Básně staronárodní
rukopisův
ZELENOHORSKÉHO A KRALODVORSKÉHO.
Dle původního sepsání i s překladem novočeským
vydal Josef Jireček.
V Praze 1879.

O b s a h
strana
Titulní list I
PROSLOV. III-IV
RUKOPIS ZELENOHORSKÝ. 1
A. Nález o právu rodovém. 2-3
B. Libušin soud. 2-11
RUKOPIS KRALODVORSKÝ. 13
A. O velikém pobití. 14-33
B. O vícestvě nad Vlaslavem. 34-53
C. O pobití Polanóv i vyhnání jich. 52-57
D. O pobití Sasíkóv. 58-63
E. O velikých bojech křesťan s Tatary 64-87
F. O slavném sědání. 86-97
G. Písně. 96-97
1.  Zbyhoň. 96-101
2.  Kytice. 100-103
3.  Jahody. 104-107
4.  Jelen. 106-111
5.  Růže. 110-111
6.  Žežhulice. 112-113
7.  Opuštěná. 112-115
8.  Skřivánek. 114-115
Přehled obsahu. 116


Poznámky JAG k Jirečkovu vydání RZK:

Jirečkovo vydání Rukopisů Z. a K. navazuje na jeho čítanku pro vyšší gymnasia "Anthologie ze staré literatury české" (1860 vydanou v Praze u Fridricha Tempského), kde byly ukázky Rukopisu zelenohorského (strana 1-4) a Rukopisu královédvorského (strana 7-23). Jak bylo uvedeno v Proslovu, obsahuje Jirečkovo vydání RZK souběžný text staročeský (vlevo na sudých stránkách) a text novočeský (vpravo na lichých stránkách). Odlišné od dosud zavedených jsou některé Jirečkovy názvy písní RZK. Někde také používá odlišný název v záhlaví stránky. Stránkování je ve vnějších hořejších rozích arabskými čísly. Sloky jsou číslovány in margine (po 5 verších) arabskými čísly. Neobvyklé je také dělení dlouhých písní do oddílů označených římskou číslicí. Poznámky jsou uvedeny dole pod čarou. Na straně IV dole jsou uvedeny Opravy (4 chyby v textu).
Názvy písní (Sč = staročeský název, Nč = novočeský název a Z = záhlaví) a příp. dělení na oddíly:
Rukopis Zelenohorský.
Sč: A. Nález o právu rodovém.
Nč: A. Nález o právě rodovém.

Sč: B. Libušin soud.
Nč: B. Libušin soud.

Rukopis Kralodvorský.
Sč: A. O velikém pobití.
Nč: A. O bojích s vojskem Karla Velikého.
Z:   Boje s Karlem Velikým.
    I.  verše 1 až 70
    II.  verše 71 až 169
    III. verše 170 až 212
    IV.  verše 213 až 244

Sč: B. O vícestvě nad Vlaslavem.
Nč: B. O vítězství nad Vlaslavem.
Z:   Boj Ctmira s Vlaslavem.
    I.  verše 1 až 41
    II.  verše 42 až 111
    III. verše 112 až 175
    IV.  verše 176 až 233

Sč: C. O pobití Polanóv i vyhnání jich.
Nč: C. O pobití Polanův v Praze L. 1004.
Z:   Dobytí Prahy L. 1004.

Sč: D. O pobití Sasíkóv.
Nč: D. O pobití Sasův pod Hrubou Skalou L. 1203.
Z:   O pobití Sasův L. 1203.

Sč: E. O velikých bojech křesťan s Tatary.
Nč: E. O velikých bojích křesťanův s Tatary L. 1241.
Z:   Boje s Tatary L. 1241.
    I.  verše 1 až 35
    II.  verše 36 až 88
    III. verše 89 až 117
    IV.  verše 118 až 145
    V.  verše 146 až 182
    VI.  verše 183 až 236
    VII. verše 237 až 289

Sč: F. O slavném sědání.
Nč: F. O sedání.
Z:   Cvičné souboje koňmo.

Sč:          Nč:
G. Písně.       G. Písně.
1. Zbyhoň.       1. Zbyhoň.
2. Kytice.       2. Kytice.
3. Jahody.       3. Jahody.
4. Jelen.       4. Jelen.
5. Růže.        5. Růže.
6. Žežhulice.     6. Žežulka.
7. Opuštěná.      7. Opuštěná.
8. Skřivánek.     8. Skřivánek.


U k á z k a
poznámka na straně 56-57:

41    otvoři mu bránu přěs Vltavu.  *)

*)  Prvotně tu stálo "přěs přiekopy", jakož určitě vysvitá z verše 53: "trčiú ku bráně přiekopy". Podél Vltavy ovšem nebylo příkopův, kudy by Polané byli mohli ku bráně utíkati, ale příkopy byly u hradu pražského, a přes ně most ke bráně hradské. Podobná substituce Vltavy nalézá se při vypravování děje tohoto ve dvou rukopisech kroniky t.ř. Dalimilovy hl. 36, v. 20, totiž v Cambr. a Fs. (Fontes rerum Bohemicarum III. str. 74).


Básně staronárodní rukopisův ZELENOHORSKÉHO A KRALODVORSKÉHO.
Dle původního sepsání i s překladem novočeským vydal Josef Jireček. V Praze. Nákladem Frant. Řivnáče. 1879. Knihtiskárna: J. Otto v Praze. Formát 13,5 x 9,5 cm. Počet stran (2)+116.

Knihovna král. hlav. města Prahy   [sign. B 152c]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná