Karel Čapek
Ještě jednou RKZ ?
1918

Národní listy (roč. 58; č. 2; 3.1.1918; strana 2)

Dalo se čekati, že v jubilejním roce nalezení Rukopisu královédvorského budou slyšány i hlasy těch, kdo - jako zesnulý prof. Píč - odnesli z rukopisného boje neotřesenu svou víru v pravost Hankových nálezů. Vskutku vynořili se zejména v krajinském tisku obhájcové Rukopisu a nyní rozesíláno jest veřejné provolání k národu, podepsané inž. Barešem z Českých Budějovic, jménem "mužů praktického, střízlivého života". "Pravost nejslavnějších památek," praví se tu, "nade vší pochybnost rozhodnuta ve prospěch obou Rukopisů." Kým nebo čím? Především majorem Žunkovičem proti českým filologům, a za druhé chemickou analýzou pergamenu a písma. "Řešení otázky rukopisné ve své podstatě jest vlastně výhradně technického rázu ... Technice jest lhostejno, co jest na pergamenu napsáno: Je-li pergamen a písmo staré, pak nesporně jest Rukopis pravý. Technické zkoušky vesměs dopadly k prospěchu obou Rukopisů, avšak nepřátelé jich nedbali ..." Filologie a literární historie nemá tedy s otázkou pravosti co činiti; zato provolání volá po soudu praktiků a kriminalistů, kteří by vyšetřili děj a okolnosti Hankova nálezu, a stratégů, kteří by posoudili válečnictví v Rukopisech (!). Mimoto dovolává se leták vlasteneckých citů - zcela jako v dobách bojů o RKZ -, podezírá české učence a osočuje celou politickou stranu (realistů) vášnivě a přinejmenším nemístně; neschází ani výzva k hmotnému přispění na připravené publikace o Rukopisech. - K tomu jen poznámka: Rozpor mezi nálezem filologickým (resp. literárněhistorickým) a chemickým v otázce RKZ nedá se odstraniti jednoduše tím, že se popře kompetence jazykozpytu. Jen pro diletantské oči je zkouška mrtvého materiálu průkaznější než důkazy založené na soustavě a organismu historické mluvnice české. Jazyk je, či spíše ve své prvotní čistotě byl stejně uzákoněný a neporušitelný jako příroda. Filologické důkazy Gebauerovy a ostatních byly by vyvratitelny opět jen filologií; žádná chemie, strategie a kriminalistika jich nemůže zrušiti, a proto každý pokus z této strany je námahou předem ztracenou. Dovolávati se Žunkoviče proti českým jazykozpytcům, to této snaze nepřidá serióznosti; a vlastenecká výzva nemá ani býti vměšována do věci, která - ať už zůstane při starém, či bude někdy revidována - je otázkou odborné vědy.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná