Zlatá Praha
1886-1887

Zlatá Praha, ročník 4., číslo 18. (25.3.1887), strana 275:

     Zákopníkům přenárodnění
    "Gore ptencem, k nimže zmija vnori..."

   Kde štvaná klesá laň, tam tíhnou vrány...
   Ó příznivý jste vybrali si čas,
   kdy zlobou hnán svět prchá z míru brány
   a satan zhasiti chce slunce jas...
   Proč přišli jste, vy prorokové bludní?
   Proč kal metáte v křišťál našich studní?
   Proč otravný po Čechách střete kvas?

   Aj, pěkně jste se shodli, chásko smělá,
   jak otrhati vlasti outlý květ,
   jak schytať pěvců sbor, jichž duše skvělá
   jí v úkoj žalu písně hodlá pět;
   tak přišli jste, jak vlci s ovčí koží -
   ó že vás nezasáhla střela boží,
   než vytím svým jste pohyzdili svět!

   Vás věru nezrodila matka česká;
   spíš netvorná, zlo sálající saň,
   jež nad hlavou nám perutěmi tleská
   a stále žádá české krve daň.
   Kéž v národě juž vstanou bohatýři:
   zde mocný Trut, tam jasný světec Jiří,
   a pravdy ostřím rozpoltí vám skráň!

   Co chcete zde, vy pávové, ač kusí,
   když pro posměch vám svatá naše vlasť,
   když otcův mrav, jich hněv i zpěv vás dusí?
   Lva lapiť toužíte snad v krysí pasť?
   Proč v posměch jsou vám předků slavné doby?
   Proč przníte jich pomníky a hroby
   a děti vábíte jim ve propasť?

   Vy Zábojů z nich míť si nepřejete,
   leč Vestoňův a rabů chtíčů svých;
   vždyť do voznice nepřátely jeté
   a do jich stop a do bezedných ryh
   nám mocí ženete tu milou mládež;
   nechť zapadá ve vlasti svatokrádež,
   vy zrcadlem svůj stavíte jí hřích!

   Proč díte jim: "Vlasť nepřátel je větší,
   jest slavnější, mdlý slávy synu, viz,
   zde každý kámen o tvé bídě svědčí,
   tam blaho kyne u bohatých mís,
   tam síla jest: vše meče má a kopí,
   zde čela znoj jen ostří rýče kropí,
   zde prací mřeš, tam válkou vládnul bys!"

   Proč přišli jste, když cizina vám více
   a vznešenější nepřátelská zášť
   a nad vlasť matku cizí souložnice
   a nad hvězdnaté nebe s řády plášť?
   Proč přišli jste, proč dlíte, kdož vám velí?
   Však Bůh a vlasť a lid vás neoželí,
   ba z těch vás dávno proklel každý zvlášť!

   Zda volal vás kdo do rodiny Čechů,
   nám na pomoc pospíšit s různých stran?
   Vy sami přišli jste, leč pro neplechu,
   a strhali jste obvaz našich ran,
   by po staletích ukrutněji zely;
   vždyť tu, kdy nejvíce jsme krváceli,
   své poštvali jste na nás hejno vran.

   Ó jděte, jděte, vrahů štítonoši!
   Co žádá zde váš poběsilý dav?
   Snad na věžích zas uviděti v koši
   skráň krváceti jasných českých hlav?
   Či popírané páliť chcete knihy?
   Či v kmen náš sekať věčné smrti líhy
   a do zálohy vlkům hnáti brav?

   Pryč, chásko, pryč! - hle, kterak vztekem dupá -
   před světa hanbou v onu prchni skrýš,
   jež ve tmách hostí ducha tvého - supa -
   k těm, kdož nám stokrát rvali srdce již;
   až drahou vlasť zas ovineš nám mraky,
   pak jista buď, pak odkopnou tě taky,
   nechť k hanbě své je nyní velebíš!

   My dále věrně bojovati budem
   za veškerý nám svatý otcův skvost;
   což na tom, zve-li nepřítel jej bludem
   a závistí-li padá v nemilosť;
   my všickni: kmet i muž i jun i dítě,
   chcem vítěziť neb umříť na svém štítě,
   kol hlavy zář a lauru ratolesť!

   A ty, zda věříš, krvi naše mladá,
   že Bůh a vlasť a národ nejsou nic?
   Snad dravčí jed ti v outlé srdce padá
   a pochybnosť zří z jasných zřítelnic?
   Či dbáš těch svůdců vystrojené řeči
   víc než rekovství otců, padlých v seči,
   jimž ondy stejná zrada vyšla vstříc?

   Ó vzmuž se, vzplaň, ty zoro naše drahá,
   z těch léček chlebem navnaděných spěš!
   Což nevidíš, jak klam jich v nebe sahá,
   jak ondy na Sennárské pláni věž?
   Ó pryč, ó pryč, než Bůh svou hněvu střelou
   vše náhle rozmete, než krví vřelou
   svých svůdců platiť budeš mrzkou lež!

   Zpět! Matce vlasti na srdce vlož hlavu
   a slyš, jak smutně děsným chví se snem;
   ó braň jí, braň, než luze na popravu
   ráb vyvleče ji v hrozném pychu svém!
   Ó spěš a křídly nadšeného ducha
   ji kryj a chraň a vnes - ó nebuď hlucha -
   ty věrna budeš-li, pak nezhynem!

               Adolf Heyduk.

Adolf Heyduk   (6.6.1835 - 6.2.1923)   Básník.


Zlatá Praha
Obrázkový časopis pro zábavu a poučení. Ročník IV. (1886-1887). Redaktor: Ferd. Schulz. Majitel, vydavatel a nakladatel J. Otto. Tiskem knihtiskárny J. Otty v Praze, na Karlově náměstí č. 34n.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná