctné paniej zlým zlého užiti
   ni který jie chtěl tiem uhaniti
(45) řka: "Nectná činí podlé svého práva,
   bože, daj, ať jest má ctná paní zdráva."


kapitola 13

O rozličných dievčích lstech

   Po tom dachu sě dievky na rozličné lsti,
   pro něž zbychu mužie všie své cti.
   Uzřěvše, že na Vyšehradě veliký hlad,
   za přímiřím pozvachu jich na svój hrad.
 (5) Tu s nimi kraššie panny posadichu,
   jěž chytré řěči mnoho umiechu.
   Ty diechu: "Jáz bych tvá ráda byla,
   by má tetka žíva nebyla.
   Chtěl-li by ty mě sobě jmieti,
(10) musil by jiej život otjieti.
   A to sě móž dobřě státi,
   chceš-li jie na tejto cěstě ždáti.
   Jmáť tú cěstú taký den sama desáta jěti,
   móžeš ji tu s jejími tovařiškami jieti."
(15) Tak nebožátka přělúdiece,
   zástavu jim zastaviece,
   tým činem mnoho dobrých jinochóv zbichu
   a tak mocnějších nepřátel zbychu.
   Pak jedna skutky milé jednomu zjevováše
(20) a velikú vieru slibováše
   řkúc: "Mrzí mě v tomto přiebytku býti!
   Chceš mój muž býti?
   Chciť Děvín zraditi."
   I je sě jeho učiti,
(25) kako jim jest k tomu příti.
   Když to kněz Přěmysl vzvědě,
   tako jim povědě:
   "Razi vám, neroďte jim věřiti,
   věřte mi, žeť vy chtie tým činem zbíti."
(30) Mužie nerodichu jemu v tom věřiti,
   podlé dievčie rady jechu sě v hrad jíti.
   A když v hrad vjidechu,
   dievky na ně vyjidechu.
   Inhed všicky zbichu,
(35) ijednoho neminuchu.


kapitola 14

O Čstiradovi o tom pánu

   Jeden ještě dobrý ostal bieše,
   ten sobě Ctirad jmě mějieše.
   O tom sě jechu klásti lest.
   Sebravše sě dievek šest,
 (5) i nalezly jednu radu.
   Vzvěděvše, že má kliditi jednu svádu,
   ulíčivše najkrašší ladu,
   na jeho cěstě posadichu ji v chladu.
   Tej dievcě Šárka diechu,
(10) tu najkrašší z sebe jmiechu.
   Položichu u nie trubici
   a medu velikú lahvici.
   Svázánu ostavichu ji na lesě.
   Jednožť Ctihrad povleče sě,
(15) uzřě, naližť dievka pláče
   a nad ní inhed vrána kváče,
   jenž snad bieše prorok smrti jeho.
   Škoda toho druha dobrého.
   Otáza jie, co by tu činila,
(20) pročli by tako kvielila.
   Vecě: "Jsem z Óskořína dci toho pána
   i jsem ot těch zlých dievek svázána.
   Chtiec mě násilím na svój hrad vzieti
   a k svéj zlobi mě přivésti,
(25) ale když vy uzřěchu,
   mne svázány tak otběžechu."
   Když na dievcě všeho ztáza,
   ssěd s koně, ji rozváza.
   Panna s pláčem jeho počě prositi,
(30) by v niej ráčil všě panny uctiti
   i ráčil ji po cti k ótci vésti,
   řkúc: "Nevědě, co sobě sdieti."
   Ctihrad podlé sě panny posadi,
   lidi okolo sebe zsadi.
(35) I jě sě s ní medu píti
   a v trubici trúbiti.
   Po trúbě dievky urozuměchu,
   že Ctihrada mají jako u měchu.
   Dievky koňóv podpěchu
(40) a lučiščě napěchu.
   A jakž na Ctihrada vyniknú,
   hlasem vysokým na ně křiknú.
   Dřieve než mužie k mečóm dospěchu,
   až jě jako ptáky jechu.
(45) A inhed všecky lidi zbichu
   a Ctirada přěd Vyšehradem na kolo vzbichu.
   Čertie sě tej lsti smějí.
   Ješče tomu miestu Šárka dějí.
   Když tak zbichu svého vraha Ctirada,
(50) naleze to dievčie nevěrná rada
   aby vší zemí Vlasta vládla
   a mužie držěli sě rádla.
   Když sě Vlasta v zemi uváza,
   na dievkách práva potáza.
(55) Tehdy jiej dievky to za právo dachu
   a inhed po všie zemi poslachu
   řkúc: "Který sě pacholík narodí,
   ať sě viec k boji nehodí,
   pravý palec jemu urúbiti
(60) a pravé oko vylúpiti,
   aby mečě nemohl držěti
   a za ščítem nemohl viděti."
   Někdy témuž sú pohané ot židóv chtěli
   a snad sú byly dievky to uslyšěly.
(65) A byly-li sú to samy zamyslily,
   znamenieť jest, žet sú múdré byly.
   Opět Vlasta tomu za právo chtěla
   a to všiej zemi pověděla,
   aby dievka toho za muž jměla,
(70) kteréhož by sama chtěla.
   U dvora by žena byla,
   mužě v dielo porobila.
   S tiem právem svú milost Vlasta všěm vzpovědě
   a mír v zemi zapovědě.


kapitola 15

O mužskéj lsti proti dievkám

   Přěmysl když tu řěč vzvědě,
   tajně na snem zapovědě.
   I jechu sě raditi,
   kako by sě mohli obrániti.
 (5) Přěmyslovi vieru slíbichu
   a u vieřě sě potvrdichu.
   Přěd Děvín jězd jechu sě činiti
   a na cěstách dievky bíti.
   Naleze to mužská nevěrná rada:
(10) pozvavše za mírem mocnějších do Vyšehrada,
   mnoho dievek pohanichu
   a za pravým mírem cti jě zbavichu.
   Ty inhed sílu a udatstvie ztratichu
   a hanbú sě viec do Děvína nevrátichu.


kapitola 16

O dievčiej smrti tuto pravi

   Když to uslyšě Vlasta liticě,
   vzři žalostí jako nedvědicě,
   všěm mužóm na život otpovědě.
   Přěmysl jiej po poslu povědě:
 (5) "K vám sě nevěrú nestydímy;
   nebo ji ot vás vždy vidímy.
   Byšte vy byly k nám vieru sdržěly,
   ot nás byste nevěry neohledaly.
   Že ste vy směly v nevěrný pláštěk sě odieti,
(10) popřějte jeho nám i jiným také pojmieti."
   Dievky sě všěcky sebrachu
   a přěd Vyšehrad sě brachu,
   chtiece jeho mocí dobyti
   a všěcky mužě na něm zbíti.
(15) Mužie proti nim vynidechu.
   A jakož sě brzo snidechu,
   Vlasta sě z svých nemúdřě vyrazi
   a mezi nepřátely sě vrazi.
   Sedm sě jinochóv k nie najlepších odda,
(20) jimž sě ona v ničemž nepodda.
   Tu ji jejie náhlost omýli,
   že mnieše, by za ní dievky byly.
   Když v húšči oščěpem ni mečem može vlásti,
   tehdy dojide veliké strasti.
(25) Noži ji rozebrachu
   a po boji psóm ji sniesti dachu.
   Když dievky šípy rozplískachu,
   oščěpóv jim jich mlazšie podáváchu.
   Plačíc u boj pěšě jdiechu,
(30) mužie jě pořád tepiechu.
   Když dievek na dvě stě na smrt dachu,
   jiné sě na běh otdachu.
   Dřieve než na hrad přiběhnú,
   mužie na most vzvoditý po nich vzběhnú.
(35) Sěč veliká by na mostě
   a s brány zle ctichu hostě.
   Mužie o tom málo tbáchu,
   mocí sě na most bráchu.
   Ty tu dievky bratří poznachu
(40) a na ně sílně vzvolachu.
   Některě přěd nimi klekáchu,
   některé sě k nim lísáchu.
   A což kolivěk činiechu,
   mužských srdec neobměkčichu.
(45) Krásná tělcě smrti dáváchu,
   přětínajíc jě, s hradu metáchu.
   Tak ten veš sbor i pohynu
   a ta válka tak zahynu.


kapitola 17

O Přěmyslovu osypání

   Přěmysla na stolec vsadichu
   a hrad Děvín inhed zkazichu.
   Po tom snide kněz Přěmysl,
   po něm by knězem syn jeho Nezamysl,
 (5) po něm Mnata knězem bieše,
   po tom syn jeho, ten Vojen slovieše.
   Ten synoma zemi rozděli,
   za života jě otděli.
   Lučsko da Vladislavovi,
(10) české kněžstvo Uněslavovi.
   Ješto dřéve slovieše Lučsko,
   to nynie slóve Žatečsko.
   Uněslav po otci knězem byl,
   ten jest v krátcě života zbyl.
(15) Po něm byl knězem Křizomysl, syn jeho.
   Ti všichni neostavili jsú jmene dobrého;
   nebo biechu jich hlúpí nravi
   a pro to o nich písmo nic nepraví.


kapitola 18

Ot Neklana múdrého

   Neklan vsta po Křizomyslu,
   ten bieše dobrého smyslu.
   Jeden do sebe nedostatek jmieše,
   že ovšem neudaten bieše.
 (5) A snad jemu pro to Neklan diechu,
   že jeho s koně nikdy nekláli biechu.
   Nebo ktož u příhodu nechodí,
   ten sě zle u příhodách hodí.
   Toho jemu za zlé ijeden nejměj;
(10) nebo to každý za jísto jměj,
   že bláznóm jest hrdinstvo dáno,
   múdrým neudatstvie vzdáno.
   Neb múdrý rozličně příhodu rozkládá,
   až jej i mine ta sváda.
(15) Ale nemúdří, malú příčinu jmajíce,
   trútie, až proniknú, nic netbajíce.
   A pro to slova i dobývají
   a často škody přijímají.
   A jest-li pak múdrý udaten,
(20) věz, že jeho skutek nenie zmaten;
   neb sě taký nebojí mar.
   A toť jest vláščí boží dar!
   Neb sě rovná kniežatóm,
   neb všie země leží čest na tom.
(25) Toho daru Neklan nejmějieše,
   múdrost jmajě, neudaten bieše.
   Zemi dobřě oprávieše,
   ale války velmi sě bojieše.
   Často sě to stává,
(30) že kdy nemáhá hlava,
   ve všěch údiech statka nenie.
   Takéž pro knězě všecka země obléně.
   Zbáda Neklana kněz žatečský,
   Vladislav, ten krásný, dětečský.
(35) Obdržě na Praženech dva bojě,
   i sěde na Vratislavi, nepřátel sě nic nebojě.
   To město bieše on stavil
   a nad ním tvrdý hrad byl postavil.
   Mezi Připskem a Lovozem to město stojieše
(40) a po knězi Vladislavovi město Vladislav slovieše.


kapitola 19

Ot Vladislava žatečského

   Vladislav na vojnu zapovědě,
   o tej vám ívně povědě.
   Káza na vojnu všě psy vésti
   a všě ptáky káza s sobú nésti,
 (5) aby jě lidmi krmili,
   a když by Pražany všecky zbili,
   mně, by skončení takémuž bylo býti.
   Ale bóh, jenž chlúby nelíbí,
   jeho chlúby brzo urúbi.
(10) Vzvěděv to Neklan, jě sě báti
   i nesmě na vojnu vstáti.
   Pozvav Styra, mužě udatného
   a v radě člověka múdrého,
   s tiem sě počě kněz raditi,
(15) kako by mohl Lučan bez bojě zbýti,
   řka: "Lépe jest jim nětco otpustiti
   než sě s nimi zavražditi."
   Styr knězi takto povědě:
   "Jakž to dávno dobřě vědě,
(20) budem-li v tom hověti tobě,
   učinímy škodu a hanbu sobě.
   Jakž sú sě oni směli k nám zavražditi,
   tiem právem móžemy my svých přátel mstíti.
   "Mohl by sě byl kněz domysliti,
(25) že strašivému s udatným zlo sě raditi.
   By byl na radu pojal neudatného,
   radil by byl jemu nětco strašivého.
   Ale Styr udatný udatně radieše,
   a knězi ta rada nemíla bieše.
(30) Vecě Styr: "Učiň mi tak velký rov,
   jenž by uzřěl veš Chýnov.
   Budu sě rád s Lučany bíti
   a v tom boji chci rád sníti."
   Kněz jemu rov slíbi učiniti,
(35) Styr za knězě slíbi u boj jíti.
   Znamenajte, kaký byl to lid,
   že nebyl v nich nynějšieho lidu blud,
   již netbají, by čest u měšě byla,
   by sě jemu jedno dědina plodila.
(40) Ale oni nic o sboží netbáchu,
   jedno jmene dobrého hledáchu.


kapitola 20

O pražskéj vědi

   Když Styr všěcky Pražany sebra,
   proti Lučanóm sě vybra.
   A když bieše u jednoho dola,
   jedna baba na Pražany vzvola
 (5) řkúc: "Nebude-li mezi vámi má rada,
   stane sě všemu vašemu lidu váda.
   Náhle jděte nad onu studnici,
   obětujte bohóm oslici
   a každý jie nětco sněz.
(10) A Styře, to ty dobřě věz,
   že knězě Vladislava pobieš
   a jeho lidi všecky zbieš."


kapitola 21

Opět jiná věd

   V Lučščě také bieše baba,
   ta jmieše pastorka, jemuž diechu Straba.
   Ta baba pastorku povědě:
   "Jáz váši biedu dobřě vědě.
 (5) Ach, vášě túho, nebozí,
   hněvají sě na vy bozi.
   Když na Styrsko pojědete,
   ottud viec neotjědete.
   Tu Lučsko kněze ostane
(10) a ten rod viec nevstane.
   Synku, když vendeš v Styrsko u boj,
   prvý, ktož tě potká, tomu stój.
   Daj jemu oščěpem malú sotku
   a nečiň jemu nic živótku!
(15) Obě jemu uši uřěž
   a schovati jí nehřěš.
   Když přiženeš na své dráhy,
   tehdy poznáš všě své vrahy.
   Přěd kóň učiň to znamenie;
(20) tohoť v núzi lepšieho nitce nenie.
   Tomu znamení kříž dějí,
   jemuž sě nynie blázni smějí.
   Lučěné jsú Pražanóm dáni,
   a pro to budú koni jich tak svázáni,
(25) že nemoci budú sobú hnúti.
   Jediné tobě jest sě s smrtí minúti.
   Ačť i jest viec slúti zběhem,
   na Turščě nestyď sě během."


kapitola 22

O turském boji tuto pravi

   Když na Tursko sě vojě snidu,
   tu velmi v lítý boj vnidu.
   Ot jitra až do večera
   sta Vladislav a boj bera.
 (5) Až (sě) však Styr k němu i přibra,
   kněz Vladislav sě k němu vybra.
   Lučanóm tu Styr zle zdě,
   Vladislavovi hlavu stě.
   Pražené Lučěny tak tepiechu,
(10) až potoci krvaví tečiechu.
   Ze všěch ujide jediný Straba
   tú radú, již bieše jemu dala baba.
   A když uteče z toho bojě,
   jakž přijide do svého domu a ssěde s svého ořě,
(15) (uzřě), že jeho žena duši béře,
   a což dosiehne, to vše zdéře.
   Uzřě u nie oščěpovú ránu,
   již pozna u boji ot sebe dánu.
   Počě sě velmi diviti.
(20) Vecě: "Tiemto sě chci lépe ujistiti."
   Uzřě, že uší nejmějieše,
   an v tobolcě jě jmějieše.
   I je sě k hlavě jiej měřiti.
   Přiměřiv vecě: "Musím tomu věřiti,
(25) že na mě má žena u boj vyjěla
   a ta mě jieti chtěla.
   To jest byla pro to zděla:
   neb jest mezi Pražany přátely jměla.
   I chtěla jim pomáhati
(30) a muži sě chtěla posmievati."
   Když tomu nechceš věřiti,
   přída k svatému Jiří, móžeš sě tým ujistiti.
   Neb na rajském dvořě móžeš nalézti pisáno,
   což o tom jest mnú poviedáno.
(35) Pro své dobré činy Styr
   byl míl Čechóm jako Tateróm výr.
   Ješče Styrka vzpomínají,
   již "nečiň sě Styrkem" řiekají.


kapitola 23

O smrti knězě žatečského

   Neklan v Lučsko sě uváza
   a na knězě Vladislavovu čeled vztáza.
   Vzvěděv, že ostavil syna mladého,
   vztáza na člověka jeho milostivého.
 (5) Jeden jemu Durynka ukáza.
   Tomu jeho chovati káza
   řka: "Rozpomínaj sě na jeho otcě ctného,
   jenž tobě činil mnoho dobrého.
   Chovaj ctně kniežěte svého
(10) a buď vládař krajě postoloprtského."
   To děťátko krásné velmi bieše
   a inhed z mladu kázané nravy jmieše.
   Ten Durynk jako liška k lidem sě klanieše
   a o svém kniežěti lest kladieše,
(15) kako by mohl jeho zabiti
   a v dědinách pánem býti.
   V zimě Durynk dietě samo na led vyvede
   a k rybám jeho na Oři přivede
   řka: "Hlédaj, kněžku, kdeť ryby stojie,
(20) patři, kako ti sě brojie!"
   A když na ryby hledieše,
   poklek hlavú dolóv ničieše,
   slyš, coť ten zlý Durynk sdě:
   děťátku bradaticí hlavu stě.
(25) I nese hlavu knězi do Prahy,
   míně, by nesl jemu koláč drahý.
   I je sě s Němec mluviti
   a sám svú vieru chváliti
   řka: "Já sem knězi mému věren byl,
(30) a pro to sem jemu vždy míl byl.
   A tobě chci věren býti viece.
   Ale že sem slyšal jej mluviece:
   Kto chce v domu škody zbýti,
   nedaj jiskřě uhlem býti."
(35) Řka to, i vyně z podpažie hlavu,
   jakž ji bieše sťal, ješče krvavú.
   "Tať, Vladislavova syna hlava,
   pro něhož smrt bude tobě sláva.
   By byl došel mužského stavu,
(40) mnohý by Čech jměl krvavú.
   Zaplatiž mi, svému hrdině,
   dada Postoloprty k dědině." ,
   Když uslyšě kněz řěč jeho,
   káza svázati Durynka zlého
(45) řka: "Tobě sem jeho zabiti nekázal,
   ale ctně sem tobě jeho chovati přikázal.
   Již věři, že dobré neblúdí,
   blázn jest, jenž cizozemcóm dobré súdí.
   Tobě sem jeho kázal střieci,
(50) proč si směl kniežěcí šíji ssieci`?
   Tu tobě chci v Čechách čest učiniti:
   svú sě rukú musíš oběsiti,
   neb svým mečem musíš sě sám proklati,
   nebo na takéj skále státi
(55) a dolóv samému spásti
   a hlavu sobě slomiti."
   Uzřěv Durynk, že širšie rady nenie,
   zvoli sobě oběšenie.
   Když jdieše Durynk s hradu,
(60) dieše: "Ach, kako sem jměl zlú radu!
   Mniech, by mi bylo v Čechách dědiny jmieti,
   a již muši na dřěvě visěti."
   Bliz Prahy na jednéj nivě
   oběsi sě sám Durynk na jívě.


kapitola 24

Ot Hostivíta a ot Děpolta

   Neklan dva syny jmieše,
   staršiemu Hostivít jmě bieše,
   mladší jmě Děpolt jměl,
   ten Zličsko za svój vzal otdiel.
 (5) Jemuž tehdy diechu Zličsko,
   tomu po tom vzděchu Kúřimsko.
   Po tom Neklan s světa snide,
   jeho syn Hostivít na jeho stolec vnide.
   Za toho času sta sě příhoda,
(10) že vsta Leva jeden z Vlatislavova roda.
   I jě sě lidí k sobě sbierati,
   chtě lučského kněžstva dobývati.
   Ustavi hrad na vysokéj hóře,
   dopusti Pražany velikého hoře.
(15) Kněz Hostivít položi lidi přěd hradem,
   aby jě vyležali hladem.
   Leva proti jim vynide
   a s Pražany u boj sě snide.
   A když Lučené svú horši uzřěchu,
(20) přěd Pražany na hrad jdiechu.
   Když jich múdré panie uzřěchu,
   své mužě takto přijechu:
   po lónu sě klepáchu
   a svým mužóm velmi vzláchu
(25) řkúc: "Sěmo, sěmo pójděte,
   tuto sě Pražan skrýte!"
   Pro tu hanbu sě vrátichu
   a Pražany pobichu.
   Ó panie, múdrá, ctná zvieřata,
(30) otkud vám ta rada vzata,
   jíž ste sě hanby obránily
   a mužě smrti zbavily?
   Snad ste byly slýchaly,
   že medeské panie Cyrovi též byly spáchaly.
(35) Pro taký klep nelepý
   tomu hradu vzděchu Klepý.
   Na tom hradě sú ti seděli,
   doňadž sú otměny nepřijěli.
   Ti k dědině Vratislav mají,
(40) ti sě po krásném ščítě znají.
   Nosiet v zlatě dvě fijolniej orlici,
   knězi Vladislavovi rodici.


kapitola 25

Ot Bořivoje, prvého křěstana, tuto pravi

   Kněz Hostivít po tom snide,
   Bořivoj na otcóv stolec vnide.
   Tehdy Svatopluk u Moravě králem bieše
   a kněz český jemu slúžieše.
 (5) Jednú kněz Bořivoj přijěde k královu dvoru,
   král jemu učini velikú vzdóru.
   Káza jemu za stolem na zemi seděti
   a řka: "Slušie tobě věděti,
   že neslušie pohanu
(10) rovnu býti křěstanu.
   Seď se psy, to tvé právo,
   ne kněže, ale nemúdrá krávo,
   že netbáš na tvorcě svého,
   za buoh jmajě výra ušatého."
(15) Kněz, to uslyšav, sě zapole.
   A jakž brzo by po stole
   prosi krsta Bořivoj ot Svatopluka krále, ot moravského,
   a Mutudějě, arcibiskupa velhradského.
   Ten arcibiskup Rusín bieše,
(20) mši slovensky slúžieše.
   Ten u Velhradě krstil Čecha prvého,
   Bořivojě, knězě českého,
   léta ot narozenie syna božieho
   po osmi set po devietidcát čtvrtého.
(25) Když kněz Bořivoj tak stav svój změni,
   svět potupiv, v svatost sě proměni:
   almužny veliké činieše
   a domy božie stavieše.
   Prvý kostel v Hradci postavi
(30) a svatému Klimentu jej oslavi.
   Druhý svaté Mařie na Prazě,
   ot velikých vrát inhed na drázě.


kapitola 26

Ot Svatopluka, krále moravského

   Tuto chci moravské kroniky málo zajieti,
   abych mohl k svéj řěči přijíti,
   kako jest koruna z Moravy vyšla,
   pověděť, kakť je ta země k Čechám přišla.
 (5) Král moravský ciesařovu sestru za sobú jmieše
   a tej velmi násilen bieše.
   Pro to ciesař naň jide
   a král moravský s ciesařem v boj vnide.
   Pohřiechu král boj ztrati
(10) a žalostívě sě do Velhrada vráti.
   Ciesař za ním do země pojide,
   král hanbú u púšči vnide
   řka: "Radějí chci konvršem býti
   než králem a s nepřátely sě nebiti."
(15) Pro to v lesě přěbýváše,
   za obyčěj s pústenníky motykú kopáše.
   Po sedmi let král s dlúhú bradú
   jide přěd ciesařovu radu.
   I jě sě na ciesařě žalovati
(20) řka: "Kniežata, račte poslúchati!
   Mú mi ženu otjal bez práva,
   ana v jeho dvořě ješče zdráva."
   Ciesař tej řěči jě sě smieti,
   a což mnich mluvieše, jě sě přieti.
(25) Mnich počě mluviti,
   že chce toho svým mečem dolíčiti.
   Kniežata mnicha neznajiechu,
   a však jemu pověděchu:
   "Kdyžs tu řěč směl na ciesařě mluviti,
(30) musíš toho svým mečem dolíčiti."
   Mnich tej řěči počě prositi roka,
   ciesař vyvržě naň svého soka.
   Pojide ciesařóv sok v ókole a zpievajě
   a na mnicha nic netbajě.
(35) Mnich dosáh mečě sědacieho,
   přětě soku ščít i samého.
   Ciesař, pozvav mnicha do svého dvoru,
   jide jemu u pokoru.
   Král Svatopluk da sě ciesaři poznati,
(40) ciesař jě sě ve všem znáti.
   Vráti jemu zemi i králevstvie
   i da Moravě vše svobodenstvie,
   a což by mohl uherské země dobyti,
   da jemu moc k svéj moci osobiti.
(45) V krátcě králi Svatoplukovi žena snide
   a král vojensky na Uhry jide.
   Uhři krále pobichu
   a mnoho jemu lidí zbichu.
   Král pozvav knězě českého
(50) přěd ciesařě, postúpi jemu králevstvie svého.
   I opět jeho Uhři pobichu
   a Moravan mnoho zbichu.
   Tiem sě král počě velmi styděti
   a hanbú k svým nesmě jěti.
(55) I jide tajně na púšči
   i by do své smrti v tom húšči.
   Dnes na tom miestě mnišie pějí
   a tomu klášteru v Uhřiech Zobor dějí.


kapitola 27

Ot Vratislava, otcě svatého Václava

   Po tom Bořivoj s světa snide
   a z kněžstva králevstvie nebeského dojide.
   Po něm Spytihňev přije stolec otcě svého.
   Ten nebieše života silného,
 (5) umřě za věka mladého,
   ostavi knězem Vratislava, bratra svého.
   Ten pojě ženu z Stodor dceru z krajě českého,
   tej diechu Drahomíř z krajě žatečského.
   Ta knieni pohanka bieše,
(10) dva syny velmi krásná jmieše.
   Stařějšiemu diechu Boleslav
   a mlazšiemu Václav.
   Ten tiché nravy jmieše,
   pro něž všěm míl bieše.
(15) Protož jej po otci knězem zvolichu
   a Boleslava Boleslavem otdělichu.
   Ale že ješče kněz Václav mlád bieše
   a země opraviti nemožieše,
   poručichu jej svatéj Lidmile,
(20) bohu i všěm lidem miléj.
   Ta jest byla žena Bořivojova
   a hrabinka ze Pšova.
   Jemuž tehdy Pšov diechu,
   témuž pak Mělník vzděchu.
(25) Neb přěd Mělníkem hrad bieše,
   ten sobě ........................
   .................................
   .................... Pšovka dieše.
   Knieni Lidmile Drahomíř závidieše;
(30) nebo sama vlásti chtieše.
   Ta pozva Tumna a Komoně,
   slíbi jima střiebro a koně,
   aby ji Lidmily zbavili
   a tajně ji zadávili.
(35) K niej sě chtiece přislúžiti,
   slíbišta to učiniti.


kapitola 28

Ot svaté Lidmily, prvé křěstanky

   Svatá Lidmila knězem vladieše
   a dvorem v Tetíně sedieše.
   A pro to, že svatá Lidmila
   mnohým lidem byla míla,
 (5) jedny křěsťanské děti
   všicku tu řěč dachu jéj věděti,
   co Drahomíř umluvila,
   coli sta ta dva slíbila.
   Znamenavši svatá knieni,
(10) co jiej zlá nevěsta miení,
   jě sě k smrti připrávěti,
   prvé sirotkóm služby poplatiti.
   Když v náboženství přěbýváše
   a smrti dobrovolně ždáše,
(15) Tumna a Komoň přijědesta
   a přěd dvorem seděsta.
   Knieni vědúc, že ji chceta zabiti,
   káza jima přěd sě jíti.
   Na své nevěsty zdravie vztáza
(20) a její potřěbu jima dáti káza.
   Toho dne jě zpoviedati
   a smrti nábožně čakati.
   Té noci ta zlá komňatu na knieni vyrazista
   a tu svatú knieni závojem zadávista.
(25) Tak ta pohany čertu sě dostasta
   a svatú Lidmilu k bohu poslasta.


kapitola 29

O svatého Václava mateři

   Drahomíř sě v syna uváza
   a na kmetech práva potáza,
   komu by bylo zemi oprávěti,
   doňadž by kněz nemohl sobě rady dáti.
 (5) Když sě kmetie potázachu
   a jiej to za právo dachu,
   aby svého syna chovala
   a dotud zemi opravovala,
   doňadž by kněz svých let nedošel
(10) a jeho pravý smysl neprošel,
   Drahomíř jě sě pohanstva ploditi
   a všecko křěstanstvo z země puditi.
   A kdež žáka nebo křěstana přěmožieše,
   žívu jemu nelzě býti bieše.
(15) K tomu ji jejie zlob připudi,
   že pohany na křěstanstvo vzbudi.
   Prostřěd Prahy taký boj vzěchu,
   až krvaví potoci tečiechu.
   S óbú stranú mnoho zbitých ležieše
(20) a ona to ráda vidieše
   řkúc: "Na tom přěji smrti mým pohanóm;
   aby sě umenšilo moci křěsťanóm."
   Když kněz Václav k letóm přijide,
   z své mateře moci vynide.
(25) Vecě: "Matko, sedi na svém věně,
   ke mněť slušie země opravenie!"
   I jě sě země oprávěti
   a domy božie káza otvářěti.
   Žákovstvo v zemi navráti,
(30) jež bieše vypudila jeho máti.
   Boží čest v zemi plodieše,
   kupujě pohanské děti krstieše.
   Ke mšiem oplatky sám pečieše,
   vdoviciem drva z lesa nosieše.
(35) Po svatých v noci bos chodieše,
   až mu po cěstě z nóh krev tečieše.
   Ženy nikdy nejměl,
   ale sirotky za dietky jměl.
   Žaltář pod paží vešdy nosieše
(40) a své komorníky žaltáři zučil bieše.
   Panoše jeden přěd ním léháše,
   ale tomu škorně szujě utieráše.
   Tomu komorníku Podiven jmě bieše,
   ten v náboženství knězě tepieše.


kapitola 30

O boji svatého Václava s kúřimským

   Uzřěv kněz zlicovský Radislav,
   že jest tak pokoren kněz Václav,
   nemně, by sě směl brániti,
   i jě sě v zemi škoditi.
 (5) K tomu jej jeho nemúdrost připudi,
   že vše Zličsko proti jemu na vojnu vzbudi.
   I jě sě žitomírského dvora dobývati
   a knězi Václavovi pletichy dávati.
   Mýléše sě v tom zličský kněz!
(10) Neb to ote mne každý dobřě věz,
   že dobrodružské jest znamenie
   tiší skutci a pokorné mluvenie.
   Neudatný neumie, jedno láti,
   dobrý dá sě u příhodě znáti.
(15) To sobú kněz Václav dobřě pokáza,
   kakož bieše tích, všěm na vojnu jíti káza.
   Když kněz Václav z Prahy vytěže,
   kněz zličský proti jemu potěže.
   Kněz Václav vida, že sě bojí sníti,
(20) po poslu jě sě knězi Radislavovi mluviti:
   "Kterýž cti a úžitka žádá,
   tomu sě slušie bíti, to má rada.
   Pro to mně a tobě slušie sě bíti
   a nedajmy lidu u boj jíti.
(25) A kterýž mezi náma ostane,
   ten v óbojím kněžství knězem bude.
   Obojemu vojsku kažmy s mírem státi,
   a ni mně, ni tobě pomáhati."
   Radislav nevěda, co tomu učiniti,
(30) pro hanbu musi tu řěč podléci.
   V tu dobu radějí by na Zličsku byl,
   aby toho, jemuž pletichy dáváše, zbyl.
   Vynidesta dva knězě z svých lidí,
   slyš, kakoť jě bóh sklidi!
(35) Když Radislav bliz knězě Václava bieše,
   uzřě, že kněz Václav kříž zlatý na čele jmieše
   a dva anjely s obú stranú jeho.
   Uzřěv to Radislav, užěse sě knězě českého.
   Radislav skoči s koně svého
(40) i jide na milost jeho.
   Kněz Václav přijě jeho k milosti
   řka: "Báťo, nechaj mého, měj v svém dosti!"
   Přěbyv s ním v Žitomíři,
   o vše dobré s ním sě smíři.


kapitola 31

Ot ciesařě a o svatém Václavovi

   Sta sě, že ciesař pozva kniežat k dvoru,
   kněz Václav jide k tomu sboru.
   Když kniežata spolu biechu,
   kněz Václav zapozdi pohřiechu.
 (5) Ciesař, rozhněvav sě na jeho dlúhé modlenie,
   učini to ustavenie:
   ktož by proti knězi českému vstal
   nebo jemu miesto dal,
   beze všie řěči hlavu jemu stieti
(10) a dětem jeho všě dědiny otjieti.
   A když ciesař s kniežaty v radě sedieše
   a rozličné příhody súdieše,
   kněz český vstúpiv, k kniežatóm zdravie vzda.
   Ciesař proti jemu s velikú ctí vsta,
(15) na svéj stolici jej posadi,
   kniežata okolo něho zsadi.
   Pak sě jě ciesař kniežatóm omlúvati
   a řka, že sě jinak nemohlo státi.
   "Viděl sem u něho kříž zlatý,
(20) po němž vědě, že jest člověk svatý.
   Anjelé boží s ním jdiechu
   a mně velmi hroziechu.
   Pro to sem sě nesmél obmeškati,
   musil sem proti němu vstáti."
(25) I jě sě ciesař knězě Václava prositi,
   aby přietel jeho ráčil býti
   a z jeho klénotóv vzieti,
   což by jedno ráčil jmieti.
   Tehdy svatý kněz, o jiném nic netbajě,
(30) ale to za najlepšie jmajě,
   vzě svatého Víta ruku,
   jenž pro buoh trpěl velikú múku.
   Tehdy ciesař z své milosti
   všie roboty zemi zprosti.
(35) Kněz sě jě na Prazě kostela činiti,
   aby mohl ctně svatého Víta schovati.


kapitola 32

Ot svatého Václava smrti

   Bratr jeho jě sě jemu záviděti
   i mysléše, kako by mohl zemi obdržěti.
   Nemoha jemu jinak učiniti škody,
   pozva jeho do Boleslavi na hody.
   Krsčenie svému synu zamysli,
 (5) a jmajě velikú zlob na mysli.
   A když u bratra kněz Václav přěbýváše,
   jeden bohobojný člověk kóň osedlaný jemu dáváše
   řka: "Vskočě na kóň, žeň pryč v skóřě,
   dobydlíš sě u svého bratra hořě.
 (10) Již tě tvój bratr chce zabiti."
   ...................................
   K tomu jemu kněz otpovědě:
   "Toť já, báťo, dobřě vědě.
   Z tvé viery děkuji tvé milosti,
 (15) ale již sem byl žív přieliš dosti.
   Když pro buoh nemohu nic jiného trpěti,
   ale tu smrt pro tvorcě mého chci míle trpěti.
   Vypímy tu čieši na čest Michalu svatému,
   aby nášě dušě přinesl k králevství nebeskému."
 (20) A tu čieši on mienieše,
   o niež syn boží mluvieše:
   "Móžte-li z té čiešě píti,
   již čas mně jest všicku vypiti."
   Řek to, počě otpuščenie bráti
 (25) řka: "Viec mi vás zde jest nevídati."
   Vstav na modlitvu, k cěrekvi jdieše
   a tu Boleslav s svými jeho střěžieše.
   Když kněz Václav uzřě bratra svého,
   počě jemu děkovati ze všeho dobrého.
 (30) Tehdy Boleslav vecě,
   potrhna z nožnic mečě:
   "Báťo, já tobě vždy rád slúži
   a nynie takto tobě poslúži:
   bude tuto konec tvým řěčem."
 (35) I da jemu u vrch lba mečem.
   Taká hróza Boleslava pojě,
   až jedva bratra kóžě dojě.
   Však utě ucho svatému Václavovi
   a inhed vypade z rukú meč Boleslavovi.
 (40) Svatý kněz jě sě mluviti
   řka: "Bratr, toť bych mohl otplatiti.
   Ale tolikoť mi je mój tvořec míl,
   žeť bych tvé krve pro veš svět neprolil."
   Řka to, meč bratru vráti
 (45) řka: "To, což si počal, rač dokonati!"
   I kleče v cěrekvi na prazě.
   Boleslav sě k bratru přirazě,
   jě sě na lidi volati,
   by jeho zabiti chtěl, jě sě žalovati.
 (50) Když u cierkve na prazě klečieše
   a svú duši u božiej rucě porúčieše,
   Hněvisa a jeho bratřie přiskočichu
   a tu svatú duši s tělem rozdělichu.
   To sě sta ot narozenie syna božieho
 (55) léta po devieti set po dvúdcát osmého.
   Ale že Boleslav pro krsčenie byl učinil kvas,
   tomu synu pro příhodu vzděl bieše Strachkvas.
   Nebo ktož sú byli vinni tú smrtí knězě svatého,
   trpěli sú mnoho zlého.
 (60) Hněvisa sě s koněm propadl,
   bratr jeho malátovstvem sě rozpadl.
   Z jich rodu zlé nemoci jmievají
   a druzí sě na každé léto vstiekají.
   Když snide svatý Václav,
 (65) by knězem bratr jeho, lítý Boleslav.
   Toho léta ciesař, mstě svatého Václava,
   jěde na knězě Boleslava.
   Boleslav počě (proti) jemu jíti,
   ale pro své hřiechy nemože dobřě projíti.
 (70) Ciesař Čechy bojem pobi
   a zemi v dan porobi.
   Knězi u dvora svého káza (úřad) jmieti,
   kotel nad ohněm káza držěti.
   Buoh svatého Václava chtě svatost ohlásiti,
 (75) počě skrzě něho veliké pomoci činiti.
   Uzřěv Boleslav, že sě božiej moci nemóž protiviti,
   i počě v svatost svého bratra ot polu věřiti.
   Po třech letech káza jeho do Prahy přinésti
   a u svatého Víta v kostele tajně jej pohřésti.
 (80) Když to svaté tělo do Prahy nesiechu,
   na dvú miestú tělem hnúti nemožiechu.
   Dvě řěcě bez mostu a lodí přějechu,
   vězni s ókovami z žalářě vynidechu.
   Rány jeho všě zacělely biechu,
 (85) ránu jeho jednu jako novú vidiechu,
   již lítý bratr byl učinil
   ...........................................
   A úško, jež byl uťal, toho nebieše.
 (90) Ale svatý Václav sestru Přibyslavu jmieše,
   ta svatá dievka knězi povědě:
   "Jáť svého bratra ucho zjevením božím vědě,
   že úško svaté mezi stěnú a dřěvem do té doby ležalo,
   tu, kdež sě bylo to zlé dielo stalo."
   Nalezše ucho, k hlavě přičinichu,
 (95) tak přicěle k hlavě, až sě všickni podivichu.
   Kněz jeden tu bieše,
   ten s velikým pláčem prosieše,
   aby jemu svého těla ráčil uděliti.
   Slíbi, že jemu chce tiem nábožnějie slúžiti.
(100) Inhed sě (jě) jeden nehtek viklati.
   Vzem jej, jě sě jemu děkovati.
   Již tu biechu, všickni bohu chválu vzdachu
   a to svaté tělo schovachu.
(105) Boleslav znamenav, co zavinil,
   za svú duši Strachkvasa, syna svého, mnichem učinil.
   Ale nejměl-li je pokánie pravého,
   málo by mu spomohla svatost syna jeho.
   Pak kněz Boleslav káza zemanóm u Boleslavi město zdíti,
(110) o to sě zeměné jechu raditi.
   Po řěčníku knězi v tom otpověděchu
   a toho učiniti nerodichu.
   Kněz povědě jich řěčníku:
   "Běda tobě, mój starý vinníku!"
(115) Sám jemu ihned stě hlavu
   i vrže za sě tak krvavu.
   Vskočiv na peň, jě sě mluviti:
   "Kto mi sě chce protiviti?"
   Páni sě knězi pokořichu
(120) a Boleslav zdí ohradichu.


kapitola 33

Ot Boleslava ščedrého tuto pravi

   Pak Boleslav lítý snide,
   jeho syn Boleslav na stolec vznide.
   Polúči sě svatý ze zlého
   a milostivý z lítého.
 (5) Kostelóv dvadcěti v Čechách učini
   a město Mladý Boleslav ustavi.
   Almužny veliké činieše
   a křěstanstvo velmi plodieše.
   Jmieše sestru děvojnú, tej diechu Mlada,
(10) ta bieše božiej cti velmi ráda.
   Ta jěde do Říma v kniežěciej drázě
   i doby biskupstva u Prazě.
   Ta zákon svatého Benedichta do Čech přinese
   a k svatému Jiří mnoho panen snese.
(15) Prvý biskup mnich, ten Sasic Dětmar slovieše,
   druhý, svatý Vojtěch, ten také mnich bieše.
   Otec jeho jmě Slavník jmieše,
   matka jeho Střězislava bieše,
   sestřěnec knězi zličskému bieše.
(20) Slavník ten v Ľubici dvorem sedieše.
   Toho syn svatý Vojtěch biskup bieše,
   ale cti netbajieše,
   Strachkvasovi mnichu biskupstva postúpiti chtieše,
   ale Strachkvas nerodieše.
(25) Tehdy svatý Vojtěch povědě:
   "Synku, já to dobřě vědě,
   ty nynie moha, nechceš se ctí přijieti,
   po tom budeš chtieti, nelzěť bude jmieti."
   Svatý biskup chtieše lid ot pohanských obyčějóv otvésti
(30) a chtě k křěstanským přivésti,
   aby u pravé manželstvo vstúpili
   a pohřeb u svatých jměli,
   aby trhu v neděli nedieli,
   lidí robotných nejměli.
(35) Když kopřiv z své zahrady nemože vypléti,
   musi vši zemi zakléti.
   Zaklev zemi, svatý Vojtěch do Říma jide
   a proti jeho vóli Strachkvas na biskupí stolec vznide.
   A když jeho na biskupí stolec světiechu
(40) a kněžie okolo něho stojiechu,
   čert v Strachkvasa vstúpi,
   a doňadž mě duši v sobě, ottud nevystúpi.
   Pak svatý Vojtěch sě do Čech vráti,
   otklev zemi, jide do Polan, chtě tam kázati.
(45) Opět zaklev zemi, do Prus jide,
   ottud s korunú mučenníkovú k bohu dojide.
   To sě sta ot narozenie syna božieho
   po devieti set po devietidcát šestého.
   Ciesař jeho smrtí Čechy vzvini
(50) a bez jich dieky Teddaka biskupem učini.
   Kněz Boleslav snažně bohu slúžieše,
   a pro to sě jemu vešde dobřě dějieše.
   Polany pevně pobi
   a všie země až do Krakova doby.
(60) Na Krakově posádku posadi
   a jiné tvrzě Čechy osadi.
   Neb svoboda veliká bieše,
   a pro to čest i sbožie jmieše.


kapitola 34

Ot Boleslava skúpého slepého

   Pak svatý šlechetný Boleslav snide,
   po něm syn jeho skúpý Boleslav vznide.
   Ten nerodi ztravy do Polan Čechóm dávati,
   a pro to polskú zemi i vši svú čest i život ztrati.
 (5) Polené na Čechách u Polščě všěch tvrzí dobychu,
   a což tam bylo Čech, ty všě zbichu.
   Boleslav do Polan jide
   a svú škodú s Polany u mířě snide.
   Mezka, kněz polský, pozva na hody knězě českého
(10) a za pravým mírem káza vylúpiti oči jeho.
   Hlédaj, čemuť sě hodí taká skúpost!
   Pravý jest blázen, jenž ji jmá za múdrost.
   Hledajě kněz český cizieho oběda,
   i potka jej jeho bieda.


kapitola 35

Ot Oldřicha a Jaromíra

   Kněz Boleslav pro velikú bolest s světa snide
   a Mezka sílně do Čech vnide.
   Boleslav slepý dva syny jmieše,
   Oldřich stařější, mlazší Jaromír slovieše.
 (5) Tehdy Oldřich u ciesařě dvořieše,
   ale Mezka mnoho zlata jmieše,
   Oldřicha u ciesařě kúpi,
   pro to na ciesařě veštek lid vzúpi.
   Jaromír ješče mlád bieše,
(10) však země rád brániti chtieše.
   Ale jimž bieše učiniti, netbachu,
   jedno že ot něho střiebro brachu.
   Mezka Oldřicha u věži jmieše
   a hladem jeho mučieše.


kapitola 36

O Vršovských zlých nevěřě

   V tu dobu Vršovci najmocnější biechu,
   Kochana mezi sobú za starostu jmiechu.
   Tehdy, když Mezku sílna v zemi uzřěchu,
   nemúdrú velmi radu vzěchu
 (5) řkúc: "Dohubimy kniežěcí plod!
   Tiem činem bude náš slovuten rod.
   Budem kniežaty jako v šachy hráti
   a ot každého budem dary bráti.
   Cizí kněz bude sě nás báti:
(10) nebo, chcme-li, móžem z sebe knězě dáti,
   nebo, chcemy-li, móžem bez knězě býti.
   Pro to nedajmy kniežěciemu plemeni vzníti!"
   Když to Vršovci mluviechu,
   velmi zlú radu jmiechu.
(15) Snad toho nevědiechu,
   že kniežata se všech strán jmiechu,
   jichž každý země užiti chtieše.
   A však ciesař v svéj moci bieše.
   Nemúdří Vršovci toho sě všeho nebojiechu,
(20) a pro to svého knězě Jaromíra jechu.
   Na velikú horu knězě vzvedu
   a k jednéj lípě jej přivedu.
   K tej svého knězě přivázachu.
   Ávech, kako sě zle potázachu!
(25) Počechu jím špíleti
   a jako k cíli šípy k němu střieleti.
   Ale toho ijeden nevěděl,
   že jeho svatý Jan krstitel sláněl.
   V svatého Jana húni šípi tčiechu
(30) a kniežěcieho těla nedotkniechu.
   Kněz v tom lesě dva lovcě jmieše,
   jeden Hřivec, druhý Hovora slovieše.
   Hřivec s Vršovci držieše,
   Hovora hospodě věren bieše.
(35) Hřivec knězě zradil bieše
   a ten jeho najviece mučieše.
   Hovora, když tu řěč vzvědě,
   u Prazě věrným všěm povědě.
   Řkú: "Nemóžem tomu co učiniti,
(40) ani viemy, kamo jíti."
   Hovora vecě: "Buduť trúbiti
   a k trúbě nemeškajte jíti!"
   Hovora Vršovcóm sě pokáza
   Hřivec naň jako na nevěrného ukáza.
(45) Prosi, aby nedali Hovořě žívu býti,
   Hřivcovi jej kázachu oběsiti.
   Hovora jě sě jich prositi,
   aby jemu přieli třikrát zatrúbiti.
   Hovora sě jě trúbiti
(50) a po trúbení jě sě mluviti:
   "Á, běda mně nebohu,
   vizi, že žív býti nemohu.
   Kmošku, do tebe mi viery sě nadieti,
   tobě porúčěji mé děti."
(55) Vršovci sě jemu smějiechu
   a Pražané sě k nim po trúbě blížiechu.
   Druhé jemu trúbiti kázachu
   a provaz jemu na šíji vzvázachu.
   Hovora jě sě druhé trúbiti
(60) a za duši boha prositi.
   Velmi dlúhý páteř jmieše;
   nebo jemu toho třěba bieše.
   Hřivec vecě: "Kmošku, neroď toliko blésti,
   rač výše na dub vlésti!"
(65) A když třetie trúbieše,
   okolo širocě hledieše.
   Jednoť Pražané vyniku
   a na Vršovcě křiku,
   Vršovci sě rozběhu
(70) a tu některé jechu na běhu,
   jiné po lesu stíháchu
   a nemíle jě postříháchu.
   Kochan tehdy nevědieše,
   koliko kur doma jmieše;
(75) neb sě pod skálu v zemi vry,
   pohřiechu ten sě tu skry.
   Knězě ot lípy otvázachu
   a to miesto znamenachu.
   Na tom miestě pak oltář ustavichu
(80) a po tom tu svatému Janu kostel učinichu.
   Hovora Hřivcě na bězě poděsi
   a tiemž lýkem na témž miestě kmoška oběsi.
   Páni Hovořě z viery děkovachu
   a pod Velezí bliz ves jemu k dědině dachu.


kapitola 37

Kak svatý Jan Oldřicha zprosti

   Kochan zbyv v tu hodinu,
   obráti na knězě vši vinu
   řka: "On je zradil bratra i otcě svého,
   ot nás věrných dóstojen jest všeho zlého."
 (5) I naleze tu radu,
   aby činili mezi kniežaty svádu,
   řka: "Budú ny za lidi jmiéti
   a nášě kniežata, ač budú chtieti,
   nemoci budú nem nic sdieti."
(10) Kněz Mezka doby pražského hrada
   a všie země kromě Vyšehrada.
   V tu válku Kochan s pokojem sedieše,
   ale svým na škodu Mezcě tajně radieše.
   Vecě Kochan Mezcě, knězi polskému:
(15) "Chceš-li ty kněžství českému,
   musíš prvé Oldřichovi hlavu stieti.
   Tož teprv budeš v Čechách pokoj jmieti.
   Ješče někteří k němu čáku jmají,
   a protoť o tobě nic netbají.
(20) Ale když jeho nebude,
   v tobě všecka nášě nadějě bude."
   Když Kochan Mezcě to da věděti,
   po poslu káza Oldřichovi hlavu stieti.
   Když Oldřich vzvědě, že zajtra chtie mu hlavu stiet
(25) nevěda, co sobě sdieti,
   jě sě svatého Jana krstitele prositi,
   aby jej jako bratra ráčil zprostiti.
   Svatý Jan inhed Oldřicha v Oldříši postavi
   a kněz Oldřich pak na tom miestě kostel jemu upravi.
(30) Ktožť je v Oldříši býval,
   ten je kostel, ale pustý vídal.
   K knězi sě tajně věrní sebrachu
   a tajně sě přěd Prahu brachu.


kapitola 38

O zrazení pastušiem

   S pastuchú sě smluvichu
   a dobrý jemu dar dáti slíbichu.
   A by jim chtěl Prahu zraditi,
   slíbi jim to učiniti.
 (5) Káza jim na Strahově státi
   a své trúby čakati.
   Pro to, že na tom miestě stráži jsú jměli,
   pro to tomu lesu jsú Strahov vzděli.
   Zajtra, chtě pastucha stádo vyhnati,
(10) jě sě na vrátného volati.
   Kázav sobě most spustiti,
   jě sě náramně trúbiti.
   Čechové na Prahu vzběhnú
   a Poláci ote všeho sběhnú.
(15) Čechové prostřěd hradu stojiechu,
   málo jich bieše, pro to za Poláky neběžiechu.
   Čechové sě neozřěchu,
   druzí názi sě s stráně plaziechu.
   Pastucha sám na ně voláše,
(20) Polákóm sě za nimi tisíc ořóv zdáše.
   Oldřich Mezku z země vypudi,
   Kochan sě ke knězi na službu připudi,
   sám sě věren ve všem čině,
   knězě Jaromíra proti jemu vině.
(25) Tolik Kochan na Jaromíra k bratru soči,
   až i káza kněz bratru vylúpiti oči.
   Jaromír bratru povědě:
   "Jáz to, báťo, dobřě vědě.
   O svém si umě toho neučinil;
(30) nebos mne proti sobě ni v čemž neuvinil.
   Však mě měj za věrného
   a Kochana za nevěrného.
   Sukně košile blizše nebývá
   a nemúdrý pro daleké blizších zbývá.
(35) Vršovci sě neslúpi,
   kdež móžeš, tu jě tupi!"
   Kochana tato řěč dojide,
   vzem oščěp, pod chyšku vjide.
   I jě sě knězě Jaromíra střieci.
(40) A když sěde na potřěbnéj věci,
   hanebně prokla věrného,
   knězě Jaromíra ctného.


kapitola 39

O svatéj pěti bratří

   Toho časa českých mnichóv šest,
   poznavše tohoto světa lest,
   u polském lesě sediechu.
   Zelíce za obyčej jědiechu,
 (5) chléb po řiedku jmějiechu,
   jáhly na veliku noc jědiechu,
   masa, sýra, vajec i jmenovati nechtiechu.
   Rohožě za posteli jmějiechu,
   hlavě kámen za podušku kladiechu,
(10) hrozným bitím sě na modlitvách tepiechu.
   Řiedko kdy co mezi sebú mluviechu,
   jedno když bič v rucě držiechu,
   tehdy takto diechu:
   "Otpustíš-li mi, hřěšíš,
(15) tepa dobřě k bohu mě stěžíš."
   Tehdy Mezka, polský kněz bohatý,
   vzvěděv jich život svatý,
   poslav k nim posla věrného,
   da jim sto hřiven střiebra čistého,
(20) aby jím své chudoby zbyli
   a zaň snažně boha prosili.
   Uzřěvše střiebro, mluviti sě jěchu,
   již u pól létu k sobě mluvili nebiechu,
   řkúc: "Toto jest duší zátopa
(25) a do pekla náhlá stopa."
   A pro to o něm nic netbachu.
   Šestého z sebe, totíš Barnaba, poslachu
   řkúc: "Ktož sě toho přídrží,
   boha u přiezni neobdrží."
(30) I vrátichu knězi střiebro opět
   a tu osta bratruov pět,
   Benedicht, Matěj, Jan, Křistin, Isaak jim dějiechu,
   Barnaba s střiebrem poslali biechu.
   Zlodějie na ně přijidechu,
(35) a když koli v chyšky vnidechu,
   jěchu sě střiebra hledati.
   A když jim nejmiechu co dáti,
   pěti bratří po dlúhých mukách hrdla zřězachu
   a tak jě k bohu poslachu.
(40) To sě sta ot porozenie syna božieho
   léta po tisíc čtvrtého.


kapitola 40

O Oldřichově Přimdě

   Tehdy sě sta, že kněz Oldřich lovieše
   a sám u pustém lesě blúdieše.
   A když v túhách bieše
   a okolo sebe zřieše,
 (5) uzřě, nalit stojí dospělý hrad.
   Kněz chtieše k němu velmi rád,
   ale cěsty nejmějieše
   a okolo hložie hustě velmi bieše.
   Ssěd s koně, mečem cěstu proklesti
 (10) i počě po ostrvách v hrad lézti.
   Neb sě nemožieše nikohého dovolati,
   a by v něm lidé byli, nemože znamenati.
   A most vzpodjat bieše
   a hrad zed tvrdú okolo sebe jmieše.
 (15) A když kněz s úsilím v hrad vnide
   a všecky kleti zjide,
   zetlelé rúcho vidieše,
   a však i člověka na něm nebieše.
   Sbožie veliké a vína mnoho naleze.
 (20) Ohledav hrad, kudyž byl vlezl, tudyž sleze.
   Pak kněz da hrad pánu, tomu Přiema diechu,
   pro to tomu hradu Přimda vzděchu.
   Proč ten hrad u púšči byl postaven,
   pročli jest byl pust ostaven,
 (25) tak že i cěsta k němu nebyla,
   proč sě to stalo, kronika německá mě jest naučila.
   Tu sem četl, že z Aldemburka hrabie mladý bieše,
   ten v ciesařově dvořě za obyčěj stojieše.
   I počě ciesařovnu milovati
 (30) a ona, by jej milovala, jě sě jemu zjevovati.
   Snúbiti jie u otcě nesmějieše;
   nebo jiej roveň nebieše.
   A tak milostí nzieše
   a ciesařovna také proň túhú schnieše.
 (35) K tomu jej připudi silná milost,
   že jej nadjide taká vilost,
   jěž tako při takých bývá;
   neb řiedko kto tajné milosti dobrým uživá.
   Ciesařovi své hrabstvo proda.
 (40) A když jemu ciesař peněz doda,
   jě sě po pustých lesiech túlati
   a sličného hradiščě hledati.
   Nalez horu, jě sě hradu stavěti.
   Postaviv hrad, je (sě) ztravu voziti,
 (45) jíž by mohl za sto let žív býti.
   Dospěv jím všiem, káza všě dělníky zbíti.
   Pak všicku čeled v jeden dóm vlúdi,
   zapřěv zežže všěcky lidi.
   To učini pro tu radu,
 (50) aby žádný nevzvěděl toho hradu.
   V tom jest zlú radu jměl,
   že nikomému věřiti nesměl.
   Po tom ciesařovnu unese
   a na svój hrad tajně ji vznese,
 (55) na němž jest sám s samú za pět let tajně seděl,
   až jeho ižádný člověk nevzvěděl.
   Sta sě, že ciesař v Řězně dvorem bieše,
   vyjev na lov, sám po lesu blúdieše.
   Nevěda, co sobě zdieti,
 (60) žádajě, by mohl někde ves uzřieti,
   po potoku počě nahoru jíti,
   až sě jemu uda pod ten hrad podjěti,
   na němž jeho dci s jeho zětem bieše.
   Uzřěv, pojěde k mostu spieše.
 (65) I počě prositi,
   by jeho ráčili pustiti.
   Neb již tři dni nejedl bieše
   a déšč studený naň jdieše.
   Hostě na hrad pustista
 (70) a jakž mohúce najlépe jej uctista.
   Neb již vděk člověk přišel,
   a protož jeho hrabě uctil.
   Neb již pět let člověka neviděla biešta
   a noviny ráda vzvěděti chtiešta.
 (75) I jěsta sě o ciesařovi tázati,
   on jako o jiném o sobě křívě počě otpoviedati.
   Neb ciesař, jě dobřě znajě,
   mluvieše, jako o ciesařovi nic netbajě,
   řka: "Či toho nevieta,
 (80) že jest sšel s tohoto světa?"
   Ciesařovna otpovědě:
   "Ávech, kak to ráda vědě!
   Neb toho jemu přěji ráda,
   aby sě mému milému nestala váda.
 (85) Téhož bych přála všemu rodu mému,
   abych tiem učinila mír mému milému."
   Otšed ciesař s hradu, na vojnu zapovědě
   a kniežatóm svého bezděčného zětě povědě.
   S úsilím cěstu k hradu proklestichu
 (90) a přěd hradem sě položichu.
   Ciesař káza zěti pověděti
   řka: "Slušie tobě to věděti,
   žet sem jěd chléb tvój.
   Ale že jsi ty bezděčný zět mój,
 (95) na život ti otpoviedaji
   i o dceři nic netbaji."
   A když sě hrabí brániti bieše,
   čím by sě bránil, nejmějieše.
   Neb všecky tětivy zetlely biechu,
(100) a z čeho by jiné učinili, nejmějiechu.
   Již hrad na ztracení bieše,
   by sě byla nedomyslila spieše
   na zábradléch státi
   a tako volati:
(105) "Vězte, že po mém milém nechci žíva býti,
   nezabiete-li mne, chci sě sama zabiti."
   Kniežata sě za ni k ciesařovi přimluvichu
   a jima milosti dobychu.
   Hrabie s ciesařovnú přěd ciesařě jide,
(110) vzpodjem most, se všiem sbožím hradu otjide.
   Přěd siení všě své klénoty běsta schovala,
   jedno že sě sama na ciesařovu milost dala.
   A tak ten hrad byl opustěl,
   až naň kněz Oldřich byl vzněl.


kapitola 41

Ot Oldřicha, knězě šlechetného, a o Kochanovi

   Kněz Oldřich, rozpomanuv sě na smrt bratra svého
   a poznav lest Kochana nevěrného,
   vece mu: "Tys mě zbavil bratrcě mého,
   já tě zbavím života tvého."
 (5) Vyřězav jemu jazyk, káza mu oči vylúpiti
   a za žíva káza mu třěva vyvláčiti.
   Vršovci to vidiechu
   i přimluviti sě nesmiechu.
   Kochan, kdy okolo sochy chodieše
(10) a sám z sebe třěva točieše,
   na svój rod počě túžiti
   a lidem tako mluviti:
   "Neufaj ijeden do rodu velikého
   ani do smysla hlubokého.
(15) Kněz v svéj zemi po nenáhlu vše uchodi,
   má mi zlob právě toho dohodi.
   Mniech ztepa všě kniežata,
   protož mi dána zlá otplata."


kapitola 42

O sedlčie knieni Božěně

   Kněz Oldřich o Postoloprtiech lovieše.
   Když skrzě jednu ves jedieše,
   uzřě, že sedlská dievka na potocě stáše,
   bosa i bez rukávóv rúcho práše.
 (5) Ta sedlka krásna velmi bieše
   a k tomu ovšem stydlivé nravy jmieše.
   Počě sě jejie krásě diviti stojě
   a inhed ji za knieni sobě pojě.
   Ta knieni šlechetna velmi bieše,
(10) sobě jmě Božěna jmieše.
   Páni jemu počěchu z toho za zlé jmieti,
   kněz vecě: "Páni, račte slyšěti!
   Z chlapóv šlechtici bývají
   a šlechtici často chlapy syny jmievají.
(15) Nebo ostaralé střiebro šlechtu činí
   a často šlechticě chudoba sprostenstvím viní.
   Vyšli smy všichni z otcě jednoho
   a ten sě čte šlechticem, jehož otec jměl střiebra mnoho.
   A když jest tak šlechta s chlapstvem smiešena,
(20) budeť Božěna má žena!
   Radějí sě chci s šlechetnú sedlkú českú smieti
   než králevú německú za ženu jmieti.
   Vřet každému srdce po jazyku svému,
   a pro to Němkyně méně bude přieti lidu mému.
(25) Němkyni německú čeled bude jmieti
   a německy bude učiti mé děti.
   Pro to bude jazyka rozdělenie
   a inhed zemi jisté zkaženie.
   Páni, neviete dobra svého,
(30) lajíce mi z manželstva mého.
   Kde byste řěčníky brali,
   když byste přěd kniení stáli?"
   Když z Božěny syna jměl,
   tomu byl Břěcislav vzděl.


kapitola 43

Ot knězě Břěcislava, zětě ciesařova

   Po tom kněz Oldřich s světa snide,
   syn jeho Břěcislav na kniežěcí stolec vznide.
   Toho časa Otta bielý ciesařem bieše,
   ten dcerku krásnú velmi jmieše,
 (5) tej krásě divit sě kniežata k dvoru jezdiechu
   a již po všem světu o jejie krásě mluviechu.
   Té v klášteřě světsky chováchu
   a tomu klášteru Sviň Brod řiekáchu.
   Když kněz Břěcislav ji tu vzvědě,
 10) mezi panici takto povědě:
   "Nebo té dievky dobudu,
   nebo svého života zbudu!"
   Do kláštera jěde jezdecky,
   ale klášter vybi vojensky.
 15) Jitka ciesařovně diechu.
   A když Čechy v klášter jdiechu,
   Jitka v šarlatnéj kapici
   skry sě za oltářem v kaplici.
   Kněz Jitku z kláštera vyvede
 20) a po tom s ní na kóň vsěde.
   Bradáči řetězem vrata přěpěchu
   a za tiem k ódění dospěchu.
   Když sě konvrši s lidmi snidechu,
   proti knězi mocně pojidechu.
 25) Kněz sílně sěčieše,
   Jitka veždy jako řěpík sě jeho držieše.
   Některý konvrš bez ruky stojieše,
   druhý bez nohy lezieše,
   třetí přěs veš chřbet saděl jmieše,
 30) čtvrtý již bez dušě ležieše.
   Řetěz velmi tlustý mečem přětě kněz Břěcislav,
   vynide s Jitkú z dvoru zdráv.
   Ciesař, když to vzvědě,
   na vojnu zapovědě.
 35) Jě sě přisahati,
   že jeho stolec musí u Boleslavi státi.
   Břěcislav, když to vzvědě,
   zemanóm takto povědě:
   "Třěba-li sě jemu v Čechách vstéci,
 40) a já budu v Němcích žéci!"
   Knieni, když tu radu vzvědě,
   múdřě velmi knězi povědě
   řkúc: "Nebyla by to dobrá rada,
   stala by sě pro to většie sváda.
 45) Já pojědu proti otci mému,
   snad to přivedu k skončeni dobrému."
   I jěde knieni proti otci svému
   i počě dobývati milosti svému milému.
   Ciesař nechtieše po jejiej vóli učiniti
 50) řka: "Nechci své přísahy zrušiti.
   Přisáhl sem, že musí mój stolec u Boleslavi býti,
   dal-li bych mu milost, musil bych to zrušiti."
   Dci vecě: "Snadno jest toho popraviti!
   Daj mně stolec, jáť jej tu chci postaviti."
 55) Podlé té rady káza svój stolec u Boleslavi postaviti,
   knězi káza k sobě přijiti.
   Ktož jest u Boleslavi býval,
   ten jest, ač chtěl, ten stole vídal.
   Tehdy za věno ciesař zěti svému,
 60) Břěcislavovi udatnému,
   řka: "Když ciesař k dvoru pozóve tebe,
   pusť oheň za míli okolo sebe."
   To viec kniežata česká za právo vzěchu,
   a pro to orlici plamennú na ščítě nosiechu.


kapitola 44

Ot svatého Vojtěcha přěnesenie

   Pak kněz, chtě pomstiti děda svého,
   jide na Mezku, knězě polského.
   Mezka proti němu mocně vynide
   a v tom boji Mezka snide.
 (5) Ot Čech až právě do Hlohova
   neslyšal by byl polského slova.
   Neb vši zemi popelem postavi,
   Břěcislav v Hnězdně české stany zstavi.
   Odtud pěti bratří těla vzěchu
(10) a svatého Radima odtud pojěchu.
   Svatý Vojtěch neda sebe vzieti,
   až mušichu tři dni póst přijieti.
   Sliby veliké činiechu,
   krčmy v svátek zapověděchu,
(15) pravé manželstvo slíbichu,
   pohřeb na poli zatratichu,
   robotné lidi zprostichu.
   Ktož by to zrušili, ti biskupem kleti biechu.
   A když to zděchu,
(20) tělo svatého Vojtěcha zpodjěchu.
   Neb jím dřéve pro to kleti biechu.
   Toho sě otpověděvše, domóv jej vzěchu
   a všecky jiné pobrachu svaté.
   Tu vzěchu tři dsky pisané, ovšem zlaté,
(25) jichž každá tři sta funtóv vážieše.
   Mezi nimi kříž zlatý bieše.
   Ten byl kázal kněz Mezka učiniti
   z zlata, jímž sě mohl třikrát přěvážiti.
   Z Polsky sto vozóv zvonóv vyvezu
(30) a jiných klejnotóv odtud mnoho odvezu.
   To sě sta léta ot narozenie syna božieho
   po tisíc let po třech dcětech osmého.
   Polené na Čechy z násilé žalovachu
   a na ně právo v Římě ustachu.
(35) Papež jě sě Čechóm velmi hroziti,
   ale uzřě, že Čechové nechtie sě modliti.
   Káza jim někako bohu polepšiti.
   Kněz za to káza u Boleslavi kostel a klášter učiniti.
   Tehdy ciesař, Jitčin otec, snide,
(40) s jehož smrtí mnoho Čechóv čsti otjide.

kapitola 45

O Břěcislavově boji s ciesařem

   Druhý ciesař, chtě ot Čech polské zlato mieti,
   chtieše Břěcislavovi kněžstvo otjieti.
   S velikým vojskem do Čech pojide.
   A když bavorského lesu dojide,
 (5) to knězi Břěcislavovi pověděchu,
   že již u lesa stojiechu.
   Břěcislav svým povědě:
   "Však já to dobřě vědě,
   že nemámy lučišč borových
(10) ani mečóv lipových.
   Z ciesařěť mléko za krev nepoteče,
   ažť jeho mój meč doteče,
   takéžt krev z jeho boka poteče."
   A jakož to brzo dořeče,
(15) káza všěm u Domažlic býti
   řka: "Tu sě nám jest s ciesařem sníti."
   Uslyšě, že Sasici jdú s druhé strany.
   Vecě jim kněz: "Nebojte sě saské rány."
   I káza Prkošovi z Bieliny na Sasy jěti
(20) a jednoho slova boj s nimi vzieti
   řka: "Nedaj sě jim s ciesařem snieti!
   Ztratíš-li co, nedámť v ničemž škody jmieti.
   Nehlédaj přěd bojem na mnoho neb na málo,
   často nad mnohem málo lidí čest vzalo.
(25) Málo sršňóv mnoho much zapuzuje
   a jeden jastřáb mnoho vran vzpuzuje.
   Sasici bielé vlasy jmají
   a písmo svědčí, že tací řiedko udatni bývají.
   Dobrý rytieři, střěz sě jmene zlého,
(30) dražšiehoť nic nenie jmene dobrého.
   Doňadž jsem žív, chci tě s tvým rodem ploditi.
   Jdiž s bohem, ten rač s tobú býti!"
   Vyprovodiv Prkošě, na ciesařě jide.
   A když do Domažlic přijide,
(35) vzvěděv, že jest již v lesě, káza všěm v les vníti
   i káza o Němcích i o sobě les zarúbiti.
   Páni počěchu mu v tom za zlé mieti
   řkúc: "Budú-li nám sílni, kudy nám utéci?"
   Kněz věcě: "Já sem pro to i kázal zarúbiti:
(40) a nebo sě braňte, neb sě dajte zbíti!
   Jázť odtudto nechci beze čsti otjíti.
   Ktož ote mne poběhne, kázal sem jej Chodóm zabiti.
   Pro to slušie vám sě udatně jmieti.
   Oni jdú, chtiece náše sbožie bez práva vzieti.
(45) Nechcete-li svých žen a dětí Němcóm dáti,
   tehdy vám slušie po hromadě státi.
   Nám sě je s právem násilí brániti."
   Jakž to vece, tak inhed káza na ciesařě udeřiti.
   Tu Čechové Němcě hrdinsky pobichu
(50) a mnoho jich velmi zbichu.
   Kniežat a hrabí němečských mnoho snide,
   ciesař s životem jedva ujide.
   Tu mnoho velmi slovutných lidí zbichu
   a na tom miestě za jich dušě kaplici postavichu.
(55) Ale Prkoš nechtěl Sasicóv utkati
   i dal sě jim byl po zemi túlati.
   Každému sě nevěra zdieše,
   že saská vévoda, žha zemi, Prkošovi neškodieše.
   Vrátiv sě kněz, káza Prkošovi oči vynieti
(60) a po tom rucě i nozě utieti,
   že Sasicóv nerodil utkati
   i dal sě jim v zemi po vóli tkáti.


kapitola 46

Ot Jitčina biskupa Okarda múdrého

   Knieni Jitka učini biskupem rodicě svého,
   Okarda, Němcě chytrého.
   Ten ot desátka cělého
   vzě dva peniezě ot domu každého.
   Dva korcě ustavi dávati oráči každému,
 (5) jeden ovsa, druhý pšenicě knězi svému.
   Po Okardu Hrza biskupem bieše,
   po Hrzě ten Šebieř slovieše.

kapitola 47

O Břěcislavovu boji s Uherským

   Po tom kněz Břěcislav krále uherského bojem pobi
   a valem Střěhomě doby.
   Tehdy kněz Břěcislav
   vráti knězi polskému Vratislav,
 (5) aby jemu léta každého
   platil osm set střiebra čistého.
   Kněz syna Spytihněva jmieše,
   tomu otec Plzensko dal bieše.
   Tehdy kněz hrad pražský zdí hradieše
(10) a syn jeho Spytihněv okolo svatého Jiřie hraditi jmieše.
   U svatého Jiřie knieni abatyšě rodicka bieše,
   té pec, kdež provaz jdieše, stojieše.
   A by zed mohla rovně jíti,
   káza pec rozbiti.
(15) I vecě: "Němkyně v tejto peci
   mazancóv nebude péci."
   Knieni, když to uslyšě,
   vytasi sě z své chýšě,
   němečskými mniškami knězě osuchu
(20) a pro to řečenie sě naň prosuchu
   řkúc: "Blazě mně české rodiny!
   Mám mezi nimi veliké hrdiny.
   Vězte, že český kněz mohl pec rozbiti,
   tiem hrdinú móžem vesely býti.
(25) Kdyžs tu pec mohl rozbiti,
   móžeš bezpečně na Šváby jíti."
   Sdržě svú kázn kněz Spytihněv
   i obráti v smiech svój hněv.
   Neotpovědě jiej i slova,
(30) do časa svój hněv schova.
   Tehdy u Moravě lid Uhři zajěchu,
   Čechy sě na ně zpodjěchu.
   A když u Chrudimě ležiechu,
   roznemože sě tu kněz Břěcislav pohřiechu.
(35) V tom městě snide česká hrdina,
   pro jeho smrt by v zemi smutná hodina,
   Navščěvujíc rovu jeho,
   každý plakáše jako otcě svého.


kapitola 48

Ot Spytihněva, nepřietele němečského

   Po tom by syn jeho knězem Spytihněv,
   ten inhed Němcóm zjevi svój hněv.
   Ve třech dnech všě Němcě z země vypudi.
   Svatojirskú knieni vzrudi,
 (5) vsadiv ji na kolesě,
   vyvez ji z země, ostavi ji na bavorském lesě.
   Ale matku s klejnoty se všěmi,
   i s rúchem, s škříněmi
   vyprovodi ji z země s jejie knieněmi
(10) i se všěmi s jinými Němkyněmi.
   Když vyple z země všě Němcě
   i všě jiné cizozemcě
   jako z zahrady kopřivy
   a jako řěpí z konské hřívy,
(15) jide na krále uherského,
   húbci lida moravského.
   Ten hrdinsky Uhry pobi
   a v Uhřiech mnoho tvrzí doby.
   Kněz čtyři bratry jmieše,
(20) ty jako svého otcě ctieše.
   A když svých let dojidechu,
   milostívě k dielu přijidechu.
   Po sobě osvědči kněžstvo Břěcislavovi,
   Moravu Ottě a Kunrátovi.
(25) Jaromíra káza biskupem učiniti,
   ač by sě událo biskupu sníti.
   A pakli by sě to nemohlo státi
   neb že by jemu bylo úsilno ždáti,
   dotud mu Hradečsko držěti,
(30) nebyl-li by biskupem, to mu za diel jmieti.
   Sto tisícóv střiebra jim hřiven rozděli
   a tak bratří ot sebe otděli.
   Všiej bratří byl míl ten diel
   i vecechu: "Bratr náš dobřě nám jest sděl."
(35) Když Jaromír Hradečsko držieše,
   jedno miestce sě jemu líbieše.
   Na tom miestě sobě dvór postavi
   a své jemu jmě Jaromíř ostavi.


kapitola 49

Ot Vratislava, prvého krále

   Spytihněv pak s světa snide,
   jeho bratr Vratislav na stolec vznide.
   Léta ot narozenie syna božieho
   po tisíc po čtyřechdcát čtvrtého:
 (5) toho léta taký hlad vznide,
   že proň třetina lida snide.
   Tehdy ciesař Jindřich třetí v zemi bieše,
   jeho ciesařová k němu jdieše.
   Když skrzě Medulán jedieše,
(10) mediolánská obec ji zabiti chtieše.
   Múdřější toho učiniti nedachu,
   však jejiemu koni ocas uřězachu.
   Pro to sě přěd Mediolánem ciesař položi
   a to na svéj mysli uloži,
(15) že ot města nechce jěti,
   doňadž jeho nebude jmieti.
   Ciesař káza u sebe knězi českému býti.
   I jechu sě u městě i u vojscě mluviti,
   že ciesařovi jedú lidé na pomoc,
(20) jichž každý jmá pěti mužóv moc.
   "Ti jsú tak lítí, že jědie jiné lidi,
   kací jsú to lidé, každý súdi."
   Když to Čechy vzvěděchu,
   že ty pověsti o nich jdiechu,
(25) když sě k městu přiblížichu,
   tuto lest učinichu:
   na rožny rozebrachu (těsto) jako děti
   a to do sebe dachu viděti,
   že to lakomě jediechu.
(30) By Čechové děti jedli, Vlaši mniechu.
   Pověst veliká o nich jdieše
   a město sě jich velmi bojieše
   řkúc: "Hubená jest to máti,
   kteráž s svými dětmi lidí těchto smie dočakati!"
(35) Čechové, jakž k městu přijidechu,
   mocí řěku přěbřidechu;
   neb Odolen z Chýš byl jim nalezl brod
   a tiem sě vzmohl ten vešken rod.
   Čechy krabošky sobě zčinichu
(40) a pod nimi valem města dobychu.
   Neb když Čechové po řebří na zed jdiechu,
   by čertie lezli, Vlaši mniechu,
   se zdi běžiechu
   a utkati jich nesmiechu.
(45) Čechové, chtiece ciesařovy hanby pomstiti,
   učinichu skutek, o němž mě hanba mluviti:
   .........................
   .........................
   Tu sě fíkóv z prstóv jechu činiti,
(50) podáš-li jeho Vlachu, chcet sě o to zabiti.
   Čechové, že prví u městě biechu,
   z města najlepšie klejnoty vzěchu.
   Ješče stojí na hradě u svatého Víta noha sviecnová,
   pravie, že by byla diela Šalomúnova.
(55) Tu sú byli Medioláněné z Jeruzaléma vzěli,
   když sú byli s Titem a s Vespeziánem na Židy jeli.
   Móžeš tu nohu, ač chceš, přěd oltářem ohledati,
   to věz, že nynějšie dielo nemóž sě jiej vrovnati.
   Poděbradščí, že prví na zed lésti směli,
(60) pro to sú řebří ot knězě na ščít přijeli.


kapitola 50

O najvětšiej cti krále českého

   Ciesařovi by vděk to poslúženie
   i da českému knězi volenie:
   nebo těla tří svatých králóv vzieti,
   nebo v svéj zemi královstvie jmieti.
 (5) Kněz zemanóm da na vóli
   a podlé jich rady korunu v zemi zvoli.
   Nad to ciesař knězi ščít změni
   a také jemu úřad v dvořě proměni.
   Tehdy za orla černého
(10) da jemu o jednom ocasě lva bielého.
   Že kotel nad ohněm držiechu
   a tú službú u dvora slúžiechu,
   tehdy jeho kotla zbavi
   a svým jej čiešníkem upravi.
(15) A když ciesařě budú voliti,
   ti, již volé, budú-li sě u volení vaditi,
   tehdy jemu káza mezi volenníky jíti,
   a kohož by dal, tomu ciesařem býti.
   Ciesař Vratislava prvým králem korunova
(20) a králem českým a polským sám jeho provola.


kapitola 51

Ot Jaromíra biskupa, bratra králova

   Šebieř biskup s světa snide,
   Jaromír přěd bratra s zemany jide,
   Spytihněvovy úpravy upomínajě.
   Král (sě) v tom dobřě znajě,
 (5) však chtieše Němcě biskupem učiniti.
   Zeměné sě počěchu o to raditi.
   Kojaty počěchu prositi,
   aby jich slovo ráčil přěd králem mluviti.
   A když sě Kojata s múdřějšími potáza,
(10) v knězě Jaromírovu sě řěč uváza.
   Vecě: "Králi, rač svých zeman slovo slyšěti,
   rač na svého bratra pomnieti!
   Za diel jemu jest biskupstvo jmieti
   a jemu slušie na tom stolci seděti.
(15) Neslušieť, králi, tak bratra tupiti
   aniť, chcem biskupstva Němci postúpiti.
   Bratr tvój s úsilím z země Němcě vypudil,
   neviem, kto v tě německú žílu vlúdil.
   Králi, ot svých Čechóv jmáš vši čest,
(20) ot Němcóv nejmáš, jedno lest.
   Nechcem toho dopustiti,
   by bylo Němci naším biskupem býti."
   Otáza král: "Jest-li to slovo váše?"
   Vecěchu všickni: "To slovo je náše!"
(25) Řkú: "Králi, daj své komu chtě lhóty,
   držimy s ním sbožie i životy."
   Král uzřěv, že úsilno sě jest obci protiviti,
   vecě: "Chtěl sem vašie viery zkusiti.
   Děkuji vám, že jste věrni knězi svému,
(30) jáť biskupstva přěji bratru mému.
   Chci mu k tomu pomocen býti,
   ač jeho však chtie kanovníci voliti."
   Kanovníci jeho rádi biskupem jmiechu.
   Tomu biskupu Němci Beghart vzděchu.
(35) Ten pobi Jana, biskupa olomúčského,
   řka, že Olomúc slušie pod biskupa pražského,
   řka: "Činíš sě biskupem, nemoha dolíčiti."
   On vecě: "Že jsem biskup, chci toho listy dosvědčiti."
   Kněz Jan jě sě naň přěd papežem žalovati,
(40) ale biskup pražský nerodi na rocě státi.
   Pro to papež počě sě naň hněvati,
   ale Metlida, lombarská králová, jě sě mu pomáhati.
   Nebo jej za rodicě jmieše,
   a pro to jej i čstieše.
(45) Ta králová doby biskupu (Jaromíru)
   u papežě míru.
   O tej královně jest mnú opuščeno,
   což jest o niej v kronicě vloženo.
   Neb k našiej zemi nepříslušie
(50) a také že ta řěč ke mně neslušie,
   aby mne kázaní nekázanú řěčí nevinili
   řka: "Zles to pisal, nekázaně ste učinili."


kapitola 52

O míšenskéj vojně

   Po tom král pro knězě moravského
   pobi Lipolta, vévodu rakúského.
   Pak jide na knězě srbského,
   točíš na markrabí míšenského.
 (5) Hvozdec hrad král bliz Míšně postavi
   a vojě přěd Míšněm zstavi.
   Na Míšni Beneda udatný bieše,
   ten královy milosti nejmějieše.
   Král Benedě káza za věrú k sobě přijíti
(10) i počě s ním sám mluviti.
   Zpomanuv král, že Beneda za věrú chtěl jej zabiti,
   i zamysli nevěrú nevěry posmtiti.
   I potáza král jeho, co by mohl svým mečem sdieti.
   Beneda vecě: "Chci jím dva žernovy přětieti."
(15) Div sě, ač je mohla ta řěč pravdú býti!
   A snad sě chtěl pochlubiti.
   Neb také mohla síla k meči přistúpiti,
   ač by řěč i mohla pravdú býti,
   jakž sě čte též o Rulantovi,
(20) když sě stala škoda ot pohanóv královi.
   Nebo snad krále tú řěčí chtěl uhroziti,
   a pro to snad to i chtěl mluviti.
   Král, jako chtě ohledati meč ot něho,
   ohleduje meč, prokla třěva jeho.
(25) Ot Míšně posla král syna svého
   Břěcislava na knězě saského
   a s ním múdrého pana Sderada.
   Prostřěd Sas přijide k knězi dětiná vnada:
   i jě sě se panici v řěcě chladiti.
(30) Sderad jě sě knězi mluviti
   řka: "Snad si nebýval u příhodách!"
   Řka: "Kúpeš sě v nepřátelských vodách,
   mníš sě kúpě u Vltavě.
   By ty chtěl znamenati právě,
(35) v ódění by na oři seděl
   a na vše by strany hleděl,
   nepřátel sě ostřiehajě,
   skóroli vyniknú z hájě."
   Kněz sě na Sderada počě hněvati
(40) a neudatné jemu ckety dávati
   řka: "Nežij mne, všakť mám svá léta,
   byl si všě své dny neudatný cke ta."
   I káza mu s lepšími přěd jeden hrad hnáti
   a kněz sě počě opět kúpati.
(45) Jěda preč, Sderad vecě: "Strach mě jest otjěti,
   ostaly sú tuto samy děti."
   Když preč jedieše,
   vešdy za sě hledieše.
   Sderad málo s lepšími otjěde,
(50) jednožť prach nad knězě vznide.
   Sderad káza honci, co by to bylo, ohledati
   a v naději vojsku káza za sě hnáti.
   Naliť Sasici byli na knězě udeřili
   a již mnoho panicóv dobrých zbili.
(55) Kněz číst niti s málem stojieše
   a hrdinsky sě velmi bránieše.
   Již naň Sasici ssědáchu,
   kopie jim podáváchu.
   Sderad sě mezi Sasicě vrazě
(60) a ot knězě jě otrazě,
   tu Sasicóv mnoho zbichu,
   škody i hanby veliké zbychu.
   Po tomto znamenaj každý mladý,
   již netbáte starších rady:
(65) vězte to, že obyčěj učí starého
   a příhody činie múdrého.
   A doňadž koho obyčěj a příhoda nenaučí,
   dotud každý řěčí jako ščmel bez smysla hlučí.
   Pro ten skutek sě Čechy rozřevnichu
(70) a své škody a hanby pomstichu.
   Tepruv sě i jechu země hubiti
   a Sasicě i s dětmi bíti.
   Tehdy král i Sasicě i Srby pobi
   a jich země mnoho doby.


kapitola 53

Kak je král český připudil uherského

   Když ciesař jěde na krále uherského,
   i pojě s sebú krále českého.
   Ciesař obyčějóv uherských nevědieše,
   a pro to s nimi u práci bieše.
 (5) Se ctí by byl z Úher nevyněl,
   by byl s sobú krále českého neměl.
   Třikrát na stany udeři král uherský
   a tolikrát jej pobi král český.
   Dřéve než Němci dospějiechu,
(10) až jě Čechové pobiechu.
   Do Řěk krále uherského král český zapudi
   i k tomu jeho připudi,
   že musi křest přijieti
   a za znamenie kříž vzieti.
(15) V tu dobu krsta mnoho bieše,
   ale jich král pravé viery nejmějieše.
   Tehdy ciesař da zemi českéj svobodenstvie
   a u volení dobrovolenstvie:
   když by přirozeného knězě nejměli,
(20) kohož by zvolili, toho by za knězě vzěli.
   Tehdy biskup do Říma jěti chtieše,
   ale pro nepřiezn upřiemo nesmieše.
   Po uherskéj zemi jdieše,
   a když v Střěhomi bieše,
(25) s tohoto světa snide
   a Kozma na biskupstvo vznide.
   Pak král jě sě pýchati
   a své bratřie počě netbati.
   I jide na Kunráta, bratra svého,
(30) chtě ho vyhnati z kněžstva moravského.
   A když přěd Brno jedieše,
   Sderad vojsko stanovieše.
   Chtě královicě saským kúpaním uhaniti,
   vecě: "Knězi, muši u řěky stan rozbiti,
(35) aby sě mohl lépe kúpati."
   Z toho slova jě sě královic hněvati.
   I zabi pro to slovo královic Sderada,
   proň sě sta mezi otcem a synem sváda.
   Přěd Prahú Sderada schovachu
(40) a ten kostel Sderaz nazvachu.
   Královic Břěcislav do Polan jide,
   se třmi tisíci Polan přěd Prahu přijide.
   Na Prosěcě stojieše
   a zemi velmi hubieše.
(45) I počě na otci bojě prositi.
   Král nebyl dospěl proti němu vyjěti;
   nebo mnoho Čech nerodi přijěti
   řkúc: "Neslušie mezi dřvi a mezi podvoj prsta vložiti."
   U Prazě zjevně uzřěchu svatého Václava,
(50) an stojě město žehnává.
   A svatý Vojtěch Břěcislavovi sě pokáza
   a otci sě jemu pokořiti káza.
   Pro to syn otci u pokoru jide,
   ale však, bojě sě otcě, z země vynide.


kapitola 54

Ot prvého králova syna

   Pak král Vratislav snide,
   bratr jeho Kunrát na jeho stolec vnide.
   Neb zemené nerodiechu synu jeho Břěcislavovi země dáti,
   že směl byl proti otci vstáti,
 (5) řkúc: "Dámy-li jemu toho užiti.
   též nám budú nášě děti činiti."
   Ciesař jim práva toho pochváli,
   a pro to sú byli Kunráta z Moravy pozvali.
   Kněz Kunrát u prvém létě snide.
(10) kněz Břěcislav k ciesaři jide.
   Tu sě přěd ním o zemi súdi
   i vyvede na to dobré lidi,
   že, ač je zlé vóle proti otci pojměl,
   však je proti otci u boj nevnčl.
(15) A pro vóli nenie ješče ijeden otsúzen.
   Pro to slovo by ciesařem k zemi přisúzen.
   Pak kněz Břěcislav Polany pobi
   a mnoho polské země doby.
   Pak sě jě s strýčěnú bratří vaditi,
(20) chtě jě z Moravy vypuditi.
   Neb Vršovci jě vadiechu
   a, by u míru bratřie byli, tomu nechtiechu.
   Břěcislav na bratří do Moravy jide,
   bratr jeho Svatopluk proti němu vynide.
(25) A když na poli bratry proti sobě stojiešta,
   náhodú oba knězě na horu přijedesta.
   A když sě uzřěsta,
   sieci sě bratry chtěsta.
   Tehdy Svatopluk bratru povědě:
(30) "Báťo, jáť to dobřě vědě,
   že lidé náši okolo nás kušosladie,
   chtiece nás užívati, ny v hromadu vadie.
   Poslúchaj mne, bratře mój,
   ty se mnú s pokojem stój!
(35) A když ny náši lidé smějí vaditi,
   dajmy sě jim v hromadě zbíti,
   ať kniežat a bratří nevadie
   a za střiebro, což sú vzěli, svá těla posadie!"
   Břěčislavovi by ta řěč míla
(40) i vecě: "Báťo, to jest pravý vila,
   kterýž pro řěč cizieho
   nepřietel jest svého bližnieho!
   Ale když nás zlý lid smie vaditi,
   dámy jim toho zlým užiti."
(45) Kniežětě sě tajně s mírem rozjesta
   a z jitra u boj lidi svedesta.
   Vršovci, již biechu kněží svadili,
   těch sú Moravěné mnoho zbili.
   Nebo ti, již jě vadiechu,
(50) v čelo postaveni biechu.
   V tom boji mnoho lidí s óbú stranú snide
   a po boji sě Břěcislav s bratří snide.


kapitola 55

Ot Břěcislava

   Tehdy Božěj a Mutyně, Vršovci,
   svých kniežat praví vražedlníci,
   jesta sě o tom mysliti,
   kako by mohla kniežěcí plod zatratiti.
 (5) Kněz jednoho lovcě tehdy Němcě jmějieše,
   tomu Lokr jmě bieše.
   Ten ot knězě mnoho sbožie jmieše
   a tomu kněz velmi věřieše.
   Tomu Božěj a Mutyně mnoho slíbista,
(10) až na tej cěstě Němcě i postavista,
   že sě jě Němec mysliti,
   kako by mohl knězě zabiti.
   Kněz ot věrných slyšě,
   že jeho Lokr zabiti chtieše.
(15) Kněz naň nedóvěřě,
   však jeho otáza k jeho vieřě.
   Lokr tu řěč na Čecha Pukatu ukáza,
   by knězě chtěl zabiti, to ukáza.
   I jě sě v tom Němci viece věřiti,
(20) kázav přěd sě lovcovi, je sě mluviti
   řka: "I dobřěli jest to, Pukata,
   že ty s svými přátely chceš zbíti všechna kniežata?
   Mníte, by sě to mohlo utajiti,
   že vy lovci chcte mě zabiti?
(25) Móže mi to na mysl vzníti,
   že vy káži všecky zbíti."
   I káza všěm lovcóm ot sebe jíti,
   jedinému káza Lokrovi při sobě býti.
   Tehdy kněz na říji bieše
(30) a k večeři přisiesti chtieše.
   Jelen truzený nad stan přiteče,
   kněz prvý k svému koni přiteče.
   V tu dobu Lokr knězi v srdce střělu vstřěli
   a na tom miestě mu duši s tělem rozděli.
(35) Všickni sě u koně brojiechu,
   a kdy Němec knězě zastřělil, všickni toho nevidiechu.


kapitola 56

Ot Bořivojě a ot Svatopluka z Moravy

   Zeměné poslachu po Bořivojě, knězě moravského,
   po strýcě bratra knězě českého.
   Toho sobě knězě zvolichu
   a na kniežěcí stolec jej vsadichu.
 (5) Svatopluk, bratr jeho, tehdy jemu nepřietel bieše,
   a pro to bratru kněžstva nepřějieše.
   Protož Svatopluk své věrné po Čechách rozesla,
   a zvláště Budivojě, chytrého posla.
   Ten sě moravským zběhem činieše
(10) a českým pánóm takto mluvieše:
   "Jáť Svatoplukovi nechci slúžiti,
   a však pravdu muši mluviti.
   Kniežěte nevědě věrnějšieho
   ani kde čiji ščedřějšieho.
(15) Nemóžeť nice schovati,
   pro to mě mrzí, že, což jmá, to vše musí preč dáti.
   Ale svým zemanóm přězří všeho,
   pro to nechci býti člověk jeho."
   Vršovci, když to uslyšěchu,
(20) v svéj radě tako řečechu:
   "Svatopluk nášě doba;
   neb bohatá vdova bude chudá roba.
   Tomu nám jest kněžstva pomáhati!
   Budem o něm nic netbati,
(25) budem s ním jako s dietětem hráti,
   ot něho dědiny jako o pni hlívy bráti."
   Jiní Moravěné jěchu sě Vršovcóv dařiti
   a velikých slibóv činiti.
   Tak Moravěné jich i namluvichu,
(30) že Vršovci Bořivojě z země vypudichu
   a Svatopluka knězem učinichu
   a to přěd ciesařem osvědčichu.
   Ach, lakomstvo hubené,
   jsa vnitř zlé, proč jsi s vrchu zruzené?
(35) Že pokážeš málo sladkého,
   i dáš za to mnoho hořkého!
   Že, jmajíce knězě dobrého,
   pro malý vzatek vyvrhše jej, i vzěste lítého.
   Tomu, Vršovci, uvěříte,
(40) když bradatici nad svú hlavú uzříte!
   Právě sě jim jako žabám stalo,
   že sě jim nepodobno zdálo,
   že za král pně jmiechu
   a přěd ním všě žáby křehtati smiechu.
(45) Většie sě žáby tehdy ctnějšími mniechu,
   ty mezi sobú svú řěč takto mluviechu:
   "Budú-li sě menší koho báti,
   musie nás ctnějších v svých příhodách hledati.
   Tak věčšie menším sě na škodu poradichu
(50) a svým králem čápa učinichu.
   Čáp, jsa králem, o jich radě počě netbati
   i jě sě věčších prvé vybierati.
   Malá za velikú sě skryjieše
   a čáp, malé netbajě, věčší pohltieše.
(55) A když věčšie již řiedky biechu,
   menšie sě jim smějiechu
   řkúc: "Vy na náši škodu krále dobyste
   a pro svú zlob síly zbyste."
   Tehdy jim veliká otpovědě:
(60) "Nesmějte sě, jáť to dobřě vědě!
   Pozvalť, je král na hody svého děda,
   budeť i malým i velikým do čás běda.
   Ažť sě sbéře králóv rod, budúť nás jiesti."
   A pro to slovo nesměť ijedna kalu miesti.
(65) "Poslúchajte slova mého!
   Blázn svým hledá cizieho zlého.
   Bychom byly pně za král jměly,
   tohoto bychom zlého netrpěly.
   Ač kdy chci málo podřiemati,
(70) o červeném nosu bude mi sě kolotati.
   Jděte ote mne preč, vily,
   budeť, mnieti král, bychom o jeho červeném nosě mluvily.
   Podlé této kázni Vršovcóm sě stalo,
   jehož sě jim nikdy nezdálo.


kapitola 57

Kak sú Vršovcě bradáči zsěkli, ty pány nevěrné

   Ciesař na Uhry knězi s sobú káza jíti,
   kněz sebe miesto káza Božějovi a Mutyně v zemi býti.
   A když Božěj a Mutyně v zemi za starostu ostasta,
   po knězě Bořivojě do Polan poslasta,
 (5) chtiece tiem jiné pány umdliti
   a, válku učiniece, obú kněží užiti.
   Bořivoj škodu velikú v zemi učini.
   Kněz sě vráti, Vacek Vršovcě z škody vzvini.
   Kněz v Čechách město dobré jmieše,
(10) to Vratislav slovieše.
   Ješče na tom hradišči stojí býlé
   ot města za pól míle.
   Kněz sě stavi na tom hradě
   i sěde tu s věrnými v radě.
(15) Vršovcóv v radu nepustichu.
   A tu knězi všichni slíbichu
   ni stara, ni mlada živiti,
   ale Vršovcě všěcky zbíti.
   Kněz, vyšed z rady, v jistbu vstúpi,
(20) Mutyně nevěda, v jistbě jej zastúpi.
   I jě sě k němu mluviti
   řka: "Proč si směl u mój dvór jíti,
   a jsa svých kniežat pravá zhúbcě
   a našich nepřátel! v zemi pravá slúbcě?"
(25) I káza jej přěd sobú zabiti
   a jeho rod vešken zbítí.
   Kněz posla Vacka na Božějě,
   druhého zemského zlodějě.
   Ten na Lubici sedieše,
(30) kdež město tvrdé i hrad jmieše.
   Neb Lubici Cidlina obchodí
   a tu Cidlina v Labe vchodí.
   Strážný jězdcě pánu povědě,
   Božěj vecě: "Jáz to sám dobřě vědě,
(35) že s vojny náši přietelé jědú
   a dnes k óbědu přijědú."
   I káza most spustiti
   a hostě inhed v hrad pusliti.
   Vacek, jakž brzo s koně skoči,
(40) všěckny v jistbě zaskoči.
   Božějě tu inhed rozsěku
   a všicku jeho čeled zsěku.
   Božějóv syn do lesa běžieše
   a již ovšem utečieše,
(45) ale sukně jej červená prosoči.
   Tu syn Vackóv neboha zoči,
   toho ten tu zahubi.
   Kněz všě Vršovcě zhubi.
   Dva syny ovšem krásná Božějova u Prazě biešta,
(50) ta sě tu žákovstvu učiešta.
   Kat jě vzem pod paží, na tržišče nesieše
   a bradatici v druziej rucě držieše.
   Pacholíčky žalostívě plakášta
   a "Matko, pomoz, matko, pomoz!" volášta.
(55) Kat, vzved jima bradu, jako bravu
   stě krásnýma dětátkoma hlavu.
   Tak kněz Svatopluk
   zahladi vešken Vršóv pluk.
   Již viz, že lépe by bylo Božějovi střiebra nebrati
(60) a dobrotivého knězě v zemi nechati.
   To sě sta ot narozenie syna božieho
   léta po tisíc po stu osmého.
   Toho léta Kozma biskup snide
   a na jeho stolec Daniel vznide.


kapitola 58

Kak Svatopluk Uhry pobil

   Tehdy král uherský u Moravu vnide,
   kněz Svatopluk proti němu pojide.
   Kněz, v lesě honě, oko ztrati,
   pro to sě do města Chrudimě vráti.
 (5) A jakž sě brzo úraza zhoji,
   inhed sě do Uher vzbroji.
   Uhry hrdinsky pobi
   a jich země až do Střěhomě doby.
   Pak ciesař na Polany jěde,
(10) kněz k ciesařovi pojěde.
   Polené nemnoho ciesařě tbáchu,
   ale Čechóv sě velmi báchu.
   Neb ciesař s svými k hradóm nejdieše,
   kněz český, kdež přistúpieše,
(15) tu každé tvřzě dobudieše.
   Polené jěchu sě mluviti,
   by mohli kako Svatopluka zbíti nebo zabiti.
   Z Vršovic jeden utekl bieše,
   ten Jan Tista slovieše.
(20) Ten sě jě Polanóm mluviti,
   že jě chce jeho zbaviti.
   Ten tajně v české vojsko vnide,
   a když kněz přěd ciesařě pojide,
   v srdce knězi střělu vstřěli
(25) a duši mu s tělem inhed rozděli.
   Česká dráha na Jana poteče,
   Tista, sě ze všěch vysěk, uteče.
   Ciesař učini knězě českého
   Ottu moravského.
(30) Páni proti ciesařově vóli knězě učinichu
   a Vladislava, bratra jeho, knězě zvolichu.
   Ne pro to, aby lepší byl,
   ale by ten, (jehož) ciesař da, nebyl.
   "Radějše chcemy sbožie i životy vzvážiti
(35) než zemi volenie ztratiti "
   řkúc: "Ač nám nynie dal knězě jazyka našeho,
   pak (by) nám dal rodicě svého.
   Prvé i slušie nám za právo státi,
   upustiece za rohy, úsilno jest za ocas chvátati.
(40) Lépe nám jest nynie sě brániti,
   než ny budú po tom nášě děti haniti
   řkúc: Otci náši jsú sě na pokoj dali,
   a nám jsú hrdla zřězali."
   Pro to knězi nerodichu,
(45) ale jeho bratra Vladislava za kněz jmiechu.


kapitola 59

Ot Vladislavova bojě

   Vladislav k ciesařovi jide
   a milosti ciesařovy dojide.
   Když Vladislav u ciesařě bieše
   a o pokoji péči jmieše,
 (5) tehdy někteří po Bořivoje poslachu
   a Prahu s Vyšehradem mu vzdachu.
   Vladislav do Čech jěda
   a o stavu zemském nic nevěda,
   ku Prazě jdieše.
(10) A když na Brusnici bieše,
   uzřě kněz Vladislav,
   naliť sílně jěde kněz Vratislav
   na pomoc Bořivojovi.
   Vecě kněz Vladislav: "Nu, vzvěžte ku boji!"
(15) Lidé, že Srbóv mnoho, sě vzhrozichu
   a knězě na to namluvichu,
   že přěd Srby do Prahy pojide.
   Ale kdy města dojide,
   do města jeho nepustichu.
(20) Vrátivše sě, s Srby sě vzbichu.
   Tu sě Čechy dobřě jmiechu,
   šlechetně boj na Srbiech obdržěchu.
   Ktož v tom boji i málo raněn byl,
   kako málo odřěn, však inhed života zbyl.
(25) Ot tohoto bojě Róžě nahoru pojide,
   léň mě mluviti, kako ten rod šlechetný vznide.
   Opět kněz Vladislav svého bratra pobi
   a přěd Prahú na bojišči i jmene, i země doby.
   To miesto Pražené dobřě znají,
(30) ješče jemu Bojišče řiekají.
   Bojóv sě mnoho v zemi stalo,
   však tomu jedinému jmě ostalo;
   neb tu mnohu a s málem kněz český ostál
   a na tom miestě sě třikrát boj stal.


kapitola 60

Kako ciesař u Prazě súdil

   Vladislav jě sě ciesařě prositi,
   by ráčil do Čech přijěti.
   Ciesař do Čech přijěde
   a u Prazě na súdě sěde.
 (5) Vladislav jě sě na bratra z války žalovati,
   ciesař jě sě na kniežatech práva tázati.
   Dotud sě súdichu,
   až zemi Vladislavovi přisúdichu
   řkúc: "Náše volenie
 (10) moc má, druhé nic nenie."
   Řkúc: "Pokažte nám své listy
   nebo jinak učiňte jísty,
   by vy Čechové, mohúce koho voliti,
   zvolivše i zapuditi."
 (15) Ciesař knězě srbského Václava jě
   a knězě Bořivojě.
   Mnohu pánóm káza hlavy stieti
   a mnohu káza oči vynieti,
   aby kniežatóm svým věrni byli
 (20) a v hromadu jich nevadili.
   Již jsú byli kázali Bořivoji v zemi jěti,
   všěm káza oči vynieti.
   Tehdy také Jana Tistu jechu
   a oči jemu vyněchu.
 (25) Knězi Bořivojovi najviece sě dostalo bieše,
   že z svého rodu vraha jmieše.
   V svéj čeledi tehdy ciesař mnoho Čech káza zhubiti,
   věz, pročť je to chtěl učiniti:
   ne pro to, by právu rád byl,
 (30) ale aby kněz český sílen nebyl.
   Kněz, když ciesařóv úmysl vzvědě,
   s pláčem takto povědě:
   "Tehdy sekyra na sě dlubny činí,
   kterýž přěd svým vrahem sě súdí.
 (35) Již to právě znamenaji,
   že všickni Němci českého zlého hledají.
   Bych byl málo přěhověl,
   viece bych dobrých lidí jměl.
   Ač sú byli včera nepřietelé,
 (40) dnes by mohli býti přietelé.
   Neslušieť nikdy zkaziti udatného,
   přijdeť čas, žeť sě hodí do přěvážného."
   I chtieše rád bratra zprostiti,
   ciesař nerodi toho učiniti.
 (45) Věda ciesař, že Mediolaněné sě na Čechy hněvají
   a jich škody vešdy hledají,
   káza u Medioláně knězě schovati
   řka: "Nedajte sě jemu mnoho kochati!"
   Vlaši knězě u věži vsadichu
 (50) a za sedm let jej hladem a smradem mučichu.
   Pak káza mu ciesař život otjieti,
   Vlaši mu na zajtřie kázachu hlavu stieti.
   S večera dachu mu jiesti a píti
   i vzkázachu jemu: "Jez a pí, zajtrat nepiti ani jiesti!"
 (55) Nevěda kněz, co sobě učiniti,
   jě sě snažně bohu modliti.
   Té noci svatý Apolinaris sě mu pokáza
   a, chtěl-li by do Čech, otáza.
   Kněz jemu učini veliké slíbenie,
 (60) aby jeho ráčil zbaviti vězenie.
   Vecě: "Kdež sě poznáš, tu mi kostel ustavi!"
   To řka, na Sackéj jej postavi.
   To miesto dobřě kněz lížěmi znamena,
   jide do Milčic, kdež bydléše pan Bena.
 (65) Ten pán bratry u mír svede
   a pak knězě ctně do Prahy vede.
   Vacek jě sě učiti
   bratří nikdy nevěřiti.
   Uposlúchav Vacka zlého,
 (70) jě Ottu, knězě moravského.
   Soběslav, bratr jeho,
   bojě sě knězě českého,
   do Polan uteče
   a na Čechy sě vsteče.
 (75) Sebrav mnoho Polan
   a rozličných pohan,
   počě zemi hubiti,
   chtě bratra dobyti.
   Vladislav proti jemu jide,
 (80) a když Labě dojide,
   Polany s druhé strany uzřěchu.
   Vzemše přímiřie ob noc, boji rok za jitra vzěchu.
   Té noci sě bez strážě Čechové rozhostichu,
   a Polené svú vieru zrušichu.
 (85) Přěs Labe sě tajně přěbrachu
   a v české stany vzeprachu.
   Dřéve než Čechy k ódění přijidechu,
   až lepší smrtí otjidechu.
   Mezi Čechy byl jeden jmenovaný,
 (90) jinoch dobrý a velmi kázaný.
   Dětříšek Bučkovic to bieše,
   mezi hrdinami jako tuří roh slovieše.
   Ten byl někdy divokú svini za uši jal,
   a pro to byl na ščítě sviní hlavu i přijal.
 (95) Ten tehdy hrdinsky sě jmieše,
   ale pomoc nejmieše.
   Zbiv Polan mnoho, neboh snide,
   kněz český ledva bratra ujide.
   Blazě jinochu dobrému
(100) a u vieřě schovanému!
   Sbožie i rozkoš přěstane,
   jediné dobré jmě ostane.
   Po stu let chvalte Dětříška dobrého,
   kážiť, vše opustě, dobývaj po duši jmě dobrého!
(105) Pak kněz svéj bratří hněv otpusti
   a bratra Soběslava na Vacka spusti;
   neb ten vše zlé knězi a bratří radieše
   a ten jě v hromadě vadieše.
   Poznav rádci nevěrného,
(110) kněz Soběslav zabi Vacka zlého.
   Vacek muž otlustný a krátký bieše,
   harované rúcho nosieše.
   Panici sě jemu smějiechu
   a proň křěpeličnému miešku vacek vzděchu.


kapitola 61

Kak sú Čechy římský kostel vybili

   Ciesař nový do Říma chtieše jíti,
   chtě poslední korunu přijieti.
   Káza s sobú knězi českému,
   kněz miesto sebe káza Břěcislavovi, synovci svému.
 (5) Tomu Břěcislav jmě bieše,
   ten s sobú tři sta vybraných ščítóv jmieše.
   Že chce dobrým býti, strýc jeho Bořivoj sě jeho ruči
   a mediolánské měščany synovci poruči,
   aby jim pro jeho nemilostivé držěnie
(10) učinil některé otplacenie.
   Břěcislav, když v Římě bieše,
   po svatých rád chodieše.
   Vzvědě, že papež z Mediolána rodem bieše
   a tehdy lepšie mediolánské měščany u sebe jmieše.
(15) Ciesař s papežem počěsta sě hněvati
   a papež ciesařě nerodi korunovati.
   Břěcislav tú válkú počě vesel býti
   i jě sě papežových přátel bíti.
   Tu sě jě svého strýcě mstíti,
(20) až chtieše i papežě zabiti.
   Papež k svatému Petru v kostel uteče,
   kněz Břěcislav po něm poteče.
   I káza kostel vybiti
   a v něm všě Vlachy zbíti.
(25) Kováňský pán ten kostel vybi
   a ten prvý v kostele lidi vzbi.
   Vlachy bez rozpači tepiechu,
   až potoci krvaví tečiechu.
   Tu Čechy papežě jechu
(30) a z kostela klejnoty veliké vzěchu.
   Viece by byli paměti učinili,
   by sě byli krvavým dščem nevzhrozili.
   I musi papež ciesařě světiti
   a Čechy kletvy zbaviti i rozhřěšiti.
(35) Tehdy Daniel biskup snide
   a Heřman na jeho stolec vznide.


kapitola 62

O dobrém Ščepánu královi

   Ščepán, dobrý král uherský,
   a Vladislav, kněz český,
   rok sobě dasta
   a u mířě na mezi sě brasta.
 (5) I počěšta sě raditi,
   kako by mohla u míru státi.
   A když sama dva za horú mluviešta,
   o tom nic nevědiešta,
   že, svadivše sě, Uhřata na Čechy udeřili
(10) a s obú stranú mnoho lidí zbili.
   Již Čechy běžiechu
   a Uhři za nimi sílně jdiechu.
   Jiřík, Stanóv syn, sám Uhřata stavi
   a všě Čechy smrti zbavi.
(15) Ten jinoch šlechetný tehdy div nad Uhry pokáza
   a mnoho hrdinstva do sebe ukáza.
   Ve krvi do hleznú brodieše,
   kamž sě jedno obrátieše.
   Pohřiechu ten tu snide.
(20) Otta moravský, krátě chvíli, na hóru vznide;
   nebo obláščě za horú stojieše
   a o tomto skutcě nic nevědieše.
   Když uzřě, ano tepú na české stany,
   křiče na své Moravany.
(25) I jěchu sě Uhřat se dvú stranú bíti
   a nikohého neživiti.
   Král a kněz, když to zvěděsta,
   bez doskončenie on sěm an tam běžiešta.
   Kněz i mrtva Jiříka jě sě ctíti,
(30) jeho dětem káza na ščítě červené a bielé pruhy nositi;
   nebo šlechetný Jiřík obersky byl přijímal,
   kdež byl Uhřat dojímal.
   Kněz Vladislav, dietek nejmajě
   a do bratra Bořivojě velmi ufajě,
(35) přěd zemany, pozvav jeho,
   postúpi jemu kněžstva svého.


kapitola 63

O Vladislavově a Bořivojově vypuzení

   Když Bořivoj knězem bieše,
   slibu zemanóm neplnieše.
   V radu počě Němcě pojímati,
   pro to bratr jeho Vladislav jě sě naň hněvati.
 (5) Pojem jej do komňaty samého,
   vecě: "Báťo, třěba mi s tobú mluviti cos tajného."
   Vecě: "Báťo, proč druhem sě nekážeš,
   že Němcóm jíti z dvoru nekážeš?
   Či nepomníš, co jsú nám zlého učinili,
(10) kako jsú Němci náš rod zradili?
   Vídal-lis kdy v jinéj zemi cizozemcě v radě?
   Kterýž ten jest, ten chce svéj cti vádě.
   Z své země sě dobrý nepostojí,
   ktož sě doma neschová, ten u nás stojí.
(15) Kako ten móž cizozemci věren býti,
   jenž s svými nemohl sbýti?
   Kako ten bude tobě dobřě raditi,
   jenž myslí, kako by mohl uškoditi?
   Cizozemec nepřišel jest hledat dobra tvého,
(20) ale na to, aby hledal užitka svého.
   Bude-li sě tobě zle vésti,
   kto jemu nedá do své země lésti?"
   Kněz jemu otpovědě:
   "Ó, však já to dobřě vědě,
(25) že, když si ty knězem byl,
   tohos v radu pojal, ktož tě byl míl.
   A kdyžť já sobú vladu,
   komuž věři, toho pojmu s sobú v radu."
   Řek to, s hněvem z komňaty vynide.
(30) Kněz Vladislav s zemany přědeň jide
   řka: "Když ťy nechceš na své tbáti,
   já sě chci v své kněžstvo uvázati."
   Ven z té sieni jej vyvede,
   vyhnav jeho čeled, svú uvede.
(35) Tu jeho Němci stojiechu
   i přimluviti sě nesmějiechu.
   Vladislav na kniežěcí stolec vstúpi,
   po třech letech opět Bořivoji kněžstva sstúpi.
   Kněz Bořivoj na Saskéj kostel postavi
(40) a svatému Apolinarišovi jej oslavi,
   jenž jej byl z vězenie vypravil
   a kněžstva českého dopravil.
   Ale Bořivoj neumě té milosti schovati
   i jě sě opět Němcóv v zemi zváti.
(45) A když mnieše, by kněžstvem byl jíst,
   posla do Domažlic list,
   aby Němcě lesem do země pustili
   ..............................
   Když to Vladislav vzvědě,
(50) zemanóm takto povědě:
   "Ó, ó, ó, nemóž to tak býti,
   musí on sám do Němec jíti."
   Vladislav sě s zemany poradi,
   Bořivoje s kněžstva opět ssadi.
(55) I káza mu do Němec jíti
   řka: "Báťo, ty nemóžeš bez nich býti.
   Běřiž sě, báťo, na Rýn s nimi,
   dobudeš ciesařstva sobě jimi!"
   Řka: "Radějí smrt vizi všeho rodu svého
(60) než potupu a hanbu jazyka přirozeného."


kapitola 64

O biskupově Heřmanově smrti

   Biskup Heřman s světa snide;
   neb přěd jeho smrtí hlas k němu přijide
   řka: "Tys byl kázal židy krstiti!
   Pročs sě přěpustil jim opět zžidoviti?
 (5) Bylo sě tobě zdí za právo posaditi
   a tiemť bylo křesťanstva nehaniti.
   Poď na súd přěd súdci pravého,
   vydaj počet pastuší z bravu každého!"
   S velikým pláčem s světa snide
(10) a Silvester u biskupstvo vnide.


kapitola 65

O prvém šlechetném Přěmyslovi

   Tehdy také umřě kněz Vladislav,
   po něm by knězem bratr jeho Soběslav.
   Ten udatně Bavory pobi
   a v Čechách mnoho Němcóv zbi.
 (5) Ciesař Lotr, chtě tehdy Němcóv pomstiti,
   počě do Čech mocně jíti
   řka: "Chci sě tiem oplatiti
   i chci všecky Čechy zbíti."
   Když ciesař, žha a tepa, Chlumcě dojide,
(10) český kněz zjevně sě s ním tu u boj snide.
   Čechy za knězem jako lvové jdiechu
   a svého knězě věrně střěžiechu.
   Ot kněžích ran také jiskry jdiechu,
   že jeho ne člověka, ale ďábla mniechu.
(15) O vězních ni o kořisti nic netbáchu,
   nebo nic jiného než jmene dobrého dobýváchu.
   Tu Němcě hrdinsky pobichu,
   ciesařě na bězě chopichu.
   Biskupy a opaty jěchu
(20) .................................
   Biskupy a opaty pod helmy vodiechu;
   neb Čechy takto mluviechu:
   "Kletvy sě chovajte,
   knězě sě nedotýkajte!
(25) Jakž ste jich zejmali, tak jich nechajte
   a sěna jim jiesti dosti dajte;
   neb sú jiné zžehli a pobrali
   po všiej zemi, kdež sú stali."
   Rádce jě veléchu zbíti,
(30) kněz toho neda učiniti
   řka: "Kteréž kniežě po přirození vschodí,
   když jeho zabijí, mátě jeho druhé neurodí.
   Ale kteréž kniežě volenie rodí,
   toho kniežěcie smrt nemnoho škodí.
(35) Neb někteří jich smrti žádají,
   ti najviece, již k témuž čáku jmají.
   Vězte, když volením knězem kde móže býti,
   toho kniežěte nikte nemóž zbaviti."
   Česká rada tu rěč oblíbi
(40) a ciesař to zemanóm zalíbi,
   že zemi viec nechce škoditi,
   ale českú čest chce ve všem ploditi.
   Tehdy ciesař korunu zemi vráti
   řka: "Netřěbat vám jie viec kupovati."
(45) Neb dřéve ciesař nechtěl koruny dáti,
   ale musili ji přědraho kupovati.
   Řka: "Znaji to, že krále móžete jmieti,
   ale korunu musíte ote mne vzieti."
   Ten boj sě sta léta ot narozenie syna božieho
(50) po tisíci po stu po čtyřech dcietech čtvrtého.
   Toho léta Polené v zemi vnidechu,
   Čechy jě bojem podjidechu.
   Tu Polan mnoho zbichu
   a polskú zemi poplenichu.
(55) Tehdy nalezechu svatého Vojtěcha hlavu
   jeho pokázaním a ješče krvavú.
   Tehdy kněz svéj zemi k ókrasě
   zdí obnovi hrad u Prazě.
   Tehdy také židé křěstanské děti zbichu
(60) a to na ně usvědčichu.
   Kněz jě káza všecky zbíti
   a jich domy rozpleniti.
   A když židy tepiechu
   a jich domy pleniechu,
(65) v jich škole nalezechu hada velikého,
   v tej zemi nebývalo takého.
   Věděli-li sú o něm nebo nevěděli,
   nikomému sú o něm nic nepověděli.


kapitola 66

O skončení svatého Prokopa

   Léta ot narozenie syna božieho
   po tisíci po stu čtvrtého,
   za Oldřicha, knězě zličského,
   točíš knězem nazvaným kúřimského,
 (5) svatý Prokop s světa snide,
   v němž veliká pomoc Čechóm vznide.
   To opat němečský svědčieše,
   když jej svatý Prokop vláčě kyjem tepieše.


kapitola 67

Ot Vladislava, druhého krále českého

   Pak snide kněz šlechetný Soběslav,
   po něm by knězem syn jeho Vratislav.
   Ten nenásledováše otcě svého,
   přietel bieše jazyka němečského.
 (5) Ten hrdinstva v ničemž nepokázal,
   jedno že s ciesařem sě u přiezen svázal.
   Ciesař Bedřich Vratislava do Řězna pozva,
   v Řězně jeho českým králem korunova.
   Král Vratislav pod korunú jeda u Prahu,
(10) veda s sobú Němcóv velikú dráhu,
   smějě sě, k Čechóm počě mluviti:
   "Již-li věříte, že bez vás mohl sem čsti dojíti?"
   Synu jeho počě ta řěč nepodobna sě zdáti
   i jě sě z té řěči zemanóm na otcě žalovati
(15) řka: "Nechci býti dlužen věrú otci mému,
   když vizi, že je nevěren jazyku svému."
   Páni, když to znamenachu,
   ku královici sě sebrachu
   i jěchu sě tu s královicem Soběslavem raditi.
(20) Uradivše sě, jěchu sě královi mluviti
   řkúc: "Rač svých zeman slovo slyšěti
   a, což budú mluviti, neroď řěčníku za zlé jmieti.
   Kmetie tebe tieží, kto tě k tomu snuzil,
   že jsi svú moc i čest súžil.
(25) Však smy koruny s tvým otcem našimi životy bojem dobyli
   a svými životy smy ciesařovy moci zbyli.
   Kakos ty směl žív korunu v Němcích bez nás přijieti,
   a tys ji beze všěch dieky mohl u Prazě vzieti?
   Když chceš v Němcích kralovati,
(30) kako sě žív móžeš českým králem nazývati?"
   Král déle neda řěčníku mluviti
   i počě jim ciesařem hroziti.
   Zeměné chtiechu krále inhed zabiti,
   ukryv sě král, musí z země jíti.


kapitola 68

Ot Soběslava, přietele českého

   Po královi syn jeho knězem bieše.
   Ten, kteréhož Němcě uzřieše,
   k sobě přivésti kázáše
   a nos jemu uřězáše
 (5) řka: "Němče, po světu nehleď,
   v svéj zemi mezi svými seď!
   Po dobrés ot svých nevyšel,
   pověz, proč si mezi cizie přišel?"
   Jiní, ot knězě vidúce,
 (10) kdež uzřiechu Němcě jdúce,
   jako na vlka vzvoláchu,
   uši a nosy jim řězáchu.
   Ktož jemu němečských nosuov ščít přinesieše,
   inhed jemu sto hřiven dadieše.
 (15) Po všěch Němciech pověst jdieše,
   že Soběslav jich nenávidieše.
   Múdrý jemu za dobré jmieše,
   že cizozemcě v zemi nepustieše
   řka: "Dobrý svój jazyk plodí,
 (20) nevěrný o svém jazyku nerodí."
   Řkúc: "Země jest mátě každého,
   ktož jiej nepřěje, nemám jeho za šlechetného."
   Tkáčata sě země české obíjiechu;
   neb sě knězě Soběslava stydiechu.
 (25) Král sě na Čechy přěd ciesařem jě žalovati,
   ciesař jemu káza málo počakati
   řka: "Pro tvého syna chci všě Čechy zbíti
   a v Čechách chci tě němečským králem učiniti."
   Hrabie jeden, tu řěč když o Čechách vzvědě
 (30) - tuto tobě já dívně povědě - ,
   nemože do Čech posla jmieti,
   až musi jednoho najieti.
   Soběslav ve mši nemluvieše
   a ni kterého poselstvie slyšieše.
 (35) Posel, chtě knězě brzo zbýti,
   počě ve mši poselstvie knězi mluviti.
   Kněz, sě na posla ochek, k bohu vzdeše,
   Němec, užasna sě, zdeše.
   Ciesař Čechóm otpověděti chtieše,
 (40) ale posla jmieti nemožieše.
   Jeden udatný rytieř sě obra
   a s tiem poselstvím sě do Čech i bra
   řka: "Kto by co tu hrózu bonil,
   však sem často sám na desět honil.
 (45) Bude-li mi co chtieti učiniti,
   a já sě budu s ním bíti."
   A když uzřě knězě posel,
   sta, užas sě, jako osel.
   Kněz ku poslu bliz postúpi,
 (50) z posla dušě strachy vystúpi.
   Tehdy biskup Silvester snide,
   po něm na biskupstvo Minhart vznide.
   Ciesař, chtě Němcóv mstíti,
   počě do Čech s velikú silú jíti.
 (55) Kde Bravanti a Frizové,
   Rýněné i Švábové,
   Durynkové, Bavořené,
   Sasici i Frandřijěné,
   ti sě všichni na českú škodu otdachu i sebrachu
 (60) a někteří sě se vší čeledí brachu,
   chtiece všechny Čechy zbíti
   a zemi první osaditi.
   A když ciesař, druhý Lotr, Lodína dojide,
   Soběslav proti němu jako se dvěma stádcoma pojide.
 (65) Uzřev kněz malost lida svého,
   počě prositi na pomoc krstitele svatého.
   Uzřěv Čechy, ciesař ku Prazě bliz horú jdieše,
   Soběslav s svými na vsi jeho ždieše.
   Němci úvozem jako zed jdiechu
 (70) a Čechové na jednom miestě stojiechu a jě tepiechu.
   Pak jedni v týl, druzí údolem u bok Němcóm jidechu,
   třetí mocí na ně snidechu.
   Tak všechno německé vojsko zbichu,
   ni ciesař, ni kniežata zbychu.
 (75) Potok ten tři dny krví tekl;
   nebo byl kněz přěd bojem řekl:
   "Neživte chuda ni bohatého,
   nemíjejte ijednoho."
   Tu kostel svatému Janu učinichu
 (80) a ku Prazě bliz na pamět kopec snosichu.
   Mezi kořistí, již sú tu vzěli,
   puol třetieho tisícě prstenóv s rúk zbitých rytieřóv sněli.
   Uslyšav Vratislav, někdy král český,
   že zabit ciesař, bóh německý,
 (85) žalostí sě roznemože
   a smrti zbýti nemože.
   Soběslav přinese do Čech otcě svého
   a na Vyšehradě pohřebu jeho.
   Po tom zvolichu ciesařě jiného.
 (90) A ten, znamenav Soběslava, mužě udatného,
   že jest hotov za svého jazyka čest umřieti,
   počě sě k němu dobřě jmieti;
   neb nevědieše, co sobě sdieti,
   že dvú stú rytieřóv nemohl tehdy jmieti.
 (95) A to všichni byli v Čechách zbiti
   a bez mále nemohl ijeden ujíti.
   Tehdy u ciesařě nebyla dobrá rada;
   nebo v Němcích biechu kniežata mláda.
   Z této řěči móž mi někto za zlé mieti
(100) řka, že také bývají múdré děti.
   Znaji to, že mladý, ač i řiedko, múdrý bývá,
   ale věz to, že mladý řiedko své múdrosti užívá;
   nebo obyčěj činí dobré řemeslo
   a časté slúženie mistrovstvo jest nalezlo.
(105) Pro to starý obyčějě a zkušenie móž užiti
   a tiem mladý nemóž starému roven býti.
   Že pravda jest, ciesař dobřě vědieše,
   a pro to i s jedniem války nejmějieše.
   A také že velmi medl bieše,
(110) za přietel knězě českého rád jmějieše.
   Kněz Soběslav dva syny jmějieše,
   jednomu Boleslav jmě bieše,
   druhému Přěmysl diechu.
   Těma Němci jména přěvzděchu,
(115) Boleslavovi Bedřich řiekáchu,
   Přěmysla Kunrátem zváchu.
   Ciesař, nemoha Soběslavovi mocí uškoditi,
   lstívě zamysli syny jeho českým obyčějóm otučiti.
   I jě sě Soběslava prositi,
(120) aby chtěl svá syny k němu otpustiti.
   Soběslav nechtieše toho učiniti
   řka: "Mohú sě mé děti ve nraviech proměniti."
   Řka: "Ciesaři, to ty sám móžeš věděti,
   že pro své země nravy kniežěti jest čest jmieti.
(125) A kterýž sě sich i oněch nravóv chce přídržěti,
   tiem méňe bude (sě) svých zeman držěti
   a tiem každé kniežě svú čest ztratí.
   A pro to k tobě svých dětí nechci dáti.
   Mój otec pro též svú čest ztrati
(130) a pro němečskú řěč musi sě z země bráti."
   Ciesař sě jemu jě velmi nastáti,
   až jemu i musi své děti poslati.
   Tu svého jazyka čest jako vól za rohy upusti,
   když své k ciesařovi děti otpusti.
(135) Ciesař, Soběslavovi vieru slibujě,
   a jeho děti česky otučějě,
   káza sě jima němečsky učiti
   a domóv jich nerodi pustiti.
   Když již málo česky uměsta,
(140) po poslu to vzvěděsta,
   že jich otec velmi nemóže.
   Vecěsta: "Snad bez nají umřieti móže."
   I bez otpuščenie sě do Čech vrátista,
   otcě nemocna zastúpista.
(145) Otec sě jě jima mluviti
   řka: "Chci vy učiti!
   Nemáť nikte nic věrnějšieho
   než matku a otcě svého.
   Protož věrně chci vy učiti,
(150) jímž móžete cti dojíti.
   Zemi váma ostavuji,
   jazyk váma vají porúčěji,
   abysta jej vždy plodila,
   v zemi Němcóv nepustila.
(155) Když němečský jazyk v Čechách vstane,
   tehdy našeho rodu všě čest stane;
   neb zradie zemi i kniežata,
   pro ně bude nášě koruna do Němec vzata.
   Němciť sě najprvé krotie,
(160) ale, jakž sě rozplodie,
   tehdy o svéj hospodě netbají,
   z své země pána sobě hledají.
   Bych mohl i po ptáčku vzvěděti,
   že budeta k Němcóm držěti,
(165) kázal bych vají v kožený měch vložiti
   a u měšě u Vltavě utopiti.
   Neb bych snadnějí vají ožělel,
   než bych svého jazyka hanby, i mrtev ležě, želel."
   I káza přěd sě zemanóm jíti
(170) i jě sě k nim takto mluviti:
   "Já vám děkuji z vašie viery;
   neb ste ji ke mně jměli bez miery.
   Proši, túž jmějte k dětem mým,
   ačť budú držěti k svým.
(175) Nebudú-liť svých milovati,
   neroďte o nich nitce tbáti,
   všie viery k nim prázdni buďte
   a knězě sobě oráčě dobuďte!
   Spieše oráč dobrým knězem bude,
(180) než taký Němec věrně s Čechy bude."


kapitola 69

Ot Bedřicha a ot Kunráta, králových synóv

   Pak ten šlechetný kněz snide,
   jeho syn Bedřich na stolec vznide.
   Ten počě na hanbu Čechóm mluviti
   a Němcóv sě jě v zemi ploditi.
 (5) Toho Čechy z země vypudichu
   a Kunráta knězem učinichu.
   Tiem své škody zle polepšichu;
   neb za býl kopřivu proměnichu.
   Neb ten počě bratra následovati
(10) a Němcě mocně v zemi zváti.
   Polené, když to znamenachu,
   že Čechy svého knězě netbachu,
   na zemi udeřichu
   a škodu velikú učinichu.
(15) Čechy na ně s svým knězem míle jidechu
   a bojem jě udatně podjidechu.
   A když jě pobichu,
   knězě z země vypudichu
   řkúc: "Tobě smrdí česká dušě,
(20) náhle do Němec, němečská kušě!"
   Na mezi jej vyprovodichu
   a pak jej na mezi zabichu;
   neb řiekal: "Smrdí mi česká dušě
   právě jako umrlá kušě."
(25) Tehdy biskup Minhart snide,
   na biskupí stolec Daniel vznide.
   Tehdy jeden kniežěcieho pokolenie v Němcích bieše,
   ten sobě jmě Stanimír jmieše.
   Ten počě mluviti,
(30) že, by jměl moc, chtěl by z Čech všě Němcě vypuditi.
   Větší menšie namluvichu,
   tak Stanimíra knězem učinichu.
   Ten počě Němcóm do Čech nedati
   a káza všěm nosy řězati.
(35) Ale když sě ve všě tvrzě uváza,
   milost, již k Němcóm jmieše, pokáza.
   Jě sě Čechóm dolóv hlav puditi
   a Němcě v zemi ploditi.
   Dvór vešken němečský jmieše,
(40) Čechóv přěd sě nepustieše.
   Na Prazě hrabí němečského posadi
   a všě tvrzě Němci osadi.
   I jě sě kněz Stanimír mluviti
   řka: "Bez vašie dieky již sde Němci musie býti."
(45) Zeměné na Křivoklát sě tajně snidechu
   a tu v tajnú radu vnidechu.
   Po Bedřicha poslachu
   a tu jemu radu dachu,
   aby s Křivokláta jiezdy činil
(50) a Stanimíra z svého kněžstva vinil
   řka: "Já nechci býti bez kněžstva svého,
   pro své chci dobývati života tvého.
   A však by mi chtěl střiebro dáti,
   nechtěl bych tebe viec upomínati."
(55) Tomu Stanimír počě rád býti
   i káza sě všěm Němcóm sníti,
   aby při něm na rocě byli
   a jemu věrně radili,
   kako by Čechy oklamali
(60) a sami při zemi ostali.
   Když sě jeho všichni Němci snidechu
   na Bojišče s knězem k roku pojidechu.
   Stanimír, jda na rok, Němcóm mluvieše
   a jě tejto lsti učieše:
(65) "Když řku: Proměňte sě, proměňte sě!,
   tehdy brzo v óděnie oblecte sě.
   Nechce-li po našiej vóli býti,
   vy nemeškajte Bedřicha zabiti."
   Čechy Stanimírovu lest vzvěděchu,
(70) oděnie pod sukně na rok vzěchu.
   Bedřich jě sě na Stanimíra žalovati,
   že sě směl v jeho kněžstvo uvázati.
   Inhed sě Stanimír jě hněvati
   i jě sě německy mluviti:
(75) "Proměňte sě, proměňte sě
   a v hromadě držte sě!"
   Když sě chtiechu Němci v óděnie obláčiti,
   Čechy sě jich jechu bíti
   řkúc: "Tuto sě i proměnímy,
(80) červené vám sukně vykrojímy."
   Tu Stanimíra s jeho Němci zbichu,
   zemi ot Němcóv učistichu.
   Kteří na tvrziech ostali biechu,
   vzvěděvše ot svých, všichni sběžechu.
(85) Tak Bedřich kněžstvo obdržě
   a s svým jazykem viec držě,
   Němcóv nemilováše
   a jako otec jim nosy řězáše.
   A pro to jmieše čest velí;
(90) nebo mlýni klepaní lépe melí.


kapitola 70

Kak je Morava svých kniežat zbyla a k Čechám přišla

   Moravský kněz nerodi bratru slúžiti,
   pro to kněz Bedřich musi naň jíti.
   Ale lidí nejmějieše dosti,
   Vršovcě přije k milosti.
 (5) Ale by svú hlavu jměli na paměti,
   káza jim na ščítě bradatici nositi,
   jížť sú byli jich přietelé zbiti,
   a káza jim dědiny vrátiti.
   Tak kněz Bedřich do Moravy jide,
(10) ale kněz moravský proti němu s svými a s Uhry vynide.
   Tu lítě Bedřich Moravany pobi
   a všie Moravy doby.
   Rod knězě moravského Bedřich vešken zhubi
   a dva ščíty moravská mocná u boji zahubi,
(15) až sě viec nemožeta opraviti
   - nebo bez mála tu biechu všichni zbiti - :
   v zeleně ruka bielá s róžkú zlatú
   a v zlatě panna s střělú rohatú.
   V Čechách také tehdy zahynu jeden ščít
(20) - nebo ten rod byl vešken zbit - .
   v zlatě dva kly na uhel červená.
   Po tomto věz, že přietelská válka jest nebezpečná.
   Tehdy Morava tu kniežat jest otstúpila
   a od toho času českým kniežatóm slúžila.
(25) To sě sta léta ot narozenie syna božieho
   po tisíci po stu po osmidcát čtvrtého.


kapitola 71

O českém boji s Němci

   Toho léta kněz Bedřich s světa snide,
   na jeho stolec syn jeho Otta vnide.
   Toho léta také pohani Jeruzaléma dobychu
   a, což bylo v něm křěsťan, všěcky zbichu.
 (5) Pak kněz Otta, opravovav zemi i svój jazyk v svéj ctnosti,
   i snide v dobréj starosti.
   Po něm syn jeho Václav jako raný květ vznide;
   ale pravé vláhy nebylo, brzo snide.
   Počě velmi Němcě milovati
(10) a dědiny jim dávati.
   Pro to jej u věži zahubichu
   a Němcóv mnoho zbichu.
   Bratra jeho Přěmysla knězem učinichu
   a toho také po Němcě vypudichu.
(15) Tehdy knězě Otty bratr, Břěcislav, po Danieli biskupem bieše
   a ten knězě miesto zemi vladieše.
   Ten kněz Srby hrdinsky pobi
   a mnoho jim tvrzí a měst doby.
   Kněz Přěmysl sě s Němci do Čech vráti
(20) a na Bojišči udatně smě státi;
   neb ciesařovu moc všicku s sobú jmieše,
   jedno že samého ciesařě tu nebieše.
   Čechy sě do Prahy snidechu
   a na Bojišče k nim vesele vynidechu;
(25) nebo to prorokováno diechu,
   že na Bojišči Čechy jísto svítězstvie jmiechu.
   Tehdy zima veliká bieše
   a tehdy lítě mrznieše.
   Čechy u Prazě dosti tepla jmiechu,
(30) ale Němci na pól studeni biechu.
   A když sě Němci s Čechy snidechu,
   Čechy Němcě udatně podjidechu.
   Knězě Přěmysla zabichu
   a tři tisícě a dvě stě a šest a třidcěti Němcóv jmenovaných zbichu.
(35) Krev po mečích v nadra tečieše
   a v nadřiech sě smrznieše.
   Ale když doma v jistbách oděnie svláčiechu,
   krvaví potoci po jistbě tečiechu.
   Zač by byli tu čest dali,
(40) když sú v svých domiech stáli,
   no jich meči ščerbivi biechu
   a s óděnie krvaví potoci tečiechu,
   a však sami zdrávi biechu
   a jich kořist jich panie vidiechu.
(45) Slušie každému dobrým býti;
   neb jeho čest po stu let budú mluviti.
   V tom boji mezi najlepšími Chval bieše,
   ten na ščítě ostrvu jmieše.
   A tu ostrva k jménu přijide,
(50) slušno by bylo slyšěti, kako ten rod najprvé vznide.


kapitola 72

Ot zdvíhanie svatého Prokopa

   Léta ot narozenie syna božieho
   po tisíci po dvú stú čtvrtého
   by svatého Prokopa vzdvíhanie
   a jeho mezi svaté připisánie.
 (5) Po tom kněz i biskup snide,
   Vladislav, jeho synovec, v kněžstvo vnide.
   Biskupem Ondřěje zvolichu
   a toho, ne jakž právo, zeměné učinichu,
   nedachu sě jemu v sbožie uvázati
(10) ni chtiechu jeho poslúchati,
   že bieše Němci na Prazě obrok dal
   a Němcě byl v svój dvór vzal.
   Biskup, zaklev zemi, do Říma jide
   a v krátcě v Římě v chudobě snide.
(15) Kněz Vladislav kardinála do země připravi,
   ten zemi kletvy zbavi.
   Pelhřima na biskupstvo zvolichu
   a jeho s velikú čstí světichu.


kapitola 73

Ot přěpuščenie krále Přěmysla třetieho

   Toho léta kněz Vladislav snide,
   syn jeho Přěmysl na otcóv stolec vznide.
   Ten počě nemúdřě mluviti
   řka: "Vy Čechové nemóžte mne z země i s bohem vypuditi".
 (5) Pro to slovo chtiechu jej Čechy zabiti,
   kněz, kryv sě dlúho, musi z země jíti.
   Když kněz v ciesařově dvořě stojieše,
   doňadž stravu jmieše, dotud čstěn bieše.
   Ale když nic nejmějieše,
(10) za jiného chlapa stojieše.
   K tomu jej chudoba připudi,
   že svój život robotú vztrudi.
   V Řězně kamenie nahoru kolem táhnieše
   a v tom ze dvú penězí přěs cělý den chodieše.
(15) S knězem Smil Světlík bieše,
   ten s knězem v kole dobřě chodieše.
   Jeden mu mzdy nerodi dáti,
   nedobyv právem, jě sě k bohu žalovati.
   Kněz sě na svój stav rozpomanu
(20) a to jemu na mysl tanu,
   že pro jeho řěč nemúdrú bóh naň to přěpustil
   ..................................
   A když v tom stavu v Řězně biešta,
   v jeden svatý den jiesti nic nejmějiešta.
(25) Vládař, jenž sobě jmě Bořek jmieše,
   ten knězi ovšem věren bieše.
   Ten knězě v Řězně naleze
   a zlata mu sto hřiven přinese.
   Když kněz uzřě zlato,
(30) věz, kako tbáše na to.
   Kakoť ovšem chud bieše
   a jiesti nic nejmějieše,
   v smiešě počě Smila tázati,
   umie-li zlato plavati.
(35) Smíl mysle, kako je za zlato chleba kúpiti,
   smějě sě vecě: "Bylo by toho pokusiti."
   Kněz vecě: "Hlediž na to!"
   i vrže v Dunaj zlato.
   Smil, vlasy s hlavy dera,
(40) vece: "Toť letí, hara, čerte, hara!"
   I jě sě Smil na knězě hněvati
   a knězi velmi porokovati
   řka: "Chudé kniežě, co budeš dnes jiesti?
   By svátek nebyl, pro kus chleba musil by cělý den hlí-
   nu miesti."
(45) Kněz vecě: "Nechci toho učiniti,
   radějí budu v kole choditi."
   Tak sě svéj chudobě i nasmiešta;
   neb na každý den z chleba slúžiešta.
   To naň bieše bóh přěpustil,
(50) že nemúdrú řěč z svých úst byl vypustil.
   Ale když sě poká svého hřiecha,
   přijide mu božie útěcha.
   Páni češčí poň poslachu
   a zemi jemu opět vzdachu.
(55) Kněz sě jě svých milovati
   a o Němcích nic netbati.


kapitola 74

Ot knězě Děpolta zahlazenie

   Tehdy kněz Děpolt zlicovský,
   jenž by nynie slúl kúřimský,
   nechtě knězi Přěmyslu slúžiti.
   Kněz Přěmysl musi naň jíti.
 (5) Kněz Děpolt proti němu vynide
   a v tom boji snide.
   Zlicov město dobré bieše
   a nad ním tvrdý hrad stojieše.
   Čechy přěd Zlicov přijidechu
(10) a valem u přiekop vnidechu.
   Všichni "Vzkúřimy!" řečechu,
   pro to tomu městu Kúřim vzděchu.
   Děpoltova čeled do Polan jide
   a tu bez mála všechna snide.
(15) Tehdy knieni Svatava káza u Prazě most činiti,
   kněz káza mnoho němečských kopáčóv zbíti.
   Kněz u městě v okenci stojieše
   a na město hledieše.
   Naliť z Řězna měščenín jědieše,
(20) jenž mu dvěma penězoma dlužen bieše.
   Přěd súdem jě sě kněz naň žalovati,
   že jemu mzdy nechtěl dáti.
   Řka: "Táhl sem nahoru jeho kamenie,"
   i ukáza jemu vše znamenie.
(25) A když jemu zaplati,
   vecě: "Chci jě ofěrovati.
   Neb sem za ně cělý den musil dělati,
   a pro to jě mohu bezpečně bohu dáti.
   K tomu mě Němci připravichu,
(30) mé Čechy s právem mi to učinichu."


kapitola 75

O prvém královi Ottakarovi

   Ciesař Otta na Sasy jide,
   kněz k němu do Sas přijide.
   Kněz o sobě stojieše
   a ciesař s svými jinde bieše.
 (5) Sasici na české stany udeřichu,
   a Čechové jě udatně pobichu.
   I opět jě kněz Přěmysl pobi
   a mnoho na Sasiech tvrzí doby.
   Pro to ciesař Přěmysla jě sě milovati
(10) i káza sě jemu korunovati.
   Na biřmování knězi ciesař rúchu vzváza
   a Ottakar, točíš Ottě míl, jemu řiekati káza.
   Druhým ocasem obdaři lva bielého,
   Budyšínem a Zhořělcem rozšíři zemi jeho.
(15) Tehdy tě městě ciesař jemu k dědině da
   a přěd kniežaty tehdy prstenem jemu vzda.
   Tak Ottakar třetí král u Prazě korunu přije,
   pak ležě na Křivoklátě s Smilem, a tyjě.
   Čechy všě své nepřátely zbichu
(20) a tak všě své nepřátely uhrozichu,
   že po všěch Němcích jechu sě mluviti:
   "Ten válej s Čechy, kterýž nechce žív býti."
   Pak na velikú rozkoš sě Čechy dachu,
   a pro to o dobrém jménu nic netbachu.
(25) Staří sě jechu doma jako vepři týti,
   mladí počěchu s óhaři honiti.
   Ot toho času šlechtici sě toho přijechu,
   ješto holoty dřieve za úřad jmiechu.
   Dřieve psy u vláščí dóm s holotami otlúčiechu
(30) a sami čísty domy jmějiechu,
   dřieve páni často sě sjezdiechu
   a o čsti a o pokoji zemskému mluviechu,
   dřieve lovci sami loviechu
   a páni k nim na čas sami přijediechu,
(35) dřieve páni na říji sě sjezdiechu
   a v hromadě v utěšení přěbudiechu
   a tu za obyčej v radě sediechu
   a pokoj veliký zemi činiechu,
   ale tehdy páni z sebe holoty zčinichu
(40) a v jednom domu s óhaři vzbydlichu.
   To sobě za čest a za kratochvíl přijechu,
   že jedno vo ohařích vzmluviechu.
   A pro to sě jechu v sboží chuditi
   a pro psí smrad brzo mřieti.
(45) Od té doby lid silný krátký věk jmieše
   a nemocných v nohách mnoho bieše.
   Dřieve, na vojnu jedúce, své země nehubiechu,
   ale mezi nepřátely mečem dobudiechu,
   pak, dřieve než na nepřátely vynědiechu,
(50) až svú zemi zhubiechu.
   Ale v tom dobřě činiechu,
   že zádušnieho nepleniechu,
   po tom některé vládyčie čstiechu,
   ale zádušnie pusto položiechu.
(55) A když na vojně medy vypiechu,
   tehdy sě beze čsti vrátiechu.
   Dřieve ve třech dnech na vojnu vstaniechu,
   tehdy přěd čtvrtí léta na vojnu zapovědiechu.
   Tak sě proměnichu
(60) a tiem dobrého jmene zbychu.
   Tehdy kněz Pelhřim biskupstva sstúpi
   a kněz Jan na biskupí stolec vstúpi.


kapitola 76

Kak sú predikatéři do Prahy přišli

   Léta ot narozenie syna božieho
   po tisíci po dvú stú po dvúdcátú sedmého
   predikatéři do Prahy přijedu
   a k svatému Klimentu do Pořiečan vnidu.
 (5) Tehdy u svatého Klimenta u mosta přízednicě bieše,
   ta sobě pravé jmě Trubka jmieše.
   Ta sě jě mluviti,
   že svatý Kliment velí jim u mosta sobě slúžiti.
   Pro to predikatéři s Pořiečie vynidechu
(10) a k svatému Klimentu k mostu jidechu.
   Lipolt, rakúský vévoda,
   ten veliký svoboda,
   krále českého sbada
   a uváza sě až do znojemského hrada.
(15) By krále léň na vojnu vstáti,
   jě sě k němu poslóv sláti.
   Vévoda uzřěv, že král sě nechce brániti,
   i jě sě všie Moravy pleniti.
   Král vždy k němu počě posly sláti
(20) a vévoda počě jemu sliby slibovati.
   I jě sě Moravy hubiti,
   však Čechóv nemože na vojnu vzbuditi.
   Tehdy vévoda jě sě mluviti:
   "Doňadžť sem žív, musí mi Čechóv žel býti,
(25) že v krátkých dnech ty hrdiny sě oblenichu
   a své dobré jmě tak brzo ztratichu."


kapitola 77

Ot krále Václava českého čtvrtého

   Tehdy král Přěmysl Ottakar s světa snide,
   syn jeho Václav na jeho stolec vnide.
   V tu dobu Lipolt sšel bieše
   a Bedřich udatně Rakúsy vladieše.
 (5) Kněz Václav posla po Míšenského,
   s ním a s Čechy jide na Rakúského.
   Hlédaj, kakoť sú sě Čechy změnili!
   Již sú byli ciesařě sami pobili,
   pak na vévodu sami nesměli jíti,
(10) až musili pomoci dobyti.
   I zhubi Bedřichovi zemi jeho
   a doby na něm opět svého.
   Pro to Rakúský svú škodú vždy Čechy vinil
   a kněz český pro to naň jiezd mnoho činil.
(15) Pak sě kněz korunova
   a svú čest tiem vši osnova.
   I počě král se psy honiti
   a se psy v svém domu za obyčej bydliti.
   Honě v lesě, oko ztrati
(20) a v lesě jě sě přěbývati.
   Na Křivoklátě přěbýváše
   a o Prazě nic netbáše.
   Ale že se psy rád honieše,
   a snad pro to jej noha i boléše.
(25) Jakž sě na královstvo světi,
   jě sě svým rodem styděti.
   Káza s Stadic svój rod rozehnati
   a tu ves Němcóm dáti.
   Páni pod sobú větev podtěchu,
(30) že královi z toho nic nevecechu.
   Neb uzřě, že počě péčě nejmieti na pány;
   rozděli Němcóm své dědiny v lány.
   Tehdy Jan biskup snide
   a na jeho miesto Bernhart vnide.
(35) Ten, přěbyv u biskupství čtrnáste let, snide
   a Mikulaj na biskupí stolec vznide.


kapitola 78

O Kartasiech pohanských

   Léta ot narozenie Jezukrista milého
   po tisíci po dvú stú po čtyřech dcětech druhého
   Kartasi jdiechu,
   taterščí zpytáci biechu.
 (5) Na pět set těch lidí jdieše
   a těch lidí tento obyčej bieše:
   klobúčky ti vysoké velmi jmějiechu,
   rúcho krátké a tobolky nosiechu.
   Všickni v nohavičkách chodiechu
(10) a holi dlúhé v rukú nosiechu.
   Když píti chtiechu,
   s břěha nakloňmo piechu.
   Když chleba prosiechu,
   "kartas bóh" mluviechu,
(15) a pro to jim Kartasi i vzděchu.
   Lomničščí Kartasa na ščít vzěchu.
   Ti lidé, když Rýna dojidechu,
   opět za sě pojidechu.
   Ach, českého nedomyšlenie!
(20) Ach, jich nemúdré dopuščenie,
   že sě dachu nemúdrým lidem po zemi túlati
   a svú zemi dachu komusi zpytati.
   Kací sú lidé, bylo jim vzvěděti
   a skrzě svú zemi bylo jich nepustiti.
(25) Na léto Tateři vnidechu
   a třmi prameny pojidechu.
   Jako po své vešde jdiechu;
   neb spytáci je vediechu.
   Jedni v Rusi Kyjova, města velikého, holuby dobychu,
(30) druzí krále uherského Běle pobichu,
   třetí vše Polsko pobichu
   a mnoho křěsťan zbichu:
   Také přěd Olomúcem sě stavichu
   a tu Tateři královicě ztratichu.
(35) Jeho pěstúny Tateři zejmachu
   a přěd městem jě zvázachu,
   že svého královicě nechovali.
   A pro to jě nepřátelóm na smrt dali.
   Tateři sě za sě vrátichu
(40) a přěd Vratislavem sě položichu.
   Kněz Jindřich Brada proti jim vynide
   a tu žalostívě snide.
   Na kopí Tateři jeho hlavu nosiechu
   a všicku zemi hubiechu.
(45) Tehdy Čechy, Tater sě bojiece,
   neprázdni biechu, hrady činiece.
   Král Prahy jě sě zdí hraditi
   a s hradu cěsty k řěcě zdí činiti.
   Tateři všecko Polsko zhubichu,
(50) až sě přěd Kladskem stavichu.
   Do Čech mnoho lidí z Němec přijide,
   král s svými na Tatery mimo Žitavu jide.
   Tateři, když to vzvěděchu,
   za sě sě inhed zpodjěchu;
(55) neb spytáci byli řekli nikohého sě nebáti
   kromě českého krále, toho nikoli nedočakati.


kapitola 79

O královi Václavovi a o ciesařovi Bedřichovi

   Ciesař Bedřich poslední sněm zapovědě.
   Jakž to král český vzvědě,
   k dvoru jide.
   Tu sě mnoho kniežat snide.
 (5) Mezi jinými tu opat z Fuldy bieše,
   ten sě velmi nástrojně jmieše.
   Ten s králem českým počě mluviti
   i jě sě krále opat třepati
   řka: "Bych u tebe seděl blíže,
(10) postavil bych tvój stolec níže.
   Jměl by ve mně súsěda zlého;
   neb z tebe učinil bych králíka malého."
   Ojieř host, když to uslyšě,
   přistúpi blíže a vzdyše.
(15) Vzděv na ruku brněnú rukavici,
   i puči opata po líci
   řka: "Věz, pope, že s králem stojíš!
   Proč svú řěčí toliko strojíš?
   Snad si jměl pěstúna zlého,
(20) nenaučil tebe, kak rucě držěti u čstného."
   Opat, přijem ránu,
   potřěv svú rukú kčici,
   do své hospody jide
   a k královi na řěč viec nepřijide.
(25) Přietelé královi dachu věděti,
   že jeho ciesař chce jieti.
   Král s svými jě sě raditi:
   "Co by bylo z toho učiniti,
   že chce ciesař v Čechách a u Moravě šest měst jmieti,
(30) a pro to mě chce jieti?"
   Páni vecěchu: "To dřéve jest nebývalo
   ni sě nám ot kterého ciesařě to stalo.
   Tiem ny chce porobiti.
   Než to bude, dámy (sě) zbíti.
(35) Když nemóžeš již z města vyníti,
   slušieť sě hrdinsky jmieti."
   Ciesař posla po krále,
   král přědeň přijide u mále.
   Jiným sě káza přípravně jmieti
(40) řka: "Inhed chcem domóv jěti!"
   Když král k ciesařovi jdieše,
   plny ulicě lidí oděných vidieše.
   Král přěd ciesařě v komnatu jide,
   Ojieř násilím za králem v komnatu vnide.
(45) Ten v králově krzně obinut meč nesieše
   a tajně u sebe nóž jmějieše.
   Král ciesařě za obojěk jě
   a, nóž k hrdlu přistavujě,
   jě sě k ciesařovi mluviti
(50) - tehdy Ojieř jě sě mečem krále brániti - :
   "Ciesaři, nebo tobě tuto zabitu býti,
   nebo mě tuto ubezpečiti,
   abych já z země a z města volně mohl vyníti
   a po vóli do mé země jíti."
(55) Ciesař musi všecko slíbiti
   a, což královi líbo, to vše učiniti.
   Král z města se čstí vynide
   a tak do Čech přijide.
   Král, pozvav Ojieřě hrdiny,
(60) sstúpi jemu k dědině Bieliny.
   Ojieř klánie a turnej do Čech přinese
   a tiem chudobu v zemi vnese.
   Od té doby jechu sě na turnejě jezditi
   a neužitečné nravy činiti.
(65) Jechu sě dětinných rúch a krovóv na koně krájěti,
   aby sě dali v rozličném rúšě viděti.
   Múdří sě jim rúháchu,
   že s nich drahé krovy lotři trháchu.
   A když budieše na užitečnú vojnu jěti,
(70) nejmějiechu potřěby kde vzieti.
   Neuměji toho věděti,
   by mi kto ráčil pověděti,
   proč Čechy za lidi stáchu,
   když turnejě ni klánie znachu.
(75) A když počěchu v turnej hráti,
   tak za vilu počechu u boji státi.
   Žeť jsú někteří dobří turnejníci,
   jižť jsú u boji praví špatníci.
   Všěm turnejníkóm toho jmene nedávaji,
(80) a však já jich dosti znaji.
   Pravie, by nynější lepší byli.
   By mi ciesařě třikrát pobili,
   až by puol třetieho tisícě prstenóv s zbitých rytieřóv rúk sněli,
   tehdy by v svéj řěči pravdu jměli.


kapitola 80

O královu Václavovu boji s Němci

   Král Václav ščedrý ovšem bieše,
   ale Němcě v zemi plodieše.
   Pro to sě někteří páni proti králi vzdrastichu
   a syna jeho Přěmysla proti jemu vzbudichu
 (5) léta ot porozenie Jezukrista milého
   po tisíci po dvú stú po čtyřechdcát osmého.
   Toho časa jeden šlechtic v zemi bieše,
   ten Ctibor múdrá hlava slovieše.
   Toho rady v zemi poslušno bieše,
(10) a však často nemúdřě mluvieše
   řka: "Já mohu i bohu radu dáti
   a mohl by mne každý rád v svú radu pojímati."
   Opět řka: "Musil by bóh mnoho mysliti,
   by mě mohl chuda učiniti."
(15) Ten knězě Přěmysla proti otci vzbudi
   a ten prvý s svým synem Jarošem krále vzrudi.
   I jě sě kněz měst dobývati
   a svého otcě zlého hledati.
   Všěcka země s knězem bieše,
(20) král Boršě a Chvala a málo starých s sobú jmieše.
   S těmi, jakž moha, sě bránieše,
   ale kněz po zemi volně jezdieše.
   Ti, již s knězem tehdy biechu,
   ti Boršovi a Chvalovi žžiechu.
(25) A kdež Němcě potkachu,
   nos jemu uřězachu.
   Boreš a Havel z země jědesta
   a mnoho lidí s sobú přivedesta.
   Kněz tehdy přěd Mostem ležieše
(30) a Boršovi sbožie žžieše.
   Tu ta pány knězě podstúpista
   a udatně jeho pobista.
   Ta dva pány jěsta sě za knězem jezditi
   a kněz sě nemože opraviti.
(35) Kněz s svými pomocníky otci na milost jide,
   jedno Ctibor s svým synem z země vynide.
   Král káza svého syna s jeho pomocníky k óbědu pozvati
   a káza jim králový oběd dáti.
   A když za stolem vesele sediechu
(40) a sobú již bezpečni biechu,
   král posla všěm ryby bez hlav surové,
   uzřěvše to, sědu jako zmámení vlkové.
   Knězě střiebrnými okovami okovachu
   a jiné všecky u věži umetachu.
(45) Kniežata knězě z věžě vypravichu,
   ale jiní za tři léta u věži bychu.
   Němci Čstibora míle s synem přijechu
   a bezpečenstvie jemu dachu; velmi jej čstiechu.
   Pak toho i s synem královí proradichu
(50) a do Prahy jě svázány poslachu.
   Král káza Čstiborovi na Petříně hlavu sstrčiti
   a jeho syna Jarošě na kolo vzbíti.
   Ten, jenž dieše, by uměl i bohu radu dáti,
   neumě sebe ni syna smrti zbaviti.
(55) Když Čstibor na popravu jdieše,
   tuto řěč lidu mluvieše:
   "Ktož chce zbýti strasti,
   neroď prsta mezi dřvi a podvoj klásti.
   Jakož jístě vieš, že tě uskřine,
(60) takež věz, žeť přátely hněv mine.
   To mieni, že ktož chce bez škody ostati,
   neroď u přátelskú svádu sě uvázati.
   Rci: Svoji sě psi hryzte,
   cizí, rci, nepřistúpajte!
(65) Že to jest pravda, svú smrtí žehnach.
   Běda mně nebohu, že tak pozdě znamenach."


kapitola 81

O křižovníciech a o židech

   Když do Čech křižovníci přijeli biechu,
   ti nad židy papežovu moc jmiechu.
   Té moci velikým střiebrem dobyli biechu
   a s sobú mnoho lidí připravených jmiechu,
 (5) chtiece ot židóv veliké peniezě bráti
   nebo jě všecky zjímati.
   Král o tej válcě počě netbati,
   a obojim řka: "Nechci sě v to vázati."
   Řka: "Drž sě každý svého práva,
(10) kto ostojí, buď jeho hlava zdráva!"
   Král židóm ku brani pokynu
   řka: "Zbijete-li jě, nepočtu vám za vinu."
   Židé tajně oděnie a lidu dobychu,
   a když na ně křižovníci udeřichu,
(15) židové křižovníky pobichu
   a na dvě stě tehdy Němcóv zbichu.


kapitola 82

O světiej Zdislavě skončení

   Léta ot narozenie Jezukrista milého
   po tisíci po dvú stú po pětidcát druhého
   svatého života žena, paní Zdislava, ta ctná paní s světa snide,
   pro niž pracným veliká útěcha přijide.
 (5) Pět mrtvých boží mocí jest. vskřiesila
   a mnoho slepých jest prosvietila,
   chromých a malomocných mnoho uzdravila
   a nad jinými pracnými veliké poty činila.
   Sta sě, že pan Sdeslav, přišed k židóm, židovku podávi,
(10) pak žid, v dóm jej přilúdiv, do smrti jej zadávi.
   Přietelé jeho pomstichu
   a proň mnoho židóv zbichu.
   Král ty všecky chtieše zbíti,
   musiechu všickni z země jíti.
(15) Pak milosti královy dobychu
   a s židy sě umluvichu.
   Ale že židy bíti směli,
   pro to sú koblúk židovský na ščít vzěli.
   Tehdy sě sta krále říšského volenie,
(20) pro to král posla tam tři pány neleně:
   Hrona z Náchoda a Smila Zmetličského
   a pana Jana Jablonského.
   Hron tu byl v radě ze všie rady múdřějším nazván,
   pro to jmu říšským králem černý lev na zlatém ščítě dán.
(25) Havel ratiščem doby polovičného
   a pan Smil kláním doby za znamenie kapra červeného.
   Tehdy Uhři Moravu zhubichu,
   ale Uhři knězě Přěmysla nikdiež nezbichu.
   Kamž sě jedno obrátiechu,
(30) vešde Přěmysla uzřěchu.
   Tomu sě Uhři velmi diviechu
   a škodu velikú ot něho jmiechu.
   A když Čechy přijidechu,
   Uhři tajně z země vynidechu.


kapitola 83

Ot druhého Přěmysla, krále pátého

   Toho léta král Václav snide,
   po něm Přěmysl jako raní květ pojide.
   Jako róži prostřěd lúky postavi,
   takež bóh českú zemi Přěmyslem oslavi.
 (5) Krásné nravy ovšem jmieše
   a životem hrdinským bieše.
   V radě netřěba múdřějšieho,
   z mladu nikdiež knězě ščedřějšieho.
   Uměl rozuměti každému stavu,
(10) smějě sě, každému poklonieše hlavu.
   Prvú vojnu na Prusy učini
   a (z) pohan mnoho křěsťan zčini.
   Tehdy Bavoři zlodějsky jezdiechu
   a mnoho nepodobného činiechu.
(15) Veliké pány jímáchu
   a panie a panny bráchu.
   Tehdy kněz vévodě jě sě žalovati,
   vévoda nerodi svých ukázati.
   Sta sě, že těch Bavoróv bliz třidcěti jechu,
(20) zsadivše jě, po řád hlavy jim sěčechu.
   Uzřěchu, že jeden na pětinádste let ošedivě,
   čakajě své smrti strašívě.
   Však jmu neotpustichu,
   s jinými mu hlavu spudichu.
(25) Opět sě jě kněz z násilé žalovati,
   vévoda počě o tom nic netbati.
   Kněz mladého sě skutka dopusti,
   u mále vjev u Bavory, oheň pusti.
   Pól země popelem postavi
(30) a prostřěd země bavorské své stany zstavi.
   Sebrav sě vévoda, káza knězi pověděti,
   že chce zajtra boj s ním jmieti.
   Uzřěv kněz, že nemóže s ním boje jmieti,
   sám šestýnádst jě sě k Rakúsóm běžěti.
(35) Čechové kázachu za sobú střělcóm státi,
   sami počěchu sě k městu Cindorfu bráti.
   Nepřietelé se všěch strán Čechy ostúpichu
   a v Cindorfu most Bavoři podrúbichu
   tak, jakž ledva stromieše
(40) a div že neletieše.
   Nepřietelé brzo přispěchu
   a k tomu městu Čechy připřěchu.
   Když české vojsko toho města dojide
   a když po mostu pojide,
(45) most sě s nimi propade
   a mnoho dobrých lidí v řěku upade.
   O jiných zažhu město Bavoři,
   již sú tu byli, vědieť praviti o hoři.
   Musichu Čechové vévodě slíbiti,
(50) že, kdež káže, chtie sě postaviti.
   Vypraviv kněz lidi, sílně do Bavor jide
   a z země dřieve nevynide,
   až vši zemi popelem postavi
   a mnoho hradóv pustých ostavi.
(55) Hradi velmi vysocí stojiechu
   a u malých časiech Čechy jich dobudiechu.
   A na hradiech Bavor mnoho tehdy zhořalo
   a mnoho pak hladem zemřělo;
   neb těch vojen jest kněz bliz desět učinil
(60) a, doňadž by žív, svú škodú jě vždy vinil.
   Mnoho dobrých pánóv, své hrady ožehem zavrúce,
   s svú čeledí byli v Čechách a žebříce.
   Toho časa biskup Mikulaj s světa snide,
   po něm Jan ščedrý na biskupí stolec vznide.
(65) Kněz Přěmysl Margaretu pojě
   a po niej u věně Rakúsy objě.


kapitola 84

O naháčích bludného lidu škaředého

   Léta ot narozenie syna božieho
   po tisíci po dvú stú po pětidcát devátého
   blud starý novým činem na jevo vznide
   a toho léta do Čech přijide.
 (5) Naháči pojidechu
   a všecku zemi projidechu.
   Ti, chřbet obnažiece,
   biči sě tepiechu, u blátě ležiece.
   Tu boží službu tupiechu
(10) a kněží haniechu
   řkúc: "Náše jest lepšie pokánie
   než váše nemúdré volánie."
   I kázachu božie služby přěstati
   a to sě musieše státi.
(15) Češčí páni, uzřěvše to, že tak chodiece,
   proč to činie, nevědúce,
   takéže s nimi chodiece sě tepiechu.
   Panie, v svém plucě chodiece, též činiechu.
   By byli chtěli to užitečno duši jmieti,
(20) bylo by jim to u pokánie ot knězě přijieti.
   Ale ti naháči prví zlý úmysl jmiechu;
   nebo pro čerta Lucipera, aby na svój stolec všel, to činiechu.
   Když na ně Říměné to vzvěděchu,
   všěm ohněm jako kacieřóm životy otjěchu;
(25) neb sú kacieři lucifeřiáni byli
   a svój tajný blud byli tak ohlásili.


kapitola 85

O uherském boji a o královie Margretě

   Po tom kněz jide na Běli, krále uherského,
   na svého nepřietele dávného.
   A když Čechy u Storscě ležiechu,
   z Cirdika a Vejzovie páni na jiezdě biechu.
 (5) Na ty Rakúsicě Plavci udeřichu
   a ti mnoho Rakúsicóv zbichu.
   Pak Čechy a Uhři proti sobě jidechu
   a o řěku Moravu sě snidechu.
   Uhři na tom miestě dva dny státi slíbichu,
(10) Čechy za sě vstúpichu.
   Uhři své viery nesdržěchu
   a té noci na Čechy udeřiti chtiechu.
   A jakž brzo Moravu přěbřidechu,
   inhed na Čechy pojidechu.
(15) Kněz český sě na Uhry vráti
   i jě sě s nimi bojě bráti.
   Róžě najprvé Plavcě pobi,
   Boreš uherského krále vozóv doby.
   Když ty vozy domóv přivede,
(20) svatého Jana křstitele mezi klejnoty prst naleze.
   Ktož by chtěl ten svatý prst viděti,
   v Ósěcě mohl by jej viděti.
   Tehdy kněz český ctně krále uherského pobi
   a mnoho měst a hradóv doby.
(25) Kněz Rakúsy po ženě jmieše,
   odtud až do moře všě země držieše.
   Po tom sě kněz korunova
   a tiem svú čest vši osnova.
   Králová Margareta již dosti let sobě jmieše,
(30) a protož k dietkám již čáky nebieše.
   Pro to legát a mohučský to manželstvo rozlúči
   a Margaretě za věno nedachu i lúči.
   Za Rakúsy jiej nic nedachu,
   pro to na krále bez mále všě kniežata vstachu.


kapitola 86

Ot násilé, ješto král českým pánóm činil

   Léta ot narozenie syna božieho
   po tisíci po dvú stú po šestidcát čtvrtého
   hlad veliký v zemi bieše,
   proň mnoho lidí v zemi, najviec Plzňan mřieše.
 (5) Po tom král počě o svých netbati,
   města i vsi počě Němcóm dávati.
   Němcóv jě (sě) zdí hraditi
   a pánóm počě násilé činiti.
   Své vládařě na Vítkovicě spusti
(10) a násilé jiným pánóm činiti přěpusti.
   Pro to sě páni někteří rozhněvachu,
   Rudolta, krále říšského, naň pozvachu
   řkúc: "Lépe jest dědinu pustu jmieti,
   než Němci dáním královým budú ji držěti."
(15) Rudolt do Rakús přijide,
   král po němečskéj radě k němu přijide.
   Tu král Rudoltovi všě své země vzda,
   Rudolt, jiné obdržě sobě, Čechy a Moravu královi vzda.
   Král, upustiv za rohy, počě za nohy chvátati
(20) i jě sě na Rudolta jako bez vesla proti vodě hrabati.
   Ach, běda krále šlechetného,
   že neschova jazyka přirozeného,
   jímž by dobyl jmene dobrého
   a jímž by dobyl sobě sbožie velikého,
(25) s nímž by byl mohl viece dobyti
   a své nepřátely všecky zbíti.
   I jě sě jich tupiti
   a, kakž moha, hubiti.
   Záviši, vybraného rytieřě z Meziřiečie, z země vypudi,
(30) Vítkovicě s úsckého hradiščě spudi.
   Budějovicě otjě Čiečovi,
   Poděbrady Vilémovi.
   Kladsko otjě Zvieřětičským
   a Lúně Žirotínským.
(35) Jiným pánóm otjě mnoho jiného,
   a čině jim mnoho zlého.
   Pana Benešě káza u věži užéci.
   Ti skutci nemohu jemu tak stéci.
   Vdovy naň k bohu z násilé žalováchu,
(40) sirotci naň plakáchu.
   Těch hlas právě přěd buoh jdieše;
   neb jim ot krále násilé veliké bieše.
   A pro to, když mu Čechóv třěba bieše,
   služby hotové ot nich nejmieše.
(45) Čie kleščě liška ohryzla vědúci,
   vzdálila sě ot něho, a potřěbu jmajíci.
   Takéž král nesmě Čechóv u potřěbu přivinúti
   věda, že nemohú túhú toliko zlého zapomanúti.
   Vecě král: "Až sě s vojny vráci,
(50) zaválém Čechóm velikú práci.
   Chci Petřín pavlakú postřieti
   a na pražském mostě nebude Čecha viděti."
   Právě žív býti nerodieše,
   když tu řěč tak zjevně mluvieše.
(55) Málo Čechóv s sobú na vojnu pojě,
   s Němci jide, již jě svojě.
   Závišě s svú bratří tu jdieše,
   to královi českému velmi škodieše;
   neb ten moc jeho všecku vědieše
(60) a v jeho vojscě přátely jmějieše.
   Když zajtra boj již chtiechu vzieti,
   Závišě královi káza pověděti:
   chtěl-li by jemu milostív býti,
   chtěl by jemu zajtra užitečně poslúžiti.
(65) Král nerodi k tej řěči stanu přistaviti
   řka: "Než bych to učinil, radějí chci zabit býti."
   Tehdy král s Němci u boj vnide
   a pohřiechu ten tu snide.
   Ta túha sě sta den svatého Rufa u pátek,
(70) ten svatý mučenník jest veliký svátek,
   léta ot narozenie Jezukrista milého
   po tisíci po dvú stú po sedmidcát osmého.


kapitola 87

Ot Rudolta, krále říšského

   Rudolt po boji do Čech pojide,
   ale markrabie brandenburský do Čech přijide,
   chtě za královicě s ním boj vzieti.
   Vzvěděv to Rudolt, počě za sě jěti.
 (5) Brandenburský markrabie v zemi sě uváza
   a svého rodicě Vaňka do Sas vzieti káza.
   Závišě z Vítkovic královú pojě
   a jmě prospěšné proti Němcóm bojě.
   Měščené na města rozličné Němcě pustichu,
(10) s nimiž měščené zemanóm mnoho zlého učinichu.
   Zpleniece jě, i zežžiechu,
   zjemúce jě, z nich duši vymučiechu.
   Sami páni jechu sě vaditi,
   to počě zemi najviec škoditi.
(15) Opět sě jěchu mstíti
   a na Němcě také jiezdy činiti.
   Časté bojě s Němci jmieváchu
   Pak Čstibor z Lipníka okolo Prahy,
(20) Jaroslav Jablonský okolo své dráhy,
   z Albrechtic Mutyně Skvořovský,
   z Uhřiny Vsi Mutyně Vizěčovský,
   Tas Viesenburský, Beltram s trúbú Zebínský,
   pan Hynek, slovútný rytieř, vojensky
(25) cizozemcě podstúpi
   a tu jich mnoho zhubi.
   Pak Hynek z Dubé rány dáváše,
   ot jeho rázóv jako hrom hřímáše,
   mlatem německé helmy kováše,
(30) až z nich světlý oheň prcháše.
   Bez přěstánie kříkáše:
   "Vrtněte sě na ně, hrdiny, spieše!"
   A jeho hrdinstvem Čechy vychazováchu
   a jemu všichni chválu vzdachu.
(35) Pak, kde sě Čechy s Němci potkachu,
   inhed mezi sobú Němci vztázachu:
   "Vidíte-li z Dubé pana Hynka?
   Proti jeho ranám jsú náši helmové jako dýnka."
   A jakž jej uzřěchu,
(40) tak sě na běh otdadiechu.
   Tak sě jeho Němci bojiechu,
   až jej Berúnským Dětřichem zoviechu.
   Pro to sě Němcóm české baby smějiechu;
   neb kdež jě uzřiechu,
(45) Hynkem Dubským Němcóv postrašiechu.
   Nebo dřéve Čechy túhu jmiechu,
   že jě Němci právě zahladiti chtiechu.
   Když vládyky do města přijědechu,
   klobúk jim přivrhúce, hlavy jim sěčiechu.
(50) To sě vládykám ot měščan dálo,
   mé oko to často vídalo.
   ten tehdy kněz šlechetný, biskup Jan, snide,
   po něm Dobeš na biskupí stolec vznide.


kapitola 88

Ot hlada, jenž byl po králově smrti Přěmyslově

   Po králově smrti na třetie léto
   by hlad v Čechách - pravie, to léto bylo bohem prokleto -,
   že lidé mrchu lidí a své děti jědiechu.
   A hróza byla, kako velmi mřiechu,
 (5) že v každém městě vóz bieše,
   ten jiného nečinieše,
   jedno že umrlcě vozieše
   a pojednú viec než desět v dól vržieše.
   Pak na léto taký žizn bieše,
(10) kořec žita šest peněz zlých platieše.


kapitola 89

Ot Václava, šestého krále

   Pak páni královicě z Sas Václava dobychu
   a všě města a hrady zaň zálabské zastavichu.
   Pak kněz skóro vši zemi ot cizozemcóv vypravi
   a dobrý pokoj v zemi upravi.
 (5) Tehdy Záviši pro máteř hlavu spudi
   a jeho bratří z země vypudi.
   Pak kněz doby kněžstva krakovského,
   pak Kališě a kněžstva pomořanského
   a královstvie poznaňského;
(10) neb královnu polskú pojal bieše
   a ty země u věně jmieše.
   Kněz sirazský počě jemu u Polscě přěkážěti,
   kněz český musi naň jíti.
   Přěd Sirazem Čechové mnoho rytieřóv učinichu
(15) a jako jhrajíce Sirazě dobychu.
   To sě sta léta ot narozenie syna božieho
   po tisíci po dvú stú po devietidcát třetieho.
   Tehdy pan Jan z Michalovic, kóle po Rýnu, až do Pařížě jide,
   tu ctně právě klav, túž cěstú se čstí do Čech i přijide.
(20) Tehdy kněz biskup Dobeš snide,
   Řehoř na biskupí stolec vznide.


kapitola 90

Ot korunovánie krále českého

   Pak Václav přijě korunu královstvie českého,
   po tom korunu královstvie polského.
   Zatrati v zemi rozličné obrazy
   a dobrý peniez, točíš groš, zarazi.
 (5) Otevřě buoh královi rozličné hory
   a nejmě ot nepřátel ijedné vzdóry.
   S volí krále říšského
   doby markrabstvie míšenského.
   Pak sě král jě u pokoji bohu slúžiti
(10) a boží čest mnohým činem ploditi.
   Kláštery rozličnými zákony stavieše,
   almužny veliké činieše.
   Mší mnoho poslúcháše,
   hodiny jako kněz řiekáše.
(15) A v tom pokoji v svém úřadě rozléně,
   o němž jemu bylo býti, o tom počě tbáti najméně.
   Kniežěcí úřad jest v súdě seděti
   a sirotčí žalobu slyšěti.
   On pro sirotky na súdě nesědáše,
(20) ale dievčie dědiny jiným dáváše.
   Sirotci a vdovy k němu voláchu,
   vdovy se dcerami přěd ním klekáchu.
   Vida to, preč pojědieše,
   pánu některému súd rukú pokynieše.
(25) A ti páni tak sirotky súdiechu,
   až jich dědiny sobě i přisúdiechu.
   Tak jě z sbožie vysadiechu jako z člunka Radocha
   a ta pánóv najvěčších bieše rota.
   Když král tomu násilí v zemi býti přěpusti,
(30) buoh na krále tento nedostatek spusti,
   že v svú radu Němcě počě púštěti
   a jich rady jě sě ve všem držěti.
   Na to jej němečská rada přěmože,
   že Rudoltovici k říši pomože,
(35) jehož otec byl zabil otcě jeho.
   Proti věrných radě na svú hlavu vsadi vraha svého.
   O věrnéj radě nerodi tbáti
   i jě sě Albrechtovým lidem střiebra, zlata sláti.
   To bylo zjevně znamenie
(40) božieho rozhněvánie,
   že byl tak ohlúpen smysl jeho,
   že za přietel jměl vraha svého.
   Albrecht s Čechy krále říšského Adolfa zabi,
   kako v tom boji sě jměl Smil Ojieřovic, dnes ješče mluvie Švábi.
(45) Tehdy biskup Řehoř snide,
   na biskupí stolec Jan vznide.


kapitola 91

Ot Albrechta, krále jednookého

   A když Albrecht s Čechy své nepřátely pobi
   a když českým střiebrem a zlatem říšě doby,
   počěchu němečščí měščené k němu listy sláti
   a jeho na svého krále do Čech zváti.
 (5) Když sě sílně Albrecht v říši uváza,
   na krále českého práva potáza,
   že jmu nechce hor střiebrných dáti
   ni jemu tří měst v svéj zemi lepších vzdáti.
   To královi českému škodno bieše,
(10) že v svéj radě Němcě jmieše,
   že, což sě s nimi radieše,
   to Albrecht inhed vzvědieše.


kapitola 92

Ote dvú Václavú

   Král český syna Václava jmieše,
   ten již králem uherským korunován bieše.
   Mně, by mu u boj s říšským sě bylo sníti,
   umysli dřéve k synu do Uher jíti.
 (5) Nebo jedno toho syna jmějieše
   a pro to jej radějie v Čechách vidieše.
   Čechy mocně v Úhřiech na Rákuši ležiechu,
   a což jim bylo líbo, to z nich činiechu.
   Vjev král do Budína,
(10) vzě z Úher i s korunú syna.
   Král se čstí sě s synem do Čech dobra
   a král říšský do Čech sě pobra.
   Albrecht, král říšský, v zemi vnide
   a přěd Hory střiebrné přijide.
(15) Na Horách Jan (z) Strážě a Jindřich Lipský biešta,
   ta hrdinná i páknúti jmu nedadiešta.
   Pan Beneš z Velešína mnoho pícníkóv u mále pobi
   a tu Švábóv mnoho zbi.
   Když sě králova moc všecka snide,
(20) Albrecht z Čech během vynide.
   Jindřich s Ješkem vždy u Švábóv biešta
   a škodu jim velikú činiešta.
   A to Jindřichovi i pomože,
   že pro své hrdinstvo od toho časa sě zmože.
(25) Když bez škody vrah český z země vynide,
   tehdy král český pro žalost u velikú nemoc vnide.
   K tomu jmu také někteří připomohu,
   ale tu řěč porúčiemy bohu.


kapitola 93

O královi Vaňkovi

   V skóřě po tom král Václav snide,
   po něm syn jeho, král uherský, vznide.
   České a polské královstvo držieše
   a Ottu, vévodu bavorského, sebe miesto poslal bieše.
 (5) Do toho dietěte Vaňka k dobru čáka bieše
   a jeho ujec, král říšský, péči naň velikú jmieše.
   Ten tři Durynky němečské v službu krále českého připravi
   a tiem vrah český sestřěncě ztrávi.
   Král Vaněk do králova Olomúcě na vojnu jide
(10) a tu sě lidí mnoho k němu snide.
   U vigiljí svatého Dominika král o poledni spat jide,
   když všichni vyndú, Durynk přěd komňatu jide.
   Přěd králem nebieše strážě jiného
   kromě komorníka jediného.
(15) Durynk přěd komňatú stáše
   a svého časa ždáše.
   Král, vstav ze spánie,
   učini veliké vzdychánie.
   Jě sě na děkana volati,
(20) aby k němu ráčil vstáti,
   řka: "Poď ke mně brzo! Nebť mě jest velmi túha."
   Tehdy ten nevěrný Durynk slúha,
   jako chtě královi na vzchod pomoci, z kúta sě vytasi
   a v tu dobu královi nožem hrdlo přětasi.
(25) Ach, Durynku, zlý člověče!
   Co jsi spáchal, nevěrníče!
   Coť to milé dietě učinilo?
   Snad to že tě velikými dary bylo dařilo?
   Pro toliť bylo jej zabiti
(30) a tu zemi osiřiti?
   Snad tvému jazyku to jest přisúzeno,
   že druhé kniežě v Čechách ot vás jest zahubeno?
   O nevěrných by bylo tuto viece mluviti,
   ale bohu jě porúčiemy súditi.
(35) Boží súd nalezne i tajného,
   snad již jest otsúdil v jeho smrti vinného.
   Ješčeť bude některé súditi ...
   Té řěči netbaji; nebo jmám o Durynkovi mluviti.
   Toho Durynka inhed chopichu a inhed zlého zabichu.
(40) Ruku, jíž krále zabil, tu jemu utěchu.
   Psi jeho tělo inhed sněchu,
   a ruky té sniesti nerodiechu.
   Česká čest spade ot narozenie syna božieho
   léta po tisíci po třech stech šestého.


kapitola 94

Ot Rudolta, krále českého

   Co pak Čechy učinichu!
   Svého vraha sobě za kněz zvolichu,
   Rudolta, vévodu rakúského,
   Albrechtova syna, krále říšského.
 (5) Vrah dobřě nemóž učiniti!
   Jsa český kněz, chtieše věčšie pány zbíti.
   Ktož tomu nechce věřiti
   a chtěl-li by tiem jíst býti,
   otěž pana Vartmberského
(10) nebo pana Jindřicha Lipského.
   Kněz Rudolt kněžsky sě u stola jmieše,
   v jeho kuchyni za obyčěj kašě vřieše.
   A snad to pro lékarstvie činieše;
   neb mdlého života bieše.
(15) Tehdy pravé královny,
   ty šlechetné Václavovny,
   násilím s Prahy svedu
   a (u) podružstvo do města uvedu.
   Snad že sirým pannám jich otec činil bieše
(20) a bóh otcóv hřiech nad dětmi mstieše.
   Pak kněz na pana Bavora jide
   a na tej vojně v Horaždějovicích snide.
   Neplačte jeho, české děti!
   Neb račte to jístě věděti:
(25) Byť byl pobyl žív ten kněz déle,
   pošla by byla mezi Čechy mele.
   Listy jim po vóli dáváše,
   ale jich zlého chytřě hledáše.
   Nebo jemu tak bieše otec kázal,
(30) aby sě o českéj prosbě nic netázal,
   řka: "Daj Čechóm černidla a bělpucha do vóle,
   opět jim otejmeš, šíji jim ohole."
   Tehdy Vilém Zajiec srdcě udatného,
   nelstivý přietel jazyka svého,
(35) doby Křivokláta, hradu králového,
   i zbavi ten vešken kraj plena švábového.


kapitola 95

Ot korutanského vévody

   Pak učinichu králem knězě korutanského,
   Jindřicha, člověka dobrého, ale k tej věci sprostného.
   Neb ten za sobú královnu jmieše
   a tomu král Vaněk, jěda na vojnu, zemi poručil bieše.
 (5) Ten kněz o jiném péčě nejmieše,
   jedno že rád, boží muž, syt býti chtieše.
   Tehdy říšský král na českú zemi sě složi,
   přijev do Čech, přěd Horú sílně sě položi.
   Ale když byl na cěstě, Plchta z Žirotína,
(10) ten jmenovaný hrdina,
   mnoho škody učini v lidech i v koních říšskému
   a čest velikú učini rodu svému.
   Tehdy pan Jindřich Lipský
   a pan Jan Vartmberský
(15) své přátely a lidi sebrasta,
   proti říšskému sě na Hory brasta.
   Ta tu úsilé mnoho podjěsta,
   i přěd Horníky bezpečna neběsta.
   Ta jemu škody mnoho tu učinista,
(20) Hor a Kolína mocí obránista.
   Toliko škody ot ní jmieše,
   až již z země jíti chtieše.
   Z měst Němci, když to zlé znamenachu,
   na svá města jeho pozvachu.
(25) Hradčené, ti vše zlé zemi počěchu,
   Mýtěné, Chrudiměné, Bičověné, Poličěné doskončechu.
   Ti Šváby na svá města vzpustichu
   a mnoho zlého zemi učinichu.
   Ti na Čechy navodiechu,
(30) Čechy kupujíce mučiechu.
   Čechové na rozličných cěstách Šváby tepiechu
   a mnoho jich v Čechách zbichu.


kapitola 96

O českém boji s Šváby

   Sta sě, že Švábi v Chrudimi sě sebrachu
   a, do Mýta jdúce, mnoho vsí vzebrachu.
   Někteří Čechové Šváby ostřěhu
   řkúc: "Vězte, žeť vás Čechové střěhú!"
 (5) Švábi jechu sě chlubiti,
   že každý chce desět Čechóv podstúpiti.
   Mezi Turovem a Opočnem Čechy sě s Šváby snidu,
   Čechové s nimi v tvrdý boj vnidu.
   Nebo málo Čechóv proti mnohu Švábóm jdieše
(10) a mezi Šváby devět hrabí bývalých bieše.
   Však Čechové ctně Šváby pobichu,
   ale mezi sobú všě koně zbichu.
   Čstibor z Úherska, ten tu mezi najlepšími bieše
   a ten mnoho vězňóv dobrých domóv vedieše.


kapitola 97

O Albrechtovi, říšském králi, vrahu českém

   Na léto vrah český Albrecht do Čech počě jíti,
   chtě přěkotem český jazyk zahladiti.
   Chlapi s kosami s ním jdiechu,
   ti všě obilé sieci chtiechu,
 (5) aby Čechy hladem sě rozlezli
   a Švábi by u pustú zemi vešli.
   Hradóv by nemohli držěti
   řka: "My budem u městech ležěti,
   nám z jiných zemí ztravu povezú,
(10) a Čechové hladem s hradóv, z země polezú."
   ......................
   ......................
   Jda do Čech, když sě přěs Rýn poveze,
   Ješek, jeho synovec, na strýci sě sveze.
(15) Ten jinoch šlechetný zabi tu strýcě svého
   a tiem i pomsti krále, ujcě bratra svého.
   Ten Ješek (byl) z sestry krále českého,
   a protož i zbavi Čechy vraha nemilostivého.
   A také že neslušalo, jedno ot svého sníti,
(20) jenž tak nevěrně směl svého sestřěncě zabiti.


kapitola 98

O českých pánóv zlých obyčějích

   Pak sě češčí páni zlých obyčějóv přijechu,
   za kratochvíl v kostky jhrajiechu.
   Z něhož dřéve lotróm za zlé jmiechu,
   toho sě sami náši páni přijechu
 (5) řkúc: "To v jiných zemiech lotři činie
   a velikým bláznovstvím sě vinie."
   Obyčejě sě zlého přijímáchu
   a dobrého nic netbáchu.
   Chceš-li sě čstných obyčějóv ty přijieti,
(10) hlédaj, móžeš-li v kteréj zemi uzřieti,
   by cizozemcě při sobě jměli
   a v svú radu jej pustili.
   By vy sě téhož přijeli,
   toho by úžitek i čest jměli.
(15) Ale ot zlého nečstného obyčějě sě přijieti
   to jest, ztratě čstné jmě, zlé jmieti.
   A přo zlý příklad na svój jazyk již nic netbají
   a za čest v kostky hrají.
   Tehdy sě jechu bez popruhóv kláti
(20) a panny jim za dary počěchu chrústóv sláti.
   Jechu sě cizím paním slúžiti.
   Toho bieše viece, ale mrzí mě mluviti.
   Tak páni svú kratochvíl i jmiechu
   a menší zemi hubiechu.
(25) Neby, kto sě za právo postavě
   ni kto českú čest opravě.
   Páni kostku, klánie plodiechu
   a měščené s hostmi o nich sě radiechu.
   Neb měščené nesmějiechu nikam vyněti,
(30) pro to jim nemohu déle hověti.
   Pan Jindřich a pan Jan v Sedlci biešta,
   Rémunt a Hynek u Prazě svú kratochvíl jmiešta.
   Ty pány Horníci s měščany jednoho dne jechu
   a životy jim otjieti inhed chtiechu.
(35) Toho někteří učiniti nedadiechu,
   však jě tvrdě schovachu.
   Již vidíte, ktož na vysokém stavu jmá výhledi
   a vždy, kratochvíl jmajě, na radě nesedí,
   ten má v svú rukú jistú škodu
(40) i sobě, i svému rodu.
   Ta sě hanba šlechticóm nikdy nestávala
   a ta příhoda jiným chlapóm vnadu dala.
   By chtěli právě rozuměti,
   nedali by jim v Čechách té moci jmieti.
(45) Neustavíčni jsú časové,
   již dnes střiebro dávají, zajtra budú vrahové.
   Chlap svú volí tobě nic nedá,
   pánkajě tobě, svého času hledá.
   Moci-liť, bude kdy s tě býti,
(50) kážeť své i s lichvú zaplatiti.
   Již vidíte, páni, dobré-li ste rady,
   dávajíce Němcóm v zemi hrady.
   By byli vás nejměli kde schovati,
   nedrzli by byli na vy vstáti.
(55) Přietelé těch pánóv dotad sě mučichu,
   až jě však i vypravichu.
   Však za chlapie syny své dcery otdati musichu,
   ale však jim po tom jich děti vrátichu.
   Neb dietky o rocě a málem stařějšie biechu
(60) a šlechetné dietky u Horníkóv zemřieti chtiechu.
   A pro to jě i vrátichu
   a také že přietelé za to mluviechu.


kapitola 99

O korutanského potupení

   Kněz ot pánóv u potupě bieše,
   tak že často jiesti nejmieše.
   Pozva sobě na pomoc rodicě svého,
   Bedřicha, markrabí míšenského.
 (5) Mnohú nevěru činieše:
   že míšenský u mále po zemi jezdieše,
   zemi velmi hubieše
   a nikte jemu toho nebránieše.
   Přěd Hory bez strachu jěde,
(10) ottad pak přěd Prahu přijide.
   Kněz u městě bieše,
   Míšňany do města pustiti chtieše.
   Měščené sě rozdělichu:
   Kokotovici a Volbramovici s Čechy biechu,
(15) Velflovici a Ot kamene s Míšňany sě slichu
   a jim pražské město zradichu.
   Když Míšněné chtiechu tehdy u město vníti,
   jiná strana chtieše brániti.
   Vítek Ojieřovic, ten tehdy na hradě sedieše.
(20) Ten dospěv, vnide u město spieše,
   chtě měščanóm pomoci,
   ale nemože pomoci proti moci.
   Neb Volbramovici s Kokotovici na ospitál běžiechu
   a Míšněné již u městě volni biechu.
(25) Velflovici Vítka na Novém Městě řetězem přěpěchu
   a tu jeho i lidi zbíti chtiechu,
   ale však sě tej síle obránichu
   a koní mnoho ztratichu.
   Ale řetězy biechu přěpěti,
(30) nejmějiechu kady vyněti.
   Tehdy Súdek, silné dietě,
   jednú ranú mečem řetěz přětě.
   Viděch, když na hrad jediechu,
   ano po pánu Vítkovu oři třěva sě vlečiechu.
(35) Volbram ospitál osěde,
   s druhé strany mosta Paulík Libický sěde.
   Oboji mosta dobřě brániechu
   a pro ně měščené vóle u městě nejmějiechu.
   Po tom sě umluvichu
(40) a věžě, ospitála a pražského hrada knězi sstúpichu.
   Kněz hrad poruči Heřmanovi Zvieřětičskému,
   .................................
   do něhož vieru i hrdinstvo vzvědě
   a příslovie ijednoho ot něho nevzvědě.


kapitola 100

Ot míšenského nemilosti

   Pak té nemúdrosti kněz sě dopusti,
   že v tém dni, Heřmanovi hrad otjem, Míšňany naň vzpusti.
   Míšněné sě jechu země hubiti
   a Čechy jmúce žalostívě mučiti.
 (5) Nemohl-li dáti ale korcě ovsa, Čecha zabiechu
   nebo jej jinak v jeho síle zhubiechu.
   Dlani jim prořěžíce, žíni jim provlečiechu
   a tak jě nebožátka po hradu i jinudy vodiechu.
   Kněz, to vida, sě smějieše
(10) ni jim pro to kdy co dieše.
   Vilém Zajiec, nelstivý přietel jazyka svého,
   ten udatný šlechtic je sě želeti toho zlého.
   Dostřěh sě jich, zbi jich mnoho;
   nebo biechu dóstojni toho.
(15) Ten šlechtic věrný Míšňanóm čsti ukráti
   ni sě smiechu viec na tu stranu postáti.


kapitola 101

O českém boji s Míšňany

   Čechy sě přěd hradem položichu
   a na přědhradí Míšňany a Korutany pobichu.
   Tu Vítek Ojieřovic hrdinsky sě jměl
   a ten šlechetný rytieř prvý nepřátely projěl.
 (5) Ale již právě jat bieše,
   by sě neopravil spieše.
   Tu zabichu Tamýka, rytieřě udatného,
   a Čechy jechu Ajnštejnéřě, hrabí korutanského.
   Tu pan Jan po nepřáteléch z Strážě udatně jdieše
(10) a ovšem po nich v hrad vendieše,
   by byl s ním most u přiekop neletěl.
   Na ten boj sem já z města hleděl.
   A když Čechy s Němci boj jmiechu,
   tehdy Čechové Němcě u městě tepiechu.
(15) ............
   ale Němci v svých domiech zatvořeni sediechu.


kapitola 102

O velikéj povodni

   Léta ot narozenie syna božieho
   po tisíci po třech stech desátého
   v rozličných krajích taká vodeň byla,
   jakž mnoho vsí i lidí zhubila.
 (5) V Litomyšli v Heřmanicích tanec i s piščcem vzala
   a ta božie spústa den svatého Jakuba sě dála.
   V druhý den v Kladščě podměstie vše potopila
   a tu na dva tisícě lida ztopila.
   Zvieřata pod Kladsko na kládí řevúce ploviechu,
(10) domové cělí a na nich lidé sediechu.
   To otec ot syna, mátě ote dceře,
   syn ot otcě, dci ot mateře,
   preč plovúce, žalostívě otpuščenie bráchu,
   muž ot ženy, žena ot mužě; nebo svú smrt znamenáchu.
(15) Již tonúce, však v naději druh k druhu sě zpoviedáchu
   a přietelé, po nich hlediece, pláčem vlasy s svých hlav dráchu.
   Pak na dřieví kolébky s dětmi živými nalézáchu
   a domovité věci po dřieví sbieráchu.
   Tiem přáslem voda mnoho vsí zkazila
(20) a mnoho lidí ztopila.


kapitola 103

Ot krále Jana nynějšieho šlechetného

   Po tom když Čechy uzřěchu,
   že v Korutanském statka nejmiechu,
   královnu Elžku za Jana ciesařovicě dachu
   a toho hrabí z Licmburka na královstvie pozvachu.
 (5) Pro Míšňany korutanského vyhnachu
   a Jana z Licmburka králem českým korunovachu.
   Toho, bože, rač dlúho uzdraviti
   i rač jeho, tvorče, naučiti,
   aby miloval zemany
(10) a v svéj radě jměl české pány.
   Nebo s těmi móže čsti dojíti
   a bez nich nemóž země upokojiti.
   Nebo jemu zemanóm uvěřiti,
   nebo se čstí z země jíti.
(15) Pánóm razi múdru býti,
   kdež mohúc, zemi pokoj činiti.
   Neb vám lépe jest zemi samým pokojiti,
   než váši nepřietelé budú vás súditi.
   Dobrých jinochóv v životech nehubte;
(20) nebo vem jich v skóřě třěba bude, to vězte.
   Razi vem, smysl svój při sobě jmějte,
   hostí v zemi nepúščejte.
   Nechcete-li v tom múdři býti,
   bude sekyra na sě dlubny činiti.
(25) Razi vem, přijde-li vem které volenie,
   chovajte sě skrzě les na křivá drva chozenie.
   Coť tiem mieni, sám znamenaj,
   vol z svého jazyka, cizieho nechaj.
   Pomni, čemuť, Libušě jest učila,
(30) jenž v svéj řěči nikdy neskřivila.
   Mnoho by bylo jiného mluviti,
   ale v tom chci dosti učiniti.
   Ta kronika mluví ot narozenie Jezukrista našeho
   do léta po tisíci po třech stech po dvúdcátú až šestého.


©  Academia 1988
©  Česká společnost rukopisná