František Kolda
Závěrečná slova o Rukopisech
Odpověď na poslední námitky literárně-historické
Praha 1932.

I.

Jsou důvody literární historie neklamné? Úvaha Ferdinanda Strejčka o Rukopisech ve "Zvonu" je zajímavá, postrádám v ní však usvědčujících důkazů předpokládané skutkové povahy činu. Usuzovati neomylně, "že nebylo v starých dobách možno, aby se básnické plody, velkého rozpětí časového - sešly v jediném souboru" a vzíti za důvod - nesnadné spojení, znamená, že k důkazům "bubnovým", proužkovým i jiným, přibývají nové: komunikační. V universitní knihovně takový soubor "Carminum bohemicorum" (Sign. Oec. 73.14-I) byl a zmizel. - Když víme, že Mlada, dcera knížete Boleslava již r. 967 překonala komunikační obtíže cesty do Říma, totéž sv. Vojtěch a r. 1038 opat Božetěch, neobstojí příklad cesty z Prahy do Turnova. Král Vladislav byl s Čechy v Italii třikrát ve čtyřech letech (roku 1158, 1161 a 1162) hle, jak teorii hravě ničí - fakta!
Nebylo "rhapsodů"? První známý český joculator - pěsnotvoř, byl Dobrata, za knížete Vladislava I. (+ 1125), obdržel statek Zalažany u Vysokého Mýta. - Druhý byl Kojata v Dobřetíně v jižní Moravě za Soběslava II. r. 1176. - Další dva: Chunradus ve Valově u Prahy a Zunglo, vlastník zboží v Cetomicích a Znojmě, oba kolem r. 1253. - Viz "Echtheit" str. 100-103, kde Jirečkové také připomínají Petra ze Žitavy, popisujícího korunovaci Václava II. r. 1297 a tance, hudbu, zápasy, běh; zpěváci zpívali a recitovali básně, kterým lid se zálibou naslouchal již ve XIII. století. Úzká oblast krajová neobstojí tedy zase před fakty. -
Z předpokladů a kombinací, že literární plody lidové poesie začaly zajímat teprve v 18. století, nevyplývá žádný důkaz o falšování Rukopisů, když je prokázána kulturní úroveň již r. 1125 Dobratou. Jak naivní je připomínati Dobrovského, který po úpadkové době národa, tápal z extrému do extrému, jsa ještě štván Kopitarem a Zimermannem, nehledě ani k jeho občasné duševní pomatenosti. Již historik Pekař usvědčil Dobrovského z těžkého omylu.
Na dobu probuzeneckou vrhnouti těžké podezření a z předpokladů osnovat špatný skutek, je odvážný čin, rovnající se utrhání na cti; kde jsou však pro tyto domněnky nějaká přesvědčující fakta?
Již Antonin Veselý v "Čsl. Republice'" se odvážil tvrzení, že věda usvědčuje Hanku jako skrytého zločince, vybízeje k napsání románu, aby prý jeho jednání bylo lidsky pochopitelné. - Není toho již třeba! Vše, co o Hankovi do dnes odpůrci Rukopisů napsali, je pouze veliký román. Kapitoly jsou psány různými účastníky i zvučných jmen a psalo se na pokračování, jako byl psán jeden veselý, ale neškodný "Cancbuch".
Hanka neznal ještě dne: 25. srpna 1817 celé sto pravšedních slov staré češtiny, které mu teprve Dobrovský ve "Starobylých Skládáních" vysvětlil (ČČM 1870 str. 313-17) a za 3 týdny "měl" hotové staveršové, divukrásné básně. Jazyk těch básní je totožný s "Legendou život sv. Kateřiny", která se našla teprve r. 1850 ve Štokholmě a ve které jsem zjistil dne 12. září 1927, že tají v sobě celou "Róži" a fragmenty "Opuščené, Jaroslava, Ludiše i Čestmíra". To jsou fakta pracně zjištěná ve 3519 verších "Kateřiny". Není divné, že prvých 500 veršů, které 33 let po nalezení Rukopisů dr. Pečírka ve Štokholmě opsal - se v Praze v Museu ztratilo a tiskem že vyšla teprve r. 1860? Divnější je, že literární historie pramen tak vzácný bagatelisuje a běhá ve starém, začarovaném kruhu.
Již Šafařík v Č. Mus. r. 1847 str. 309 usoudil z leg. o dvanácti apoštolích, verš 110-111 na jednu básnickou školu s Alexandreidou (Šf. verš 45-46); či naučil se Dalimil r. 1314 veršovat sám ze sebe? Jistě, že verše vznikaly u nás ze vzorů latinských. Češi studovali v Paříži a Bologni. Z Kristianovy latinské legendy poznáváme určitou kulturní úroveň již za sv. Vojtěcha. Jak to, že vzdor špatné komunikaci pronikla Kristianova legenda až do Ruska?
Dobrovský ani Jungmann neznali ještě r. 1825 "Stillfrieda"; byl přivázán ve svazku "Miscellaneen", ve kterém se nalezl "Jovian" teprve r. 1862 - Hanka ovšem "Ludiši" udělal ze Stillfrieda již r. 1817. - Dominikánský mnich Julian byl kolem 1240 v Suzdalu a jemu se přičítá vznik pověsti o zavraždění tatarské princezny. Byla to však vnučka knížete Michaela Vsevolodoviče, který utíkal před Tatary, což teprve r. 1843 otištěním polské Volyňské kroniky stalo se známé. Hanka i to "znal"; neboť historický fakt až 26 let po nalezení RK zjištěný, je v textu Jaroslava téměř doslovně:
 
      Rukopis Král.:
   Diviechu sě Němci krásě také 
   zavidiechu bohatstvo jéj velim,
   vypadnuchu na niu drevy, 
   zabichu ju i pobrachu sbožie.

      Kronika Volyňská:
   Uzřevši - že Němci,
   jako tovara mnogo jest
   izbiša jemu ljudi,
   i tovara mnogo otjaša
   i unuku jego ubiša.

Co tomu říká literární historie? Najde to v "Echtheit", str. 158-161. - Brentanova výtka, kterou naši buditelé nesli "velmi nemile", je pane Strejčku, špatný vtip, jako ta "oslava Sternberků, palčivá myšlenka Hanky" - plané kombinace o Jungmannovi a mladých vlastencích. Fakta přesvědčují a domněnku nevydávejte nikdy za pravdu! Skrytá narážka "Jungmann byl nesporně rozený básník, ale od doby vydání RK jeho múza se odmlčuje...", je výrok, který by bezděčně potvrzoval úsudek hitlerovského listu o našem národě. je-Ii věda v koncích s Hankou, pohaní bez důvodu i památku velikána probuzenecké doby.
Pověstné české flagelanství musí již jednou přestat; již Dalimil znal Němce dobře - nezměnili se! Literární historii doporučuji studovat Pečírkovu "Kateřinu", Spinovu "Die altčech. Katharinenlegende", dále "Echtheit" bratří Jirečkových, "Legendu o sv. Kateřině" od J. M. Černého; snad by neškodil ani můj "Důkaz o pravosti RK" a poslední moje práce "Rukopisy a věda". Je dobře o všem se přesvědčit, kde jsou prameny citované a pak se literární historie vyvaruje - omylu a nebude své domněnky vydávati za pravdu o Rukopisech. -

II.

Neslavné tažení proti Rukopisům končí naprostou porážkou teorie Flajšhansovy, který klade již jen chabý odpor v rozčileně psané brožuře "Jak to vlastně bylo?" Autor opustil své filologické vývody, přeskupil a zabíjí taktiku historika Golla. Je příznačné a málo vědecké rčení, že za výklady a tvrzení cizí nepřijímá zodpovědnosti. Zbavuje nás povinnosti na ně odpovídati.
Pro posouzení věci poslo6ouží citát (str. 6) Flajšhansovy brožury, odst. 3.: "Přináším také jednotlivé důvody, ale nekladu na ně váhy. Osobně jsem přesvědčen, že postačí jeden jediný důvod k důkazu nepravosti; ve své práci jsem také výslovně uvedl, že např. slovo tábor stačí samo pro poznání falsa každému historikovi; jsem zrovna tak přesvědčen, že filologu postačí výraz "v pochládečce" sám jediný k témuž důkazu. Ale, opakuji, nekladu na tyto jednotlivosti, sebe důležitější, váhy vůbec. A nekladu také váhy ani na chemické zkoumání či názory paleologů, nekladu váhy ani na písmo nebo na jednotlivá čtení. (!!) Držím zde metody (!!) Gollovy, tak málo chápané." Jaká je v tom logika?
Dalo by se trefně odpověděti "Aj Luděče!" Nebudeme se však držeti ani metody Zábojovy a ponecháme odpůrci "pochládeček", aby tou básnickou licencí ochladil - svůj žár. Výtka "v pochládečce" týká se jen "Písně pod Vyšehradem", nikoliv Rukopisů. -
Zbývá tedy "tábor"! Je mnoho v sázce a odpůrce čeká těžká porážka. - Ve staré bibli jsem již za svého dětství četl o hoře Tábor v Palestině, při proměnění Krista: "Pane, zalíbilo se nám zde, chceš-li, rozbijeme zde tři stany, Tobě jeden, Eliášovi jeden a Mojžíšovi jeden." Do dnes mi utkvělo v paměti, že ty - stany na hoře Tábor měli "rozbít" a bylo mi to divné. - Hora Tábor je tedy název biblický; je o ní zmínka v doplňku evang. sv. Lukáše.
Paprocký, v kapitole "0 stavu městském" (str. 53), poučí odpůrce o vzniku názvu "tábor" v Čechách: "V kraji Bechyňském roku 1418, při slavnosti velikonoční, scházelo se množství lidu na jednu horu, kteréž říkali Tábor a tak se pobízeli řkouce: pojďme na Horu Tábor! O seslání sv. Ducha, sešlo se toho lidu na Horu Tábor okolo čtyřiceti tisíc mužů, žen a dětí." - Na str. 58 téhož pramene "Jan Žižka přivinuv se k Táborům, kteří ho přijali za hejtmana a na ten čas - r. 1420 zakládali Město na hoře Tábor". -
Nynější město vzniklo tedy na vrchu biblického názvu Tábor a teprve o dva roky později! - V téže kapitole, str. 61 je název Hora Oreb - shromaždiště lidu Sedleckého.
V dnešním Táboře je rybník Jordán, za Táborem údolí Josafat a v Jistebnici: potok Cedron. Nejsou to biblické názvy? Mimo Maďary a Turky, znají však i Bulhaři název "tábor" pro vojenskou, pohyblivou skupinu! Teorie, že slovo "tábor" se rozšířilo teprve se slávou husitských vojsk, se zhroutila. Flajšhansův jediný a poslední "historlcký" důkaz je vyvrácený!
Hora Tábor v Palestině; stany při proměnění Krista i "tábor Tatar" nejsou anachronismy r. 124O - neboť již před Husity se vyskytuje v Čechách místní název biblického původu. Paprocký zaznamenal v "Posloupnosti biskupů" (str. 297): "Léta 1145 biskup Olomoucký - Jindřich, kostel v Litomyšli založil a dal mu jméno na Hůře Olivetské." - Že název "tábor" zvěděli Bulhaři již dříve, než si ho Turci a Maďaři osvojili, a než se k nám s křesťanstvím dostal, je jisto.
Uvedl jsem již ve své knize "Rukopisy a věda", že historik Goll je V. Flajšhansovi "vůdčí hvězdou" - přiznávaje to, pustil filologii, opřel se o historii a ztroskotal opět! Na někdejším obránci pravosti, plní se - jeho vlastní slova "kdo o pravosti Rukopisu pochybuje, kope si sám hrob". - Jako pohotový obránce měl mnohem více štěstí a noblesy, jak vidno z jebo starého spisu "Boj o Rukopisy". Nezůstal však důsledný ani v otištění své přednášky v "Historickém klubu".
Odmítám rozhořčeně "metodu" i zaujatost v projevu "Kolda nevyhledal nic", a jen proto jsem předložil své práce otevřeným listem České akademii věd a umění, aby zvážila zvláštní úroveň, jakou zaujal V. Flajšhans při řešení svého problému.
Ježto se prof. dr. Mareš ve své "Pravda o Rukopisech" zmínil o některých mých výzkumech, ironisuje to Flajšhans způsobem, vědy málo důstojným. Prohlašuji tedy, že za přítomnosti B. Střemchy koupil jsem u Taussiga v r. 1927 Pečírkovu leg. sv. Kateřiny a současně "Die altčech. Katharinenlegende" prof. Spiny. - V "Čechu" jsem uveřejnil část svých nálezů. - V brožuře vydané v listopadu r. 1927 "Důkaz o pravosti Rukopisu Královédvorského", je resultát mého zkoumání obou publikací: otisk dvou stran Pečírkovy leg. Kateř., na kterých jsou zjevné fragmenty II. sloky "Róže", části "Opuščené" a "Ludiše", s označením čísel veršů a shod s "Jaroslavem" a později, ve II. vydání i s "Čestmírem". - Když autor legendy nalezené r. 1850 znal zpěvy RK již r. 1355, v době Karla IV., nemohl je r. 1817 nikdo falšovat - legenda byla ve Štokholmě a v latinském textu ony shody nejsou.
V knize "Rukopisy a věda" (str. 50-51) cituji verš 142 "Jaroslav" RK, kde slůvko "zapreti" jsem vyložil dle "prieta", leg. Kat. na překážku, neboť noc se téměř vzpříčila, stala se překážkou zrakům bojujících. V. Flajšhans ironisuje zmínku prof. Mareše o mém "přirozeném citu pro český jazyk" - prý jsem "prostě opsal mylný výklad" Spinův. - Neopsal! Spina 112a, (slovník): prieta = Streit = boj, spor; tedy hrubá nepravda Flajšhansova i jeho vědecký nález (str. 37-38) "noc zaprsieti zraky zapolena" Hanka (prý!) zcela správně přeložil "zahrozí". Smysl ovšem není dost jasný a - výklad dosud neznám". - Tak Flajšhans, jehož hluboká moudrost a objektivnost má býti trvale již - zvěčněna v publikaci Historického klubu. -
Ve filologickém časopise píše prof. Weingart že "Legenda o sv. Kateřině září jako hvězda první velikosti - epos evropské úrovně". To hlásám v "Čechu" již pět roků!


František Kolda: Závěrečná slova o Rukopisech
Odpověď na poslední námitky literárně-historické. Praha 1932. Knihkupectví - V. Kotrba - Nakladatelství. Formát 10,5 x 16 cm. Počet stran 8.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná