P R O T O K O L Y
o zkoumání Rukopisů královédvorského a zelenohorského
a některých dalších rukopisů Národního muzea v Praze
(1967 - 1971)

O b s a h:
Protokoly o zkoumání Rukopisů královédvorského
a zelenohorského a některých dalších rukopisů
Národního muzea v Praze (1967 - 1971)

Zpracoval autorský kolektiv:
Miroslav Ivanov, Jiří Josefík, Jindřich Sitta, Dobroslav Srnec, Jaroslav Šonka.

Slovo úvodem

Rukopis zelenohorský
Úvod
Časová tabulka zkoušek RZ
Zkoumání Rukopisu zelenohorského
1. Mikroskopické zkoumání
2. Chemické zkoušky
3. Další zkoušky RZ
4. Rentgenové snímky RZ
5. Restaurátorovo zjištění
6. Odhalení povahy a obsahu odstraněného původního textu
7. Systematický popis nalezených skutečností
8. Závěr (26. května 1969)
Příloha 1: Schematický přehled textu RZ

Rukopis královédvorský
I. Úvod
- Vývoj programu zkoumání
II. Popisná část průzkumu
1. Pergamen
- Luminiscence pergamenu
a) Dírky po vazbě
b) Přehyby dvojlistů
c) Přehyby pergamenu
d) Ryté linky
e) Rasury
f) Odstraněné iniciály
g) Zbytky odstraněného písma nebo výzdoby
h) Původní linkování
ch) Kontaktní otisky
i) Zašpinění okrajů listů RK
j) Hrany řezů pergamenu
k) Pokusy s odstraňováním starého písma
- Závěr první kapitoly
2. Psací látka RK
a) Prověření reakce starých pergamenových rukopisů na tzv. Bělohoubkovu oživovací zkoušku
b) Opakování Bělohoubkovy oživovací zkoušky na některých dalších rukopisech z archivu Národního muzea a na rukopise Královédvorském dne 2. dubna 1968
c) Výsledky zkoušek
d) Závěry z opakování Bělohoubkových zkoušek:
- Optické srovnávání psací látky RK
- Chemické zkoumání psací látky RK
- Srovnání s rezavými přípisky v Passionálu
- Písmo na tzv. proužcích a jejich okraje
- Závěr druhé kapitoly
3. Červené rubrikace a červené majuskule
- Červené majuskule
- Závěr třetí kapitoly
4. Iniciály
- Iniciála "Zuola"
- Iniciála "Ai"
- Iniciála "Zuiestuiu"
- Iniciála "Neklan"
- Iniciála "Znamenaite"
- Iniciála "S czrna"
- Iniciála "Poletoua"
- Závěr čtvrté kapitoly
5. Zjištění o srovnávacím materiálu
- Tzv. Gebauerovy zlomky
- Zlomek pergamenu s iniciálou "S" nalezený Hankou ve Dvoře Králové spolu s RK v r. 1817
- Tzv. zlomek astronomického rukopisu, nalezený Hankou ve Dvoře Králové spolu s RK v r. 1817
- Hankova vazba RK a její pergamenové mezilisty
III. Závěry (28. října 1971)

Milostná píseň krále Václava
- Zkoumání rukopisu Milostná píseň krále Václava, na jejímž rubu je báseň Jelen
1. Zkoumání strany s rukopisem básně "Jelen"
2. Zkoumání strany s rukopisem MpkV
3. Zkoumání hmoty černého písma (krusty) z textu básně "Jelen" a MpkV
- Zkoumání původního textu nacházejícího se pod textem MpkV a pod textem básně "Jelen"

Zkoumání rukopisu Písně vyšehradské

Souhrn

Seznam fotografií a vyobrazení (str. 1 až 16):
Rukopis zelenohorský ("Kryptogram", Psalmus V.V., Iniciály a jejich mikrografy, Majuskule C, Majuskule Q, Majuskule P, Odstraněná iniciála U)
Rukopis královédvorský (Přehyby dvojlistů pergamenu, Rasura odstraněné iniciály, Zbytky odstraněného písma nebo výzdoby, Původní linkování, Hrany řezu pergamenu, Kontaktní otisky RK, Písmo na proužcích okraje, Tabulka srovnání tvarů majuskulních písmen I a B, Zuola B, Iniciály, Tabulka iniciál v různém pozorování a rekonstrukce původních iniciál; Kolektiv, který prováděl zkoumání RKZ a dalších rukopisů).


Sborník Národního muzea v Praze
Řada C - Literární historie. Svazek XXXVI, 1991, č. 1-4. Redaktor: PhDr. Helga Turková. Vydává Národní muzeum v Praze v nakladatelství Panorama. Toto čtyřčíslo vyšlo v prosinci 1993.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná