Vlastenský slovník historický
Sestavil Jakub Malý, mimořádný člen král. české společnosti nauk.
Praha 1876.

Strana 729:

Rukopis, spis rukou psaný, jaké byly všecky před vynalezením knihotisku. V r-ech zachovány jsou nejstarší památky literatury nějakého národu, i mívajíť ony proto velikou cenu jak archaeologickou tak vědeckou. V literatuře české důležity jsou nad jiné dva r-sy, Kralodvorský a Zelenohorský, o nichž učiněna již zmínka v článku o literatuře. R. Kralodvorský, nejslavnější památka staročeské básnické literatury, nazvaná dle naleziště svého Králové Dvoru, kdež jej Václav Hanka 16. září 1817 nalezl v sklepení kostelní věže, uložen jest v Českém Museu. R. tento jest pouze malý zbytek z větší knihy, a obsahuje zpěvy dílem epické dílem lyrické, z nichž některé sáhají původem svým až do časů pohanských, ačkoliv r. sám psán v XIII. anebo nejpozději na začátku XIV. století. Básně tyto, vysoké ceny poetické, dávají svědectví o znamenitém stupni vzdělanosti, na kterém se nalezal národ náš již v dobách nejdávnějších. - R. Zelenohorský, dříve vůbec Sněmy a Libušin soud zvaný, jmenuje se nyní obyčejně od svého naleziště, zámku Zelené Hory u Nepomuku, kde jej v archivu knížete Colloreda nalezl důchodní František Kovář a v prosinci 1818 tajemným způsobem bez oznámení svého jmena zaslal tehdejšímu nejvyššímu purkrabímu Frant. hraběti Kolovratovi, který jej odevzdal právě tehdáž založenému Museu českému, kde až doposavad se chová. R. ten klade se do IX. století, a jest tedy nejstarší památkou nejenom literatury české, nýbrž vůbec slovanské. Obsahujeť dva zlomky básní epických, první kratší a jen devět veršů čítající jest konec básně, která nejspíše nějaký sněm líčila. Druhý 112 veršů obsahující, líčí známou národní pověst o moudré dceři Krokově Libuši, jak se dva bratří o dědictví po otci pohádali, a jeden z nich, nespokojen s výrokem kněžny Libuše v té při, ji pohaněl, což jí pohnútkou bylo, panenství se zříci a vyvolila si za manžela oráče Přemysla, zakladatele nazvaného po něm rodu panovnického v Čechách. I tento r. má velikou cenu, a to nejen básnickou, ale i historickou. Oba r-y byly co do pravosti v mnohou pochybnost brány, avšak skvěle obhájeny.


Strana 439:

Literatura
... Máme posud, ač velmi řídké, písemné památky, které mají na sobě ráz čistě národní, rukopisy Zelenohorský a Kralodvorský. Básně tyto, sahající částečně až do časů pohanských a vynikající jemným citem a jarým jazykem, jsou jediným pozůstatkem bohatého básnictví národního, které byvši od pradávných dob horlivě pěstováno, během XIII. století svého vrchole dostoupilo a hlasitě o tom svědčí, jak vysoký byl stupeň původní vzdělanosti předků našich. Básně tyto jsou nerýmované, složené veršem volným, a mají velikou podobnost s junáckými zpěvy srbskými, jakými podnes oslavuje národ ten své reky a hrdiny. Národní básnictví české mizelo tou měrou, jakou se v Čechách šířilo vzdělání západní, latinsko-křesťanské, které básnické mysli nových předmětů a vzorů poskytovalo. Vznikající na jeho místě básnictví umělé bylo dvoje, duchovní a světské. ...


Vlastenský slovník historický
Sestavil Jakub Malý, mimořádný člen král. české společnosti nauk. Praha 1876. Nakladatelé: Knihosklad Rohlíček & Sievers knihtiskárna v Praze.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná