RUKOPIS
KRÁLOVÉDVORSKÝ

II.
Staročeské zpěvy milostné.

Obrazy na text,
Karlem Jaromírem Erbenem
podle originálu přehlédnutý,
na dřevo kreslil
Josef Manes.
Otisk vydání z roku 1876.
Umělecká Beseda
svým členům
na rok
1918.


Strana 19:
D o s l o v

Když se správní výbor Umělecké besedy usnesl vydati za prémie svým členům na rok 1917 a 1918 Manesův Rukopis královédvorský, nastala otázka, měly-li by se vydati všechny ilustrace: ty, jež Manes pro RK. úplně dohotovil, i ty, které zůstavil jen v náčrtcích, jako se stalo r. 1886 péčí paní Renáty Tyršové a prof. Fr. X. Prusíka nákladem F. Šimáčkovým, či mělo-li by se přestati na ilustracích Manesem samým na dřevo kreslených, jak je obsahuje vydání Jos. Manesem samotným pořízené a nákladem Karla Bellmanna před 55 lety r. 1861 vyšlé jako 1. sešit, kdežto 2. sešit vydán jako prémie Umělecké besedy na rok 1876. Neméně byl jsem jako pořadatel toho vydání na pochybách, co počíti s textem: měl-li by se přepsati podle nynějších pravidel staročeského způsobu psaní, či raději vydati novočeským jazykem.
Pohled na vydání z r. 1861 vzbudil vzpomínky na kolikaletou usilovnou práci geniálního umělce a bolest jeho, kterou musil býti jat, když uviděl to hrozné neporozumění tehdejších vlastenců pro pravé umění národní, projevivší se odběrem pěti (!) výtisků. Pro ně to bylo jen nové, dražší - protože ilustrované - vydání RK., jehož ilustrátor ani nebyl na titulním listě jmenován.
A vzpomínky ty rozhodly. Mělo býti členstvu Umělecké besedy předvedeno dílo, které zůstavilo tak bolestnou památku, aby se viděl pokrok vkusu a umělecké vytříbenosti, který u nás nastal za půl století. Neboť Manes zatím se stal miláčkem celého národa, sdíleje takto osud všech velikých průkopníků nových pravd a směrů: slzy za živa a nesmrtelnost po smrti.
I jest toto nynější vydání Rukopisu královédvorského jak po stránce ilustrační, tak i po textové věrným, piétním otiskem vydání "hrdinských zpěvů" z r. 1861 a "milostných zpěvů" z r. 1876. Přidáno jen na titulním listě jméno Manesovo a do textu pojat začátek Čestmíra, jehož ilustrace se nám zachovala úplně provedena. Jinak necháno vše nezměněno: nedokončený Záboj i neúplnost milostných písní, jichž chybí právě polovice: Kytice, Róže i Jahody. Ponechán i nesprávný název, neboť: "zpěvy hrdinské" v 1. sešitě podávají toliko Záboje, kdežto RK. jich má 10, a v 2. sešitě ponechán mezi milostnými zpěvy Zbyhoň, ač se jinak počítá mezi hrdinské. Ani v přepise RK., jejž Manesovi provedl kongeniální básnický duch, Karel Jaromír Erben, ani v reprodukci jeho nic nebylo opraveno, jakkoliv Erbenova transkripce dnes již jest stanoviskem překonaným. Ale zůstává pro jeho proniknutí a pojímání textu navždy zajímava.
Členstvo Umělecké besedy takto dostává do rukou dobový dokument ceny nepomíjející, stejně památný jako krásný, jemuž bychom byli rádi zachovali i podobu tiskovou; ale to znemožnily mimořádné poměry nynější.
Nuže, nechať se ponořují tisíceré zraky a duše opět v tento křišťálový pramen národního umění a osvěžují jím, potěšují i podněcují k lásce a úctě k jejímu tvůrci i k českému umění a umělci vůbec, aby takto aspoň dodatně byla napravena křivda, která se Manesovi stala od našich otců, a synové jejich ani synové synů aby již se nikdy nedopustili křivdy podobné.
Fr. Bílý.

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ.  II.  Staročeské zpěvy milostné.
Obrazy na text, Karlem Jaromírem Erbenem podle originálu přehlédnutý, na dřevo kreslil Josef Manes. Otisk vydání z roku 1876. Umělecká Beseda svým členům na rok 1918. Formát 37,5 x 28 cm. Počet stran 19.

Knihovna České společnosti rukopisné  [sign. 1085]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná