L U M Í R
Praha 1879

L U M Í R
Opuštěná   (anglický překlad)
Skřivánek   (anglický překlad)

Poznámky:
LUMÍR 1879/číslo 36, strana 575:

FEUILLETON.
Angličan o Češích.

Jeden z nejstarších a nejváženějších anglických časopisů, čtvrtletně vycházející "The Westminster Review" přináší ve svém předposledním čísle obšírný článek "The Bohemians and Slovaks", Čechové a Slováci. Na 31 hustě tištěných stránkách velkého oktávu líčí tu nepodepsaný spisovatel (jak odjinud se dovídáme pan Curtin, bývalý sekretář amerického vyslanectva v Petrohradě) znalecky i vřele české dějiny politické i literární až do r. 1852. Rozumí se samo sebou, že se musel autor obmezovati jenom na markantní črty, avšak ničeho, co v minulosti učinilo náš národ velkým a slavným, ničeho, co činilo jej nešťastným, v těchto črtách nepostrádáme. Zdá se zajisté, jako by článek ten byl psán jedním z našich nejopravdovějších a nejvdělanějších vlastenců a nikoliv mužem národa cizího, jenž nalézá náš jazyk krásným, ale k naučení se těžkým. Podle překladu, který podává autor z Kralodvorského rukopisu, podle porozumění jinde nepřeloženým spisům českým, podle zachycení českého ducha jest patrno, že naučil se tomu těžkému jazyku důkladně. Při čtení článku tohoto nemůžeme se ubrániti zvláštního pocitu zadostiučinění, kterého se nám před cizinou dostává. Nic tedy nepomáhají ty hradby lží a pomluv a zlehčování, kterými českou zem obklopují ti germánští učenci, historikové ...

Ukázka překladu (strana 576):


   "Ah! ye woods, ye gloomy woods,
    Woods of Miletin,
   Why are ye green
    In winter, in summer equally?
   I should be glad did I not weep,
    did I not trouble my heart;
   But tell me, good people,
    who would not weep here?

   Where is my father, my dear father,
    Buried in the earth?
   Where is my mother, my good mother?
    The grass grows over her.
   I have no brothers, no sisters -
    They have taken away my love."

Curtin Jeremiah  (6.9.1835 - 14.12.1906)
americký lingvista-polyglot, překladatel, cestovatel, sběratel lidových pověstí. Narodil se v irské katolické rodině. Po studiu na Harvard College (1863) odjel do Ruska a pracoval jako sekretář na americkém vyslanectví v Petrohradu. Na podzim roku 1869 navštívil Prahu a zúčastnil se oslav 500. výročí narození Jana Husa. Curtin vydal mnoho zajímavých knih: Mongolové, historie. (1908); Mýty a pověsti Rusů, západních Slovanů a Maďarů (1890); Pověsti z východní Evropy (1914) ad.


LUMÍR
Ročník 7., 1879, číslo 36. Redaktor a vydavatel Josef Václav Sládek. Knihtiskárna Militkého a Nováka v Praze.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná