Boleslav Jablonský
Osvobození Evropy
Zpomínka na rok 1241.


Osvobození Evropy 
Zpomínka na rok 1241.

Kam se béreš, strážný duchu vlasti?
Kam mě vznášíš, svatý genie?
Tu zří oko šíré do propasti —
Není hrob to synů Čechie?

„Hřbitov jest to jejích slavných synů,
Skrývající starší bratry tvé;
Klidně v matky spočívají klínu
Po veliké denní práci své.

Z tří tu hor se slzy smutku linou,
Zde a tamto zříti jejich shon;
Slzy jejich svatou zemí plynou
Jako Léthe, Styx a Acheron.

Kam pohlédneš, leží svaté kosti,
Jimž potomstvo vřelý dlužno dík;
Každá hůrka náhrobek je cnosti,
Každý hrad je slávy památník.

Hle! zde v stínu věnce svoje skrývá
Tento národ činů milovný;
V lůně matky tiše odpočívá
Jako včely v oulu královny,

Včely to, jenž užívati znaly
Zbrani svojí v mnohém výstupu;
Včely to, jenž jiným med svůj daly,
Sklidily však nevděk — potupu!

Česko někdy svíci Mudřeninu
Rozžalo ve vlastech sousedů;
Udatenství českých druhdy synů
Dobylo Europě svobodu!

Tamto zašli blesky svého oka,
Olomúc kde šedá bytuje:
Jesti tamo hora nevysoká,
Jenžto krajům divy zvěstuje.

Šestero již věků potopilo
V bezedné se moře věčnosti,
Co tam ono věčně skvoucí dílo
Vykonáno českou chrabrostí.

Aj! vztyč témě, slavný Hostajnove!
Oslav dobu onu posvátnou;
Objevte se světu, hrdinové,
Konavší tam práci památnou!

Slyš, jak z útrob divotvorné hory
Dutý hřmot se slavně ozývá!
Pohleď na ty temné duchů sbory,
Ježto hora oku odkrývá,

Duchové to padlých tamo soků,
Hrozivších Europě záhubou;
Smutně stojí vůdci svému k boku —
Paidar-chan to s hordou Tatarskou.

Viz pak zhůru, kterak ve blankytu
Velebný se obraz otvírá —
Kterak v hrdém vítězivém svitu
Hvězdný s něho pluk tam pozírá!      

U prostřed pak pluku vítězného
Skví se drahý jeden vlasti šperk:
Zhubitel to chána Mongolského —
Jaroslav to, slavný Šternberk!

Zde jest ono místo věčné ceny,
Tuto zříš Tatarské na rovy;
Zde jsou od Slovanů rozdrceny
Strojené Europě okovy.

Jako vlny morské hrnuli se
Divochové k slunce západu;
Na věky však porozráželi se
O Českého skály národu.

Hledáš pomník rekovného činu,
Jímž půl světu dána svoboda? —
Pomník slávy věrných sobě synů
Připravila sama příroda.

Jim tu neční pyramida horská,
Popsaná řadami krásných slov;
Nápis jich jest Báseň Kralodvorská,
Pomník jejich jesti Hostajnov!

Ny ní jdi — a uč se milovati,
Proč jsou bratří tvoji lili krev;
Uč se ctíti onu svatou máti,
Pro niž zápasil tam Český lev!
Jablonský Boleslav   (14.1.1813-27.2.1881)   Vlastním jménem Karel Eugen Tupý, katolický kněz, vlastenecký básník.
Básně Boleslava Jablonského
Tiskem a nákladem Jana Spurného. Svazek třetí (s.323-328). Praha 1856.

Národní knihovna v Praze   [sign. 54 G 689]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná