F. X. Šalda
Obnovený boj o Rukopisy KZ
1912

Kritické projevy - svazek 9.
Strana 89:

Obnovený boj o Rukopisy KZ
objevil se v poslední době jako možnost na obzoru, ovšem jen na obzoru méněcenného dnešního tisku českého, který pokládá za projev nacionalismu koketování s vědeckým reakcionářstvím a povzbuzování vědeckého diletantismu. Jest to planý poplach a levně zapálený ohníček, na němž může si snad přihřáti některá domnělá také autorita na chvíli svou vystydlou popularitu, ale jiných následků celá věc míti nemůže: není vážného vědeckého pracovníka filologického a historického, ani domácího, ani cizího, jenž by mohl podniknouti otevřeně a čestně, s plným vědomím svého činu a důsledků, k nimž zavazuje, obranu obou padělků; není ho prostě proto, poněvadž nové vědecké badání v jeho oboru nedává mu k tomu naprosto žádných zbraní a poněvadž dnešní vědecký vývoj jeho nauky nezná prostě problému rukopisného, leda jeho stranické schválnosti a zarytosti. Píčově sit venia verbo obraně Rukopisů dostalo se zatím několika klidných a odborných odpovědí, které ukázaly celou její nicotnost. Zaznamenávám je zde těm z čtenářů, kteří touží po poučení v taz. otázce rukopisné. Jest to nejprve článek prof. Jaroslava Vlčka v VI. sešitě 38. ročníku Listů filologických (str. 481 až 488), který rekapituluje všecky hlavní, starší i novější důkazy podvrženosti a dochází k tomuto závěru: "RKZ nerozlučně jsou svázány s druhým desetiletím věku XIX. jako živá, organická část tehdejší naší produkce básnické a nerozlučně jsou spjaty se jménem Václava Hanky a Josefa Lindy jakožto plody jejich vlastní. V tom smyslu RKZ jsou pravým a nefalšovaným výrazem také snah obrozenských a mají hodně obdobných zjevů v evropských literaturách jiných: dodatečně opravujíce skutečný vývoj staré naší slovesnosti, zdánlivě mezery jeho vyplňují novými výtvory uměleckými, aby jimi zkrášlili a oslavili minulost národa. Cesta nebyla správná, ale je pochopitelná. A v tom smyslu RKZ mají v nové literatuře naší své pevné místo a svůj trvalý význam." V témže smyslu promluvili v Českém časopise historickém prof. Jar. Goll a Josef Šusta a v 1. čísle nového ročníku Časopisu pro moderní filologii prof. Josef Hanuš. Resumé celého sporu, určené širokým vrstvám, přinese populární desítiarchový spisek od prof. Hanuše, Pekaře, Smetánky a Vlčka: "Jsou-li Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský památky pravé či nepravé", na jehož vydání usnesla se 27. ledna "Jednota českých filologů".
FXŠ: Kritické projevy
K vydání připravil Jiří Pistorius. Vydání první. 13 svazků. Nakladatelství Melantrich (1949-1963). Svazek 9. (1912-1915). Praha 1954.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná