Adolf Patera
V příčině rukopisu Královédvorského.
1886

Národní Listy   Ročník XXVI. Číslo 82. Strana 3.
V Praze v úterý dne 23. března 1886.

Na str. 219 letošního Athenaea píše p. Masaryk takto: "Mám však ještě docela specialný důvod, proč v zájmu věci žádám důvody a ne auktority. Mám totiž o p. Paterovi svědectví Vaškovo, že dotčená auktorita p. Kalouskova před nedávným časem v pravosť RK buď nevěřila aneb alespoň pochybovala. Pravíť Vašek ve spise nevydaném, jenž mně však na čas byl svěřen, doslovně takto: "Když kdosi připomenul..., že délkou času jakož i častým ukazováním a ohledáváním převzácná tato památka (RK!) velice schází", odpověděl na to známý znalec staročeských rukopisů, jenž však jako mnoho jiných terorismem... k mlčení odsouzen jest: "Čímpak to je, že právě nyní ten rukopis tak rychle schází, ačkoli se prve přes pětset let dobře udržel?"
"Známý znalec staroč. rukopisů" je p. Patera, jak vysvítá z toho, že Vašek rukopisy v Museu palaeograficky studoval a z výslovného svědectví Vaškova, jež tolikéž písemně mám zjištěno."
Podotýkám k tomu toto: Prof. Vaška jsem viděl ponejprv a naposled 1879 r. v Museu, když jsem chystal do tisku svůj článek "Staročeské glosy v latinském žaltáři musejním". Tenkrát přišel do Musea prof. Vašek a požádal p.  bibliotekáře A. J. Vrťátka, aby mu dovolil prohlédnouti si rukopis Královédvorský, v čemž mu bylo ochotně vyhověno. Palaeografické studium originalu RK netrvalo u prof. Vaška k velikému podivení všech úředníků bibliotéky musejní déle než asi čtvrt hodiny. Když pak ještě požádal prof. Vašek o latinský žaltář (1 H 1), odkázal ho bibl. A. J. Vrťátko ke mně, poněvadž jsem právě tento rukopis měl. Zvěděv přání Vaškovo, podal jsem mu žádaný rukopis a když si chtěl vypsati ze žalmu 109tého: "zákona dle", upozornil jsem prof. Vaška u přítomnosti svých pp. kolegů, že tento žalm až na dvě glosy jest nově vepsán do rukopisu, a zapůjčil jsem mu své výpisky z onoho žaltáře k prohlédnutí, které brzy na to vyšly tiskem v Časopise Musea 1879 r. str. 398-417, 481-537.
Kdybych byl tenkráte vyslovil nějakou pochybnost o RK, byl by se zajisté prof. Vašek též o tom zmínil ve svém "Filologickém důkaze atd.", který ještě téhož roku vydal a v kterém se zmiňuje o mém mínění, která jsem měl o žalmu 109tém výše vzpomenutého žaltáře.
Později jsem prof. Vaška nikdy více neviděl a tedy nemohl také s ním nikdy důvěrně rozmlouvati o RK. Na základě toho prohlašuji tvrzení p. Masaryka za nepodařenou kombinaci a lichou smyšlenku, čímž patrně najevo dává, že jest ve veliké nouzi o vědecké důvody svého mínění o RK.
Důkazem, že jsem i "před nedávným časem" nepochyboval o pravosti RK, jest též i to, co jsem byl napsal do Časopisu Musea 1883 str. 373 a 1885 str. 118 a co si může p. Masaryk přečísti. Že jsem se nebál a nepodléhal terorismu, toho opět důkazem jest to, že p. prof. dr. Jos. Emler, jednatel Musea království Českého, zvěděv o mých výsledcích, týkajících se českých glos v Mater verborum a v musejním latinském žaltáři (1 H 1), mne sám vyzval 1877 a 1879 r., bych výsledky svého bádání uveřejnil v Časopise Musea.
V Praze, dne 21. března 1886.
Adolf Patera

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná