RUKOPIS ZELENOHORSKÝ
Historie - text - novočeský překlad - faksimile - studie písma.
Praha 1935.

Karel Třeska
Novočeský překlad.

     Aj, Vltavo, proč kalíš svou vodu,
     proč kalíš svou vodu stříbropěnnou?
     Příliš zlá tě rozvířila bouře,
     sesuvši se mrakem s širých nebes,
     opláchnuvši hlavy hor zelených,
     vyplavivši zlatopískou hlínu?

     Kterak bych své vody nekalila,
     když se sváří spolu rodní bratři,
     rodní bratři o statky po otcích;
     vadí se tak krutě mezi sebou
     prchlý Chrudoš na Otavě křivé,
     na Otavě křivé, zlatonosné,
     chrabrý Šťáhlav na Radbuze chladné,
     oba bratři, oba Klenovici,
     Tetvy Popela rod starobylý,
     který přišel se zástupy Čecha
     v tyto žírné kraje přes tři řeky.

     Přiletěla družná vlaštovice,
     přiletěla od Otavy křivé,
     usedla na rozložité okno
     v Libušině zlatém otců sídle,
     otců sídle, svatém Vyšehradě,
     bědovala, žalovala smutně.

     Jak to její sestra uslyšela,
     rodná sestra v Libušině dvoře,
     poprosila vyšehradskou kněžnu,
     aby soud na právo shromáždila
     a pohnala oba její bratry
     a je obyčejem posoudila.

     Rozkázala kněžna vyslat posly:
     k Svatoslavu od Libice bílé,
     tam, kde mladé doubraviny bují,
     k Litoboru z Chlumu Dobroslava,
     tam, kde Labe Orlici vypíjí,
     k Ratiboru od hor krkonošských,
     tam, kde Trút kdys zhubil zlého draka,
     k Radovanu z Kamenného Mostu,
     k Jarožíru od Brd vodohojných,
     k Střeziboru s neplodné Sázavy,
     k Samorodu se Mže stříbronosné,
     ke všem kmetům, lechům a vládykám
     i k Chrudoši a k Šťáhlavu bratřím,
     znesvářeným o otcovské statky.

     Když se sešli leši a vládyky
     na Vyšehrad, (Libušino sídlo),
     předstoupili všichni podle stáří.
     Vyšla kněžna v běloskvoucí říze
     na stolici otců v slavném sněmu,
     (a s ní přišly) dvě učené dívky,
     seznámené s právnim obyčejem:
     Jedna drží desky, symbol práva,
     druhá meč, jenž trestá všechny křivdy,
     před nimi žhne plamen pravdozvěstný,
     u jich nohou voda svatočistná.

     Mluví kněžna s otcovského stolce:
     "Moji kmeté, leši a vládyky!
     Hle, zde bratřím najděte, co právo,
     kteří spory mezi sebou vedou
     o dědictví, o statky po otcích.
     V zvyk, daný od bohů věkohojných,
     zda jim budou pospolitě vlásti,
     či zda rozdělí se rovnou měrou?
     Moji kmeté, leši a vládyky!
     Nalezněte dle mých výpovědí,
     jestliže jste s nimi srozuměni;
     pakliže však máte jiný názor,
     ustanovte pro ně nález nový,
     by porovnal rozvaděné bratry."

     Klaněli se leši a vládyky
     a počali tiše hovořiti,
     hovořiti tiše mezi sebou,
     z výpovědí volit tu či onu.
     Vstal Litobor s dobroslavské hůrky,
     jal se tato slova promlouvati:

     "Slavná kněžno na otcovském stolci!
     Výpovědi tvé jsme uvážili,
     shromažď, prosím, hlasy svého lidu."
     I sebraly hlasy soudní děvy,
     - sbíraly je v posvátné osudí -
     a daly je lechům k vyhlášení.

     Vstal Radovan z Kamenného Mostu,
     jal se hlasy přehlížet a sčítat
     a výsledek prohlásil pak v národ,
     jenž se sešel na sněm pro rozsudek:

     "Oba rodní bratři Klenovici,
     Tetvy Popela rod starobylý,
     jenž přišel už s Čechovými pluky
     v tyto žírné kraje přes tři řeky,
     srovnají se takto o dědictví:
     Budou oba pospolitě vládnout."

     Povstal Chrudoš od Otavy křivé,
     rozlila se mu žluč po útrobách,
     vztekem se mu třásly všechny údy -
     máchl rukou, zařval jak tur zlostný:
     "Běda ptáčkům, k nimž se zmije vplazí,
     běda mužům, kterým žena vládne!
     Pro muže se mužská vláda hodí,
     prvorozenec má dědit statky!"

     S otců stolce povstala Libuše,
     řekla: "Kmeti, leši a vládyky,
     slyšeli jste tu mé pohanění.
     Sami si tu konejte dál soudy,
     už nebudu soudit vaše svády.
     Zvolte v sobě muže, jenž vám roven,
     jenž by vládna, soudil, jak vy chcete!
     Dívčí ruka má je na vás slabá."

     Vstal Ratibor od hor krkonošských,
     jal se tato slova hovořiti:
     "Nechvalno nám v Němcích hledat právo,
     naším právem jest obyčej svatý,
     přinesený kdys od otců našich
     v tyto (žírné vlasti od východu):
     Každý otec v boj svou čeleď vede,
     muži ořou, ženy domov strojí,
     a když zemře náčelník čeledi,
     děti statkem pospolitě vládnou,
     vládyku si vyvolíce z rodu,
     jenž jich dobro v sněmech slavných hájí,
     hájí s kmety, s lechy, vládykami."

     Vstali kmeti, leši a vládyky,
     stvrdili, že zákonný byl nález.

Karel Třeska
Vysvětlivky.

číslem prěgliedati - číselně zkoumati  pr'jide - přišel
dědiny - statky po předcích děděné    priletieše - přiletěla
děvě - děvy (duál)            prokní - (každý) po řadě
glava čelědina - hlava čeledi      prvěnec - prvorozený syn
gore - hoře               ptencem - ptáčkům
ima - jim (duál)             rozvlajáše - rozčeřovala
iskať - hledati             rúby - domácnost
jarý - vzteklý              sborem - shromážděný
jě sě - jal se              sbožie - majetek rodu
klaniechu - klaněli           sebrastě - sebraly (duál)
ľútosť - zuřivost            slyše - slyšel(a)
mutno - smutně              svatocúdný - posvátný a očišťující
mútíši - kalíš              tuča -mrak
nález - soudní rozhodnutí        utr - uvnitř
národ - lid               vadíta - vadí (duál)
ot - otec, hlava rodiny         věčina - usnesení
otné - otcovské             věkožízný - věkohojný
pašú - orají               vlásti - vládnouti
plky - zástupy              vltoriečný - říčními
plzně-dlě - k blahu           vnori - vplíží
počě - počal(a)             vtorý - druhý
pognati - povolati            výpovědi - (poradní) výrok
po želé - po přání            za - příliš
pravda - přiznání práva         zapodobno - slušno
poprava - soud              zákon - zvykové právo

Zkratky.
RZ - rukopis Zelenohorský
RK - rukopis Královédvorský


RUKOPIS ZELENOHORSKÝ.
Historie - text - novočeský překlad - faksimile - studie písma.
Úvod, přepis textu, překlad a poznámky od Karla Třesky. Příloha od Lad. Matouška. Pro kruh příznivců Rukopisů vydala edice Tři Pruty Svatoplukovy. Ve stu číslovaných exemplářích na holandském japanu vytiskla tiskárna Verner a spol., Praha XVI., Palackého tř. 38. Přílohu rozmnožila želatinovým tiskem planografie K. Krále, Praha II. V Praze MCMXXXV. Tento výtisk má číslo 26.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná