Zdeněk Mahler
Ano, Masaryk
2002

Strana 32 až 34:

Pokud české dění pokulhávalo za vysokými nároky, nedal se Masaryk ve své kritičnosti ničím odradit (postižení si mnohdy stěžovali na jeho prudkost a povýšenost) - doslova otřes ve veřejnosti vyvolal, když podnítil tzv. boj o Rukopisy. Jak známo, byly počátkem 19. století, v jeho romantické fázi, profesorem Václavem Hankou "objeveny" staré pergameny s básnickou skladbou o slávě českého dávnověku. Národní sebevědomí se tím mocně nadchlo. Údajně starobylý epos inspiroval čelné umělce k vynikajícím dílům: Mánesa a Alše k malířským cyklům, Myslbeka k heroickým sochám, rovněž Smetanova Libuše byla inspirována Rukopisy, obdobně i veškerá výzdoba Národního divadla. Jenomže Masaryk nepřeslechl hlasy zahraničních i některých domácích vědců, kteří vyslovovali pochybnosti, zda nejde o dokumenty podvržené, o falza. Masaryk si položil základní otázku mravního charakteru: zda lze budovat budoucnost na lži. Věděl, že otevře-li tento problém, vznikne nesmírně choulostivá situace. Ale co naplat, k tomu ozdravnému řezu se muselo přikročit. A tak v roce 1886 v časopise Athenaeum profesor Masaryk vyzval odborníky, aby se k problému bez zábran vyslovili. Jenomže diskuse vědců byla záhy žurnalisty přenesena na stránky denního tisku - rozpoutaly se veřejné vášně a sklouzly až do hospod, kde se hlasovalo o pravosti Rukopisů. Ale především rozpoutala se obrovská štvanice zaměřená proti Masarykovi. A probíhala všude, dokonce i pod střechou vily zvané Osvěta, kde v druhém. patře Masaryk s rodinou bydlel a kde první patro obýval majitel a hlavní zastánce pravosti Rukopisů Václav Vlček. Dům málem explodoval! Nacionální fanatici s oblibou pojmenovávali své psy Masarykovým jménem. Masaryk byl obviněn z cynické svatokrádeže jakožto ten, kdo byl podplacen zednáři. Nejvíc ho ovšem ranilo, když jeho kolegové zastrašeně zmlkali. A nejen to: sledoval, že dochází k denunciaci, k pokusům, aby byl vypuzen z pražské university. Udání putovalo do Vídně až k císaři. Ačkoli Masaryk měl působit jako mimořádný profesor pouze tři roky s tím, že pak bude povýšen na profesora řádného, musel čekat čtrnáct let, což bylo ovšem citelně spojeno s platem. Byl nařčen z toho, že kazí mládež, že je filosofem národní sebevraždy. Čelní básníci, ať už to byla třeba Eliška Krásnohorská nebo Hejduk, psali verše tohoto typu: "Vás věru nezrodila matka česká, spíš netvorná, zlo sálající saň, jež nad hlavou nám perutěmi pleská a stále žádá české krve daň." Vrcholem se stala veřejná klatba a Masarykovo vyloučení z národa, jež otiskly Národní listy: "Jdi k čertu, ohavný zrádče, přimkni se se svou pochybnou duševní troškou a se svou mravní mizerií, ke komu chceš. Jen neopovažuj se už ani užívati našeho posvátného jazyka a pokáleti jej svým podlým duchem a otravným dechem. Jdi, přimkni se k nepříteli, jemuž sloužíš. Zapomeň, že jsi kráčel po české půdě. My tě z našeho národního těla vylučujeme jako šerednou hlízu. Jdi, utec z této svaté země, než se pod tebou otevře, aby tě pohltila!" Z těch nadávek a odsudků lze sestavit celou knihu - Masaryk tedy rovněž proslul jako nejtupenější člověk v Čechách. (V té době Charlottě, která porodila syna Jana, pomáhala v domácnosti Masarykova matka - češtinu si opět oživila, německy už se jen modlila. Že by k ní strašné nájezdy nepronikly? Brzy nato zemřela.)
Zdeněk Mahler: Ano, Masaryk
V roce 2002 vydalo Nakladatelství PRIMUS, Praha 1, Vězeňská 7. Fotografie a obrazový materiál z archivu Zdeňka Mahlera. Formát 10,5 x20 cm. Počet stran 96.

Městská knihovna v Praze  [sign. G 5515]


©  Zdeněk Mahler
©  PRIMUS