Jaroslav Mezník
Můj život za vlády komunistů
(1948 - 1989)
Brno 2005

III. V Historickém ústavu (1956 - 1967)
Strana 131 a 132:

Roku 1967 jsem se dostal k ještě jednomu tématu, které bylo od témat, jimiž jsem se dosud zabýval, dosti vzdáleno. V tomto roce uplynulo 150 let od "objevení" Rukopisu královédvorského a bylo uspořádáno mnoho akcí (přednášek, článků v novinách a v časopisech aj.) k připomenutí tohoto výročí. Mne oba Rukopisy (zelenohorský a královédvorský) zajímaly již od gymnazijních let. Má teta Aninka, sestra mého otce, mi totiž věnovala knihu o Rukopisech, kterou sepsal František Mareš. Když pak na gymnáziu v češtině probíral profesor Slouka tyto padělky, donesl jsem do školy tuto knihu. Profesor Slouka tehdy jen ironicky poznamenal, že jde přece o známého obhájce Rukopisů z dob první republiky. To mne vyprovokovalo k tomu, abych si literaturu o Rukopisech prostudoval. Některé básně Rukopisu královédvorského jsem pak probíral se studenty na fakultě v seminářích.
Tyto mé vědomosti způsobily, že jsem roku 1967 byl zván do různých měst, abych promluvil o Rukopisech z hlediska historika. Vzpomínám si, že jsem přednášel v Brně, Pardubicích a Praze. V Pardubicích se o mne staral tehdy ještě středoškolský profesor Jaroslav Teplý, který pak v devadesátých letech učil na pardubické vysoké škole a habilitoval se v Brně. Do Prahy jsem přijel s nohou v sádře, a tak se mne po přednášce a diskusi ujal spisovatel Miroslav Ivanov, který v té době psal první knihu o Rukopisech, a dovezl mne na nádraží svým autem. Méně příjemná byla skutečnost, že se na mne začali obracet obhájci Rukopisů. Někteří mně psali, někteří mne navštěvovali i v ústavu. Trpělivě jsem jim odepisoval a diskutoval s nimi. Problém při těchto diskusích spočíval v tom, že oni byli "rukopisologové", kteří se zabývali - většinou ovšem bez hlubší znalosti problematiky - všemi aspekty Rukopisů, kdežto já jsem se k nim mohl vyslovovat jen z hlediska oborů, které jsem vystudoval, tedy z hlediska historie a paleografie.
Svůj zájem o Rukopisy jsem roku 1967 pochopitelně netajil ani před vedoucím našeho oddělení v Historickém ústavu Josefem Kočím. Ten v té době připravoval úvodní partii o významu Rukopisů a bojů o ně v české společnosti do obsáhlého sborníku, který k výročí "objevení" Rukopisů připravoval Ústav pro českou literaturu. Historický rozbor Rukopisů měl do tohoto sborníku dodat Dušan Třeštík, který však sepsal jen několikastránkový článek a odmítal se Rukopisy zabývat hlouběji, protože podle něho šlo o věc už vyřízenou. Kočí a po něm i redaktor sborníku Mojmír Otruba se tedy na mne obrátili, zda bych historický rozbor Rukopisů nenapsal. Musel jsem se pochopitelně domluvit s Dušanem Třeštíkem. A když mi Dušan sdělil, že nemá nic proti tomu, abych jej nahradil (svůj článek chtěl otisknout v časopise Dějiny a současnost), tak jsem se pustil do hlubšího studia a do psaní. Sborník vyšel až roku 1969.

Moravská zemské knihovna  [sign. 2-1157.859]


Můj život za vlády komunistů (1948 - 1989)
Napsal Jaroslav Mezník. Prameny dějin moravských 10. Brno 2005. Vydává Matice moravská. Vyšlo s podporou filosofické fakulty Moravské university.
©  Jaroslav Mezník
©  Matice moravská