Ferdinand Strejček
Závěrečné slovo o Rukopisech
1947

K stému třicátému výročí t. zv. nálezu ze dne 16. září 1817

Uvědomí-li si národ svůj význam ve společnosti ostatních národů a povinnosti k domácímu jazyku, počne se zajímat o vlastní práva na život a usilovat o povznesení národní existence. Tak se i v prostém člověku ozve cit politické příslušnosti, druh národního sobectví, souvisícího s vrozeným pudem sebezáchovy.
V českém lidu podařilo se dlouholetému útlaku mocných sousedů stlačit národní vědomí na tak nepatrnou míru, že namnoze úplně zlhostejněl a poddával se trpně osudu zdánlivě neodvratnému. Na štěstí vyskytli se mezi ním osvícení jednotlivci, kteří aspoň nenáročným tiskem, zejména potřebnými kalendáři udržovali na českém venkově dostatečnou povědomost o bývalé slávě předků. Ale i tenkrát dovedli nepřátelé všeho českého čelit t. zv. českému vlastenectví, že šlo spíše o nacionalismus než o patriotismus, zejména omezovali české školství tak nemilosrdně, že národ chátral i duševně a byl by nadobro zanikl v záplavě němectví, kdyby se ho nebyli v pravý čas ujali uvědomělí kněží, kteří aspoň s kazatelen a stálým stykem s negramotnými osadníky napřimovali pokleslé šíje zotročeného lidu.
Později se k těmto prvním buditelům a zachráncům národa přidružili také ojedinělí čeští spisovatelé, hlavně básníci, ale i těm kladeny poněmčilými úřady všemožné překážky v jejich apoštolské činnosti, zejména censura potlačovala v českém tisku každý sebemenší projev politický. Není tedy divu, vyznívá-li první takový projev novočeské politiky z roku 1792, jímž uzavírá veliký Josef Dobrovský svoji Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur, v skromnou prosbu zapadlého básníka Františka Knoblocha (Vejstraha na hánce jazyka českého), aby mocný Němec popřál v zemích českých trochu místa také jazyku českému.
Za prvního skutečného básníka politického bývá pokládán zasloužilý redaktor Nových básní z r. 1802 Antonín Jaroslav Puchmajer, protože do své věnovací básně "Františku Šternberkovi, pánu mně milostivému" mohl vložit - bez zákroku censurního - hluboký stesk nad úpadkem národa:

    Tak již jsme klesli světu ku posměchu,    
    že v Čechách Čechem být se brání Čechu,    
    a být-li nechce na své řeči stupcem,     
    jest mocně zaklet věčným zůstat hlupcem.   
    I můž-li v radě pouhý Čech kde sedět?     
    Ký ouřad vést? Co od umění zvědět?      
    Ach, v svatyně ty, ač se vjít v ně kojí,   
    vchod německý mu brání zámek trojí.      
    Kdo z vyšších, těch, co čest a slávu mají,  
    a ještě víc - co o češtinu dbají? ...     
    Čech vlastenec se za odbůjce drží       
    a za úsilí - posměch od nich trží.      
    Co jazyk nám se tupí, krade, hatí,      
    Čech srdce čilost, bystrost ducha tratí.   
    Čech vlastí jmě a předků slávu ztratí,    
    až jazyk mu se zutupí a zhatí.        
    Co cizí řeč se rozhnízdila v vlasti,     
    jak bolestné Čech v srdci počil strasti!   
    Tímť, že se nyní po cizotě honí,       
    vklouz vrtký duch a liché srdce do ní.    
    Tak zocháb již jak těžké po robotě      
    ten nynější lid v nečeské té clotě,      
    že krk jhu nahne, neb se valí na to,     
    kde moc ho pudí, neb mu stkví se zlato.    
    Ten po cizím mře, na domácí zívá,       
    ač tamto dražší, tuto lepší bývá;       
    tak s láskou k vlasti chuti naše klesly,   
    co cizí k nám se obyčeje vnesly.       

A dále líčí statečný kněz politickou bídu Čechů, zejména žaluje na Češky, jak dbají jenom o zábavu, a připomíná - ovšem jen letmo - svým krajanům jejich příslušnost k ostatním Slovanům:

    Kam staročeská upřímnost se děla?    
    Či k Slovanům nás lepším uletěla?    
    Zde faleš zlá teď v lichotě se vije   
    a pod podvodným lsti se kvítkem kryje.  

Svého příznivce hraběte Františka Šternberka oslavuje pak Puchmajer mimo jiné také připomínkou (což je důležité, již roku 1802!) jeho slavného předka Jaroslava, který podle poznámky autorovy porazil a zabil roku 1241 vůdce Tatarů, jménem Bátě neb Bátý:

    Ten žije duch, ta v žilách Tvých krev plyne  
    a sláva Tobě předka toho kyne,         
    an Báti smutnou Holomouci zbavil,       
    svět vysvobodil, Čechy přeoslavil.       

Tyto ukázky z delší básně výstižně objasňují české poměry na začátku nového století devatenáctého a zejména ukazují, že již tehdy učinil probudilý básník smělý průlom do ustálených předsudků proti přirozenému právu Čechů na život odkazem na jejich slavnou minulost a současné úsilí uspíšit návrat českého národa mezi národy kulturní.

    Tu, jíž se Ty, jak celý rod Tvůj svítí,  
    nechť záři světlou umění vlast cítí!   
    A jakos bohyň umělosti ctitel,      
    buď chránce Čecha, řeči oslavitel!    

Je známo, že na dočasné uvolnění censury r. 1802 měly největší vliv války napoleonské, za nichž přestal být pojem vlastenectví nebezpečným heslem pro národ ujařmený, neboť Vídeň věřila, že po jich skončení snadno utlumí oheň, jehož předtím bylo třeba k potření mocného nepřítele.
Buditelé národa si mnoho slibovali od budoucnosti a nejlépe vystihuje jejich nadějnou náladu další politická báseň, napsaná roku 1811, ale otištěná teprve r. 1814 v pátém svazku Puchmajerových Nových básní s titulem Marek Jungmannovi. Psaní básnířské. Odchovanec Jungmannův, mladý kaplan libuňský Antonín Marek (naroz. v Turnově 5. září 1785, tehdy šestadvacetiletý) odkazuje národ na mocného bratra na východě a nebojácně mu prorokuje velké úkoly a novou slávu v budoucnosti:

    Tam od východní strany duch Slávie věje,     
    tam rod se silných vzpíná vštípen od naděje.   
    Tam k Slovanům jest otvor líbezného zření,    
    k jichž nohám Adriat i Okeán se pění,      
    jichž rádIo labské nivy, onde doňské oře,    
    jichž lodí zjíždí Černé, Severské i moře.    
    Co z toho, že nás Tevton tiskne z jedné strany  
    a z druhé bídné žití mezi Otomany!?       
    - - -                      
    Nechť v ouřadě neb v vojště cizokrajan dvoří,  
    nám neodcizí lásky, jaká v srdcích hoří!     
    Z svých statků nebo jmění odplativše berni,   
    vždy ovšem svému jménu ostaneme věrni!      

A tak pokračuje nadšený kněz v odvážném posilování uvědomělého slovanství až k "velezrádnému" závěru:

    Kdo souhlas v sobě tento rovné mysli čije,  
    ten přítelem nám budiž; ten ať s námi žije! 

Rozumí se, že báseň Markova působila na stejně smýšlející Čechy, zejména na české literáty, jako vyšší zjevení. Zevšad vítali tento mužný projev venkovského kaplana jako nadějný úsvit nové lepší doby. Žel příští léta nepřines1a žádoucí rozjasnění, nýbrž jenom nové zklamání, které se dostavilo s konečnou porážkou velkého "hromobijce Bonaparta". A tak sahá Antonín Marek znovu k peru a píše v únoru 1817 svoje nové Poslání k Jungmannovi. Otiskl je adresát teprve roku 1820 ve Slovesnosti.
Pro nás má největší význam ona část, která se zabývá politickými poměry v Čechách v době poválečné.

    Všichni vůkol národy duchem vzhůru vstaly,     
    ješitní co Gallové ondy za své vzali,        
    co ten titan z Korsiky, vazbou světu hroze,     
    rukou obra něvského padl na lomoze:         
    Směle opět Germán se hlavou k nebi týčí,      
    símě krví zvlažené všudy zrůstně klíčí.       
    Roksolan (= Rus) se vynáší nad zpurné své soky,   
    spěše k chrámu slávy své upřímými kroky;      
    ale naše Čechie, hromem obžehnutá,         
    dřímá, trpí, liknuje, v duchu nepohnutá.      
    Ani štěstí pokoje, ani trýzeň války         
    k pěkným činům nevábí ducha od zahálky.       
    Hannou pověst nebo čest stejnou měří váhou,     
    k jménu svému nižádnou netrudí se snahou.      
    Není křivé touženi z pravdy odujaté,        
    mrzkoun jest, kdo zlehčuje povinnosti svaté,    
    vlastenectví není snem mozku šíleného,       
    aniž plodem snětivým věku některého -        
    - - - - -                      
    Jest-li hrstka malá nás na té přední stráži,    
    ó, to cena statnosti mnohem více váží.       
    Padše v poli zásluhy, od svých neželeni,      
    památkou snad na vzchodu budem odměněni.      

V téže době, kdy se Antonín Marek marně těšil na příznivý obrat v politických poměrech a ve hlavách českého lidu, zabýval se jiný nadšenec stejného smýšlení - Václav Hanka - velkolepou myšlenkou, jakým způsobem upoutat pozornost celého vzdělaného světa na slavný kdysi národ slovanský ve střední Evropě, ovšem tak, aby tím povznesl zároveň kulturní úroveň zuboženého lidu.
Myšlenka v Hankovi uzrála za jeho nedlouhého pobytu ve Vídni, kamž se tento nadaný a snaživý odchovanec Josefa Dobrovského odebral na prohloubení svých studií koncem roku 1813 a odkud se vrátil do vlasti před vánoci 1814. Ve Vídni se seznámil dvaadvacetiletý jinoch (nar. 1791) s proslulým slavistou Bartolomějem Kopitarem (nar. 1780, zemř. 1844), který tehdy (od r. 1813) jednal se slavným Goethem o přeložení některých jihoslovanských básní památné sbírky Vukovy do němčiny. Od Kopitara se Hanka dovídá také, jak týž velmistr německého Parnasu již čtyřicet let předtím (kolem r. 1775) přeložil do své mateřštiny jihoslovanský spis o Asanu - Agovi a byl tak okouzlen národními zpěvy srbskými, že použil jejich formy pro vlastní básně. Hanka se pak seznamuje se skvělou sbírkou srbského folkloristy Vuka Stefanoviče Karadžiče (nar. 1787, zemř. 1864) a jeho hluboce vlastenecky cítící srdce plní se pocity plemenné žárlivosti, která ho provází do Prahy a vzbuzuje v něm touhu dohonit bratrský národ jihoslovanský stůj co stůj.
Zvláštním řízením osudu vrátil se také Josef Jungmann koncem října 1815 z Litoměřic do Prahy a uzavřel s Hankou upřímné přátelství, které nabylo takového stupně důvěrnosti, že se Václav Hanka bezpochyby (to podtrhuji, protože dokázat tento dohad nelze) svěřil svému slovutnému příznivci se vším, co zaměstnávalo celou jeho duši.
Podle všeho uznal Jungmann, kterého charakterisoval v jednom svém listě Dobrovský jako "ohnivého nadšence" (erhitzter Kopf), všecky důvody, jimiž jeho mladý přítel podepřel úmysl odvážit se velkého činu i za cenu vlastní existence, a na společných schůzkách obou učených Čechů vyhranila se myšlenka válečné lsti, převzatá z literárních dějin mocné Anglie, jejíž dva básníci osmnáctého století, James Macpherson (nar. 1738, zemř. 1796) a Thomas Chatterton (nar. 1752, zemř. 1770) dovedli svými mistrovskými napodobeninami slavných vzorů udržovat v nebývalém napětí a ovšem i klamu delší dobu nejen vlastní krajany, ale i celý vzdělaný svět.
Hanka měl tolik autokritiky, že si sám netroufal na obrovský úkol, jakým se mu jevilo provedení odvážné myšlenky, a tak brzy rozhodnuto, že budou k spolupráci přibráni ještě jiní osvědčení a spolehliví básníci političtí, které znali oba přátelé z několikaletých styků. Dva tito vyhlédnutí pomocníci žili sice mimo Prahu, ale jejich vzdálenost nebyla na překážku vzhledem k častým stykům obou básníků s Prahou a hlavně s Jungmannem i s Hankou.
Byli to Antonín Marek, od roku 1815 administrátor na Hrubé Skále u Turnova, a Věnceslav Svoboda, od téhož roku 1815 profesor gymnasia jindřichohradeckého.
Účast obou těchto politických básníků lze dokázat nápadnými shodami jejich starších prací i života a názorů s význačnými místy Rukopisu, kterým překvapil Václav Hanka českou veřejnost a brzy také zahraničí, "našed" ho v Králové Dvoře ve sklepě kostelní věže památného dne 16. září 1817.
Kněz Antonín Marek mohl ukonejšit svoje svědomí macchiavellistickou ideou Schillerovy básně Der Kampf mit dem Drachen, kterou sám mistrně přeložil s titulem Půtka s ještěrem již roku 1813 a jíž obohatil program českých besed ve vídeňských "Prvotinách pěkných umění" r. 1814. Jistě myslil přitom na podobnost obou nerovných bojů, totiž ještěra a rytířského hrdiny v básni, Němců a Čechů ve skutečnosti. Přesvědčují nás o tom verše 57-60:

    Nevšel jsem v boj s tím netvorem  
    snad všetečně a bez rozpaku,    
    ne, lstí a vtipným pozorem     
    jsem vítězem se stát chtěl draku.  

A doleji také verše 85-92:


    Což má jen býti Saracén          
    křesťana zbrojí zachvácen,         
    má on jen kácet šemné (= šalebné) modly?  
    Brž v světě každé nepohodlí,        
    vždy každou nouzi, každý žel        
    by odvraceti statně měl.          
    Však síla se lstí miluj shodu       
    a rek buď vtipu na povodu!         

Původství Markovo lze nejlépe sledovat v epické básni R. K. Beneš Heřmanóv (O pobitie Sasíkóv), která svým dějem zasahuje do tehdejšího působiště jeho, pod Hrubou Skálu. Již prof. dr. Josef Pekař dokázal, že jméno Hrubá Skála je původu novodobého, ale ani existenci Trosek nelze počátkem 13. století brát za skutečnost, třebaže Augustin Sedláček ve svých monumentálních Hradech, zámcích a tvrzích českých a odtud i v Ottově Slovníku naučném tvrdí, že "Trosky jméno své zasluhují, poněvadž je tu rozbitého a roztříštěného kamení tolik, jako by se podle pověstí národních pytel čertu pod rukama roztrhl", a že tudíž hrad převzal svoje jméno po těchto "troskách". Nahlédneme-li však do Jungmannova Slovníku, shledáme, že troska = trůska a že se slova toho užívá ve významu "kusy něčeho rozbitého" teprve ve století 19. (u Lešky a Čelakovského), kdežto původní význam téhož slova že je "pěna všelijakého kovu, od kovu odcházející nečistota", tedy asi tolik jako nynější škvára, což se na původ jména Trosky dobře hodí, neboť se čedičová skála skutečně odlišuje od okolního bílého pískovce jako tmavá škvára od kovu. Zakladatel Trosek z konce 14. století volil toto příznačné pojmenování hradu asi také proto, že ho k tomu vedlo jméno nedaleké Kosti a bližší ještě Skály, později přezvané na Hrubou Skálu.
Pověst o vítězství Čechů nad Sasíky slyšel asi Marek od starších lidí a vybavil ji staročesky po svém způsobu. Již v Markově překladu Stolberkovy balady Kajicná z roku 1810 (v Nových básních 1814) narážíme na stopy Markovy záliby v staročeštině. Čteme tam na př.:

    "Tvářnost její, milý brachu,        
    pěkná jsouc a spanilá,           
    mou i mysl bavila;             
    oči milost slibovachu,           
    na mne libě vzhledajíce,          
    hrávala-li na loutničce,          
    Srdce celé svěřich jim, (totiž těm očím)  
    mně (= maje) se mužem blaženým."      

Marek je sám tvůrcem některých slov, jež se vyskytují v R. K. a která dr. Gebauer prohlásil za hapax legomena (jedinkrát se vyskytující). Jsou to slova kot, hadlivý, broceti.
Slovo kot od jednodobého slovesa kotiti použil Marek již v překladu Půtka s ještěrem z r. 1813 (verš 247-8):

    Tu kácí se a mezi kotem
    mne zkvácí valným těla hmotem.

V R. K. objevilo se později totéž slovo ve rčení kot vetchých dřev (Beneš Heřmanóv, 60).
Rovněž vzácného slovesa kotiti užil Marek již ve svém Poslání k J. z února 1817:

    národního ducha tvrz v rozvaliny kotí,
    v zemi proti krajanům vlastní syny rotí.

Novočeského slova hadlivý od slovesa haditi, které vytýká Gebauer básni Čestmír a Vlaslav (byl by i k této básni Marek něčím přispěl?) užil Marek dvakrát, a to po prvé již roku 1810 v překladu Kotzebuovy básně Výrazy svrchované nevrlosti a později v Potápěči:

    Mou vroucí tklivost zovou mladých hejsků frašky,
    hadlivou rozmařilost, romantické šašky!

a -


    Jsa mezi tvářemi v té hadlivé rotě
    jediný živočich člověkodušný.

Největší chybou proti duchu českého jazyka převzatou z R. K. (do básně Záboj a Slavoj) ze starší poesie Markovy prohlásil Gebauer odvozeninu slovesa broceti. Čteme v Nové obraně: "Ant. Marek napsal a r. 1814 vytiskl v jedné své básni:  *)

    by se ten tvůj libý ocel
    v mé též hříšné krví brocel.


*)  Dodáváme k tomu: v překladu balady Kajicná z r. 1810
Sloveso zde vytčené brocel je patrně chybně utvořeno: z - brotiti, zbrotiti, mělo by býti zbráceti, jako je kotiti - káceti atd. Potom "nalezen" byl R. Ký a v něm je sloveso to dvakráte:

    (Záboj a Luděk) vše zbrocesta krviú,
    i krviú zbrocechu je muzie. (Záb. 145 sl.)

Někdo by snad mohl namítnout, že nedoložené jinak tvary mohly být převzaty z Markových básní bez vědomí autorova, ale naproti tomu zůstává skutečností, že Marek měl opravdové nadání básnické a vůbec tvůrčí, že báseň Beneš Heřmanóv vyniká mnohými přednostmi komposičními, zejména pak že látka přímo ukazuje na původce, znalého současných poměrů kolem Hrubé Skály, kde bylo tehdy - v době vzniku R. K. třeba znovu připomenout zapadlý děj, aby varoval i povzbuzoval zároveň, neboť Němci stále ohrožovali od severu český kraj měrou vpravdě povážlivou.
Podobnou tendenci mají také ještě další dvě epické básně Záboj a Slavoj, Čestmír a Vlaslav, takže by se mohlo zdát, že také o nich pracoval Antonín Marek. Ale bezpečně nelze v těchto případech vyvozovat spolehlivé nebo pravděpodobné závěry.
Máme však dalšího spolupracovníka, který se již roku 1811 podrobil zkouškám z dějepisu a zeměpisu a dobře se tedy vyznal v dosavadních pramenech domácích dějin.
Byl to Věnceslav Alois Svoboda - Navarovský (nar. 1791), který již roku 1812 osvědčil svoji politickou průbojnost a tvůrčí pohotovost veršovaným děkovným "Omluvem na list p. Jungmannovi zaslaný", složeným po četbě Markova "Psaní básnířského" z r. 1811. V básni se Svoboda zavazoval k jakékoli oběti pro národ a bouřil proti "tyranům".

    Tam (na Bílé Hoře) vlast v okovy jest věčné vpjata,  
    kam jhem tupným sevřín český lev.           
    Slušno-li nám nésti tuto hanu,            
    synům onných vlasti zástupců?             
    Slušno nést, co tyran klade manu?           
    Život žebrat reků onných od tupců?          
    Ať, kdo s to jest, cizímu se koří,          
    snes, kdo může, tupnou sketsky porobu,        
    zpouru Němce, an tu zpupně dvoří,           
    já jho svrhnu šťastnou u dobu!            
    Já dostojím věrně svému jménu,            
    Čech jsa, otčině své dostojím!            
    Sláb však ještě jsa k vám, milí, kmenu        
    statnému se, svolíte-li, připojím;          
    dospělý však, ochotně v boj tuhý           
    proti násile, zlým tasanům,  *)         
    vejdu s vámi, Pirythous  **) druhý,       
    až nás nebe milým spojí Slovanům.           
    Jinak-li, nuž tedy rozvaliny             
    pohromin nás pohřbí, věrné vlasti syny!        


*)  tasani = furie, lítice, dračice, zde tolik jako dravci, ďáblové.
**)  Pirythous = Peirithoos, syn Diův, král Lapithů, který chtěl s přítelem Theseem unést Proserpinu, choť Plutonovu.
Mužný příslib pomoci, který ovšem nemohl být otištěn pro svůj radikalismus, znali nejen Marek, ale dobře také Josef Jungmann, jemuž mladého svého žáka (Svobodu) představil a doporučil Marek sám.
Že měl Svoboda na Rukopise Královédvorském svůj lví podíl, lze skoro bezpečně usuzovat z jeho nezkrotného temperamentu a pak i z některých průkazných podrobností, jako je např. již sama lyrickoepická báseň Zbyhoň, jejíž námět souvisí s někdejší Svobodovou činností ochotnickou. Gebauer má o tom ve své studii O nové obraně odstavce velmi zajímavé (na str. 63):
"Jméno Zbyhoň (nebo Zbihoň) není dosvědčeno z doby starší, nalézáme je poprvé v Klicperově hře Blaníku, složené 1813 a známé v kruhu Hankovu před objevením R. Kého; násilník Zbyhoň jest mezi prvními hrdinami této hry; potom "nalezl" Hanka 1817 R. Ký a v něm je Zbyhoň, osoba téhož jména jako u Klicpery, a příběh podobný jako u Klicpery.
K tomu buď ještě připomenuto, že Blaník strojili se hráti ochotníci v Praze 1814, že Václav Svoboda, přítel Hankův a známý překladatel R. Kého, měl hráti v něm rytíře Zbyhoně a že se Blaník poprvé dával 25. března 1815."
Tato kombinace má svoji velikou závažnost a nic nemůže zeslabit nabízející se závěr, že Svoboda sám báseň koncipoval, třebaže se zdá dvouletí mezi provozováním Blaníka a nalezením, tudíž i vznikem R. Kého, dobou příliš krátkou, jakou by si odpovědní "padělatelé" nebyli mohli vzít na svědomí. Ale tu musíme povážit, že básníci až na Jungmanna byli mladí lidé a nadto právě Svoboda člověk poněkud lehkovážný a také ukvapený. Svědomitý Antonín Rybička líčí podle pravdy povahu Svobodovu ve svých Předních křisitelích národa českého příznačnými větami (str. 377): "Svoboda při své ohnivé, těkavé a nevázané povaze, chtěl-li mu kdo jiný něco vytýkati nebo předpisovati, nemile to nesl a říkával obyčejně toliko, že pravému Svobodovi svoboda ve všem jde a má jíti nade všechno."
Svoboda byl jako Jungmann i Marek odvážný "novator verborum" a tak si vytvořil úplně nové citoslovce "ajta", jehož poprvé použil již roku 1815 v politické básni "Na mír Evropy r. 1815", kde čteme ve strofě 13:

    Ajta! S Rurikovcem spojený čilým
    s mužného naň spolkem teče Tevtona.

Tímto nápadným ajta jsou básně R. K. i pozdější podepsaná epika Svobodova přímo prošpikovány. Tak tuto komickou interjekci nalézáme v Oldřichu a Boleslavovi dvakrát, v Beneši Heřmanovu dvakrát, v Čestmíru a Vlaslavovi dvakrát, v Záboji a Slavoji třikrát, v Jelenu jednou. Pozdější Svobodova legenda Václav a Ratislav přinesla ji třikrát (Ajta, pohan mece kopím; Ajta, odporníci všickni; Ajta, nad tebou jsem spatřil), takže o spolupráci Svobodově na některých částech R. K. sotva lze pochybovat. Gebauer má o tom ve své studii z r. 1896 stručně jen na str. 68, že "v R. Kém vyskytují se interjekce hoj, ajta n. aj-ta (ajta 11-krát!)" a "že se nenalézají v žádné památce pravé".
Ale ještě jednu "zvláštnost" připisuje Gebauer lehkovážnosti Svobodově (na str. 51): "Václav Svoboda vytiskl 1814 v 5. sv. Puchmajerových Nových básní překlad Horácovy ódy I. a tu se čte: "tak tě Heleny bratř, blíženci zhvězdění chraňte!" Svoboda domníval se tedy, že bylo kolektivum bratř - a toho domnění byli také jiní, zejména Jungmann (ve Slovníku) a Hanka (ve Čtení Nikodemovu 1862), ale bylo to domnění mylné, vzniklé nepochopením staročeských tvarů substantiva bratřie. Hanka "nalezl" R. Ký a v něm substantivum nikdy nebývalé bratř se vyskytuje."
Ke všemu, co tu o Svobodovi napsáno, třeba ještě dodat, že také tento buditel vynikal nesporným básnickým nadáním, což dokázal nejen drobnější epikou, ale i četnými překlady z cizích jazyků, zejména z němčiny, které označuje autor hesla Věnceslav Alois Svoboda v Riegrově Slovníku naučném (VIII, 1168) za "velmi zdařilé".
Rovněž třetí spolupracovník Hankův, náš nejzasloužilejší buditel Josef Jungmann, býval odevždy s plným právem prohlašován za rozeného básníka a umělce. Protože však od let dvacátých minulého století, kdy se oba Rukopisy dostaly na světlo boží, část veřejnosti dílem z nepochopení dílem také z nepřátelství proti našemu národu pohlížela na původce Rukopisů jako na nějaké zlosyny, třebaže t. zv. nález pranikomu neublížil ani neuškodil, málokdo si troufal uvádět slavné jméno Jungmannovo v bližší souvislost s t. zv. "podvrhy" nebo "padělky".
A přece byly úmysly všech tvůrců Rukopisů vpravdě nejčistší a nejušlechtilejší - totiž pomoci utiskovanému národu z jeho bídy a ponížení -, pročež nutno jednat o "počestném a spasitelném právu" všech účastníků a na náležitém místě také o nevšedních zásluhách Jungmannových v souvisloti s Rukopisy.
Josefu Jungmannovi připadl jako literátu zvlášť zkušenému a poměrů znalému důležitý i choulostivý úkol olslavit delší epickou básní některý rod šlechtický, neboť bez pomoci české šlechty nebylo si lze za tehdejší doby představit politický úspěch chystaného souboru. K jmenovanému účelu zvolen námět, jehož se dotkl již Puchmajer v oslavné básni věnované Františku Šternberkovi, totiž vítězství báječného Jaroslava nad Tatary. Jungmanna zaujala látka natolik, že se nevyhnul při skládání Jaroslava některým zvláštnostem vlastní mluvy novočeské, které se tímto způsobem dostaly také do jiných básní R. K. při konečné redakci celého souboru pražskými napodobiteli "staročeštiny".
Takové Jungmannovy novoty shrnul Gebauer do své studie O nové obraně. Uvedeme aspoň některé:
"Spisovatelé na počátku našeho století a před rokem 1817 libovali si ve tvarech jednoduchých (slovesných) mnohem více, než usus novočeský dopouští, např. Jungmann užívá nesloženého tínati, tírati, nášeti, píjeti, pájeti, a podobně odchyluje se v té věci R. Ký od usu staročeského" (str. 67).
"Skad je v češtině slovo neobvyklé, je za ně odkad, odkud. Jungmann má je před objevením R. K. několikrát v Ztraceném ráji (1811), patrně napodobením polského zkad" (str. 68).
"Substantivum vrchol jest a bylo maskulinum. Ve spisech novočeských před rokem 1817 béře se odchylkou někdy za femininum, např. Jungmann píše sněžná vrchole a t. p. V R. K. vyskýtá se táž odchylka" (str. 69).
"Spisovatelé novočeští před r. 1817 převzali rčení jmu se činiti čeho z jazyka starého, ale nepoznali zevrubně jeho pravidla a psali pak také jmu se učiniti (perfektivně) něco (akk.) např.: jmu se obnoviti mluvu, jmu se ohlásiti veliký sbor (v Jungmannově Ztraceném ráji) a t. p."
"Spisovatelé novější před rokem 1817 přijali slovo druhdy a omylem dali mu význam "kdysi", např. Jungmann ve Ztraceném ráji 1811 (Nebes druhdy našich) Ant. Marek 1814: jako druhdy srdce naše nejsou na rozporu (místo jako kdysi, t. j. za časů husitských)" (str. 83).
Že pokládáme Jungmanna za hlavního původce básně Jaroslav, má svůj zvláštní důvod v patrném kolísání prosodické skladby řečené básně. Jungmann usiloval totiž v době vzniku R. K. o povznesení české poesie vznešeným rytmem básní klasických, zejména šestiměrem nebo pětiměrem. V jiných básních R. K. není přesné pravidelnosti rytmické, tak má Záboj a Slavoj rozměr volný, vyskytují se tam řádky osmislabičné až desítislabičné, podobně volný rozměr mají také básně Čestmír a Vlaslav a Jelen, naproti tomu básně Jaroslav i Oldřich a Boleslav jsou psány pravidelným veršem desítislabičným, Zbyhoň dokonce dvanáctislabičným, ale v Jaroslavu jeví se snaha o dokonalost veršovou a velebný tok veršů nejpatrněji. Nalézáme tam dokonce stopy původních hexametrů časoměrných jako jsou např.

    Zvěstuju vám pověst veleslavnú o velikých pót - (kách)

    Dlúho obih mezi liudem ktvéše, než ot vzchoda v zemiech;

    Vstaň ó Hospodine v hněvě svojem, sprosť ny vrahóv, sprosť

    (ny stihajuciech, potlačiti chtějú dušu našu;)

    Atd.

Jsme-li již při prosodické stránce R. K., dodáme hned ještě, že vzhledem k neobvyklé strofě čtyrveršové (8-7-7-6) připisuje Gebauer sám báseň Ludiše a Lubor na vrub Václavu Hankovi a odůvodňuje svoje mínění shodou oněch veršů s trojdílnými strofami legendy o sv. Dorotě, "kterou Hanka v rukopise Vít. znal a v Starobylých skládáních III. otiskl." Hanka složil také podle písní srbských, které znal z ukázek Herderových a dokonale též z vlastní četby, všecky básně lyrické, neboť měl pro tento básnický druh nejen dobrou průpravu, ale i nesporné nadání, které vystačovalo také na Ludiši a Lubora, skladbu to s převládajícími znaky poesie lyrické.
A tak bychom měli přibližnou představu o vzniku většiny článků Rukopisu Královédvorského, který si jistě vyžádal aspoň dvou let (1815-1817) usilovné práce a zejména i pečlivé konečné redakce starobylé úpravy a dovedného napsání na drobné listy pergamenové, jakoby vyňaté z většího sborníku.
Lze si představit, jak rozčileně a napjatě očekáváno pak stanovisko největšího znalce slavistiky a bohemistiky doby tehdejší Josefa Dobrovského, o němž se již napřed tušilo, že by přísně odsoudil jakýkoli pokus o literární "podvod", třeba i nejprospěšnější jinak politice českého národa.
Dobrovský byl mladší generaci znám jako "studený gramatik", jak ho charakterisovali autoři Počátků české prosodie Palacký a Šafařík r. 1818, proto Hanka nechvátal s uveřejněním svého nálezu, zato se horlivě staral, aby jeho nalezení nikomu nezůstalo utajeno, tedy ani Dobrovskému ne. A ku podivu zachoval se tento obávaný nejlepší znalec staročeštiny a snad i jediný zkušený paleograf k R. K. velmi šetrně, neprohlásil ho za podvrh, nýbrž uznal neobyčejný význam nálezu. Teprve když se na samém sklonku roku 1818 (první vydání R. K. datováno 16. září 1818), někdy v listopadu vytasili neznámí nálezcové s dalším Rukopisem a Dobrovský ho v prosinci dostal do rukou, rozeznal ihned paleografické nedostatky nového Rukopisu, odsoudil příkře nejen nález, nýbrž i jeho tvůrce, a odtud se začaly podrážděné polemiky mezi "studeným gramatikem" a jeho naveskrz horkokrevnými protivníky, které vyvrcholily r. 1824 v Hormayerově Archivu, kde na útočný článek Dobrovského z čísla 46 odpověděl v č. 64 za všecky zúčastněné vášnivý spolutvůrce a překladatel R. K. Věnceslav (Václav) Svoboda. Nejvíce se ho, jak pochopitelno, dotkla věta Dobrovského: "Od nynějška nebude to (Libušin soud) nikdo moci pokládat za něco jiného než za zřejmý podvod prohnaného darebáka (eines Schurken), který chtěl svoje lehkověrné krajany mít za blázny," proto odpovídá Svoboda způsobem, který průzračně naznačuje již tehdy původ a účel t. zv. podvrhů:
"Byli bychom šťastni, kdybychom měli mezi sebou druhého Chattertona, a prosili bychom ho, nekladouce zvláštní váhy na historickou přesnost jeho děl, aby jen hodně mnolho takových prací složil. - - - Jsmeť z duše přesvědčeni, že geniální Chatterton více prospívá kultuře než mužové, kteří přehnanou kritikou vylidňují století. - - - Opravdový učenec byl by dokázal, že věc není stará, ale skladatel že zasluhuje pro svůj básnický talent uznání a že prokázal vzácnou, chvalitebnou znalost starověku. To musí potvrditi každý opravdový vlaste nec."
Dobrovský pak arci hájil svoje stanovisko i svoje vlastenectví a z jeho poznámek vysvítá, jak těžce prožíval následky svého rozhodnutí hájit spíše vědecké stanovisko než přikyvovat k "podvodu", který se příčil jeho střízlivé povaze.
Původcové druhého Rukopisu, Zelenohorského, dostali se tak do nepříjemné tísně, že je Dobrovský svým bystrozrakem odhalí. Byli to kromě Jungmanna a Hanky, jak patrno již z pětistopého verše, který se zvlášť Jungmannovi zamlouval svou vážností, podle všeho i Hankův přítel Josef Linda, jejž označil Dobrovský za vynálezce domněle starobylého, ale niikdy nedoloženého písma R. Z.  *)  Teprve po smrti Dobrovského ustaly občasné přestřelky obou protivných táborů, takže mohlo být vybojováno dokonalé vítězství obou Rukopisů.
*)  Dobrovský napsal dne 9. února 1819 Vincenci Zahradníkovi: "Teď i jiní jináč o něm (R. Z.) nesoudí, než pan Jungmann a Hanka ještě by ho rádi zastávati chtěli. Jednoho z těch pánů aneb oba já za skladatele a p. Lindu za písaře držím." Jungmann totiž a Hanka jediní rozluštili záhadné písmo a text Libušina soudu.
Politické úspěchy R. K. dostavily se však hned po prvém vydání Hankově a časem předstihly všecka nadějná očekávání jejich tvůrců. Zejména cizina se počala zajímat o domněle starobylé památky již od roku 1820, kdy vydal v Izvěstech cís. akademie petrohradské ruský admirál Alexander Semenovič Šiškov, tehdy ministr osvěty a president akademie nauk, věrný překlad R. K., v němž viděl jasný obraz pravého Slovanství a jejž vítal jako nejcennější přínos světové kultuře. Také u říšských Němců vzbudil R. K. mimořádnou pozornost, uznale se jím zabýval slavný Jakub Grimm a básnik de la Motte Fouqué schválně se vydal do Prahy, aby poznal šťastného nálezce a mohl pak nejen jeho, ale i překladatele Svobodu opěvovat r. 1823 ve svých Reise-Erinnerungen. Ale což asi Hanku nejvíc potěšilo, sám veliký Goethe zahrnoval R. K. srdečnou chválou a právě jeho vlastní píseň Kytici mistrně přeložil do své mateřštiny, takže již nebylo třeba závidět Jihoslovanům jejich literární předskok. Roku 1825 pronikla také sláva R. K. do Anglie, roku 1831 do Francie atd., takže již roku 1843 mohl proslavený nálezce vydat t. zv. Polyglottu Rukopisu, která obsáhla překlady většiny národů evropských a byla doplněna dalšími ještě r. 1852.
Sebevědomí našeho národa vzrůstalo úměrně s obdivem ciziny, a když pak r. 1840 nejvážnější a nejváženější učenci své doby, František Palacký a Pavel Josef Šafařík, vědecky zdůvodnili ve svém proslulém spise Die ältesten Dankmäler der böhmischen Sprache neobyčejnou cenu epických i lyrických básní obou Rukopisů jako zvlášť důležitýoh pramenů k poznání kulturního života starých Čechů, opřel se celý národ plnou vahou své vznětlivé povahy o mohutnou sílu zdánlivého odkazu velkých předků a založil na této zářivé ilusi pevnou víru v šťastnou budoucnost českého jazyka.
Léta padesátá sice porušila nepřízní Vídně nadějný vývoj české politiky, ale našemu národu přibývalo i tehdy na vědeckých pracovnících, kteří úspěšně odráželi záměrné útoky učených i zjednaných odpůrců pravosti obou Rukopisů, jako byli Julius Fejfalik, Max Büdinger a pověstný David Kuh. Zejména dobře Vídeň věděla, v čem mají nenávidění Čechové, které předurčila k záhubě, velikou mravní oporu, a proto naléhala na německou žurnalistiku, aby nepohodlný národ zostudila před celou vzdělanou Evropou na nejvyšší míru. Čeští vlastenci včas vycítili, oč vlastně jde jejich nepřátelům, a přilnuli k domnělým památkám a důkazům dávné kulturní vyspělosti domácích pěvců s tak vroucím obdivem, že jenom v Rukopisech viděli pevnou záruku příští moci politické.
Léta padesátá a šedesátá, léta to nejtěžších zkoušek českého charakteru a národní odolnosti, povýšila Rukopisy na posvátné palladium, které všem upřímným národovcům zářilo do proměnlivých osudů českého lidu a jazyka jako vysoký maják statečným plavcům na rozbouřeném moři. Zvlášť výmluvný doklad pravdivosti této národní víry a naděje máme v pamětech svědka nad jiné osvědčeného, v Druhém květu Svatopluka Čecha (str. 158):
"Avšak pro Rukopis Králodvorský byli bychom podnikli (totiž my, čeští studenti) všechno na světě. Vždyť víte, čím tehdáž (počátkem let šedesátých) byl každému Čechu. A také nám v konviktě byl skutečným palladiem, naší největší chloubou a nejpádnější zbraní proti německým soudruhům, kdykoliv se začali vychloubati duševní povýšeností svého národa nad naším. V mnohém jiném jsme museli, aspoň v duchu, s bolestí uznati správnost jejich důvodů, ale byla jedna zbraň, která nám vždy pomáhala z tísně: drahocenný Rukopis. Před tím se přece hluboce uklonil a z něho překládal sám velmistr básnictví německého. Němečtí soudruzi, pokud si publicistických projevů všímali, měli ovšem pohotově jízlivou námitku podvrženosti, ale jestliže některý vytasil se s výtkami Büdingerovými, Fejfalíkovými a jiných popěračů pravosti, zasypali jsme ho takovou spoustou protidůvodů a dotírali naň s takovým rozhořčením uraženého nejsvětějšího přesvědčení svého, že brzy malomyslně umlkal. Byli jsme při těch zápasech ve výhodě nejen svou zdrcující číselnou převahou, takže málokterý troufal si podrážditi nás na tomto místě nejcitlivějším, nýbrž i větší znalostí věci, neboť kdežto oni pochytili leda sem tam povrchně nějakou námitku z Tagesbota, hltali jsme my v pravém slova smyslu, kde co na obranu této věci, pro nás tehdáž nejdůležitější, bylo napsáno. A bylo toho v letech 1859 a 1860 hojně: články, brožury i posměšné písně o Fejfalikiádách atd. Kde co vyšlo, hned to někdo přinesl do konviktu a šlo to z ruky do ruky. Jako vítězné bulletiny létaly od pultu k pultu zprávy o novém nějakém triumfu obránců, jak na příklad Fejfalík hanebnou porážku utrpěl se svým prý nehistorickým bubnem, když mu ten a ten obránce nad slunce jasněji dokazuje, že bubnů ve vojskách českých i jiných užíváno již ve 12. století atd. Hned jsme pak pádnost takových důkazů zkoušeli na nečetných německých soudruzích, neboť mezi námi Čechy pochybovačů tehdáž vůbec nebylo. A znenáhla i na německé naší straně utichal všecken odpor. Žádný z nich alespoň netroufal si zjevně nám čeliti. A my jsme byli přesvědčeni, že útoky na naše Rukopisy odraženy jsou navždy! -"
Taková tedy síla a moc vyvěraly z povznášející iluse, z čarovného sebeklamu, z nadšené víry v pravost Rukopisů.
Ještě léta sedmdesátá se opájela památným odkazem nedávných otců, ale již již se zachvívala v ovzduší nejistá tucha blízkého rozčarování.
Učený pokračovatel velikého patriarchy Josefa Dobrovského Dr. Jan Gebauer počal připravovat monumentální Historickou mluvnici jazyka českého a pracným studiem Rukopisů dospěl k vědeckým výsledkům, které oba Rukopisy vyřaďovaly z českého dávnověku a potvrzovaly jejich nedávný původ. Tak se dostal vzdělaný filolog do podobné kolise jako jeho předchůdce, do vnitřního sporu mezi poznanou pravdou a šetrnými ohledy k utkvělé tradici národní. Nebylo jiného východiska než rozhodnout se pro stanovisko vědecké. Brzy po zveřejnění Gebaurových věcných námitek přenesla přísná věda celý spor na pole politické, kde se, jak u nás pravidlem, nešetří zbraněmi ani prostředky sebe krutějšími a kde se i vznešená idea zvrhuje často v malicherný boj osobní.
Nejtrapnějším úkazem tohoto urputného zápolení se stalo, že za něho nešetřeno ani mrtvých, a tak veliká, dalekosáhlá oběť českých Chattertonů prohlášena sprostým zločinem a sebezapíraví původci velkolepého díla znovu sníženi k úrovni "prohnaných darebáků", za jaké je označoval před dlouhými lety "studený gramatik" Dobrovský.
Opět se tu osvědčila stará pravda, že hněv je nejen špatný rádce, ale i nejhorší soudce. A tak na dobromyslného Hanku, jak jej líčí jeho vrstevníci a pamětníci, sneseny celé kopce jedovatých pomluv a klepů z nejrůznější korespondence - vždyť každý má svoje závistníky, a ubohý je takový člověk, který je nemá - a protože čisté památky velikého patriarchy Josefa Jungmanna nebylo radno se hanlivě dotýkat, vybrán z přátel Hankových jeho dočasný spolubydlící Josef Linda, aby snímal zdánlivé hříchy jiných a způsobem, příčícím se logické přesnosti a spolehlivosti, usvědčován z "padělání" epických částí Rukopisů tento nepříliš talentovaný literát, jemuž do roku 1817 otiskly Hýblovy Rozmanitosti jen několik začátečnických pokusů v zábavné próze a jenž do té doby vůbec nebásnil.
Nezáleží dnes již v době svobody a samostatnosti na "pravosti", t. j. starobylosti Rukopisů, zato však tím více na skutečnosti, že Všemohoucí poslal našemu národu v pravý čas geniální divotvorce, kterým se podařilo vštípit do srdcí celých generací nejhlubší víru v kulturní statky a přednosti jejich dávných předků a tím také nezdolnou sílu čelit nenávisti nepřátel. Nechce-li národ slout nevděčným, musí na tvůrce Rukopisů vzpomínat jako na obětavé zachránce a spasitele, kteří se zasloužili nejvyšší měrou o jeho vlast a získali pro ni i sympatie ciziny v dobách nejosudnějších.
Ferdinand Strejček: Závěrečné slovo o Rukopisech
Vydala Topičova edice v Praze 1947. Vytiskla knihtiskárna Jos. L. Švíkala v Mladé Boleslavi. Cena 10 Kčs. 1. vydání. 1000 výtisků.

Knihovna České společnosti rukopisné v Praze  [sign. 295]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná