A. W. Šembera
Wpád Mongolů do Morawy.
1841

Předmluva.

Jeden z nejpamátnějších příběhů v historii vlastenské jest vpád Mongolů do Moravy a slavné vítězství nad nimi u Olomouce. Krom třicetileté války neuvalila žádná doba tolik neštěstí na Moravu, jako doba Tatarská, ale nikdy neosvědčila se skvěleji národní síla a statečnost Čechů a Moravanů, jako v onom strastiplném čase. Národové i ti nejmocnější sklonili nevolně šíji svou pod jarmo mongolské; věhlasní však předkové naši, nadšení duchem svornosti a vlastenectví, rozrazili mohutně nával divých barbarův a ochránili svým rekovstvím země západní a rozvíjející se v nich osvětu od neodvratné zkázy.
Chtějíce památku šestistyletou osudné té doby oslaviti, umínili jsme vyobraziti běh velké události z pramenů, pokud možná přesných, nepokalených příměskami pozdějších kronikářů. Bádajíce však po žádoucích zřídlech, nabyli jsme brzo nelibé vědomosti, že jsme nesnadný sobě obrali úkol. Kdežto se o válečném tažení Mongolů po Asii, po Rusku, Polsku a Uhřích obšírné, dílem souvěké kroniky zachovaly, nestává o vpádu jich do Moravy nejen žádného podobného spisu, ale nevešla krom listu krále Václava I. ku Konradovi, králi Římskému, téměř ani jediná listina ze souvěkosti u veřejnost, jenž by o hrozném zpuštění Moravy od Mongolů dávala svědectví. Teprve v novější době vyneseny jsou neunaveným pátráním pana archiváře Bočka některé vzácné listy z ukrytosti na světlo, metající jasných paprsků v neproniklé posud temno r. 1241; a jedině vlastenecké ochotnosti, s kterou nám vážný p. vynálezce tyto drahocené památky k použití sdělil, jakož i přátelské poradě jeho při práci této, máme děkovati, že se skrovnému článku našemu o Mongolích v Moravě žádaného opodstatnění i rozmnožení dostalo. Že ale článek ten i v nynější způsobě vždy jen jest zlomkovitým nástinem věci, dotknutého roku v Moravě zběhlých hleděli jsme osvětliti temné místa v obraze těžkého utrpení vlasti Moravské krátkým vypsáním bohopustého řádění Mongolů v jiných zemích před vtrhnutím do Moravy a připojením povahopisu lidu Mongolského.
Skládajíce opětné díky panu archiváři Bočkovi za poskytnuté nám pomůcky historické a za důležitý článek "O vítězi nad Mongoly", a panu profesorovi Klácelovi i panu Furchovi za příspěvky básnické, přejeme srdečně, by se podniknutí naše neminulo s účelem, vzbuditi ve vlastencích úctu k velkým předkům našim a otužiti lásku k národu a vlasti.

V Holomouci dne 25. června 1841.

Aloys W. Šembera.

Wpád Mongolů do Morawy.
Se starší historií Mongolů, jich powahopisem a popsáním Hostýna. W dobu šestistyleté památky oswobození Morawy od Mongolů wydal A. W. Šembera, professor řeči a literatury české na Morawsko-stawowské akademii w Holomouci. Se třemi obrazy. Tisk a papír Aloysia Škarnicla. W Holomouci 1841. Formát 20 x 12,5 cm. Počet stran 103.

Moravská zemská knihovna v Brně   [sign. 2-191.09]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná