Slovník českých dějin
Brno 2000

Strana 539 a 540:

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský (RKZ)
Cyklus domněle staročeských básní, který vznikl na poč. 19. stol. pod vlivem romantického chápání českého národního obrození. Padělky měly dokázat, že před českou středověkou poezií poplatnou západoevropským vzorům již existovala domácí tvorba, která měla ryze slovanské kořeny. R. k. "nalezl" V. Hanka ve věžní komoře děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n. L. a předložil jej 16.9.1817. Zlomek rukopisu obsahoval šest epických zpěvů, dvě lyrickoepické básně a šest lyrických písní. R. z. byl v listopadu 1818 anonymně zaslán nejvyššímu purkrabímu království českého hr. F. A. Kolovratovi-Libštejnskému. Obsahoval dva zlomky domněle staročes. epických básní. Hlavní část rukopisu tvořila pověst o Libušině soudu nad Chrudošem a Šťáhlavem. RKZ byly pokládány za nejvzácnější památky staročes. literatury.

Vlastenecký ráz RKZ - idea obrany proti vetřelcům, idea národní osobitosti - povzbuzoval sebevědomí čes. národního hnutí v boji za národní rovnoprávnost. Básnicky cenné padělky po celé 19. stol. inspirovaly literaturu (J. Zeyer), výtvarné umění (J. Mánes, J. V. Myslbek) i hudbu (B. Smetana). Poznamenaly i historickou vědu, neboť vytvořily mýty, které se pak dlouho udržovaly - viz obraz nejstarších čes. dějin, jak je vytvořili F. Palacký či P. J. Šafařík. První pochybnosti o pravosti RKZ se objevily záhy, jako falza oba R. odmítl již historik a filolog J. Dobrovský.
Teprve 13.2.1886 se v časopise Athenaeum objevily první dva články z pera prof. J. Gebauera s názvem "Potřeba dalších zkoušek RKZ" společně s kritickým článkem T. G. Masaryka. Stati vyvolaly odmítavou reakci konzervativní čes. vědecké společnosti. Spor přerostl v diskusi o principech vědecké práce, přičemž tato diskuse měla vyloženě nacionální a politické pozadím. Proti Gebauerovi, Masarykovi, J. Gollovi, J. Vlčkovi a dalším se postavili V. V. Tomek, J. Kalousek, J. Emler, M. Hattala a jiní. Spor překročil univerzitní a vědeckou půdu a stal se zásadní politickou záležitostí. Na obranu pravosti RKZ se postavili i F. L. Rieger, A. P. Trojan a jiní. V tzv. bojích o R. bylo prokázáno, že RKZ jsou novodobé padělky. Nezvratně to potvrdily nové fyzikálně-chemické zkoušky v l. 1967-1970. Přesto se v několika obdobích objevila recidiva víry v pravost RKZ, motivovaná většinou politicky. Obhájcem R. se ve 30. letech 20. stol. stal například nacionalisticky orientovaný prof. Mareš, jehož závěry zneužili představitelé českého fašismu. Za původce RKZ je považován Hanka se svými spolupracovníky (F. Horčička, J. Linda, V. A. Svoboda).

Literatura:
Ivanov, M: Tajemství RKZ. 1969.
Enders, J.: Rukopis Zelenohorský a Královédvorský, nejdůležitějšími poznámkami opatřené vydání. 1991.
Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Edice K. Nesměrák. 1997.
Urban, J.: Poslední tečka za Rukopisy (nová literatura faktu). 1998.


Slovník českých dějin
Sestavil Libor Vykoupil. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Julius Zirkus. Brno 2000.
©  Libor Vykoupil
©  Julius Zirkus