Svatopluk Čech
Druhý květ

Z MINULOSTI
Vzpomínky Sv. Čecha na studium v konviktu klementinském.

Strana 137 až 139:

Rozumí se, že i zpěv národních písní měl v nás horlivé pěstitele. Zpívali jsme je v prázdných hodinách o závod v museu i dormitoři, na společných vycházkách dále za město a také v seminářské zahradě i přes důtky představených, když se zpěvný ten hlahol příliš hlasitě petřínskou strání rozléhal.
Pořádali jsme tam někdy pravé akademie. Živě si pamatuji zvláště na jednu. Zvolili jsme k tomu Záboje z Rukopisu králodvorského, jeden soudruh, slynoucí mezi námi jako budoucí Mozart, složil k té básni zvláštní hudební průvod a představení odbývalo se v travnaté roklině, jejíž jedna stráň byla hustě zarostlá křovím. Posluchačstvo stálo a leželo dole na trávě, já pak vystoupil na skalisko, vyčnívající z křoví na stráni, i začal jsem s ohromným pathosem a výraznými gesty přednášeti:

        "Z črna lesa vystupuje skála,
        na skálu vystúpi silný Záboj..."
a když jsem došel k místu, kde "stúpi Záboj najnížeje dolóv a vze varito zvučno", tu stranou houštiny, kde ukryl se před tím skladatel hudebního průvodu s několika zpěváky, zazněla píseň Zábojova, provázená zvuky varita, kteréž ovšem zastupoval nějaký hudební nástroj novověký, načež mu jiný ukrytý zpěvák jakožto Slavoj odpovídal recitativem, - a tak vpadali oba hrdinové básně a později také Luděk do mé přednášky všude tam, kde báseň uvádí jejich vlastní zpěvy a řeči. V zápalu svém jsme ani nepozorovali, že zatím kruh auditoria rozmnožil se o nečekaného posluchače - samého pana vicerektora [dr. František Srdínko], který upozorněn zvuky a hlasy z rokliny, potichu se přiblížil a s úsměvem naši produkci sledoval. Byl to však úsměv blahovolný, a když jsme skončili, zahájil sám první hlučnou salvu potlesku, načež nás učinkující ještě zvlášť pochválil a dodal, proti takové zábavě že ovšem ničeho nenamítá, narážeje tím na obvyklejší, méně nevinné kratochvíle naše. A zasloužili jsme si věru pochvaly, alespoň za ten perný kus práce, jaké nám dalo memorování, jakož i přesné odříkání a odzpívání staročeského textu.
Avšak pro Rukopis králodvorský byli bychom podnikli všechno na světě. Vždyť víte, čím tehdáž byl každému Čechu. A také nám v konviktě byl skutečným paladiem, naší největší chloubou a nejpádnější zbraní proti německým soudruhům, kdykoliv se začali vychloubati duševní povýšeností svého národa nad naším. Ve mnohém jiném jsme museli, aspoň v duchu, s bolestí uznati správnost jejich důvodů; ale byla jedna zbraň, která nám vždy pomáhala z tísně; drahocenný rukopis. Před tím se přece hluboce uklonil a z něho překládal sám velmistr básnictví německého. Němečtí soudruzi, pokud si publicistických projevů všímali, měli ovšem pohotově jízlivou námitku podvrženosti; ale jestliže některý vytasil se s výtkami Büdingerovými, Fejfalíkovými a jiných popěračů pravosti, zasypali jsme ho takovou spoustou protidůvodů a dotírali naň s takovým rozhořčením uraženého nejsvětějšího přesvědčení svého, že brzy malomyslně umlkal. Byli jsme při těch zápasech ve výhodě nejen svou zdrcující číselnou převahou, takže málokterý troufal si podrážditi nás na tomto místě nejcitlivějším, nýbrž i větší znalostí věci; neboť kdežto oni pochytili leda sem tam povrchně nějakou námitku z "Tagesbota", hltali jsme my v pravém slova smyslu, kde co na obranu této věci, pro nás tehdáž nejdůležitější, bylo napsáno. A bylo toho v letech 1859 a 1860 hojně: články, brožury i posměšné písně o Fejfalikiádách atd. Kde co vyšlo, hned to někdo přinesl do konviktu a šlo to z ruky do ruky. Jako vítězné bulletiny létaly od pultu k pultu zprávy o novém nějakém triumfu obránců, jak na příklad Fejfalík hanebnou porážku utrpěl se svým prý nehistorickým bubnem, když mu ten a ten obránce nad slunce jasněji dokazuje, že bubnů ve vojskách českých i jiných užíváno již ve 12. století atd. Hned jsme pak pádnost takových důkazů zkoušeli na nečetných německých soudruzích, neboť mezi námi Čechy pochybovačů tehdáž vůbec nebylo. A znenáhla i na německé naší straně utichal všecken odpor. Žádný z nich alespoň netroufal si zjevně nám čeliti. A my jsme byli přesvědčeni, že útoky na naše rukopisy odraženy jsou na vždy! -"

První vydání vzpomínek "Druhý květ" vyšlo roku 1899.


Svatopluk Čech: Druhý květ
Odlesky přítomnosti a minulosti. Vydala Mladá fronta, nakladatelství ČSM. Praha 1957. Náklad 10400 výtisků. Formát 19 x 12,5 cm. Počet stran 216.

Městská lidová knihovna v Praze  [sign. AA 12295]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná