Dopis Augustina Cordy
2. ledna 1840

Vaše blahorodí,

Rukopis Libušin soud, který mi byl předložen, mám tímto čest zaslat zpět a sdělit to málo, co mi bylo možno zjistit.

Pergamen je vypracován velmi drsně, jak dokazuje jeho krajně nerovnoměrná síla, zřetelné stopy paralelního, světlejšího pruhování při hlazení a jednotlivá tenká místa druhého, třetího a čtvrtého listu spolu s nestejným uhlazením. Na prvním listě je směrem vzhůru také takové ztenčení (původně do větší tenkosti oškrábané) místo, které je možno velmi dobře odlišit od radovaného místa velké iniciály A. Toto ztenčení běží od iniciály a pokračuje paralelně s řádky 11 a 12 a je třeba je jistě přisoudit původní písařově korektuře. Pro toto tvrzení svědčí:

1.  že už nenacházíme žádné stopy dřívějšího písma, které by musely být patrné, kdyby novější písmo pocházelo z doby pozdější a bylo provedeno jiným inkoustem,
2.  barva písma dvanáctého řádku a dřívějších je úplně stejná jako barva ostatních řádků na celé straně,
3.  jednotlivá písmena jsou zcela shodná s těmi, která jsou pod tím a nad tím a jsou i stejně silná.
4.  Je však zcela jasně vidět, že toto místo ve směru dvanácté a třinácté řádky, zejména ve středu, bylo drsné, a že písmena tvořila okolek již při psaní. Tento velmi světle zelený okolek je zde nejsilněji zdůrazněn a často splývají tyto okolky čar jednotlivých písmen nebo dvou písmen sousedních. Na jiných místech rukopisu se objevuje toto tvoření okolků inkoustového písma sice také, ale v míře mnohem omezenější.
5.  Na tomto původně radovaném místě prosvítají také písmena na rubu (str.2).

Jakým způsobem byl pergamen opracován, nelze zjistit, ale zdá se, že nikdy hladký nebyl, ale vždy velmi drsný, tak jak se jeví římské a italské rukopisy. Je také hrubší než středověké. Ještě nyní má hodně schopnosti ke psaní a pružnost.

Pokud jde o inkoust, dá se jej vysvětlit toliko jako železitý, jak nepochybně dokazují jeho zachované spory po reagenciích. Ale jakého druhu tento železitý inkoust byl, nelze rozluštit, neboť nelze dokázat, zda byl připraven ze skalice a duběnek nebo za pomoci železitého mořidla a odvaru ze stromové kůry, protože inkoust sám po otření zmizel a zanechal po sobě jen pamětihodnou zelenou spojitost železa a pergamenových vláken. Teď neznáme žádné takové spojení železa s živočišným klihem nebo jinou zvířecí látkou, ale chemie organických sloučenin jeho druhu je příliš mladá, než aby mohla odpovědět na otázku, jako je tato, a materiál není ke zkoumání dobře použitelný. K poznámce, že inkoust byl původně černý a po očištění odpadl jako prach můžeme ovšem uvést nové zkušenosti; domnívám se také, že mnohými osudy, jimiž listy prošly, by bylo možné, že trouchnivění a s tím spojené kyseliny a chemické pochody vůbec rozpustily, odstranily, změnily nebo úplně zničily pojivo nebo klíh, jenž byl spojen s inkoustem, jak to pozorujeme i nyní na inkoustech připravovaných s gumou nebo klovatinou po okysličení, hnití nebo po utvoření plísně. Je jasné, že přitom silně nanesený inkoust musil ztratit část svého železa proměnou v kysličníky a konečně zcela zmizet, a tento díl byl spolu s ostatními organickými látkami, jež způsobily hnědou barvu písma, když byl rukopis nalezen, otřen jako prach oním často uváděným čistitelem, protože byl zbaven svého klihu nebo pojiva a ležel na povrchu.

Pokud jde o iluminaci písmen, musíme připomenout, že proběhla se dvěma barvami a v různých časových obdobích, a při velmi zevrubném zkoumání bychom se mohli pokusit objevit trojí rozmanitou výzdobu.

Dřívější zdobení bylo provedeno rumělkou, pozdější miniem.

Zdá se, že menší iniciály v řádcích byly první a původní výzdoba rukopisu a jediné ty jsou psány bez použití inkoustu. Jim podobné a s nimi shodné co do stáří jsou malé ozdoby čárové, které doprovázejí jednotlivá písmena po jejich pravé straně, ale už jsou psány přes inkoust nebo vedle něho. Obojí výzdoba je rumělková, jak dokazuje oko i chemické reagencie.

Velké iniciály A, C, V, D na str. 1-4 jsou částečně předznačeny inkoustem a potom kolorovány. A a C (str. 1 a 2) byly označeny jen inkoustovými obrysy a zdobitel vyplnil dutý prostor rumělkou, přičemž nepostupoval příliš pečlivě, jak ukazuje A (str. 1), kde nanesl barvu ještě dále přes výzdobu, kdežto při C (str. 2) nebyl prostor obkreslený inkoustovou čarou zcela vyplněn. U obou písmen uplatňoval svůj smysl pro krásno i svůj talent hákovitými arabeskami a body nebo spíše skvrnami.

V na str. 3 je tak dobře kryto rumělkou a potom znovu miniem, že nad inkoustovou není vidět nic kromě krajního vrcholu pravé části písmena.

D na str. 4 nebylo jen předepsáno jako rámec, ale plně začerněno jako naše novější písmo a zdobitel je celé zakryl rumělkou.

Všechny rumělkové ozdoby se vyznačují tenkým nanesením, matností a zvláštní rumělkovou barvou. Jsou matné, protože už neobsahují klíh, leda v nepatrné míře, a leží vždy pod daleko pozdější výzdobou miniovou.

Že miniová výzdoba je z pozdější doby, je dokázáno takto:

1.  Její lesk, který pochází od pojiva dosud zachovaného; ten byl zmařen v inkoustu a v rumělce,
2.  je nanesena jak na černé, tak i na rumělkově červené písmo,
3.  značky takto utvořené jsou jiného charakteru,
4.  že jí bylo použito k restaurování starších rumělkových ozdob poškozených, jak ukazují zejména velké čtyři iniciály; zvláště je to nápadné u C na str. 2. a V na str. 3. U té první (C) je vidět především inkoustový rámec, na němž se nacházejí ještě stopy prvotního rumělkového vyzdobení; také jsou oba velké body v písmenu nahoře i dole udělány rumělkou a zdá se, že to původně nebyly body, ale kruhy nebo čáry ve formě měsíce, jako je tomu ve formě písmena C, s nímž mají stejnou barvu a chybějící lesk. Pozdější zdobitel vyplnil tlustou čáru C a tyto dva body velmi tenkým, ale silně klihovaným miniem, které dnes prosvítá a silně se leskne.

Touž barvou jsou psány ony podivné značky nebo noty v linkách a na černém písmu, jak ukazuje jejich barva a lesk. Také zdobené místo v řádku 62 je psáno touž barvou a také se ještě leskne, ačkoli se zde objevují jen velmi slabé stopy rumělkového koloritu jako základní linie. Ale také zde dokazuje mikroskopické zkoumání zřetelně, že miniové písmo leží nad rumělkovou výzdobou.

Na předposlední straně, řádka 111, a na poslední straně byly asi řádky rovněž později znovu restaurovány, neboť barva má málo lesku a jiný odstín i charakter než miniové značky na ostatních stranách a zdá se pohledu cvičeného koloristy mladší; ale s jistotou něco takového tvrdit nelze.

Konečně chci ještě připomenout, že starší rukopisy ztratily větší část svého inkoustu zničením pojiva a že zůstal jen inkoust vniklý do hmoty pergamenu nebo papíru nebo do vláken, kdežto usazený a pěknou čerň písmen utvářející díl rovněž opadává, jak pozorujeme u špatně uskladněných rukopisů století dvanáctého a třináctého, ba i čtrnáctého a patnáctého, u nichž často shledáváme místa, kde část vrchně naneseného inkoustu již není a dá se lehce oškrábat a uvolnit.

Inkoust, který v oněch spisech zbyl na pergamenu, a spojil se s vlákny, nejeví se ovšem zeleně jako v rukopise, který zde máme, ale hnědavě, červenavě nebo hnědožlutě; tyto rukopisy však nebyly vydány škodlivým vlivům. Jistě souvisí toto zbarvení také s tukovým obsahem pergamenu, se způsobem jeho opracování, i s látkami, jichž se při tom použilo, inkoustem, jeho ingrediencemi a pojidlem a nemůže být dobře prozkoumáno hlavně pro nedostatek materiálů, které jsou zkoumání schopné a které to potřebují.

To je ,ctěný pane, to málo, které mohu k onomu zajímavému předmětu dodat, a doufám, že to není možná dostatečné, ale také ne zcela bezcenné.

V Praze 2. ledna 1840.

V plnné úctě oddaný CORDA.

Přeložil PhDr. Julius Enders (1994).


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná