Píseň,
v kteréž se vypisuje to veliké
rukopisů falšování v zemí České.

(Zpívá se jako:  "Jeden kaprál od hulánů.")  1. Poslyšte lidičky málo,
    Co se v zemi České stalo,
    Co tam jeden udělal:
    Rukopisy zfalšoval.

  2. Roku tisíc osmistého,
    Ještě k tomu sedmnáctého,
    Stalo se to neštěstí;
    Srdce puká bolestí.

  3. Ten, který tu faleš zpáchal,
    Václav Hanka se jmenoval;
    S Svobodou se ujednal,
    Aby Němce oklamal.

  4. Vyslali do Němec posla,
    Aby z nějakého osla
    Dostali pevnou kůži,
    Tito fortelní muži.

  5. Hanka, když tu kůži dostal,
    Šikovně ji připravoval;
    Udělal z ní pergament,
    Ten nešťastný saframent.

  6. Svoboda mu sepsal básně
    V němčině nevelmi krásně;
    Tyto Hanka přeložil,
    Ještě víc je zpotvořil.

  7. Študýroval staré listy,
    By toho byl zcela jistý,
    Jak jsou naši předkové
    Psali věci takové.

  8. Písmeny si pamatoval,
    Zrovna tak je nacajchnoval;
    Šikovný byl k tomu dost,
    Pro svou velkou fortelnost.

  9. Pak to nešťastný saframent
    Vypracoval na pergament,
    Chtěje tak svět ošidit,
    Český národ oslavit.

 10. Přišel do Králové Dvora,
    Vzal si klíče od kantora,
    Pospíchal pak do věže,
    Klíčem odemknul dvéře.

 11. Šli s ním také jiní páni,
    Nemajíce o tom zdání,
    Že v jejich staré věži
    Vzácný rukopis leží.

 12. Když vstoupili do sklepení,
    Hanka byl už jak na trní,
    Nevěděl, jak to začít,
    Ten pergament podstrčit.

 13. Když hleděli páni jinam,
    Vyvedl svůj falešný klam;
    Hodil listy do kouta,
    An se žádný nekouká.

 14. Pak šel mir nyks dyr nyks k tomu,
    Zvolal: Ale u sta hromů!
    Mechtych visn vostozis?
    To je starý rukopis!

 15. Páni mu to uvěřili,
    Rukopis mu darovali;
    On byl tomu strašně rád,
    že je směl tak oklamat.

 16. Vydal ten svůj falsifikát,
    Chtěje si tím slávu získat,
    Německý originál
    Také k tomu tisknout dal.

 17. V písních těch jest samé lhání,
    Starých Čechův omlouvání,
    Že nazí nechodili,
    Lidožrouti nebyli.

 18. Vidíte, lidičky milí,
    Jak jsou lidé zatvrzelí,
    Že se hříchu neštítí,
    Chtíce Němce šiditi.

 19. Ale na ten falsifikát
    Přišel jinačí advokát:
    Büdinger Maxmilián,
    Velmi přeučený pán.

 20. Ten snadno za malou chvílku
    Přišel pravdě na kobylku;
    Třeba česky neuměl,
    Přec to z gruntu vyzvěděl.

 21. Dokázal křesťanstvu věrně,
    Že šibalství malicherné
    Jest od Hanky strojeno,
    Od něho však zjeveno.

 22. Že ty bubny tam zmíněné
    Byly škopíky dřevěné,
    Na které se zvonilo,
    Neb snad na mráz troubilo.

 23. Poděkujme Bohu za to,
    Büdingra že stvořil na to,
    By zmařil svou moudrostí
    To slovanské šibalství.

     Fr. Brzobohatý.

Otištěno v Burgersteinových:  "Žertovné výpisky z tobolek starých studentů"  (Vídeň 1860, 1. svazek, 2. vydání).

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 K 11721]


V týdeníku Národní Republika (ročník XII., číslo 23, 9.6.1933) v rubrice Rukopisová hlídka uveřejnil Dr. Václav Perek článek:
Rukopisné parodie a satiry.
Známo jest, že za bojů rukopisných v letech 1886 a následujících hleděli odpůrcové pravost Rukopisů potírati nejenom prostředky vědeckými, nýbrž sahali též k parodii a k různým literárním hříčkám satiryckým, aby obránce a Rukopisy samé před národem sesměšnili. Tak vyšla r. 1886 známá parodie "Nové skládání o velikém pobitie Tatáróv" a nedlouho potom vydána byla druhá parodie "O sv. Mutánovi". Obě uveřejněny jsou v brožuře Jana Herbena "Boj o podvržené Rukopisy", vydané v r. 1911.
Méně známo jest však, že také obránci Rukopisů sepisovali již v letech 1860-tých parodie na odpůrce, z nichž se však jen málo která zachovala. Ve spisech svého strýce Mořice Trappa, býválého kustoda Františkova Musea v Brně, známého to moravského archaeologa a věrného spolupracovníka J. E. Wocela, nalezl jsem takovou parodii jeho vlastní rukou psanou a opatřenou datem 1860, která nikde uveřejněna nebyla.
Uveřejňuji zde tuto básničku přesně jak byla napsána, aby dnešní vlastenci poznali, jak vlastenecké kruhy r. 1860 na boj rukopisný pohlíželi.

Poznámka:
Píseň poutnická Mořice Trappa má přidanou jednu sloku a jinak je téměř shodná s Písní Františka Brzobohatého.


     Píseň poutnická.

  1. Poslyšte lidičky málo,
    ... ... ...

 23. Poděkujmež Bohu za to,
    že dal Němcům rozum na to.
    By Slovanskou šalbu hned
    Poznali na první zhled.

 24. Děkujeme též Büdingrovi,
    že dal k tomu podnět nový
    By pravda na svět vyšla
    Lež k zahanbení přišla.

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná