Josef Velenovský
Literární studie
1932

Strana 90 a 91:

Skvělým dokladem všeho toho, co jsme v těchto statích vyložili, jsou naše nádherné staré památky literární, Král. a Zelenoh. rukopis, jež svým obsahem jsou ozvukem zapadlých slavných dob slovanských. Literární tyto klenoty byly pod vlivem vůdců realistických od samých českých profesorů prohlašovány za padělek, ale v poslední době rozmeteny úplně jejich důvody, hlavně mistrným dílem prof. Mareše, takže soudný člověk diviti se může toliko smělosti a houževnatosti židorealistických odpůrců oněch památek. Sám jsem byl osobně svědkem vývoje bojů rukopisných na universitě a mohu jako nezúčastněný přírodník říci, že boje ty nebyly nikdy věcné, nýbrž osobní a politické. Ale o tom nyní při persekuci realistické nelze psáti podrobně.
Oba Rukopisy vydány byly také v Ottově Světové knihovně s dlouhým rozborem J. Hanuše, jenž v duchu bořitelů Rukopisů rozebírá všechny důvody, jimiž bylo dokázáno, že Rukopisy jsou výrobkem Hankovým a Lindovým. Na str. 87 stojí tyto věty: "Někdejší pravověrní obránci stali se dnes odpůrci a kacířští škůdcové, hrobaři, Herostratové jsou dnes vlastně jedinými a nejhorlivějšími obránci Rukopisů! A nejen Rukopisů, nýbrž celé naší literatury od počátku 19. stol. všech našich obrozenských snah, na něž podvod s Rukopisy vrhal stín tak osudný, našich nejlepších mužů, počínaje od Dobrovského, Jungmanna, Palackého, Šafaříka, jejichž památka vírou v Rukopisy byla kompromitována."
Věrný Čech se hanbou rdí, že tato strašná slova mohl napsati také Čech. Ale hodí se to dobře do rámce činnosti českých realistů, prznitelů národa českého. Dnes, bohudíky, dvě třetiny národa už proradnou činnost realistů prohlédli a pevně věří v pravost Rukopisů.
A k tomu slouží "vlastenecké" nakladatelství Ottovo?
Knihou Marešovou vlastně definitivně pravost Rukopisů byla dokázána. Realisté místo věcného boje urážlivě vrhali se na Mareše, napadajíce jeho osobu. To ale dělali realisté vždycky každému, jenž se jim stal nepohodlným. Proslul v tom ohledu Čas a v nové době pověstné Nár. Osvob. I mne zuřivě osobně napadali a hanobili, aniž by o obsahu mluvili, když jsem vydal Přír. filosofii.
Když Mareš ve skvělých, veřejných přednáškách r. 1931 a 1932 proti útokům realistů se hájil, vyřítil se proti němu prof. Flajšhans takovým způsobem, že jednání jeho celá veřejnost odsoudila. Flajšhans tu představoval ubohou duševní úroveň realistů. Národ konečně otvírá oči a tuto nevzdělanou, surovou, násilnou, drzou, podvodnou, židovskou čeládku poznává. Všechna jejich moc a sláva založena byla na lži a násilí.

Strana 270:

Jak se následkem toho všeho ocenění spisů během doby mění, máme hojnost dokladů. Tak vizme např. Rukopis Královédvorský, který po objevení všichni velebili jako zázrak umění básnického. My před 50 roky učili jsme se RK na gymnasiu nazpaměť. Když potom po tuhých bojích většina akademických odborníků uznala RK za falsifikát, říká se, že nemá žádné ceny básnické a dnešní studenti ho ani neznají. Atd.

Velenovský Josef (22.4.1858 - 7.5.1949)
PhDr., filosof, profesor systematické botaniky na UK.


Literární studie
Prof. Josef Velenovský. Nákladem Ludvíka Součka v Praze II, Riegrovo nábřeží 6. Grafické závody V.&A. Janata v Novém Bydžově. Praha 1932. Formát 20,5 x 14,5 cm. Počet stran 295.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná