Dr. Arnošt Kraus
Královédvorské povídačky.
1912

Strana 52 až 70:
P Ř Í D A V K Y.
I.

KRÁLOVÉDVORSKÉ POVÍDAČKY.
(Königinhofer Geschichten. Čechische Revue, V. ročník,
2. sešit, dotištěný dne 15. dubna 1912; str. 137-153.)

Abychom porozuměli nejnovější fasi v dějinách našich podvržených rukopisů - a je nejnovější fase, ačkoli by se mohla a měla považovat akta za dávno uzavřená; jako v sešitových románech jeví se stále nová pokračování možnými: mládí, sláva, tvrdé boje, vítězství, nové útoky, zdánlivá smrt, vzkříšení, nové churavění a poslední pomazání, smrt, pohřeb a do pekla vzetí, a konečně přece jen ještě jedna veselá existence další v podobě strašidla - abychom tedy porozuměli této nejnovější fasi, je třeba vrátit se do velmi, velmi vzdálené doby, o plných pětapadesát let nazpět.
Tenkrát, v lednu 1857 rokovala v Českém museu komise, pověřená zkoumáním pravosti staročeské památky. Čteme zprávu o činnosti této komise, která byla podána již dne 17. února 1857, dík patrně zcela zvláštní pomalosti musejní byrokracie, teprve v ročníku 1858 Časopisu musejního (str. 136-137) drobně tištěnou a nadmíru lakonickou, nemyslili bychom ani, že by to bylo obecenstvo zajímalo.
A přece bylo rozhodnutí důležité: v "milostné písni krále Václava", zlomku, který se známou německou písní tohoto krále českého v heidelberckém rukopise tak dalece souhlasil, že patrně byla jejím originálem nebo překladem, v tomto rukopise, považovaném od r. 1819 za památku 13. století, budily "na první pohled písmo a inkoust pochybnost; a toto podezření rostlo, když dokonce pouhým okem a více ještě lupou poznány stopy staršího, vyškrábaného písma, které bylo lze osvěžit při chemické zkoušce. A to starší písmo palimpsestu bylo - z patnáctého století. Píseň milostná byla tedy moderním podvrhem.
Téhož překvapujícího výsledku došel Moriz Haupt deset let před tím srovnáním českého a německého textu, moha ukázati, že onen se shoduje přesněji s novodobým obnovením písně milostné než s středohornoněmeckým prvopisem. Již r. 1850 Danzel ve svém "Lessing" to Čechům zlomyslně vytýkal a mladý učenec moravský Feifalík v prosinci 1856 přednášel o tom v král. české Společnosti Nauk a žádal chemicko-palaeografickou zkoušku. O rok později pak uveřejnil studii o Václavových německých písních milostných a o české písni milostné ve Spisech vídeňské akademie, která úplně objasnila původ této a patrně také byla příčinou, že se odhodlali k dlouho odsunovanému uveřejnění protokolu.
O této shodě však v protokole se nečtlo nic: ani slova blahopřání nebo uznáni pro učence, jejichž výsledky badání tak skvěle byly ověřeny; žádné tvrzení, které se pojilo k této památce, nebylo vzato zpět, nebylo vůbec zúčtováni s literárními dějinami. Odtud tato mlčelivost?
Příčina byla velmi prosta: proti literárně historickým důvodům byly činěny námitky; snad byly ne-li veřejně, tedy v kruhu soukromém zesměšňovány, pro rukopis to bylo dosti lhostejno, ale pro lidi kolem něho, pro profesory, kteří o něm přednášeli, učence, kteří jej rozebírali, úředníky musejní, kteří jej ukazovali, bylo to tvrdým soustem, že nebyli tak bystří a učení jako ledakterý mimostojící badatel; zde se přiznat k svému omylu znamenalo odprosit, a to ani nejhodnější děti rády nečiní.
S chemickou zkouškou bylo to zcela jinačí. Kdo proti Bohu a Novgorodu? Chemickou zkouškou píseň milostná z literatury české zmizela, ale ti, kdo v ni věřili, mohli pokrčit rameny a říci, že je tu právě vis maior, na niž nemohli myslet: o literárně historických důvodech mohli i nadále mluvit tak s hora, že bylo možno (jako činil J. L. Hanuš v knize, vyšlé r. 1868: Die gefälschten böhmischen Gedichte aus den Jahren 1816-1849) tvrdit, že existovala přese vše pravá stará předloha takové písně milostné. Tak byla české literatuře stará památka jaksi bezbolestně odňata; v chemické zkoušce byl nalezen nejhumannější způsob vykonání takového rozsudku.
Hned jej také aplikovali na jinou památku, o čemž ovšem v protokole uvedeném nestálo nic, co však přes to zmíněný spis Hanušův předpokládá jako všeobecně známou věc; také jiná staročeská milostná píseň "píseň pod Vyšehradem" jevila se palimpsestem, jehož hnědočerné písmo, nanesené tuší, mizelo při nejmenším navlhčení.
Zdá se dokonce, že chtěli při té příležitosti zkoumat také jiné památky; list Šafaříkův, často citovaný, mluví o tom, že dvě hanebně propadlé básně ještě budou asi následovat jiné. Ale guillotina pracovala příliš bezpečně, a vyhnuli se nebezpečí útěkem; mimo ony dvě památky zdá se, že roku 1857 již žádná nebyla podrobena chemicko-palaeografické zkoušce.
V povídce E. T. A. Hoffmanna "Louskáček a král Myšák" čteme episodu o Loutkově, kde se žije velmi vesele. Když však si občané přespříliš vyhazují z kopýtka, vyleze purkmistr na trdlovec a volá třikrát: "Konditor!", což je jméno hrozné a tajeplné moci, jejímž pouhým jmenováním se utiší největší hluk cukrových loutek; v české literatuře byla také kouzelná říše, krásnější než marcipánový zámek s kandisovou loukou a řekou limonádovou, bylo radostí se v ní procházeti, jenom se nesmělo po r. 1857 hýřit přespříliš, jinak zaznělo jako z minaretu mrazící volání "Chemická zkouška".
K tomuto Loutkovu daleko nepatřila celá staročeská literatura; ani vzorně rýmovaná Alexandreida a zlomky legend, které lze datovati r. 1306, ani objemný Tristram, ani hojné moralisující a satirické básně doby Karla IV. nebo vynikající alegorie Smila Flašky z Pardubic nebyly ohroženy nejslabším chorobným nátěrem bledé pochybnosti, ačkoli representovaly zcela značnou literaturu, jaké mnohý stejně četný německý kmen a mnohý četnější národ než Čechové nemohl postavit nic stejně cenného po bok. Ale z této části literatury také neměl nikdo pravé radosti, vyjma filology, a těch bylo pořídku; velkému voji laiků se tato díla, zejména jak vydal Hanka jejich špatné otisky na pijavém papíru, znechutila; každý třetí řádek jevil obtíže, žádal výklady a překonal-li to někdo, teprve neměl potěšení. Ty věci byly tak středověké a lidé smýšleli moderně, byly prakatolické a oni osvíceni, byly stavovsko-šlechtické a oni demokraty, byly absolutistické a lačnělo se po svobodě, byly pedanticko suchopárné a blouznilo se romanticky o přírodě a mystice... Takové básně nemohly přirůst k srdci čtenářů, ani když se ve "Výboru", velké staročeské čítance, vyjímaly typograficky lépe. Kdyby se byl někdo vytasil s tvrzením, že jindřichohradecký zlomek Alexandreidy nebo Tandariuš nebo (což bylo pravdou) druhý list legendy o sv. Prokopu je moderním podvrhem, bylo by to snad vzbudilo živý zájem, ale ani v nejmenším by se nebyli nad tím rozčilovali a byli by rozhodnutí klidně přenechali odborným učencům. Myšlenka, že je nutno zkoumati tyto věci, jsou-li pravé, byla by se každému jevila tak směšnou a lichou, jako Němcům, kdyby někdo pochyboval o pravosti Teuerdanka nebo Císařské kroniky, nebo Harsdörfferových Gesprächspiele.
Jak jinak působilo jiné znamení na čtenáře. Vedle oné duševní stravy tak těžko žvýkatelné a stravitelné byly také mlsky, které se polykaly slaďounce jako med a budily povznášející city jako alkohol: to bylo těch, bohužel, příliš málo básní a zlomků v prastaré a přece moderní formě bezrýmových veršů, dosti snadno srozumitelných, národních, rytířsky romantických, ale také pohanských, demokratických, liberálních, plných ossianovského smyslu přírodního; to byl den vedle tmavé noci středověké.
Škoda jen, že kdežto památky onoho nevítaného druhu byly zachovány úplně, nebo aspoň zlomky o několika tisících veršů, nepřející osud zanechal těchto jen malé zlomky potomstvu. Nejen knihaři hýřili v drahocenných pokladech, což přece ponechalo možnost, že s hřbetu bezcenných škvárů bude lze odlepit jeden nebo druhý nedocenitelný proužek, ne, varhany a měchy spravovaly se jako naschvál touto ovčí kůží, husitští střelci byli tak nepraktičtí, že místo peří vázali pergamen a jaký pergamen na své šípy, moderní kostelníci neznali nic lepšího, čím by upevňovali své tenké svíčky ve svícnech, než pergamenové proužky, vystříhané z takových starých knih, jenom takovou prohnanou potměšilostí osudu bylo umožněno, že celá velká literatura zmizela téměř s povrchu země.
Co zbylo? Skoro nic: zlomková píseň milostná (krále Václava), stejně zlomková milostná píseň pod Vyšehradem, čtyři pergamenové listy poetické sbírky básní nebo zákonů nebo něčeho uprostřed mezi oběma z 9. nebo 10. století (po Kr. n.) a konečně dvanáct, slovy dvanáct ubohých pergamenových lístků, obsahujících necelé tři kapitoly (z nejméně třicíti) jediné knihy (z nejméně tří) velké antologie lyrických a lyricko-epických básní z devátého až čtrnáctého století - drobty!
Co tu bylo? Jaká to byla tabule, již tyto drobty, zachované jen nejšťastnějšími a nejpodivnějšími náhodami - v sklepeních a hamparátí, v knihách, jež se zdály sotva dost dobrými, aby sloužily za podnožky, v raritách konduktérových - daly tušiti? Jaká byla kostra, kterou bylo lze sestrojiti z těch málo kostí?
Báječně bohatá tabule, ohromný mamut, mnohem větší, než bychom i podle imposantních čísel kapitol předpokládali.
U ostatních národů západních pokřestěním nastala trhlina ve vývinu; zárodky k samostatné kultuře, byvší před ním, se nevyvinuly, květy utrhány; staré bylo v opovržení a zapomnělo se a nová prostonárodní literatura vyrůstala jen pomalu ve stínu latinské. Zcela jinak, podle svědectví těchto ztracených, šťastně zachráněných památek, v Čechách. Týmiž bezrýmovými verši, touž technikou, jakou v 9. století pěvci pohanští básnili "Libušin soud", opěval aoid ještě tak pozdní událost, jako vítězství nad Tatary u Olomouce r. 1241, a škola rapsodů, hrdě se bránících proti kulturním proudům západu, zachovávala věrně výtvory předků, dokonce takové, které se přímo obracely proti křesťanství. Vyzbrojeni citem přírodním, bezpříkladným v středověku, zachovávali též něžné prostonárodní písně milostné potomstvu; bylo neuvěřitelno, že surový vkus sousedů byl dost silný, aby vznešeným kruhům zošklivil tuto literaturu, srovnatelnou jedině s řeckou, a otevřel široce brány barbarským, rýmovaným napodobeninám západu.
Tato prastará, samorostlá a tak zázračně tuhá kultura neobmezovala se jen na poesii, také pokřestění postupovalo něžně šetříc ušlechtilých výhonků: v malém zlomku evangelia sv. Jana byly shledány tytéž úzké styky s východní slovanštinou, které vyznačují právě nejstarší poetické památky této skupiny, a kde rozum vykladačů rukopisů uvázl, tam vypomáhala učenost středověku: ve sbírce glos, "Mater verborum", domácí kultura stavěna bezprostředně vedle antické; tu shledána překvapující slova, zvláště taková, která odpovídala mytologickým, dokazující, že vzdělanci 12. století si byli úplně vědomi obdoby svého vlastního pohanství s antikou, že věděli a cítili, jak jejich pohanští předkové nebyli surovou masou, stojící na stupni němé tváře, nýbrž tvůrci kultury, jejíž tradice se pietně zachovávala, byť odporovala moderním ideálům křesťanství. Takový národ stál jako věž vysoko nad svými barbarskými sousedy, mohl skutečně býti přirovnán jen ke klasickým národům; tisíc glos, jména umělců na miniaturách a především "Rukopisy" ze Zelené Hory a Králové Dvora zpívaly tuto notu - jenže, bohužel, s tajeplné výše znělo do toho volání: "Chemikus! Chemikus! Chemikus!"
Komise z r. 1857 napodobila příklad šlechetného Mančána, který podrobil svou první helmici důkladné zkoušce, ale když v ní špatně obstála, druhou bez dalších zkoušek prohlásil za dost pevnou. Obě milostné písně, Václavova i podvyšehradská, bídně propadly, na rukopisy královédvorský a zelenohorský, na glosy a na evangelium sv. Jana se již nenastoupilo ostřím reagencií a palaeografického vědění; ani tehdy ne, když anonymus v "Tagesbote aus Böhmen" (1858) mluvil o "rukopisných lžích a palaeografických pravdách", ani když Büdinger psal o "Rukopise královédvorském a jeho bratřích" (1859) a Feifalík vydal svůj bystrý spis o RK (1860). Místo aby dali ubohým rukopisům pykat za zlobu odpůrců pokapáním a mikroskopováním, postavili se ochranou před ně. Za anonyma byl redaktor Kuh na základě přísežné výpovědi Hankovy, která podle svědectví jednoho soudce činila zjevně dojem pravdy, odsouzen k trestu vězením, před nímž ho vláda nemohla zachránit ničím než násilným a bezpečně nesprávným výkladem zákona. Proti Feifalíkovi a Büdingrovi psali bratří Jirečkové svou velkou Obranu, po níž souchotinář, zemřelý zatím Feifalík, byl všeobecně politován i pro své poblouzení, ale Büdingrovi a jeho bubnům v Oldřichu se všichni, kdo ho nečtli - a kdo by byl měl chuť číst Feifalíka a Büdingra! - vysmívali, ještě nikdy se tolik nenasmáli.
A aniž se vědělo jak, oněmělo v Loutkově výstražné volání. Poněvadž chemická zkouška milostivě minula, zbujněli v marcipánovém zámku, rukopisy chemickou zkouškou dotčené hozeny přes palubu, nebo spíše vlečeny dále ve člunu dosti děravém ("ne textem, ale formou nepravé"), za to ostatní rukopisy prohlášeny za tím větší svátost a utvořena nová teorie, která by se mohla krátce shrnouti v slova: Co není chemicky usvědčeno jako moderní práce, je pravé!
Nějakých dvacet let žilo se v této víře v samých radostech; kdo se opovážil pochybovat o Rukopisech ještě nepověšených, byl teď nejen nevlastencem, neboť věřit v budoucnost národa a v Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, bylo totéž, nýbrž i hloupý, podobal se Büdingrovi, komickému k popukání, a připomínal povážlivě deliria, vzniklá u starého Dobrovského osudnou kulkou, u Feifalíka souchotěmi.
Jakou škodu tato pevnost ve víře učinila inteligenci let šedesátých a sedmdesátých, která trpným odporem v politice bez toho byla záhy odříznuta od živých styků se světem venku, nelze vypočíst. Němci, píšící o Rukopisech, utkvívají nejčastěji na nenávisti k nim, kterou podvrhy podněcovaly. Ale tím se bije zcela vedle. V Rukopisech není více nenávisti k Němcům, než je v každé pravé památce oné doby, nevypravují jen o bojích s Němci, nýbrž též s Poláky a Tatary, a ostatně dosud jakž takž všechny vlády se úspěšně namáhaly - aby učinily každou agitaci v tom směru zbytečnou.
Nejhorší bylo, že romantika, která v letech reakce i u nás plným právem vítězně panovala, nebyla jako u jiných národů překonána, že dveře, na něž bušily marně duševní proudy druhé polovice 19. století, nebyly jim zevnitř otevřeny. Kdežto vlastenci 18. století jako praví osvícenci byli proniknuti přesvědčením, že všechna spása je v kulturním pokroku, teď se politika a věda sjednotily na opačném přesvědčení. Co nám přinesla kultura, jestli jsme stáli v 13. století tak vysoko? - Jen kroky zpět jsme činili, zpátečnictví znamenalo tedy pro nás pravý pokrok. Jestliže učenci ciziny, především Němci. ale brzy i jiní, dokonce i Rusové, tak tvrdošíjně trvali na domnělé nepravosti, byla to pouhá závist a nepoctivost; nikdy nebyl vzduch starou vinou a novým tutláním hůře zamořen než v oněch "idylických" dnech.
Bylo jim na mále; dvacet let po zkoušce milostných písní vrátil se chemik, tenkrát bez komise; jediný muž nebo dva stačili, aby obsluhovali guillotinu, která opět osvědčila svou spolehlivost. Německý profesor historie umění Woltmann prozkoumal drobnomalby rukopisů musejních a běželo o to, aby se předstihly jeho objevy; tu padlo několik jmen umělců a několik dat, a A. Patera přiložil na glosy Mater verborum svou kritickou sondu v podobě navlhčeného pijavého papíru, na nějž falešné, barvou psané glosy odbarvovaly, na rozdíl od starých, psaných inkoustem.
To se stalo r. 1877 a bylo počátkem konce, jakkoli se to původně zneuznávalo, jakkoli tím vroucněji přilnuli k RK - chemicky nezavrženému, tedy pravému RK - předhradí tvrze byla ztracena, skoro tisíc glos a mezi nimi všechny, které dosvědčovaly vysokou, samorostlou kulturu, všechny ty nedocenitelné paralely k RK staly se navlhčeným pijákem.
Důsledky také učiněny: stařičký Šembera vystoupil proti RZ a evangeliu sv. Jana, Vašek svým filologickým důkazem proti RK. Vedlo se jim sice ještě jako Feifalíkovi a Büdingrovi; nečetl se důkaz Vaškův, nýbrž obrana Brandlova, ale světlo slunce přece jen nebylo již možné zakrýti.
Jan Gebauer, jevící se v této těžké době paladinem RK, byl tenkrát ještě naplněn pravou uhlířskou vírou v důkazní sílu palaeografie; na základě skvělého palaeografického dobrozdání vrhl se v obranu Evangelia sv. Jana, z které mu pak vzešlo mnoho zlosti, - že by se byl stal obětí mystifikace, jelikož chovatelé evangelia dávno prohlédli nepravost, jak jsme se dočtli dne 17. prosince, tomu přece jen se nám nechce věřit - a i když se po dlouhých vnitřních a zevních bojích rozhodl vystoupit se svými vlastními pochybnostmi, když už mohl dokázat, že Hankovy mluvnické chyby z doby před nalezením se vyskytují v RK, i tu ještě vrcholil jeho útok v požadavku chemické zkoušky a slibu, že se jí podrobí, kdyby se její výsledek neshodoval s výsledkem filologie.
Že to byly i některým současníkům koncese přílišné, dokazuje článek vyšlý dne 27. března 1886 (Gebaurdv článek vyšel dne 15. února) v Magazin f. d. Literatur d. ln- und Auslands kde čteme:
"To (filologické důvody Gebaurovy) poskytuje tak pevnou stavbu důkaznou, že nelze schvalovat zakončení autorovo, který odkazuje věc před vyšší instanci chemie a palaeografie. Palaeografie může ukázati, že některé tvary písmen jsou zcela neslýchané, některé v tomto spojení nemožné; chemie může pod písmem 14. století ukázati písmo patnáctého, pak Gebaurovy výsledky budou právě tak skvěle potvrzeny, jako Feifalíkovy r. 1857. - Ale dejme tomu, že nastane opak, že pergamen je starý, inkoust železitý (což je bez toho jisto), písmo nepodezřelé, koho tím přesvědčíte? Kdo určí hranice mezi pravostí a dokonalým napodobením? Jakým noniem vyměříte, o co se inkoust za pět set let hloub zažere do pergamenu, než za sedmdesát? - Ne, otázka výrokem filologa je platně rozhodnuta, zde musí každý nasadit páku, kdo chce ještě něco zachránit."
Cituji tato slova, psaná pod svěžím dojmem prvního článku Gebaurova, s tím větším potěšením, že šestadvacítiletý pisatel jejich s pisatelem těchto řádků je totožný, pokud vůbec dovede býtí šestadvacítiletý s dvaapadesátiletým, a že mu čas dal plně za pravdu.
Chemická zkouška, která skutečně byla vykonána, vedla především k jásavému zavržení Evangelia sv. Jana a tím k zeslabení Gebaurovy posice, kdežto RK vzhledem k svornému fanatickému proudu v tisku a společnosti, nebylo možná ublížiti. Berlínská modř byla nalezena v jedné iniciále a přece mohly noviny šířit názor, že chemická zkouška dokázala pravost RK. (RZ zase ušel zkoušce.)
Boj přece jen neskončil se tak, jako všechny od dob Feifalíkových, to činil především Masaryk a jeho Athenaeum, kteří se zase opačně nedali umlčet a četě mladších vědců, hrnoucích se k boji, poskytovali oporu... Tak mohl se fanatism utišiti a v odborných kruzích a brzy též v celé inteligenci přesvědčení o podvrhu v dlouholeté práci se prosadit, takže ani pozdější zběhnutí odborníka a různá zdánlivá vítězstvíčka odpůrců nemohla otřást získanými výsledky. Kdežto Rukopisy zmizely ze škol, z citátového pokladu národního a z oken knihkupců, počalo se jich zmocňovat badání a důkladněji probadat jejich vznik, než to bylo možno ve vřavě bojové.
Hezký pohled do vnitřní historie Rukopisů, o které tak málo tušíme, poskytl pěkný objev Dolanského, že jistý červeně kreslený ornament RZ lze čísti "Hanka fecit". Tak asi jako Frant. Hedrich do svých románů, které A. Meissner vydával jako svá vlastní díla, podloudně vsunul akrosticha a anagramy se svým jménem (Chiuderato - Hedrich autor), tak by byl patrně chtěl písař Linda podržet zbraň proti soudruhu Hankovi. V novější době bojoval M. Žunkovič rozhořčeně proti tomu faktu; uveřejnil fotografie, na nichž červené značky se nezjevují, za to však text pod nimi; ale co vydalo čtení těchto nově objevených písmen? Na kritickém místě stálo - lump; "Hanka fecit" se stalo "Lump Hanka fecit".
Že je hlupákem, zcela neschopným podvodu, to Hanka od obránců často musel vyslechnout, a teď se dozvídáme, že mohl každý okamžik nahlédnout také v opačné svědectví v rukopise.
Po desítileté válce 1886-1896 zdálo se konečně, že se utichne o rukopisech; kdežto věřící roztrpčeni ustoupili, dějepisci, dějiny kulturní a literární mohly nerušeně kreslit pravdivý obraz vývinu, jazykozpyt zbaven mrzkých pout víry v Rukopisy proniknout k největší jemnosti; dobylo se konečně klidu k práci a vojsko, které boj za svobodu vědy spojil, rozešlo se v menší skupiny s četnými samotáři, snad příliš brzy, Athenaeum přestalo vycházet, což bylo jistě příliš záhy. Z novin, populárních časopisů, čítanek zmizely Rukopisy úplně a celé pokolení vyrostlo, které je sotva čtlo, které pergamenové listy, vystavené v Českém museu, lhostejně minulo, a nadchlo se zcela jinými věcmi než starými Rukopisy a představou staré domácí kultury.
Teprve r. 1911, jubilejního roku boje, odpůrci a přívrženci nabyli opět řeči.
Byli mezi odpůrci RK mnozí, kterým ten konec bez hluku nebyl vhod, chtěli se chlubit svými boji a svou bystrostí, pomýšleli na velké vydání, které mělo Rukopisům zabezpečit nový život jakožto památkám 19. století a býti památníkem velkého boje.
Úkol, postarat se o takový památník, vzal na sebe Josef Hanuš (jiný než nahoře jmenovaný spisovatel z r. 1868), který pro stanovení autorství Hankova a zvláště Lindova řadou cenných clánků mnoho udělal, podnikl jej ovšem v mnohem menším měřítku, pouze jako vydáni v české "Reklamce", Ottově Světové knihovně, pod názvem: "Rukopisové zelenohorský a královédvorský. Památka XIX. století". Vydání obsahuje též Píseň pod Vyšehradem, postrádáme pouze ještě výbor kulturně historicky nejdůležitějších glos. Tolika číslic v obou textech, staročeském a novočeském, odkazujících na kritické poznámky, nebylo snad potřebí; ale nehledě k tomu, je vydání jako též úvod velmi cenným příspěvkem k poznání kusa minulosti a přispěje svým dílem, abychom sto let po velkém podvodu s čistě historickým zájmem čtli básně, jejichž stvoření jej umožnilo, které však o sobě poskytují měřítko pro poetickou schopnost doby vzniku jejich.
Ale také přívrženci se ozvali; náhle jsme se dozvěděli, že dva vlastenci darovali značný obnos, aby se vypsala cena na Obranu, pak ředitel Letošník vydal obranu historickou, starý Hermenegild Jireček projevil se pevným ve víře a konečně vyšel pokus o celkovou obranu od majora M. Žunkoviče.
Tento slovinský samouk o léta dříve dosti pohoršil učený svět svými fantastickými novými výklady zeměpisných jmen a nebylo divu, že svoje nadání podkládání místo vykládání hleděl vyzkoušet na materiálu k tomu znamenitě se hodícím. Jeho kulturní obraz, podle kterého celá Evropa byla obydlena Slovany, shodoval se ostatně bez toho s obrazem Rukopisů, a tak byl pro obhájce jako stvořen. Vyjmu na zdař bůh kus z jeho rozumování:
"Prof. Masaryk tvrdí, že složeniny v RKZém se vyskytující jsou nezdařené, a to zejména ty, jimiž se mělo docíliti efektu. Všichni odpůrcové shodují se v tom, že v staré češtině nebyly vůbec oblíbeny složeniny. To je ovšem jejich mínění, ale není to žádný důkaz, poněvadž neznáme staročeské mluvy v celém rozsahu jejím.
A kromě toho: dobrý básník - jak dob starších tak i doby moderní - má vždy hojnou zásobu slov a tvoří a upravuje si sám slova, jež mají vystihnouti náladu, kterou líčí. Básně RKZého jsou nejstarší básnickou památkou českou; kdo pak dnes může tvrditi, že básník neužíval složených slov, poněvadž se též jinde nevyskytují? Není též jasno, proč by staročeský básník nebyl býval schopen utvořiti podobná slova, jaká tvořil Homér před ním a němečtí minnesängři současně s ním; či jen českým básníkům nedostávalo se oné schopnosti?"
Příklad je volen nazdařbůh, ale obsahuje in nuce celou metodu Žunkovičovu a jest přímo podobiznou toho dobráka. Kdežto metodické badání hledí rozeznat desítiletí po desítiletí podle poetické techniky jejich, nezáleží Žunkovičovi, je-li třeba, na dvou tisíciletích; jak zde plete Homéra, minnesängry a básně domněle 14. století, nepochopil, že odchylky v staré češtině 14. století nelze vykládati pravidelnostmi v moderní slovinčině, vždyť je s to, aby ospravedlnil pochybný výraz "lesní roh" - plastickým vyobrazením na sloupu Traianově.
Žunkovičovo dílo, u něhož déle prodlévat by bylo zbytečno, bylo od vědeckých časopisů po zásluze hodnoceno (skvostně na př. od prof. Zubatého), vážný denní tisk je ignoroval, zdálo se býti vyloučeno, že by se širší obecenstvo ještě mohlo rozčilovat Rukopisy.
Přes to jubilejní rok neměl minout bez velké sensace, případu Píčova. Prof. Píč, jako odborník v archeologii uznaný, patřil k těm, kteří si víru v Rukopisy nedali nikdy vyrvati, básně byly pro jeho práce historickými prameny a jejich pravost byla pro něho otázkou životní. Uvedenou cenu věnoval on, i Žunkovičovi, zdá se, poskytl látku, ale hlavní bitva měla teprve nastati, a byla inscenována tak dobrodružně, že bychom se mohli cítit jako v románě Karla Maye, nadepsaném "Katakomby musea" nebo "Tajemství knihovny".
Prof. Píč vyžádá si pod pečetí nejpřísnější mlčenlivosti část vzácného rukopisu. Prof. Mourek, sekretář musea, udělí dovolení o vlastní újmě; pak vloží Píč nedocenitelné lístky do sáčku, který nosí na samém těle na krku zavěšený, a cestuje do Paříže a ltalie, aby vymohl zkoušku cizími palaeografy.
Když r. 1886 Gebauer žádal takový mezinárodní smírčí soud, právě přátelé Rukopisů to odmítli, protože česká palaeografie jenom s německou je v souvislosti; teď kynul soud "nepředpojatých" Francouzů a ltaliánů jako záchranná kotva. A tak tedy jel Píč se svým amuletem do ciziny. Žádný poutník, spěchající k milostnému obrazu, nesoustředil tak výhradně svého ducha na to jedno, čeho je třeba, jako tento učenec, žádný poutník nebyl tak pevný ve víře a proti skeptickým námitkám obrněn takovou nevědomostí, jako Píč. Jeho znalost polemiky zůstala stát při roce 1886. Jagič jednou odsoudil ruské slovo bodrost, jež česky by musilo zníti bedrost, a nějak se náhle ukázalo, že z o se stalo e; Hattala to e strašně nadýmal; odpůrci konstatovali, že tu původně bylo o. Poněvadž se s obou stran bojovalo reprodukcemi mnohokrát zvětšenými, tato polemika byla velmi populární, ale nikdo nepřipisoval tomu rozporu větší váhy, byla to námitka mezi stem důležitějších - a teď Píč každému z cizích palaeografů předkládal nicotné to slovo a přesně konstatoval, kdo četl bedrost a kdo bodrost, jako by na tom něco záleželo.
Úspěch souhlasil s očekáváním a přípravou; cizí palaeografové datovali písmo podle zevního dojmu - a ten je nadmíru příznivý, teprve při silném zvětšení se poznává. že rukopis je malován a ne psán do 13.-15. století. Oni, kteří netušili, že na př. zkratka per se musí čísti pre, že písař škrábal, aby dosadil starší tvary, což je proti všemu zvyku středoevropskému, nenalezli nic podezřelého, a kde jejich dojem byl méně příznivý, chránili se částečně vysloviti jej, protože návštěvník, jak správně poznali, nebyl v takovém duševním rozpoložení, aby hodnotil objektivní soud.
Tak se Píč vrátil s řadou pochybných dobrozdání v kapse, počalo se šeptat a konečně, v neděli dne 17. prosince vyšel článek o mnoha sloupcích v "Národní Politice", který nejen zpravoval o skvělém výsledku výpravy, ale hned také si dopřál triumf z plných prsou a účtoval s odpůrci tak, jak se smí s lidmi, jejichž gramatické, historické, sociologické důvody byly rozdrceny objektivním soudem přírodní vědy.
Goll psal prý o historických událostech z r. 1004, aniž znal Dětmara Meziborského, Gebauer se učinil směšným již tehdy, když hájil Evangelium sv. Jana, jehož podvrženost palaeografové znali, atd.
Ale dojem, který Píč očekával, se nedostavil; místo jásavé radosti, která by se byla musila projevit pravými průvody děkujících, shledal dokonce i v osobním styku pouhé rozpaky, ve výboru musejním neschválili jeho tajnůstkářskou výpravu, Mourek byl mrtev a Píč stál sám a sám proti této náladě. To bylo příliš pro muže dávno již ne normálního, neměl již trpělivosti dopřát veřejnému mínění čas; ještě než jediné noviny vyšly od jeho publikace, ještě v pondělí dopoledne si koupil browning. Odpoledne potvrdilo jeho nejhorší očekávání: ani Staro- ani Mladočeši si nevzpomněli své minulosti před čtvrtstoletím, "Národní Listy", jejichž majitele kdysi inspiroval, zapřely ho tak ddkladně, že přinesly odmítavou noticku, a dokonce "Čas", toto dítě boje rukopisného, od něhož ovšem nic dobrého nečekal, dal slovo septimánu, který se do polemiky tak včetl, že Píče bez dlouhé přípravy mohl vyvracet starými důvody jeho odpůrců, které on nikdy nehodnotil, ba, zdá se, ani nečetl. To nebyla posměšná mystifikace, jak stálo ve vídeňských novinách, nýbrž prosté faktum, jemuž by se přece mohlo připsat, že jím pohár přetekl; bylo by to dramatičtější. Ale Píč smrtící zbraň koupil již v pondělí dopoledne a v úterý, rozloučiv se jakoby před dlouhou cestou na jih, prohnal si kulí z ní hlavu.
Měl-li to býti čin Winckelriedovský, pak se minul účelem, neboť Píčovy útoky na mrtvého Gebaura a živého Golla byly takové, že jejich žáci a přátelé nemohli mlčet; v jakémsi manifestu ještě v silvestrovský den "jubilejního roku" půl sta profesorů a akademiků vyslovilo svůj odsudek Píčova útoku a své přesvědčení, že RK je zhotoven r. 1817 Hankou a jeho soudruhy.
V tomto znamení nastal rok 1912; mlčení o RK bylo přerváno jak na straně odborníků, tak na opačné. Oni připravují teď prostonárodní poučení, pojetí RK do čítanek - ovšem jako památky 19. století - vyřízení všech otázek souvisících s Rukopisy, RK po čtvrtstoletí stává se předmětem přednášek universitních a populárních, zkušebnou otázkou pro filology a historiky.
Naproti tomu vlastenčící nevědomost nalezla svou tribunu v mladém deníku "Českém Slově", který obchodnicky obratně zahájil rubriku, za níž "redakce nepřijímá odpovědnost", ale často ani autoři ne, neboť mnohé články vyšly bez podpisů. Tu se ozvali bodří hodináři, lidé, kteří se divili, že se ještě diskutuje o RK, když přece hodný aktuár Šťovíček r. 1859 v něj nahlédl a poznal jej přesně jako rukopis, v němž r. 1804 jako chlapec obracel listy, a co ještě dovede milá nevědomost říci pošetilého. Zde však slavili také J. Řezníček a O. Seykora jakés vzkříšení, první s objevenou jím kronikou Přibyslavskou, která obsahovala tak krásné paralely k RK, ale bohužel se právě také projevila býti podvrhem, druhý zcela přijatelnými a s pilností uznání hodnou sebranými doplňky a opravami ke Gebaurově Staročeské mluvnici, o jejichž významu se ovšem bohužel pochopitelně, ale osudně klame.
Z kruhů odborných se na tyto práce zásadně neodpovídá; pro ně otázka je mimo stanovisko novinových polemik, ale list je čten a budí závist mnohých novinářů, kteří sahají k vděčnému vždy prostředku interviewů. Tu tedy může knihovník musea rozvinout celou svou roztomilost, může se otázce "pravý nebo nepravý" kulatými slovy vyhnout a konečně vésti návštěvníka slavnostně k vitrině, které nezná sotva který žák občanské školy nebo krámský v Praze, které se však žurnalista povinně jako nově objevené pevnině podivuje. I Žunkovič se občas ozývá, vyzývá k diskusím nebo tropí jiná alotria.
Má-li z té "povídky o strašidlech" vzejít výsledek, něco lepšího než že pouze vášně byly vybičovány a vody zkaleny, pak české museum má velký úkol před sebou. Chemicko-palaeografickou zkouškou, zcela nepředpojatou, nepřekročující svůj vlastní úkol, fotografováním všech rukopisů za podvržené prohlášených a ukazováním silně zvětšených světelných obrazů vedle obdobných jiných rukopisů z téže doby získala by správa velkou zásluhu a přispěla by k vyjasnění a smíření protiv, čehož dosud činila méně, než vyžaduje důvěrné postavení jí propůjčené.


Vědecké metody pana profesora Dr. Frant. Mareše, zvláště v otázce Rukopisů
Napsal Dr. Arnošt Kraus, profesor německého jazyka a literatury na universitě Karlově. Nakladatelství J. Šnajdr, Kladno. 1928. Formát 20 x 13,5 cm. Stran 84.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná