Český časopis historický
1912

ČČH  Ročník XVIII.  (1912)
Strana 130 až 136:

Prof. J. Vančura uveřejnil ve slavnostním čísle České Mysli k šedesátým narozeninám Masarykovým článek "O vlivu Masarykově na dějinné nazírání u nás".
... ... ...
... ... ...
Zdůrazňuji jen znovu, že zásluhy Masarykovy o prokázání podvrženosti Rukopisů se nesmírně přeceňují. Vyložil jsem již r. 1900 v tomto časopisu (ČČH, s. 247 sq.), že hlavní důkaz Masarykův proti RZ, tzv. důkaz sociologický, tkví v hlavním kuse svém na fatálním nedopatření. Nebyla to zásluha Masarykova, že obránci toho nepostřehli. Masarykova esthetického rozboru Rukopisů nedovolává se pak dnes, jako argumentu snad zvlášť zdařilého, nikdo z protivníků RK. Kdyby proti Rukopisům byly na snadě jen věcné námitky Masarykovy, mohly by tuším oba Rukopisy býti dnes pravé, neboť ostatek "sociologického" důkazu by sotva stačil k nevěře.
J. Pekař

Český časopis historický
Ročník XVIII. 1912. Vydávají: Jaroslav Goll a Josef Pekař.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná