Josef Bojislav Pichl
Společenský krasořečník český
Praha 1852

Strana 9 až 13:
Báseň Johanna Gottfrieda von Herdera Die Fürstentafel
v překladu Františka Jana Svobody Knížecí stůl.
       Knížecí stůl.

   Kdož jest ona na zeleném luze,
   Sedíc mezi dvanácterem pánů?
   Jest to Libuša, moudrého Kroka
   Moudrá dcera, České země kněžna,
   Sedí na soudu a myslíc soudí.
   Ale nyní nález přísný činí
   Bohatému Rohoňovi. Boháč
   Zapálí se vztekem, třikrát praští
   Kyjem v zemi, zkřikna dí: "O! křivda
   Veliká nám Čechům, statným mužům,
   Že nás žena podmanila, trýzní,
   Dlouhé vlasy majíc, krátký rozum.
   Hned umříti jest nám lépe mužům,
   Než tím ženským právem živu býti!"
   To když uslyší Krokova dcera,
   Lidu matka, dobrým přítelkyně,
   Ač se tiché prsy její rmoutí,
   Přece zasmávší se vlídně praví:
   "Křivda Čechové vám, statní muži,
   Že vás mírná žena láskou soudí,
   Máte míti muže správce svého,
   Jestřába na místě holubice."
   Vstala pěkným zardějíc se hněvem,
   "Tuto zjitra najdete se u mne;
   Vyplní se žádost vaše." Všickni
   Němí, hanbou zaražení stojí,
   Všickni cítí, jak zle lásku její
   Mateřskou a věrnost odplacují.
   Jesti vyřknuto, a každý sobě
   Jitra, každý muže vládce žádá,
   Rozejde se z soudu zástup celý.
   Mnozí páni bohatí a dvorní
   Libušu i její stol snoubíce
   Vábí okrasami, lichocením,
   Drahým zbožím, bravu, skotu stády.
   Libuša prodati se nerodí
   Ani stol svůj. Koho sobě zvolí?
   Každý šlechtic v tu noc nepokojně
   Spí a čeká jitra. Jitro přijde.
   Věška Libuša jest beze spaní,
   Bez dřimoty na své hoře svaté,
   Klimby bohyně se táže, až jí
   Bohyně vyjeví osud příští:
   "Vzhůru Libuše! tam za horami,
   Za horami na Biliny břehu
   Tvůj kůň najde České země kníže,
   Ten ti mužem, kmenu otcem bude.
   Dvěma oře strakatými voly,
   A prut kmenu svého v ruce drží,
   Buda jísti za železným stolem.
   Ruče dcero, osudní čas kvapí!"
   Kvapí Libuša, svolati Čechy,
   Na zem klade korunu a vece:
   "Vzhůru Čechové, ó statní muži,
   Za horami na Biliny břehu
   Můj kůň najde České země kníže,
   Ten mi mužem, kmenu otcem bude.
   Dvěma oře strakatými oly,
   A prut kmenu svého v ruce drží,
   Buda za železným stolem jísti;
   Ruče děti, osudní čas kvapí!"
   Ruče oni plášť, korunu vzavše
   Za brůnou co střela rychlou jedou,
   Bílý orel nad nimi se vznáší.
   Kdy Biliny za horami dojdou,
   Stane kůň a řehce před člověkem
   Oulehlí ořícím. Divíce se
   Stojí. On pak přemýšleje kráčí,
   Dvěma oře strakatými voly,
   V pravici má lískový prut uschlý.
   Dějí oni: "Zdráv buď bohům vděčný,
   Kníže náš!" A hned i jej v knížecké
   Roucho oblékají, korunu naň vloží.
   "O by bylo doorati roli
   Tuto," dí on, "blaho by vždy v zemi
   Bylo vaší." Nechceť však již tomu
   Osud rychločasý. A vtek v zemi
   Prut a vypřáh z pluhu voly, praví:
   "Jdětež tam, odkud jste vyšli." Náhle
   Voli pozdvihli se do povětří
   A tam do blízké se vznesli skály,
   Skála po nich zvřela se, a z ní
   Hojná dosaváde teče voda.
   Náhle počna prut se zelenati,
   Za sebe tré ratolístek vydá.
   Vidouce to náramně se diví.
   Přemysl (takové jmě muži bylo)
   Jednéž radlicí luh zvrátí zhůru,
   A z kabele vyňav sýr a pecen,
   Káže hostem na drnu sedati,
   A sám klade oběd na radlici.
   "Nyní, kmeti, s knížetem svým kvaste."
   Oni věštby té se diví pravdě,
   Kterak bude jísti za železným stolem;
   Pohlédají na zelenost prutu.
   O div divu! náhle z tří dvé uscho
   Ratolístek, třetí mile květe.
   A kdy v divu tázati se chtějí,
   Oráč takto vece: "Přátelé! květ
   Tento znamená můj rod královský,
   Mnozí panovati chtíce uschnou,
   Jeden jen jsa králem bude kvésti."
   ""Pane, nač ten divný stůl železný?""
   "Což nevíte, na jakovém stole
   Král jídává? On jest to železo,
   A vy skot ořící jemu chleba!
   ""Pane, tys tak snažně oral roli:
   Hněv tě pojal, žes ji nedooral.""
   "O, by bylo doorati rolí!
   Žel mi jest, že přišli jste tak ráno;
   By jste teprv vyšli od Libuše,
   Hojnost chleba (tak zní osudové)
   Po všecky dny bylo by v té zemi.
   V té hoře jsou teď moje voli."
   To řka, vstane, na kůň bílý vsedne,
   Jenž si bujně počínaje, hrabe.
   Střevíce má prosté z kor lípových,
   Jež svou rukou lejčím byl si ušil;
   Oni jeho obouvají v skvostné.
   "Nechte, praví kníže na komoni bílém,
   Nechte mi střevíců z kor lípových,
   Jež jsem sobě lejčím sám byl ušil,
   Ať uvidí synové a vnuci,
   Kterak jejich otec kníže chodil."
   Políbil je a za ňádra vložil.
   Jeda, dobrotivě, moudře mluví,
   V dlouhém rouše Bůh se býti vidí.
   A kdy na dvůr Libušin přijedou,
   Ona jeho vítá s drahou panen,
   Lid ho jednohlasně za své kníže,
   Libuša však za manžela volí.
   Dlouho vládli, vesele a dobře,
   Slavné zákony a mírná práva
   Dadouc, mnohá vystavěli města,
   A prut osudní vždy víc vykvétal.
   Střevíce ty byly pro památku:
   Nezahálela radlice, dokud
   Libuša s Přemyslem živi byli.
   Běda, běda! prut již dávno uschnul,
   Ukradeny jsou střevíce prosté,
   A stůl železný jest zlatým stolem.

Johann Gottfried von Herder   (25.8.1744 - 18.12.1803)   filosof, básník a spisovatel, protestantský kazatel.
František Jan Svoboda   (22.3.1778 - 16.7.1864)   pedagog, spisovatel a překladatel.


Společenský krasořečník český.
od Dra J. Boj. Pichla. Díl první. V Praze 1852. Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila. Počet stran 238.

Stanford University Libraries   [sign. PN 4355/v.1]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná