Jan Kollár
SLÁWY DCERA.
Báseň lyricko-epická w pěti zpěwích.
1852

Básně drobnější.
Strana 11 až 12:

    Kralodworský Rukopis.
         (Hankowi.)

   Takliž si wěčnau hned w zniku záhubu
   Mému přisáhla Štěstěno národu;
    Časům by syn spal, zlým dadauci,
     Otce drahé za kořist památky!

   Řek má Homéra, s Bardy si hrá Němec,
   Kde Hekla soptí tamť Osian zněje:
    Jen náš uchem wnuk darmo bystrým
     Háje němé Slawjanů nasléchá.

   Nám zmizly, ó, žel! skutky našich dědů;
   utichly hlasné za svobodu hromy;
    roztřen slepou s jménem patou již
     prachtě za vlasť hrdinů bojovných.

   Kde ples radosti zněl, snad úpí žalosť,
   kde zbraň svobodná, teď řetězů hrkot;
    a struna předků svých otrocké
     znedbala šrámy hojiť potomků. *)

   Wy wěštci dáwní, jimiž zwuky Bůh w jazyk
   Wkládal, by swau wy w ně ste duši wdechli;
    Hlahol co perwý ste slawjanský
     W šat století winuli kde pak ste?

   Nemáli písní harfa waše pro nás?
   Aspoň swých ohlas pošlite nám zpěwů,
    Labuť w posledním ještě truchlé
     Aumoru sladce těší sirotky.

   Aita! co slyším od Dworu Králowé?
   Perst z oblaků ční, teď wece jsau cosi:
    Patřím a we mhle zmizlo heslo:
     Příteli! příteli! tam se berme.

   Zde jsau zde! w krásném wiz hle leží hrobě;
   Smím jichli temné tknauti se zástěry?
    Ai jak sloní mi truhlu záře,
     W níž s waritem swazeček zpěwů jest.

   W chrám jim newinná, jak z hory Sinai
   Deskám tajemným prostota ustlala;
    Strážné kopí a zbroj stawiwši
     Žižkowu jak cheruby swaté k ní.

   Wzhůru, pociťtež pětstoletí spalí
   Čestmíre s Oldrau, Záboji, Jarslawe!
    Wás, slyšte, wás k padlé měděnný
     Wlasti jazyk wěže této křísí.

   Sem rýl a jemných cožkoli nástrojů
   Zniklý wywábil důwtipu Herkulán:
    By šťastně křehký poklad autlé
     Mládeži, co w puku kwět, se rozwil.

   Ať samowraždnau wíc do cizé nohau
   Neskáče, nízké přes ploty, zahrady;
    Nýberž z domácí, w spolku jarním,
     Wětwe si píšťaly ke hře krautí.

   I wy, kdož swých ste, starci bohů haslé
   Ohniště uzříc zaufali, wraťte se:
    Nowau založme z těchto dáwné
     Si zbořenin wzdělanosti pewnost.

Poznámka:
*) Censura r. 1821 vymazala třetí a čtvrtou sloku, a posud ani ve vydání nejnovějším otištěny nejsou. Sloky ty zachoval nám František Lad. Čelakovský v dopise, poslaném v srpnu r. 1821 Josefu Vlastimilu Kamarýtovi, napsav mu: "Tyto dvě strofy censurou vymazané vlož do ódy Král. ruk. mezi 2. a 3. strofu."


SLÁWY DCERA. Báseň lyricko-epická w pěti zpěwích.
Od Jana Kollára. S přídawkem básní drobnějších. Wydání obnowené a rozmnožené. We Wídni. Tiskem P. P. Mechitharistů. 1852. Formát 19,5 x 12,5 cm. Nestránkováno.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná