Dopis Ferd. Schulze prof. A. V. Šemberovi

Vysoce ctěný pane! Mnohovážený pane profesore!
Ještě bych nepsal; tak příliš dojala mě věc, o které Vám mám vysloviti své mínění. Přečetl jsem znovu celou literaturu o Libušině soudu, všechny spisy sporné a můj úsudek jest: Pokud nejsou vynešeny takové důkazy, abych s dobrým svědomím mohl říci: Libušin soud jest falsifikát. Proto co veliký, upřímný ctitel a přítel Váš, vysoce ctěný Pane, radím a přimlouvám se za to, neračte své domnění nebo tvrzení o nepravosti L. S. veřejně ještě pronášeti, pokud nebudete míti jiných a pádnějších důvodův, než jsou poslední. Co zejména se týče Hanky a Lindy, pokládám oba za úplně neschopné, napsati takovou skladbu, jako jest L. S. - Jestli tu nějaké platné podezření, vyzvete Museum nebo Matici, aby sestoupila se komise, která to všecko vyšetří. Jde mi o věc rovněž jako o Vás, abyste se nepřenáhlil. - Ještě jedenkrát prosím, neukvapujte se a odložte věc, až bude lépe dokázána. Nedávejte ten osudný arch tisknout!! Až hrůza mě jímá, vzpomenu-li si, co by z toho pošlo. - Poslední mé slovo, poslední má prosba: Počkejte aspoň, není-li možno položiti věc úplně stranou! V pondělí více ode mne uslyšíte.
Váš s celým srdcem!
Ferdinand Schulz.
V Praze dne 17. ledna 1878.

Ferdinand Schulz  (17.1.1835 - 16.2.1905)
středoškolský profesor, spisovatel, redaktor Národních listů, poslanec.


Alois Vojtěch Šembera
Sestavil Emanuel Škorpil. Vydal Výbor výstavy A. V. Šembery ve Vysokém Mýtě roku 1946.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná