Karel Poláček
Soudničky

Strana 928 a 929:
POUČENÍ O PADĚLANÝCH RUKOPISECH
(Kmetský soud v Praze)

Praha 23. listopadu

Dnes se pokračovalo před kmetským soudem za předsednictví vrchního rady Mikuly v líčení o žalobě, kterou podal prof. dr. Jan Vrzalík proti odpovědnému redaktorovi Práva lidu J. Koudelkovi a proti spisovateli dr. A. M. Píšovi. Obsah této pře je čtenářům znám. Spisovatel Jaroslav Hilbert napsal do Venkova článek, ve kterém projevuje zalíbení ve Vrzalíkově knize Poučení o nepadělaných Rukopisech. Naproti tomu však Píša nenalezl zalíbení v článku spisovatele Hilberta a odpověděl notickou Hilbert žehná Vrzalíkovi, která byla otištěna 6. ledna v Právu lidu. V onom článku nazval obranu Rukopisů pověstnou a stupidní. Hlavně tyto výrazy byly Vrzalíkovi podnětem, aby podal proti Píšovi a odpovědnému redaktorovi Práva lidu žalobu pro přečin proti bezpečnosti cti.
Obžalovaní ještě v přípravném vyšetřování navrhli, aby byla požádána filozofická fakulta Karlovy univerzity o dobré zdání o Vrzalíkově publikaci. Vyšetřující soudce vyhověl a žádal profesory Karlovy univerzity dr. Smetánku a dr. Pražáka o posudek. Právní zástupce obžalovaných přečetl si posudky obou učenců a shledal, že jejich mínění o Vrzalíkově knize je velmi nepříznivé. Profesor Smetánka rozebral onen spis po stránce mluvnické metody a došel k přesvědčení: Je vidět, že autor není dosti poučen o věcech a chybí mu lingvistická metoda. Profesor Pražák se pak podíval na opus Vrzalíkův ze stanoviska paleografického a technologického a míní, že "tato kniha je naveskrz pochybená a politická tendence do knihy vložená ukazuje, že dílo je nevědecké". Oba učenci se pak souhlasně vyslovili, že Vrzalíkův spis je kompilace sice obsažná, jsou však v ní četné chyby, které svědčí o tom, že autor má ve svých vědomostech značné mezery. Spis je nevědecký a velkou závadou autorovou je, že nemá vědecké metody: V onom spise je snižován profesor Gebauer a takové útoky do vědeckého díla nenáleží, což je tím horší, že ony útoky na vědce vážného a poctivého, jako byl prof. Gebauer, jsou v rozporu s pravdou. Bylo-li o knize užito výrazu stupidní, míní oba znalci, že je to sice výraz poněkud příkrý, ale věcně přiléhavý. Oba učenci dále míní, že výrazu pověstný nelze vždycky podkládati významu pejorativního. Zkrátka u Vrzalíkových stoupenců je autor knihy Poučení o nepadělaných Rukopisech pověstně slavný muž a odpůrce pak pověstně neslavný muž.
Obhájce žalobců, zjistiv obsah obou dobrých zdání, navrhl jiné znalce, a to profesora Voborníka, dramatického spisovatele Jaroslava Hilberta, o jehož vědeckém věhlasu nemůže být pochybností, a profesora Vojtěcha. Soud po poradě prohlásil usnesení, že námitky žalobcovy budou profesorovi Pražákovi a Smetánkovi oznámeny pro doplnění znaleckého posudku. Soud nemá důvodu, aby byli o posudek požádáni znalci žalobcem navržení, protože obě strany byly zpraveny o tom, že znalecký posudek podají oba profesoři Karlovy univerzity, a nepodali proti tomu námitek. Potom bylo přelíčení na neurčito odloženo.

Lidové noviny 24.11.1935
Soudničky
Napsal Karel Poláček. K vydání připravila a ediční poznámku napsala Zina Trochová. Vydalo Nakladatelství Franze Kafky roku 1999. Náklad 2500 výtisků. Vydání první. Formát 19 x 12 cm. Počet stran 1128.

Městská knihovna v Praze  [sign. AA 40410]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná